Back to Modern Greek Bible online homepage (Contents Page of Online Bible)

 

Mark 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

MK 10:1 [] Kai shkwqeiV ekeiqen ercetai eiV ta oria thV IoudaiaV dia tou peran tou Iordanou, kai sunercontai palin ocloi proV auton, kai wV esuneiqize, palin edidasken autouV.
MK 10:2 Kai proselqonteV oi Farisaioi, hrwthsan auton an sugcwrhtai eiV andra na cwrisqh thn gunaika autou, peirazonteV auton.
MK 10:3 O de apokriqeiV eipe proV autouV× ti prosetaxen eiV esaV o MwushV;
MK 10:4 Oi de eipon× O MwushV sunecwrhse na grayh eggrafon diazugiou kai na cwrisqh authn.
MK 10:5 Kai apokriqeiV o IhsouV eipe proV autouV× Dia thn sklhrokardian saV egrayen eiV esaV thn entolhn tauthn×
MK 10:6 ap' archV omwV thV ktisewV arsen kai qhlu epoihsen autouV o QeoV×
MK 10:7 eneken toutou qelei afhsei anqrwpoV ton patera autou kai thn mhtera, kai qelei proskollhqh eiV thn gunaika autou,
MK 10:8 kai qelousin eisqai oi duo eiV sarka mian. Wste den einai pleon duo, alla mia sarx×
MK 10:9 ekeino loipon, to opoion o QeoV sunezeuxen, anqrwpoV aV mh cwrizh.
MK 10:10 Kai en th oikia palin oi maqhtai autou hrwthsan auton peri tou autou,
MK 10:11 kai legei proV autouV× OstiV cwrisqh thn gunaika autou kai numfeuqh allhn, prattei moiceian eiV authn×
MK 10:12 kai ean gunh cwrisqh ton andra authV kai suzeucqh me allon, moiceuetai.
MK 10:13 [] Kai eferan proV auton paidia, dia na eggish auta× oi de maqhtai epeplhtton touV ferontaV.
MK 10:14 Idwn de o IhsouV hganakthse kai eipe proV autouV× Afhsate ta paidia na ercwntai proV eme, kai mh empodizete auta× dioti twn toioutwn einai h basileia tou Qeou.
MK 10:15 AlhqwV saV legw, OstiV den decqh thn basileian tou Qeou wV paidion, den qelei eiselqei eiV authn.
MK 10:16 Kai enagkalisqeiV auta, eqete taV ceiraV ep' auta kai hulogei auta.
MK 10:17 [] Enw de exhrceto eiV thn odon, edrame tiV kai gonupethsaV emprosqen autou, hrwta auton× Didaskale agaqe, ti na kamw dia na klhronomhsw zwhn aiwnion;
MK 10:18 Kai o IhsouV eipe proV auton× Ti me legeiV agaqon; OudeiV agaqoV eimh eiV, o QeoV.
MK 10:19 TaV entolaV exeureiV× Mh moiceushV, Mh foneushV, Mh kleyhV, Mh yeudomarturhshV, Mh aposterhshV, Tima ton patera sou kai thn mhtera.
MK 10:20 O de apokriqeiV eipe proV auton× Didaskale, tauta panta efulaxa ek neothtoV mou.
MK 10:21 Kai o IhsouV embleyaV eiV auton, hgaphsen auton kai eipe proV auton× En soi leipei× upage, pwlhson osa eceiV kai doV eiV touV ptwcouV, kai qeleiV ecei qhsauron en ouranw, kai elqe, akolouqei moi, shkwsaV ton stauron.
MK 10:22 EkeinoV omwV skuqrwpasaV dia ton logon, anecwrhse lupoumenoV× dioti eice kthmata polla.
MK 10:23 Kai peribleyaV o IhsouV, legei proV touV maqhtaV autou× Poson duskolwV qelousin eiselqei eiV thn basileian tou Qeou oi econteV ta crhmata.
MK 10:24 Oi de maqhtai exeplhttonto dia touV logouV autou. Kai o IhsouV palin apokriqeiV legei proV autouV× Tekna, poson duskolon einai na eiselqwsin eiV thn basileian tou Qeou oi econteV to qarroV autwn eiV ta crhmata.
MK 10:25 Eukolwteron einai kamhloV na perash dia thV truphV thV belonhV para plousioV na eiselqh eiV thn basileian tou Qeou.
MK 10:26 Ekeinoi de sfodra exeplhttonto, legonteV proV eautouV× Kai tiV dunatai na swqh;
MK 10:27 EmbleyaV de eiV autouV o IhsouV, legei× Para anqrwpoiV einai adunaton, all' ouci para tw Qew× dioti ta panta einai dunata para tw Qew.
