Back to Modern Greek Bible online homepage (Contents Page of Online Bible)

 

2 Samuel 19

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

2SAM 19:1 [] Kai anhggelqh proV ton Iwab, Idou, o basileuV klaiei kai penqei dia ton Abessalwm.
2SAM 19:2 Kai en th hmera ekeinh h swthria meteblhqh eiV penqoV en panti tw law× dioti hkousen o laoV na legwsin en th hmera ekeinh, O basileuV einai perilupoV dia ton uion autou.
2SAM 19:3 Kai eishrceto o laoV en th hmera ekeinh krufiwV eiV thn polin, wV laoV ostiV kruptetai aiscunomenoV, otan en th mach traph eiV fughn.
2SAM 19:4 O de basileuV ekaluye to proswpon autou, kai eboa o basileuV en fwnh megalh, Uie mou Abessalwm, Abessalwm, uie mou, uie mou.
2SAM 19:5 Kai eiselqwn o Iwab eiV ton oikon proV ton basilea, eipe, KathscunaV shmeron ta proswpa pantwn twn doulwn sou, oitineV eswsan shmeron thn zwhn sou kai thn zwhn twn uiwn sou kai twn qugaterwn sou kai thn zwhn twn gunaikwn sou kai thn zwhn twn pallakwn sou×
2SAM 19:6 epeidh agapaV touV misountaV se kai miseiV touV agapwntaV se× dioti edeixaV shmeron, oti den einai para soi ouden oi arconteV sou kai oi douloi sou× dioti shmeron egnwrisa, oti ean o Abessalwm ezh kai hmeiV panteV apeqnhskomen shmeron, tote hqelen eisqai areston eiV se×
2SAM 19:7 twra loipon shkwqhti, exelqe kai lalhson kata thn kardian twn doulwn sou× dioti omnuw eiV ton Kurion, ean den exelqhV, den qelei meinei meta sou thn nukta tauthn oude eiV× kai touto qelei eisqai eiV se ceiroteran uper panta ta kaka, osa hlqon epi se ek neothtoV sou mecri tou nun.
2SAM 19:8 Tote eshkwqh o basileuV kai ekaqhsen en th pulh. Kai anhggeilan proV panta ton laon, legonteV, Idou, o basileuV kaqhtai en th pulh. Kai hlqe paV o laoV emprosqen tou basilewV. O de Israhl efugen ekastoV eiV thn skhnhn autou.
2SAM 19:9 [] Kai hto paV o laoV eiV erida kata pasaV taV fulaV tou Israhl, legonteV, O basileuV eswsen hmaV ek ceiroV twn ecqrwn hmwn× kai autoV hleuqerwsen hmaV ek ceiroV twn Filistaiwn× kai twra efugen ek tou topou ex aitiaV tou Abessalwm×
2SAM 19:10 o de Abessalwm, ton opoion ecrisamen basilea ef' hmaV, apeqanen en th mach× twra loipon dia ti den laleite na epistreywmen ton basilea;
2SAM 19:11 Kai apesteilen o basileuV Dabid proV ton Sadwk kai proV ton Abiaqar, touV iereiV, legwn, Lalhsate proV touV presbuterouV tou Iouda, legonteV, Dia ti eisqe oi escatoi eiV to na epistreyhte ton basilea eiV ton oikon autou; dioti oi logoi pantoV tou Israhl efqasan proV ton basilea eiV ton oikon autou×
2SAM 19:12 seiV eisqe adelfoi mou, seiV osta mou kai sarx mou× dia ti loipon eisqe oi escatoi eiV to na epistreyhte ton basilea;
2SAM 19:13 proV ton Amasa malista eipate, Den eisai su ostoun mou kai sarx mou; outw na kamh o QeoV eiV eme kai outw na prosqesh, ean den geinhV arcistrathgoV pantote emprosqen mou anti tou Iwab.
2SAM 19:14 Kai ekline thn kardian pantwn twn andrwn Iouda wV enoV anqrwpou× kai apesteilan proV ton basilea, legonteV, Epistreyon su kai panteV oi douloi sou.
2SAM 19:15 Epestreye loipon o basileuV kai hlqen ewV tou Iordanou. Kai o IoudaV hlqen eiV Galgala, dia na upagh eiV sunanthsin tou basilewV, na diabibash ton basilea dia tou Iordanou.
2SAM 19:16 [] Espeuse de Simei o uioV tou Ghra, o BeniamithV, ek Baoureim, kai katebh meta twn andrwn Iouda eiV sunanthsin tou basilewV Dabid.
2SAM 19:17 Kai hsan met' autou cilioi andreV ek tou Beniamin, kai Siba o douloV tou oikou tou Saoul, kai oi dekapente uioi autou kai eikosi douloi autou met' autou× kai diebhsan ton Iordanhn enwpion tou basilewV.
2SAM 19:18 Epeita eperasen h lemboV dia na diabibash thn oikogeneian tou basilewV, kai na kamh o, ti hqele fanh eiV auton areston. Kai Simei o uioV tou Ghra epesen enwpion tou basilewV, enw diebaine ton Iordanhn×
2SAM 19:19 kai eipe proV ton basilea, AV mh logariash o kurioV mou anomian eiV eme, kai mh enqumhqhV thn anomian, thn opoian epraxen o douloV sou, kaq' hn hmeran exhrceto o kurioV mou o basileuV ex Ierousalhm, wste na balh touto o basileuV en th kardia autou×
