Back to Hebrew Bible online homepage (Contents Page of Online Bible)

 

Genesis 24

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

GEN 24:1 ואברהם זקן בא בימים ויהוה ברך את-אברהם בכל.
GEN 24:2 ויאמר אברהם אל-עבדו זקן ביתו המשל בכל-אשר-לו שים-נא ידך תחת ירכי.
GEN 24:3 ואשביעך ביהוה אלהי השמים ואלהי הארץ אשר לא-תקח אשה לבני מבנות הכנעני אשר אנכי יושב בקרבו.
GEN 24:4 כי אל-ארצי ואל-מולדתי תלך ולקחת אשה לבני ליצחק.
GEN 24:5 ויאמר אליו העבד אולי לא-תאבה האשה ללכת אחרי אל-הארץ הזאת ההשב אשיב את-בנך אל-הארץ אשר-יצאת משם.
GEN 24:6 ויאמר אליו אברהם השמר לך פן-תשיב את-בני שמה.
GEN 24:7 יהוה אלהי השמים אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי ואשר דבר-לי ואשר נשבע-לי לאמר לזרעך אתן את-הארץ הזאת הוא ישלח מלאכו לפניך ולקחת אשה לבני משם.
GEN 24:8 ואם-לא תאבה האשה ללכת אחריך ונקית משבעתי זאת רק את-בני לא תשב שמה.
GEN 24:9 וישם העבד את-ידו תחת ירך אברהם אדניו וישבע לו על-הדבר הזה.
GEN 24:10 ויקח העבד עשרה גמלים מגמלי אדניו וילך וכל-טוב אדניו בידו ויקם וילך אל-ארם נהרים אל-עיר נחור.
GEN 24:11 ויברך הגמלים מחוץ לעיר אל-באר המים לעת ערב לעת צאת השאבת.
GEN 24:12 ויאמר יהוה אלהי אדני אברהם הקרה-נא לפני היום ועשה-חסד עם אדני אברהם.
GEN 24:13 הנה אנכי נצב על-עין המים ובנות אנשי העיר יצאת לשאב מים.
GEN 24:14 והיה הנער אשר אמר אליה הטי-נא כדך ואשתה ואמרה שתה וגם-גמליך אשקה אתה הכחת לעבדך ליצחק ובה אדע כי-עשית חסד עם-אדני.
GEN 24:15 ויהי-הוא טרם כלה לדבר והנה רבקה יצאת אשר ילדה לבתואל בן-מלכה אשת נחור אחי אברהם וכדה על-שכמה.
GEN 24:16 והנער טבת מראה מאד בתולה ואיש לא ידעה ותרד העינה ותמלא כדה ותעל.
GEN 24:17 וירץ העבד לקראתה ויאמר הגמיאיני נא מעט-מים מכדך.
GEN 24:18 ותאמר שתה אדני ותמהר ותרד כדה על-ידה ותשקהו.
GEN 24:19 ותכל להשקתו ותאמר גם לגמליך אשאב עד אם-כלו לשתת.
GEN 24:20 ותמהר ותער כדה אל-השקת ותרץ עוד אל-הבאר לשאב ותשאב לכל- גמליו.
GEN 24:21 והאיש משתאה לה מחריש לדעת ההצליח יהוה דרכו אם-לא.
GEN 24:22 ויהי כאשר כלו הגמלים לשתות ויקח האיש נזם זהב בקע משקלו ושני צמידים על-ידיה עשרה זהב משקלם.
GEN 24:23 ויאמר בת-מי את הגידי נא לי היש בית-אביך מקום לנו ללין.
GEN 24:24 ותאמר אליו בת-בתואל אנכי בן-מלכה אשר ילדה לנחור.
GEN 24:25 ותאמר אליו גם-תבן גם-מספוא רב עמנו גם-מקום ללון.
GEN 24:26 ויקד האיש וישתחו ליהוה.
GEN 24:27 ויאמר ברוך יהוה אלהי אדני אברהם אשר לא-עזב חסדו ואמתו מעם אדני אנכי בדרך נחני יהוה בית אחי אדני.
GEN 24:28 ותרץ הנער ותגד לבית אמה כדברים האלה.
GEN 24:29 ולרבקה אח ושמו לבן וירץ לבן אל-האיש החוצה אל-העין.
GEN 24:30 ויהי כראת את-הנזם ואת-הצמדים על-ידי אחתו וכשמעו את-דברי רבקה אחתו לאמר כה-דבר אלי האיש ויבא אל-האיש והנה עמד על-הגמלים על- העין.
GEN 24:31 ויאמר בוא ברוך יהוה למה תעמד בחוץ ואנכי פניתי הבית ומקום לגמלים.
GEN 24:32 ויבא האיש הביתה ויפתח הגמלים ויתן תבן ומספוא לגמלים ומים לרחץ רגליו ורגלי האנשים אשר אתו.