MK 10:28 Kai hrcisen o PetroV na legh proV auton× Idou, hmeiV afhkamen panta kai se hkolouqhsamen.
MK 10:29 ApokriqeiV de o IhsouV eipen× AlhqwV saV legw, den einai oudeiV ostiV, afhsaV oikian h adelfouV h adelfaV h patera h mhtera h gunaika h tekna h agrouV eneken emou kai tou euaggeliou,
MK 10:30 den qelei labei ekatontaplasiona twra en tw kairw toutw, oikiaV kai adelfouV kai adelfaV kai mhteraV kai tekna kai agrouV meta diwgmwn, kai en tw ercomenw aiwni zwhn aiwnion.
MK 10:31 Polloi omwV prwtoi qelousin eisqai escatoi kai oi escatoi prwtoi.
MK 10:32 [] Hsan de en th odw anabainonteV eiV Ierosoluma× kai o IhsouV proeporeueto autwn, kai eqaumazon kai akolouqounteV efobounto. Kai paralabwn palin touV dwdeka, hrcise na legh proV autouV ta mellonta na sumbwsin eiV auton,
MK 10:33 oti idou, anabainomen eiV Ierosoluma kai o UioV tou anqrwpou qelei paradoqh eiV touV arciereiV kai eiV touV grammateiV, kai qelousi katadikasei auton eiV qanaton kai qelousi paradwsei auton eiV ta eqnh,
MK 10:34 kai qelousin empaixei auton kai mastigwsei auton kai qelousin emptusei eiV auton kai qanatwsei auton, kai thn trithn hmeran qelei anasthqh.
MK 10:35 Tote ercontai proV auton o IakwboV kai IwannhV, oi uioi tou Zebedaiou, legonteV× Didaskale, qelomen na kamhV eiV hmaV o, ti zhthswmen.
MK 10:36 O de eipe proV autouV× Ti qelete na kamw eiV esaV;
MK 10:37 Oi de eipon proV auton× DoV eiV hmaV na kaqhswmen eiV ek dexiwn sou kai eiV ex aristerwn sou en th doxh sou.
MK 10:38 O de IhsouV eipe proV autouV× Den exeurete ti zhteite. Dunasqe na pihte to pothrion, to opoion egw pinw, kai na baptisqhte to baptisma, to opoion egw baptizomai;
MK 10:39 Oi de eipon proV auton× Dunameqa. O de IhsouV eipe proV autouV× to men pothrion, to opoion egw pinw, qelete piei, kai to baptisma to opoion egw baptizomai, qelete baptisqh×
MK 10:40 to na kaqhshte omwV ek dexiwn mou kai ex aristerwn mou den einai emou na dwsw, all' eiV osouV einai htoimasmenon.
MK 10:41 Kai akousanteV oi deka hrcisan na aganaktwsi peri Iakwbou kai Iwannou.
MK 10:42 O de IhsouV proskalesaV autouV, legei proV autouV× Exeurete oti oi nomizomenoi arconteV twn eqnwn katakurieuousin auta kai oi megaloi autwn katexousiazousin auta×
MK 10:43 outwV omwV den qelei eisqai en umin, all' ostiV qelei na geinh megaV en umin, qelei eisqai uphrethV umwn,
MK 10:44 kai ostiV ex umwn qelei na geinh prwtoV, qelei eisqai douloV pantwn×
MK 10:45 dioti o UioV tou anqrwpou den hlqe dia na uphrethqh, alla dia na uphrethsh kai na dwsh thn zwhn autou lutron anti pollwn.
MK 10:46 [] Kai ercontai eiV Iericw. Kai enw exhrceto apo thV Iericw autoV kai oi maqhtai autou kai ocloV ikanoV, o uioV tou Timaiou BartimaioV o tufloV ekaqhto para thn odon zhtwn.
MK 10:47 Kai akousaV oti einai IhsouV o NazwraioV, hrcise na krazh kai na legh× Uie tou Dabid Ihsou, elehson me.
MK 10:48 Kai epeplhtton auton polloi dia na siwphsh× all' ekeinoV pollw mallon ekrazen× Uie tou Dabid, elehson me.
MK 10:49 Kai staqeiV o IhsouV, eipe na kracqh× kai krazousi ton tuflon, legonteV proV auton× Qarsei, shkwqhti× se krazei.
MK 10:50 Kai ekeinoV aporriyaV to imation autou, eshkwqh kai hlqe proV ton Ihsoun.
MK 10:51 Kai apokriqeiV legei proV auton o IhsouV× Ti qeleiV na soi kamw; Kai o tufloV eipe proV auton× Rabbouni, na anableyw.
MK 10:52 O de IhsouV eipe proV auton× Upage, h pistiV sou se eswse. Kai euquV anebleye kai hkolouqei ton Ihsoun en th odw.

