Back to Modern Greek Bible online homepage (Contents Page of Online Bible)

 

Exodus 29

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

EX 29:1 [] Kai touto einai to pragma, to opoion qeleiV kamei eiV autouV dia na agiashV autouV, wste na ierateuwsin eiV eme. Labe en moscarion booV kai duo kriouV amwmouV,
EX 29:2 kai azumon arton kai phttaV azumouV ezumwmenaV me elaion kai lagana azuma kecrismena me elaion× ek semidalewV sitou qeleiV kamei auta.
EX 29:3 Kai qeleiV balei auta eiV en kanistron kai qeleiV ferei auta en tw kanistrw meta tou moscariou kai twn duo kriwn.
EX 29:4 Kai ton Aarwn kai touV uiouV autou qeleiV prosagagei eiV thn quran thV skhnhV tou marturiou kai qeleiV lousei autouV en udati.
EX 29:5 Kai qeleiV labei taV stolaV kai qeleiV endusei ton Aarwn ton citwna kai ton podhrh tou efod kai to efod kai to peristhqion, kai qeleiV zwsei auton me thn kenththn zwnhn tou efod.
EX 29:6 Kai qeleiV balei thn mitran epi thn kefalhn autou kai qeleiV balei to agion diadhma epi thn mitran.
EX 29:7 Tote qeleiV labei to elaion tou crismatoV kai qeleiV cusei ex autou epi thn kefalhn autou kai qeleiV crisei auton.
EX 29:8 Kai qeleiV prosagagei touV uiouV autou kai endusei autouV citwnaV×
EX 29:9 kai qeleiV zwsei autouV me zwnaV, ton Aarwn kai touV uiouV autou, kai qeleiV periqesei eiV autouV mitridia, kai h ierateia qelei eisqai eiV autouV kata nomon pantoteinon× kai qeleiV kaqierwsei ton Aarwn kai touV uiouV autou.
EX 29:10 Kai qeleiV prosagagei to moscarion emprosqen thV skhnhV tou marturiou, kai o Aarwn kai oi uioi autou qelousin epiqesei taV ceiraV autwn epi thn kefalhn tou moscariou×
EX 29:11 kai qeleiV sfaxei to moscarion enwpion Kuriou para thn quran thV skhnhV tou marturiou.
EX 29:12 Kai qeleiV labei ek tou aimatoV tou moscariou kai qesei epi twn keratwn tou qusiasthriou me ton daktulon sou× kai qeleiV cusei olon to aima para thn basin tou qusiasthriou.
EX 29:13 Kai qeleiV labei olon to stear to perikalupton ta entosqia kai ton epanw lobon tou hpatoV kai touV duo nefrouV kai to stear to ep' autwn kai qeleiV kausei auta epi tou qusiasthriou.
EX 29:14 To de kreaV tou moscariou kai to derma autou kai thn kopron autou qeleiV kausei en puri exw tou stratopedou× touto einai qusia peri amartiaV.
EX 29:15 Kai ton krion ton ena qeleiV labei, kai qelousin epiqesei o Aarwn kai oi uioi autou taV ceiraV autwn epi thn kefalhn tou kriou×
EX 29:16 kai qeleiV sfaxei ton krion kai qeleiV labei to aima autou kai rantisei epi to qusiasthrion kuklw×
EX 29:17 kai qeleiV diamelisei ton krion eiV tmhmata kai qeleiV plunei ta entosqia autou kai touV podaV autou, kai balei auta meta twn tmhmatwn autou kai meta thV kefalhV autou×
EX 29:18 kai qeleiV kausei olon ton krion epi tou qusiasthriou× touto einai olokautwma eiV ton Kurion× einai osmh euwdiaV, qusia ginomenh dia puroV eiV ton Kurion.
EX 29:19 Kai qeleiV labei ton deuteron krion× kai qelousin epiqesei o Aarwn kai oi uioi autou taV ceiraV autwn epi thn kefalhn tou kriou×
EX 29:20 tote qeleiV sfaxei ton krion kai qeleiV labei ek tou aimatoV autou kai qesei epi ton lobon tou dexiou wtiou tou Aarwn, kai epi ton lobon tou dexiou wtiou twn uiwn autou, kai epi ton anticeira thV dexiaV ceiroV autwn, kai epi ton megalon daktulon tou dexiou podoV autwn, kai qeleiV rantisei to aima epi to qusiasthrion kuklw.
EX 29:21 Kai qeleiV labei ek tou aimatoV, tou epi tou qusiasthriou, kai ek tou elaiou tou crismatoV, kai qeleiV rantisei epi ton Aarwn, kai epi taV stolaV autou kai epi touV uiouV autou kai epi taV stolaV twn uiwn autou met' autou× kai qelousin agiasqh, autoV, kai ai stolai autou, kai oi uioi autou, kai ai stolai twn uiwn autou met' autou.
EX 29:22 Kai qeleiV labei ek tou kriou to stear kai thn ouran kai to stear to perikalupton ta entosqia kai ton epanw lobon tou hpatoV kai touV duo nefrouV, kai to stear to ep' autwn kai ton dexion braciona, dioti einai krioV kaqierwsewV,
