Back to Hebrew Bible online homepage (Contents Page of Online Bible)

 

Jeremiah 51

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

JER 51:1 כה אמר יהוה הנני מעיר על-בבל ואל-ישבי לב קמי רוח משחית.
JER 51:2 ושלחתי לבבל זרים וזרוה ויבקקו את-ארצה כי-היו עליה מסביב ביום רעה.
JER 51:3 אל-ידרך ידרך הדרך קשתו ואל-יתעל בסרינו ואל-תחמלו אל-בחריה החרימו כל-צבאה.
JER 51:4 ונפלו חללים בארץ כשדים ומדקרים בחוצותיה.
JER 51:5 כי לא-אלמן ישראל ויהודה מאלהיו מיהוה צבאות כי ארצם מלאה אשם מקדוש ישראל.
JER 51:6 נסו מתוך בבל ומלטו איש נפשו אל-תדמו בעונה כי עת נקמה היא ליהוה גמול הוא משלם לה.
JER 51:7 כוס-זהב בבל ביד-יהוה משכרת כל-הארץ מיינה שתו גוים על-כן יתהללו גוים.
JER 51:8 פתאם נפלה בבל ותשבר הילילו עליה קחו צרי למכאובה אולי תרפא.
JER 51:9 רפאנו את-בבל ולא נרפתה עזבוה ונלך איש לארצו כי-נגע אל-השמים משפטה ונשא עד-שחקים.
JER 51:10 הוציא יהוה את-צדקתינו באו ונספרה בציון את-מעשה יהוה אלהינו.
JER 51:11 הברו החצים מלאו השלטים העיר יהוה את-רוח מלכי מדי כי-על-בבל מזמתו להשחיתה כי-נקמת יהוה היא נקמת היכלו.
JER 51:12 אל-חומת בבל שאו-נס החזיקו המשמר הקימו שמרים הכינו הארבים כי גם-זמם יהוה גם-עשה את אשר-דבר אל-ישבי בבל.
JER 51:13 שכנתי על-מים רבים רבת אוצרת בא קצך אמת בצעך.
JER 51:14 נשבע יהוה צבאות בנפשו כי אם-מלאתיך אדם כילק וענו עליך הידד.
JER 51:15 עשה ארץ בכחו מכין תבל בחכמתו ובתבונתו נטה שמים.
JER 51:16 לקול תתו המון מים בשמים ויעל נשאים מקצה-ארץ ברקים למטר עשה ויצא רוח מאצרתיו.
JER 51:17 נבער כל-אדם מדעת הביש כל-צרף מפסל כי שקר נסכו ולא-רוח בם.
JER 51:18 הבל המה מעשה תעתעים בעת פקדתם יאבדו.
JER 51:19 לא-כאלה חלק יעקוב כי-יוצר הכל הוא ושבט נחלתו יהוה צבאות שמו.
JER 51:20 מפץ-אתה לי כלי מלחמה ונפצתי בך גוים והשחתי בך ממלכות.
JER 51:21 ונפצתי בך סוס ורכבו ונפצתי בך רכב ורכבו.
JER 51:22 ונפצתי בך איש ואשה ונפצתי בך זקן ונער ונפצתי בך בחור ובתולה.
JER 51:23 ונפצתי בך רעה ועדרו ונפצתי בך אכר וצמדו ונפצתי בך פחות וסגנים.
JER 51:24 ושלמתי לבבל ולכל יושבי כשדים את כל-רעתם אשר-עשו בציון לעיניכם נאם יהוה.
JER 51:25 הנני אליך הר המשחית נאם-יהוה המשחית את-כל-הארץ ונטיתי את-ידי עליך וגלגלתיך מן-הסלעים ונתתיך להר שרפה.
JER 51:26 ולא-יקחו ממך אבן לפנה ואבן למוסדות כי-שממות עולם תהיה נאם- יהוה.
JER 51:27 שאו-נס בארץ תקעו שופר בגוים קדשו עליה גוים השמיעו עליה ממלכות אררט מני ואשכנז פקדו עליה טפסר העלו-סוס כילק סמר.
JER 51:28 קדשו עליה גוים את-מלכי מדי את-פחותיה ואת-כל-סגניה ואת כל-ארץ ממשלתו.
JER 51:29 ותרעש הארץ ותחל כי קמה על-בבל מחשבות יהוה לשום את-ארץ בבל לשמה מאין יושב.
JER 51:30 חדלו גבורי בבל להלחם ישבו במצדות נשתה גבורתם היו לנשים הציתו משכנתיה נשברו בריחיה.
JER 51:31 רץ לקראת-רץ ירוץ ומגיד לקראת מגיד להגיד למלך בבל כי-נלכדה עירו מקצה.