 


Search the online bible

Back to Jesus Work Ministry main home page

Back to Jesus Work Ministry home for spiritual warfare and Christian deliverance ministry

Back to Jesus Work Ministry home for resources on Christian living

Christian deliverance and Spiritual warfare book 1

Christian deliverance and Spiritual warfare book 2

Christian deliverance and Spiritual warfare book 3

Christian deliverance and Spiritual warfare book 4

Spiritual warfare and Christian deliverance ministry classics

Other spiritual warfare and Christian deliverance resources on Jesus Work Ministry

Christian deliverance and spiritual warfare audio sermons (free Christian MP3 audio downloads)

Read online Bible - Modern Greek Bible online. Free online bible on SpiritualWarfare.JesusWork.org -An evangelical online ministry website of Jesus Work Ministry revealing biblical truth and recent errors on spiritual warfare and deliverance ministry principles. Wrong spiritual warfare is harmful when practiced. Avoid the snare of end-time false doctrine and its sad consequences. Free deliverance and spiritual warfare books, spiritual warfare sermons, spiritual warfare audio sermons (free Christian mp3 downloads) and other resources reveal what is bible based and false Christian spiritual warfare and Christian deliverance. Spiritual growth and Christian living resources on spiritual warfare and Christian deliverance ministry principles.

Essential resources for fellow evangelicals whether in Pentecostalism, charismatic movement, Baptist, Presbyterian, AG, AME, non-denominations, Christian fundamentalists, moderates and liberals. Non-evangelicals and non-Christians most welcome. The Truth that brings true freedom knows no boundaries. Learn to distinguish between biblical and non-scripture based spiritual warfare, spiritual warfare prayers, deliverance prayers and other areas of deliverance ministry (deliverence ministry) such as casting out demons, binding demons, dealing with territorial spirits, breaking generational curses, etc.

Plus learn the truth on our spiritual armor (spiritual armour), spiritual weapons of warfare, prayer and fasting, the sword of the spirit, pleading the blood of Jesus, spiritual battles, fighting spiritual warfare, familiar spirits, spiritual authority, demonic attacks, demonic possession cases, demonic influence, casting out demons, demonic deliverance, spiritual healing, healing the wounded spirit, biblical financial freedom etc. Solving the confusion on what is spiritual warfare, deliverance ministry and bringing healing to victims of false doctrine practiced by some “deliverance ministries.” Ultimately revealing Christ, and his truth that came to set captives free from deception, spiritual bondage, the curse of the law and so on. “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free,” Jn 8:31-32. “So if the Son sets you free, you will be free indeed,” Jn 8:36.