GEN 24:33 ויישם לפניו לאכל ויאמר לא אכל עד אם-דברתי דברי ויאמר דבר.
GEN 24:34 ויאמר עבד אברהם אנכי.
GEN 24:35 ויהוה ברך את-אדני מאד ויגדל ויתן-לו צאן ובקר וכסף וזהב ועבדם ושפחת וגמלים וחמרים.
GEN 24:36 ותלד שרה אשת אדני בן לאדני אחרי זקנתה ויתן-לו את-כל-אשר-לו.
GEN 24:37 וישבעני אדני לאמר לא-תקח אשה לבני מבנות הכנעני אשר אנכי ישב בארצו.
GEN 24:38 אם-לא אל-בית-אבי תלך ואל-משפחתי ולקחת אשה לבני.
GEN 24:39 ואמר אל-אדני אלי לא-תלך האשה אחרי.
GEN 24:40 ויאמר אלי יהוה אשר-התהלכתי לפניו ישלח מלאכו אתך והצליח דרכך ולקחת אשה לבני ממשפחתי ומבית אבי.
GEN 24:41 אז תנקה מאלתי כי תבוא אל-משפחתי ואם-לא יתנו לך והיית נקי מאלתי.
GEN 24:42 ואבא היום אל-העין ואמר יהוה אלהי אדני אברהם אם-ישך-נא מצליח דרכי אשר אנכי הלך עליה.
GEN 24:43 הנה אנכי נצב על-עין המים והיה העלמה היצאת לשאב ואמרתי אליה השקיני-נא מעט-מים מכדך.
GEN 24:44 ואמרה אלי גם-אתה שתה וגם לגמליך אשאב הוא האשה אשר-הכיח יהוה לבן-אדני.
GEN 24:45 אני טרם אכלה לדבר אל-לבי והנה רבקה יצאת וכדה על-שכמה ותרד העינה ותשאב ואמר אליה השקיני נא.
GEN 24:46 ותמהר ותורד כדה מעליה ותאמר שתה וגם-גמליך אשקה ואשת וגם הגמלים השקתה.
GEN 24:47 ואשאל אתה ואמר בת-מי את ותאמר בת-בתואל בן-נחור אשר ילדה-לו מלכה ואשם הנזם על-אפה והצמידים על-ידיה.
GEN 24:48 ואקד ואשתחוה ליהוה ואברך את-יהוה אלהי אדני אברהם אשר הנחני בדרך אמת לקחת את-בת-אחי אדני לבנו.
GEN 24:49 ועתה אם-ישכם עשים חסד ואמת את-אדני הגידו לי ואם-לא הגידו לי e`tpd על-ימין או על-שמאל.
GEN 24:50 ויען לבן ובתואל ויאמרו מיהוה יצא הדבר לא נוכל דבר אליך רע או- טוב.
GEN 24:51 הנה-רבקה לפניך קח ולך ותהי אשה לבן-אדניך כאשר דבר יהוה.
GEN 24:52 ויהי כאשר שמע עבד אברהם את-דבריהם וישתחו ארצה ליהוה.
GEN 24:53 ויוצא העבד כלי-כסף וכלי זהב ובגדים ויתן לרבקה ומגדנת נתן לאחיה ולאמה.
GEN 24:54 ויאכלו וישתו הוא והאנשים אשר-עמו וילינו ויקומו בבקר ויאמר שלחני לאדני.
GEN 24:55 ויאמר אחיה ואמה תשב הנער אתנו ימים או עשור אחר תלך.
GEN 24:56 ויאמר אלהם אל-תאחרו אתי ויהוה הצליח דרכי שלחוני ואלכה לאדני.
GEN 24:57 ויאמרו נקרא לנער ונשאלה את-פיה.
GEN 24:58 ויקראו לרבקה ויאמרו אליה התלכי עם-האיש הזה ותאמר אלך.
GEN 24:59 וישלחו את-רבקה אחתם ואת-מנקתה ואת-עבד אברהם ואת-אנשיו.
GEN 24:60 ויברכו את-רבקה ויאמרו לה אחתנו את היי לאלפי רבבה ויירש זרעך את שער שנאיו.
GEN 24:61 ותקם רבקה ונערתיה ותרכבנה על-הגמלים ותלכנה אחרי האיש ויקח העבד את-רבקה וילך.
GEN 24:62 ויצחק בא מבוא באר לחי ראי והוא יושב בארץ הנגב.
GEN 24:63 ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב וישא עיניו וירא והנה גמלים באים.
GEN 24:64 ותשא רבקה את-עיניה ותרא את-יצחק ותפל מעל הגמל.
GEN 24:65 ותאמר אל-העבד מי-האיש הלזה ההלך בשדה לקראתנו ויאמר העבד הוא אדני ותקח הצעיף ותתכס.
GEN 24:66 ויספר העבד ליצחק את כל-הדברים אשר עשה.
GEN 24:67 ויבאה יצחק האהלה שרה אמו ויקח את-רבקה ותהי-לו לאשה ויאהבה וינחם יצחק אחרי אמו.

