Back to Hebrew Bible online homepage (Contents Page of Online Bible)

 

Deuteronomy 28

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

DEUT 28:1 והיה אם-שמוע תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר לעשות את-כל-מצותיו אשר אנכי מצוך היום ונתנך יהוה אלהיך עליון על כל-גויי הארץ.
DEUT 28:2 ובאו עליך כל-הברכות האלה והשיגך כי תשמע בקול יהוה אלהיך.
DEUT 28:3 ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה.
DEUT 28:4 ברוך פרי-בטנך ופרי אדמתך ופרי בהמתך שגר אלפיך ועשתרות צאנך.
DEUT 28:5 ברוך טנאך ומשארתך.
DEUT 28:6 ברוך אתה בבאך וברוך אתה בצאתך.
DEUT 28:7 יתן יהוה את-איביך הקמים עליך נגפים לפניך בדרך אחד יצאו אליך ובשבעה דרכים ינוסו לפניך.
DEUT 28:8 יצו יהוה אתך את-הברכה באסמיך ובכל משלח ידך וברכך בארץ אשר- ided אלהיך נתן לך.
DEUT 28:9 יקימך יהוה לו לעם קדוש כאשר נשבע-לך כי תשמר את-מצות יהוה אלהיך והלכת בדרכיו.
DEUT 28:10 וראו כל-עמי הארץ כי שם יהוה נקרא עליך ויראו ממך.
DEUT 28:11 והותרך יהוה לטובה בפרי בטנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיך לתת לך.
DEUT 28:12 יפתח יהוה לך את-אוצרו הטוב את-השמים לתת מטר-ארצך בעתו ולברך את כל-מעשה ידך והלוית גוים רבים ואתה לא תלוה.
DEUT 28:13 ונתנך יהוה לראש ולא לזנב והיית רק למעלה ולא תהיה למטה כי- תשמע אל-מצות יהוה אלהיך אשר אנכי מצוך היום לשמר ולעשות.
DEUT 28:14 ולא תסור מכל-הדברים אשר אנכי מצוה אתכם היום ימין ושמאול ללכת אחרי אלהים אחרים לעבדם.
DEUT 28:15 והיה אם-לא תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר לעשות את-כל-מצותיו וחקתיו אשר אנכי מצוך היום ובאו עליך כל-הקללות האלה והשיגוך.
DEUT 28:16 ארור אתה בעיר וארור אתה בשדה.
DEUT 28:17 ארור טנאך ומשארתך.
DEUT 28:18 ארור פרי-בטנך ופרי אדמתך שגר אלפיך ועשתרת צאנך.
DEUT 28:19 ארור אתה בבאך וארור אתה בצאתך.
DEUT 28:20 ישלח יהוה בך את-המארה את-המהומה ואת-המגערת בכל-משלח ידך אשר תעשה עד השמדך ועד-אבדך מהר מפני רע מעלליך אשר עזבתני.
DEUT 28:21 ידבק יהוה בך את-הדבר עד כלתו אתך מעל האדמה אשר-אתה בא-שמה לרשתה.
DEUT 28:22 יככה יהוה בשחפת ובקדחת ובדלקת ובחרחר ובחרב ובשדפון ובירקון ורדפוך עד אבדך.
DEUT 28:23 והיו שמיך אשר על-ראשך נחשת והארץ אשר-תחתיך ברזל.
DEUT 28:24 יתן יהוה את-מטר ארצך אבק ועפר מן-השמים ירד עליך עד השמדך.
DEUT 28:25 יתנך יהוה נגף לפני איביך בדרך אחד תצא אליו ובשבעה דרכים תנוס לפניו והיית לזעוה לכל ממלכות הארץ.
DEUT 28:26 והיתה נבלתך למאכל לכל-עוף השמים ולבהמת הארץ ואין מחריד.
DEUT 28:27 יככה יהוה בשחין מצרים ובעפלים ובגרב ובחרס אשר לא-תוכל להרפא.
DEUT 28:28 יככה יהוה בשגעון ובעורון ובתמהון לבב.
DEUT 28:29 והיית ממשש בצהרים כאשר ימשש העור באפלה ולא תצליח את-דרכיך והיית אך עשוק וגזול כל-הימים ואין מושיע.
DEUT 28:30 אשה תארש ואיש אחר ישגלנה בית תבנה ולא-תשב בו כרם תטע ולא תחללנו.
DEUT 28:31 שורך טבוח לעיניך ולא תאכל ממנו חמרך גזול מלפניך ולא ישוב לך צאנך נתנות לאיביך ואין לך מושיע.
DEUT 28:32 בניך ובנתיך נתנים לעם אחר ועיניך ראות וכלות אליהם כל-היום ואין לאל ידך.
DEUT 28:33 פרי אדמתך וכל-יגיעך יאכל עם אשר לא-ידעת והיית רק עשוק ורצוץ כל-הימים.
DEUT 28:34 והיית משגע ממראה עיניך אשר תראה.
DEUT 28:35 יככה יהוה בשחין רע על-הברכים ועל-השקים אשר לא-תוכל להרפא מכף רגלך ועד קדקדך.
