Back to Modern Greek Bible online homepage (Contents Page of Online Bible)

 

John 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

JN 11:1 [] Hto de tiV asqenhV LazaroV apo BhqaniaV, ek thV kwmhV thV MariaV kai MarqaV thV adelfhV authV.
JN 11:2 H de Maria hto h aleiyasa ton Kurion me muron kai spoggisasa touV podaV autou me taV tricaV authV, thV opoiaV o adelfoV LazaroV hsqenei.
JN 11:3 Apesteilan loipon ai adelfai proV auton, legousai× Kurie, idou, ekeinoV ton opoion agapaV, asqenei.
JN 11:4 Kai akousaV o IhsouV eipen× Auth h asqeneia den einai proV qanaton, all' uper thV doxhV tou Qeou, dia na doxasqh o UioV tou Qeou di' authV.
JN 11:5 Hgapa de o IhsouV thn Marqan kai thn adelfhn authV kai ton Lazaron.
JN 11:6 KaqwV loipon hkousen oti asqenei, tote men emeine duo hmeraV en tw topw opou hto×
JN 11:7 epeita meta touto legei proV touV maqhtaV× AV upagwmen eiV thn Ioudaian palin.
JN 11:8 Legousi proV auton oi maqhtai× Rabbi, twra ezhtoun na se liqobolhswsin oi Ioudaioi, kai palin upageiV ekei;
JN 11:9 Apekriqh o IhsouV× Den einai dwdeka ai wrai thV hmeraV; ean tiV peripath en th hmera, den proskoptei, dioti blepei to fwV tou kosmou toutou×
JN 11:10 ean tiV omwV peripath en th nukti, proskoptei, dioti to fwV den einai en autw.
JN 11:11 Tauta eipe, kai meta touto legei proV autouV× LazaroV o filoV hmwn ekoimhqh× alla upagw dia na exupnhsw auton.
JN 11:12 Eipon loipon oi maqhtai autou× Kurie, an ekoimhqh, qelei swqh.
JN 11:13 All' o IhsouV eicen eipei peri tou qanatou autou× ekeinoi omwV enomisan oti legei peri thV koimhsewV tou upnou.
JN 11:14 Tote loipon eipe proV autouV o IhsouV parrhsia× O LazaroV apeqane.
JN 11:15 Kai cairw dia saV, dia na pisteushte, dioti den hmhn ekei× all' aV upagwmen proV auton.
JN 11:16 Eipe de o QwmaV, o legomenoV DidumoV proV touV summaqhtaV× AV upagwmen kai hmeiV, dia na apoqanwmen met' autou.
JN 11:17 [] Elqwn loipon o IhsouV euren auton tessaraV hmeraV econta hdh en tw mnhmeiw.
JN 11:18 Hto de h Bhqania plhsion twn Ierosolumwn, apecousa wV dekapente stadia.
JN 11:19 Kai polloi ek twn Ioudaiwn eicon elqei proV thn Marqan kai Marian, dia na parhgorhswsin autaV peri tou adelfou autwn.
JN 11:20 H Marqa loipon, kaqwV hkousen oti o IhsouV ercetai, uphnthsen auton× h de Maria ekaqhto en tw oikw.
JN 11:21 Eipe loipon h Marqa proV ton Ihsoun× Kurie, ean hso edw, o adelfoV mou den hqelen apoqanei.
JN 11:22 Plhn kai twra exeurw oti osa zhthshV para tou Qeou, qelei soi dwsei o QeoV.
JN 11:23 Legei proV authn o IhsouV× O adelfoV sou qelei anasthqh.
JN 11:24 Legei proV auton h Marqa× Exeurw oti qelei anasthqh en th anastasei en th escath hmera.
JN 11:25 Eipe proV authn o IhsouV× Egw eimai h anastasiV kai h zwh× o pisteuwn eiV eme, kai an apoqanh, qelei zhsei×
JN 11:26 kai paV ostiV zh kai pisteuei eiV eme den qelei apoqanei eiV ton aiwna. PisteueiV touto;
JN 11:27 Legei proV auton× Nai, Kurie, egw episteusa oti su eisai o CristoV, o UioV tou Qeou, o ercomenoV eiV ton kosmon.
JN 11:28 Kai afou eipe tauta, uphge kai efwnaxe Marian thn adelfhn authV krufiwV kai eipen× O DidaskaloV hlqe kai se krazei.
JN 11:29 Ekeinh, kaqwV hkouse, shkonetai tacewV kai ercetai proV auton.
JN 11:30 Den eice de elqei o IhsouV eti eiV thn kwmhn, all' hto en tw topw, opou uphnthsen auton h Marqa.