EX 29:23 kai ena ywmon, kai mian phttan elaiwmenhn, kai en laganon ek tou kanistrou twn azumwn twn proteqeimenwn enwpion Kuriou×
EX 29:24 kai qeleiV epiqesei ta panta eiV taV ceiraV tou Aarwn kai eiV taV ceiraV twn uiwn autou× kai qeleiV kinhsei auta eiV kinhthn prosforan enwpion Kuriou.
EX 29:25 Kai qeleiV labei auta ek twn ceirwn autwn kai kausei epi tou qusiasthriou epanw tou olokautwmatoV eiV osmhn euwdiaV enwpion Kuriou× touto einai qusia ginomenh dia puroV eiV ton Kurion,
EX 29:26 Kai qeleiV labei to sthqoV ek tou kriou thV kaqierwsewV, ostiV einai dia ton Aarwn, kai qeleiV kinhsei auto eiV kinhthn prosforan enwpion Kuriou kai qelei eisqai meridion sou.
EX 29:27 Kai qeleiV agiasei to sthqoV thV kinhthV prosforaV kai ton braciona thV prosforaV thV uywsewV, htiV ekinhqh kai htiV uywqh, ek tou kriou thV kaqierwsewV, ex ekeinou ostiV einai dia ton Aarwn, kai ex ekeinou ostiV einai dia touV uiouV autou×
EX 29:28 kai qelei eisqai tou Aarwn kai twn uiwn autou kata nomon pantoteinon para twn uiwn Israhl× dioti einai prosfora uywsewV× kai qelei eisqai prosfora uywsewV para twn uiwn Israhl ek twn eirhnikwn qusiwn autwn, h uyoumenh prosfora autwn proV ton Kurion.
EX 29:29 Kai h agia stolh tou Aarwn qelei eisqai twn uiwn autou met' auton, dia na crisqwsin en auth kai na kaqierwqwsin en auth.
EX 29:30 Epta hmeraV qelei enduesqai authn o iereuV, o ant' autou ek twn uiwn autou, ostiV eisercetai eiV thn skhnhn tou marturiou dia na leitourghsh en tw agiw.
EX 29:31 Kai qeleiV labei ton krion thV kaqierwsewV kai brasei to kreaV autou en topw agiw.
EX 29:32 Kai qelousi fagei o Aarwn kai oi uioi autou to kreaV tou kriou kai ton arton ton en tw kanistrw para thn quran thV skhnhV tou marturiou.
EX 29:33 Kai qelousi fagei ekeina, dia twn opoiwn egeinen h exilewsiV, proV kaqierwsin kai agiasmon autwn× xenoV omwV den qelei fagei, dioti einai agia×
EX 29:34 kai an meinh ti ek tou kreatoV twn kaqierwsewn h ek tou artou ewV prwi, tote qeleiV kausei to enapoleifqen en puri× den qelei fagwqh, dioti einai agion.
EX 29:35 Kai outw qeleiV kamei eiV ton Aarwn kai eiV touV uiouV autou kata panta osa prosetaxa eiV se× epta hmeraV qeleiV kaqierwsei autouV×
EX 29:36 kai qeleiV prosferei pasan hmeran en moscarion eiV prosforan peri amartiaV dia exilewsin. Kai qeleiV kaqarizei to qusiasthrion, kamnwn exilewsin uper autou, kai qeleiV crisei auto dia na agiashV auto.
EX 29:37 Epta hmeraV qeleiV kamnei exilewsin uper tou qusiasthriou kai qeleiV agiazei auto× kai qelei eisqai qusiasthrion agiwtaton× pan to eggizon to qusiasthrion qelei eisqai agion.
EX 29:38 [] Touto de einai ekeino, to opoion qeleiV prosferei epi tou qusiasthriou× duo arnia eniausia thn hmeran diapantoV.
EX 29:39 to en arnion qeleiV prosferei to prwi, kai to allo arnion qeleiV prosferei to deilinon×
EX 29:40 kai meta tou enoV arniou en dekaton semidalewV ezumwmenhV me to tetarton enoV in elaiou kopanismenou× kai to tetarton enoV in oinou dia spondhn.
EX 29:41 kai to deuteron arnion qeleiV prosferei to deilinon× kata thn prosforan thV prwiaV, kai kata thn spondhn authV, qeleiV kamei eiV auto, eiV osmhn euwdiaV, qusian ginomenhn dia puroV proV ton Kurion.
EX 29:42 touto qelei eisqai pantoteinon olokautwma eiV taV geneaV saV para thn quran thV skhnhV tou marturiou enwpion Kuriou× opou qelw emfanizesqai eiV saV, dia na lalw ekei proV se.
EX 29:43 Kai ekei qelei emfanizesqai eiV touV uiouV Israhl, kai h skhnh qelei agiazesqai me thn doxan mou.
EX 29:44 Kai qelw agiazei thn skhnhn tou marturiou kai to qusiasthrion× qelw agiazei kai ton Aarwn kai touV uiouV autou, dia na ierateuwsin eiV eme.
EX 29:45 Kai qelw katoikei en mesw twn uiwn Israhl, kai qelw eisqai QeoV autwn.
EX 29:46 Kai autoi qelousi gnwrizei oti egw eimai KurioV o QeoV autwn, o exagagwn autouV ek ghV Aiguptou dia na katoikw en mesw autwn× egw KurioV o QeoV autwn.