DEUT 28:36 יולך יהוה אתך ואת-מלכך אשר תקים עליך אל-גוי אשר לא-ידעת אתה ואבתיך ועבדת שם אלהים אחרים עץ ואבן.
DEUT 28:37 והיית לשמה למשל ולשנינה בכל העמים אשר-ינהגך יהוה שמה.
DEUT 28:38 זרע רב תוציא השדה ומעט תאסף כי יחסלנו הארבה.
DEUT 28:39 כרמים תטע ועבדת ויין לא-תשתה ולא תאגר כי תאכלנו התלעת.
DEUT 28:40 זיתים יהיו לך בכל-גבולך ושמן לא תסוך כי ישל זיתך.
DEUT 28:41 בנים ובנות תוליד ולא-יהיו לך כי ילכו בשבי.
DEUT 28:42 כל-עצך ופרי אדמתך יירש הצלצל.
DEUT 28:43 הגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה ואתה תרד מטה מטה.
DEUT 28:44 הוא ילוך ואתה לא תלונו הוא יהיה לראש ואתה תהיה לזנב.
DEUT 28:45 ובאו עליך כל-הקללות האלה ורדפוך והשיגוך עד השמדך כי-לא שמעת בקול יהוה אלהיך לשמר מצותיו וחקתיו אשר צוך.
DEUT 28:46 והיו בך לאות ולמופת ובזרעך עד-עולם.
DEUT 28:47 תחת אשר לא-עבדת את-יהוה אלהיך בשמחה ובטוב לבב מרב כל.
DEUT 28:48 ועבדת את-איביך אשר ישלחנו יהוה בך ברעב ובצמא ובעירם ובחסר כל ונתן על ברזל על-צוארך עד השמידו אתך.
DEUT 28:49 ישא יהוה עליך גוי מרחק מקצה הארץ כאשר ידאה הנשר גוי אשר לא- תשמע לשנו.
DEUT 28:50 גוי עז פנים אשר לא-ישא פנים לזקן ונער לא יחן.
DEUT 28:51 ואכל פרי בהמתך ופרי-אדמתך עד השמדך אשר לא-ישאיר לך דגן תירוש ויצהר שגר אלפיך ועשתרת צאנך עד האבידו אתך.
DEUT 28:52 והצר לך בכל-שעריך עד רדת חמתיך הגבהת והבצרות אשר אתה בטח בהן בכל-ארצך והצר לך בכל-שעריך בכל-ארצך אשר נתן יהוה אלהיך לך.
DEUT 28:53 ואכלת פרי-בטנך בשר בניך ובנתיך אשר נתן-לך יהוה אלהיך במצור ובמצוק אשר-יציק לך איבך.
DEUT 28:54 האיש הרך בך והענג מאד תרע עינו באחיו ובאשת חיקו וביתר בניו אשר יותיר.
DEUT 28:55 מתת לאחד מהם מבשר בניו אשר יאכל מבלי השאיר-לו כל במצור ובמצוק אשר יציק לך איבך בכל-שעריך.
DEUT 28:56 הרכה בך והענגה אשר לא-נסתה כף-רגלה הצג על-הארץ מהתענג ומרך תרע עינה באיש חיקה ובבנה ובבתה.
DEUT 28:57 ובשליתה היוצת מבין רגליה ובבניה אשר תלד כי-תאכלם בחסר-כל בסתר במצור ובמצוק אשר יציק לך איבך בשעריך.
DEUT 28:58 אם-לא תשמר לעשות את-כל-דברי התורה הזאת הכתבים בספר הזה ליראה את-השם הנכבד והנורא הזה את יהוה אלהיך.
DEUT 28:59 והפלא יהוה את-מכתך ואת מכות זרעך מכות גדלת ונאמנות וחלים רעים ונאמנים.
DEUT 28:60 והשיב בך את כל-מדוה מצרים אשר יגרת מפניהם ודבקו בך.
DEUT 28:61 גם כל-חלי וכל-מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזאת יעלם יהוה עליך עד השמדך.
DEUT 28:62 ונשארתם במתי מעט תחת אשר הייתם ככוכבי השמים לרב כי-לא שמעת בקול יהוה אלהיך.
DEUT 28:63 והיה כאשר-שש יהוה עליכם להיטיב אתכם ולהרבות אתכם כן ישיש יהוה עליכם להאביד אתכם ולהשמיד אתכם ונסחתם מעל האדמה אשר-אתה בא- שמה לרשתה.
DEUT 28:64 והפיצך יהוה בכל-העמים מקצה הארץ ועד-קצה הארץ ועבדת שם אלהים אחרים אשר לא-ידעת אתה ואבתיך עץ ואבן.
DEUT 28:65 ובגוים ההם לא תרגיע ולא-יהיה מנוח לכף-רגלך ונתן יהוה לך שם לב רגז וכליון עינים ודאבון נפש.
DEUT 28:66 והיו חייך תלאים לך מנגד ופחדת לילה ויומם ולא תאמין בחייך.
DEUT 28:67 בבקר תאמר מי-יתן ערב ובערב תאמר מי-יתן בקר מפחד לבבך אשר תפחד וממראה עיניך אשר תראה.
DEUT 28:68 והשיבך יהוה מצרים באניות בדרך אשר אמרתי לך לא-תסיף עוד לראתה והתמכרתם שם לאיביך לעבדים ולשפחות ואין קנה.
DEUT 28:69 אלה דברי הברית אשר-צוה יהוה את-משה לכרת את-בני ישראל בארץ מואב מלבד הברית אשר-כרת אתם בחרב.