JER 51:32 והמעברות נתפשו ואת-האגמים שרפו באש ואנשי המלחמה נבהלו.
JER 51:33 כי כה אמר יהוה צבאות אלהי ישראל בת-בבל כגרן עת הדריכה עוד מעט ובאה עת-הקציר לה.
JER 51:34 אכלנו הממנו נבוכדראצר מלך בבל הציגנו כלי ריק בלענו כתנין מלא כרשו מעדני הדיחנו.
JER 51:35 חמסי ושארי על-בבל תאמר ישבת ציון ודמי אל-ישבי כשדים תאמר ירושלם.
JER 51:36 לכן כה אמר יהוה הנני-רב את-ריבך ונקמתי את-נקמתך והחרבתי את- ימה והבשתי את-מקורה.
JER 51:37 והיתה בבל לגלים מעון-תנים שמה ושרקה מאין יושב.
JER 51:38 יחדו ככפרים ישאגו נערו כגורי אריות.
JER 51:39 בחמם אשית את-משתיהם והשכרתים למען יעלזו וישנו שנת-עולם ולא יקיצו נאם יהוה.
JER 51:40 אורידם ככרים לטבוח כאילים עם-עתודים.
JER 51:41 איך נלכדה ששך ותתפש תהלת כל-הארץ איך היתה לשמה בבל בגוים.
JER 51:42 עלה על-בבל הים בהמון גליו נכסתה.
JER 51:43 היו עריה לשמה ארץ ציה וערבה ארץ לא-ישב בהן כל-איש ולא-יעבר בהן בן-אדם.
JER 51:44 ופקדתי על-בל בבבל והצאתי את-בלעו מפיו ולא-ינהרו אליו עוד גוים גם-חומת בבל נפלה.
JER 51:45 צאו מתוכה עמי ומלטו איש את-נפשו מחרון אף-יהוה.
JER 51:46 ופן-ירך לבבכם ותיראו בשמועה הנשמעת בארץ ובא בשנה השמועה ואחריו בשנה השמועה וחמס בארץ ומשל על-משל.
JER 51:47 לכן הנה ימים באים ופקדתי על-פסילי בבל וכל-ארצה תבוש וכל- חלליה יפלו בתוכה.
JER 51:48 ורננו על-בבל שמים וארץ וכל אשר בהם כי מצפון יבוא-לה השודדים נאם-יהוה.
JER 51:49 גם-בבל לנפל חללי ישראל גם-לבבל נפלו חללי כל-הארץ.
JER 51:50 פלטים מחרב הלכו אל-תעמדו זכרו מרחוק את-יהוה וירושלם תעלה על- לבבכם.
JER 51:51 בשנו כי-שמענו חרפה כסתה כלמה פנינו כי באו זרים על-מקדשי בית יהוה.
JER 51:52 לכן הנה-ימים באים נאם-יהוה ופקדתי על-פסיליה ובכל-ארצה יאנק חלל.
JER 51:53 כי-תעלה בבל השמים וכי תבצר מרום עזה מאתי יבאו שדדים לה נאם- יהוה.
JER 51:54 קול זעקה מבבל ושבר גדול מארץ כשדים.
JER 51:55 כי-שדד יהוה את-בבל ואבד ממנה קול גדול והמו גליהם כמים רבים נתן שאון קולם.
JER 51:56 כי בא עליה על-בבל שודד ונלכדו גבוריה חתתה קשתותם כי אל גמלות יהוה שלם ישלם.
JER 51:57 והשכרתי שריה וחכמיה פחותיה וסגניה וגבוריה וישנו שנת-עולם ולא יקיצו נאם-המלך יהוה צבאות שמו.
JER 51:58 כה-אמר יהוה צבאות חמות בבל הרחבה ערער תתערער ושעריה הגבהים באש יצתו ויגעו עמים בדי-ריק ולאמים בדי-אש ויעפו.
JER 51:59 הדבר אשר-צוה ירמיהו הנביא את-שריה בן-נריה בן-מחסיה בלכתו את- vcwide מלך-יהודה בבל בשנת הרבעית למלכו ושריה שר מנוחה.
JER 51:60 ויכתב ירמיהו את כל-הרעה אשר-תבוא אל-בבל אל-ספר אחד את כל- הדברים האלה הכתבים אל-בבל.
JER 51:61 ויאמר ירמיהו אל-שריה כבאך בבל וראית וקראת את כל-הדברים האלה.
JER 51:62 ואמרת יהוה אתה דברת אל-המקום הזה להכריתו לבלתי היות-בו יושב למאדם ועד-בהמה כי-שממות עולם תהיה.
JER 51:63 והיה ככלתך לקרא את-הספר הזה תקשר עליו אבן והשלכתו אל-תוך פרת.
JER 51:64 ואמרת ככה תשקע בבל ולא-תקום מפני הרעה אשר אנכי מביא עליה ויעפו עד-הנה דברי ירמיהו.