 


Search the online bible

Back to Jesus Work Ministry main home page

Back to Jesus Work Ministry home for spiritual warfare and Christian deliverance ministry

Back to Jesus Work Ministry home for resources on Christian living

Christian deliverance and Spiritual warfare book 1

Christian deliverance and Spiritual warfare book 2

Christian deliverance and Spiritual warfare book 3

Christian deliverance and Spiritual warfare book 4

Spiritual warfare and Christian deliverance ministry classics

Other spiritual warfare and Christian deliverance resources on Jesus Work Ministry

Christian deliverance and spiritual warfare audio sermons (free Christian MP3 audio downloads)

Read online Bible - Modern Greek Bible online. Free online bible on SpiritualWarfare.JesusWork.org -An evangelical online ministry website of Jesus Work Ministry revealing biblical truth and recent errors on spiritual warfare and deliverance ministry principles. Wrong spiritual warfare is harmful when practiced. Avoid the snare of end-time false doctrine and its sad consequences. Free deliverance and spiritual warfare books, spiritual warfare sermons, spiritual warfare audio sermons (free Christian mp3 downloads) and other resources reveal what is bible based and false Christian spiritual warfare and Christian deliverance. Spiritual growth and Christian living resources on spiritual warfare and Christian deliverance ministry principles.

Essential resources for fellow evangelicals whether in Pentecostalism, charismatic movement, Baptist, Presbyterian, AG, AME, non-denominations, Christian fundamentalists, moderates and liberals. Non-evangelicals and non-Christians most welcome. The Truth that brings true freedom knows no boundaries. Learn to distinguish between biblical and non-scripture based spiritual warfare, spiritual warfare prayers, deliverance prayers and other areas of deliverance ministry (deliverence ministry) such as casting out demons, binding demons, dealing with territorial spirits, breaking generational curses, etc.

Plus learn the truth on our spiritual armor (spiritual armour), spiritual weapons of warfare, prayer and fasting, the sword of the spirit, pleading the blood of Jesus, spiritual battles, fighting spiritual warfare, familiar spirits, spiritual authority, demonic attacks, demonic possession cases, demonic influence, casting out demons, demonic deliverance, spiritual healing, healing the wounded spirit, biblical financial freedom etc. Solving the confusion on what is spiritual warfare, deliverance ministry and bringing healing to victims of false doctrine practiced by some “deliverance ministries.” Ultimately revealing Christ, and his truth that came to set captives free from deception, spiritual bondage, the curse of the law and so on. “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free,” Jn 8:31-32. “So if the Son sets you free, you will be free indeed,” Jn 8:36.