JN 11:31 Oi Ioudaioi loipon, oi onteV met' authV en th oikia kai parhgorounteV authn, idonteV thn Marian oti eshkwqh tacewV kai exhlqen, hkolouqhsan authn, legonteV oti upagei eiV to mnhmeion, dia na klaush ekei.
JN 11:32 H Maria loipon kaqwV hlqen opou hto o IhsouV, idousa auton epesen eiV touV podaV autou, legousa proV auton× Kurie, ean hso edw, o adelfoV mou den hqelen apoqanei.
JN 11:33 [] O de IhsouV, kaqwV eiden authn klaiousan kai touV elqontaV met' authV IoudaiouV klaiontaV, estenaxen en th yuch autou kai etaracqh,
JN 11:34 kai eipe× Pou ebalete auton; Legousi proV auton× Kurie, elqe kai ide.
JN 11:35 Edakrusen o IhsouV.
JN 11:36 Elegon loipon oi Ioudaioi× Ide poson hgapa auton.
JN 11:37 TineV de ex autwn eipon× Den hdunato outoV, ostiV hnoixe touV ofqalmouV tou tuflou, na kamh wste kai outoV na mh apoqanh;
JN 11:38 O IhsouV loipon, palin stenazwn en eautw, ercetai eiV to mnhmeion× hto de sphlaion, kai ekeito liqoV ep' autou.
JN 11:39 Legei o IhsouV× Shkwsate ton liqon. Legei proV auton h adelfh tou apoqanontoV h Marqa× Kurie, ozei hdh× dioti einai tessarwn hmerwn.
JN 11:40 Legei proV authn o IhsouV× Den soi eipon oti ean pisteushV, qeleiV idei thn doxan tou Qeou;
JN 11:41 Eshkwsan loipon ton liqon, opou ekeito o apoqanwn. O de IhsouV, uywsaV touV ofqalmouV anw, eipe× Pater, eucaristw soi oti mou hkousaV.
JN 11:42 Kai egw egnwrizon oti pantote mou akoueiV× alla dia ton oclon ton periestwta eipon touto, dia na pisteuswsin oti su me apesteilaV.
JN 11:43 Kai tauta eipwn, meta fwnhV megalhV ekraugase× Lazare, elqe exw.
JN 11:44 Kai exhlqen o teqnhkwV, dedemenoV touV podaV kai taV ceiraV me ta sabana, kai to proswpon autou hto peridedemenon me soudarion. Legei proV autouV o IhsouV× Lusate auton kai afhsate na upagh.
JN 11:45 [] Polloi loipon ek twn Ioudaiwn, oitineV eicon elqei eiV thn Marian kai eidon osa ekamen o IhsouV, episteusan eiV auton.
JN 11:46 TineV de ex autwn aphlqon proV touV FarisaiouV kai eipon proV autouV osa ekamen o IhsouV.
JN 11:47 Sunekrothsan loipon sunedrion oi arciereiV kai oi Farisaioi kai elegon× Ti kamnomen, dioti outoV o anqrwpoV polla qaumata kamnei.
JN 11:48 Ean afhswmen auton outw, panteV qelousi pisteusei eiV auton, kai qelousin elqei oi Rwmaioi kai afanisei kai ton topon hmwn kai to eqnoV.
JN 11:49 EiV de tiV ex autwn, o KaiafaV, ostiV hto arciereuV tou eniautou ekeinou, eipe proV autouV× SeiV den exeurete tipote,
JN 11:50 oude sullogizesqe oti maV sumferei na apoqanh eiV anqrwpoV uper tou laou kai na mh apolesqh olon to eqnoV.
JN 11:51 Touto de af' eautou den eipen, all' arciereuV wn tou eniautou ekeinou proefhteusen oti emellen o IhsouV na apoqanh uper tou eqnouV,
JN 11:52 kai ouci monon uper tou eqnouV, alla kai dia na sunaxh eiV en ta tekna tou Qeou ta dieskorpismena.
JN 11:53 Ap' ekeinhV loipon thV hmeraV sunebouleuqhsan, dia na qanatwswsin auton.
JN 11:54 Oqen o IhsouV den periepatei pleon parrhsia metaxu twn Ioudaiwn, all' anecwrhsen ekeiqen eiV ton topon plhsion thV erhmou, eiV polin legomenhn Efraim, kai ekei dietribe meta twn maqhtwn autou.
JN 11:55 Eplhsiaze de to pasca twn Ioudaiwn, kai polloi anebhsan ek tou topou ekeinou eiV Ierosoluma pro tou pasca, dia na kaqariswsin eautouV.
JN 11:56 Ezhtoun loipon ton Ihsoun kai elegon proV allhlouV istamenoi en tw ierw× Ti saV fainetai oti den qelei elqei eiV thn eorthn;
JN 11:57 Eicon de dwsei prostaghn kai oi arciereiV kai oi Farisaioi, ean tiV maqh pou einai, na mhnush, dia na piaswsin auton.