 


Search the online bible

Back to Jesus Work Ministry main home page

Back to Jesus Work Ministry home for spiritual warfare and Christian deliverance ministry

Back to Jesus Work Ministry home for resources on Christian living

Christian deliverance and Spiritual warfare book 1

Christian deliverance and Spiritual warfare book 2

Christian deliverance and Spiritual warfare book 3

Christian deliverance and Spiritual warfare book 4

Spiritual warfare and Christian deliverance ministry classics

Other spiritual warfare and Christian deliverance resources on Jesus Work Ministry

Christian deliverance and spiritual warfare audio sermons (free Christian MP3 audio downloads)

Read online Bible - Hebrew Bible online. Free online bible on SpiritualWarfare.JesusWork.org -An evangelical online ministry website of Jesus Work Ministry revealing biblical truth and recent errors on spiritual warfare and deliverance ministry principles. Wrong spiritual warfare is harmful when practiced. Avoid the snare of end-time false doctrine and its sad consequences. Free deliverance and spiritual warfare books, spiritual warfare sermons, spiritual warfare audio sermons (free Christian mp3 downloads) and other resources reveal what is bible based and false Christian spiritual warfare and Christian deliverance. Spiritual growth and Christian living resources on spiritual warfare and Christian deliverance ministry principles.

Essential resources for fellow evangelicals whether in Pentecostalism, charismatic movement, Baptist, Presbyterian, AG, AME, non-denominations, Christian fundamentalists, moderates and liberals. Non-evangelicals and non-Christians most welcome. The Truth that brings true freedom knows no boundaries. Learn to distinguish between biblical and non-scripture based spiritual warfare, spiritual warfare prayers, deliverance prayers and other areas of deliverance ministry (deliverence ministry) such as casting out demons, binding demons, dealing with territorial spirits, breaking generational curses, etc.

Plus learn the truth on our spiritual armor (spiritual armour), spiritual weapons of warfare, prayer and fasting, the sword of the spirit, pleading the blood of Jesus, spiritual battles, fighting spiritual warfare, familiar spirits, spiritual authority, demonic attacks, demonic possession cases, demonic influence, casting out demons, demonic deliverance, spiritual healing, healing the wounded spirit, biblical financial freedom etc. Solving the confusion on what is spiritual warfare, deliverance ministry and bringing healing to victims of false doctrine practiced by some “deliverance ministries.” Ultimately revealing Christ, and his truth that came to set captives free from deception, spiritual bondage, the curse of the law and so on. “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free,” Jn 8:31-32. “So if the Son sets you free, you will be free indeed,” Jn 8:36.