 


Search the online bible

Back to Jesus Work Ministry main home page

Back to Jesus Work Ministry home for spiritual warfare and Christian deliverance ministry

Back to Jesus Work Ministry home for resources on Christian living

Christian deliverance and Spiritual warfare book 1

Christian deliverance and Spiritual warfare book 2

Christian deliverance and Spiritual warfare book 3

Christian deliverance and Spiritual warfare book 4

Spiritual warfare and Christian deliverance ministry classics

Other spiritual warfare and Christian deliverance resources on Jesus Work Ministry

Christian deliverance and spiritual warfare audio sermons (free Christian MP3 audio downloads)

Read online Bible - Hebrew Bible online. Free online bible on SpiritualWarfare.JesusWork.org -An evangelical online ministry website of Jesus Work Ministry revealing biblical truth and recent errors on spiritual warfare and deliverance ministry principles. Wrong spiritual warfare is harmful when practiced. Avoid the snare of end-time false doctrine and its sad consequences. Free deliverance and spiritual warfare books, spiritual warfare sermons, spiritual warfare audio sermons (free Christian mp3 downloads) and other resources reveal what is bible based and false Christian spiritual warfare and Christian deliverance. Spiritual growth and Christian living resources on spiritual warfare and Christian deliverance ministry principles.

Essential resources for fellow evangelicals whether in Pentecostalism, charismatic movement, Baptist, Presbyterian, AG, AME, non-denominations, Christian fundamentalists, moderates and liberals. Non-evangelicals and non-Christians most welcome. The Truth that brings true freedom knows no boundaries. Learn to distinguish between biblical and non-scripture based spiritual warfare, spiritual warfare prayers, deliverance prayers and other areas of deliverance ministry (deliverence ministry) such as casting out demons, binding demons, dealing with territorial spirits, breaking generational curses, etc.

Plus learn the truth on our spiritual armor (spiritual armour), spiritual weapons of warfare, prayer and fasting, the sword of the spirit, pleading the blood of Jesus, spiritual battles, fighting spiritual warfare, familiar spirits, spiritual authority, demonic attacks, demonic possession cases, demonic influence, casting out demons, demonic deliverance, spiritual healing, healing the wounded spirit, biblical financial freedom etc. Solving the confusion on what is spiritual warfare, deliverance ministry and bringing healing to victims of false doctrine practiced by some “deliverance ministries.” Ultimately revealing Christ, and his truth that came to set captives free from deception, spiritual bondage, the curse of the law and so on. “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free,” Jn 8:31-32. “So if the Son sets you free, you will be free indeed,” Jn 8:36.