 


Search the online bible

Back to Jesus Work Ministry main home page

Back to Jesus Work Ministry home for spiritual warfare and Christian deliverance ministry

Back to Jesus Work Ministry home for resources on Christian living

Christian deliverance and Spiritual warfare book 1

Christian deliverance and Spiritual warfare book 2

Christian deliverance and Spiritual warfare book 3

Christian deliverance and Spiritual warfare book 4

Spiritual warfare and Christian deliverance ministry classics

Other spiritual warfare and Christian deliverance resources on Jesus Work Ministry

Christian deliverance and spiritual warfare audio sermons (free Christian MP3 audio downloads)

Read online Bible - Modern Greek Bible online. Free online bible on SpiritualWarfare.JesusWork.org -An evangelical online ministry website of Jesus Work Ministry revealing biblical truth and recent errors on spiritual warfare and deliverance ministry principles. Wrong spiritual warfare is harmful when practiced. Avoid the snare of end-time false doctrine and its sad consequences. Free deliverance and spiritual warfare books, spiritual warfare sermons, spiritual warfare audio sermons (free Christian mp3 downloads) and other resources reveal what is bible based and false Christian spiritual warfare and Christian deliverance. Spiritual growth and Christian living resources on spiritual warfare and Christian deliverance ministry principles.

Essential resources for fellow evangelicals whether in Pentecostalism, charismatic movement, Baptist, Presbyterian, AG, AME, non-denominations, Christian fundamentalists, moderates and liberals. Non-evangelicals and non-Christians most welcome. The Truth that brings true freedom knows no boundaries. Learn to distinguish between biblical and non-scripture based spiritual warfare, spiritual warfare prayers, deliverance prayers and other areas of deliverance ministry (deliverence ministry) such as casting out demons, binding demons, dealing with territorial spirits, breaking generational curses, etc.

Plus learn the truth on our spiritual armor (spiritual armour), spiritual weapons of warfare, prayer and fasting, the sword of the spirit, pleading the blood of Jesus, spiritual battles, fighting spiritual warfare, familiar spirits, spiritual authority, demonic attacks, demonic possession cases, demonic influence, casting out demons, demonic deliverance, spiritual healing, healing the wounded spirit, biblical financial freedom etc. Solving the confusion on what is spiritual warfare, deliverance ministry and bringing healing to victims of false doctrine practiced by some “deliverance ministries.” Ultimately revealing Christ, and his truth that came to set captives free from deception, spiritual bondage, the curse of the law and so on. “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free,” Jn 8:31-32. “So if the Son sets you free, you will be free indeed,” Jn 8:36.