 


Search the online bible

Back to Jesus Work Ministry main home page

Back to Jesus Work Ministry home for spiritual warfare and Christian deliverance ministry

Back to Jesus Work Ministry home for resources on Christian living

Christian deliverance and Spiritual warfare book 1

Christian deliverance and Spiritual warfare book 2

Christian deliverance and Spiritual warfare book 3

Christian deliverance and Spiritual warfare book 4

Spiritual warfare and Christian deliverance ministry classics

Other spiritual warfare and Christian deliverance resources on Jesus Work Ministry

Christian deliverance and spiritual warfare audio sermons (free Christian MP3 audio downloads)

Read online Bible - Hebrew Bible online. Free online bible on SpiritualWarfare.JesusWork.org -An evangelical online ministry website of Jesus Work Ministry revealing biblical truth and recent errors on spiritual warfare and deliverance ministry principles. Wrong spiritual warfare is harmful when practiced. Avoid the snare of end-time false doctrine and its sad consequences. Free deliverance and spiritual warfare books, spiritual warfare sermons, spiritual warfare audio sermons (free Christian mp3 downloads) and other resources reveal what is bible based and false Christian spiritual warfare and Christian deliverance. Spiritual growth and Christian living resources on spiritual warfare and Christian deliverance ministry principles.

Essential resources for fellow evangelicals whether in Pentecostalism, charismatic movement, Baptist, Presbyterian, AG, AME, non-denominations, Christian fundamentalists, moderates and liberals. Non-evangelicals and non-Christians most welcome. The Truth that brings true freedom knows no boundaries. Learn to distinguish between biblical and non-scripture based spiritual warfare, spiritual warfare prayers, deliverance prayers and other areas of deliverance ministry (deliverence ministry) such as casting out demons, binding demons, dealing with territorial spirits, breaking generational curses, etc.

Plus learn the truth on our spiritual armor (spiritual armour), spiritual weapons of warfare, prayer and fasting, the sword of the spirit, pleading the blood of Jesus, spiritual battles, fighting spiritual warfare, familiar spirits, spiritual authority, demonic attacks, demonic possession cases, demonic influence, casting out demons, demonic deliverance, spiritual healing, healing the wounded spirit, biblical financial freedom etc. Solving the confusion on what is spiritual warfare, deliverance ministry and bringing healing to victims of false doctrine practiced by some “deliverance ministries.” Ultimately revealing Christ, and his truth that came to set captives free from deception, spiritual bondage, the curse of the law and so on. “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free,” Jn 8:31-32. “So if the Son sets you free, you will be free indeed,” Jn 8:36.