2SAM 19:20 dioti o douloV sou egnwrisen oti egw hmarton× kai idou egw hlqon shmeron proteroV pantoV tou oikou Iwshf, dia na katabw eiV sunanthsin tou kuriou mou tou basilewV.
2SAM 19:21 Kai apekriqh o Abisai o uioV thV SerouiaV, legwn, Den prepei o Simei na qanatwqh dia touto, dioti kathrasqh ton kecrismenon tou Kuriou;
2SAM 19:22 All' o Dabid eipe, Ti metaxu emou kai umwn, uioi thV SerouiaV, wste ginesqe shmeron epibouloi eiV eme; prepei thn hmeran tauthn na qanatwqh anqrwpoV en Israhl; dioti den gnwrizw egw oti shmeron eimai basileuV epi ton Israhl;
2SAM 19:23 Kai eipen o basileuV proV ton Simei, Den qeleiV apoqanei. Kai wmose proV auton o basileuV.
2SAM 19:24 [] Kai Memfibosqe, o uioV tou Saoul, katebh eiV sunanthsin tou basilewV× kai oute touV podaV autou eice niyei oute ton pwgwna autou euprepisei oute ta imatia autou eice plunei, af' hV hmeraV o basileuV anecwrhse mecri thV hmeraV kaq' hn epestreyen en eirhnh.
2SAM 19:25 Kai ote hlqen eiV Ierousalhm proV sunanthsin tou basilewV, o basileuV eipe proV auton, Dia ti den hlqeV met' emou, Memfibosqe;
2SAM 19:26 O de apekriqh, Kurie mou basileu, o douloV mou me hpathse× dioti o douloV sou eipe, Qelw strwsei di' emauton ton onon, kai qelw anabh ep' auton kai upagei proV ton basilea× dioti o douloV sou einai cwloV×
2SAM 19:27 kai esukofanthse ton doulon sou proV ton kurion mou ton basilea× plhn o kurioV mou o basileuV einai wV aggeloV Qeou× kame loipon to areston eiV touV ofqalmouV sou×
2SAM 19:28 dioti paV o oikoV tou patroV mou den hto para axioV qanatou enwpion tou kuriou mou tou basilewV× su omwV katetaxaV ton doulon sou metaxu ekeinwn oitineV etrwgon epi thV trapezhV sou× kai ti dikaion ecw egw pleon, kai dia ti na paraponwmai eti proV ton basilea;
2SAM 19:29 Kai eipe proV auton o basileuV, Dia ti laleiV eti peri twn pragmatwn sou; egw eipa, Su kai o Siba diamoirasqhte touV agrouV.
2SAM 19:30 Kai eipen o Memfibosqe proV ton basilea, Kai ta panta aV labh, afou o kurioV mou o basileuV epestreyen eiV ton oikon autou en eirhnh.
2SAM 19:31 [] Kai o Barzellai o GalaadithV katebh apo Rwgellim kai diebh ton Iordanhn meta tou basilewV, dia na sumpropemyh auton ewV peran tou Iordanou.
2SAM 19:32 Hto de o Barzellai anqrwpoV gerwn sfodra, ogdohkonta etwn hlikiaV× kai dietrefe ton basilea, ote ekaqhto en Macanaim× dioti hto anqrwpoV megaV sfodra.
2SAM 19:33 Kai eipen o basileuV proV ton Barzellai, Diaba su met' emou, kai qelw se trefei met' emou en Ierousalhm.
2SAM 19:34 O de Barzellai eipe proV ton basilea, Posai einai ai hmerai twn etwn thV zwhV mou, wste na anabw meta tou basilewV eiV Ierousalhm;
2SAM 19:35 eimai shmeron ogdohkonta etwn hlikiaV× dunamai na kamw diakrisin metaxu kalou kai kakou; dunatai o douloV sou na aisqanqh ti trwgw, h ti pinw; dunamai na akousw pleon thn fwnhn twn adontwn h twn adouswn; dia ti loipon o douloV sou na hnai eti kai fortion eiV ton kurion mou ton basilea;
2SAM 19:36 o douloV sou qelei diabh ton Iordanhn meta tou basilewV mecriV oligou diasthmatoV× kai dia ti o basileuV hqele kamei eiV eme thn antapodosin tauthn;
2SAM 19:37 aV epistreyh o douloV sou, parakalw, dia na apoqanw en th polei mou kai na entafiasqw plhsion tou tafou tou patroV mou kai thV mhtroV mou× plhn idou, o douloV sou Cimam× aV diabh meta tou kuriou mou tou basilewV× kai kame eiV auton o, ti fanh areston eiV touV ofqalmouV sou.
2SAM 19:38 Kai eipen o basileuV, Met' emou qelei diabh o Cimam, kai egw qelw kamei eiV auton o, ti fainetai areston eiV touV ofqalmouV sou× kai eiV se qelw kamei pan o, ti zhthshV par' emou.
2SAM 19:39 Kai diebh paV o laoV ton Iordanhn. Kai ote diebh o basileuV, katefilhsen o basileuV ton Barzellai kai euloghsen auton× o de epestreyen eiV ton topon autou.
2SAM 19:40 [] Tote diebh o basileuV eiV Galgala, kai o Cimam diebh met' autou× kai paV o laoV tou Iouda kai eti to hmisu tou laou Israhl diebibasan ton basilea.
2SAM 19:41 Kai idou, panteV oi andreV Israhl hlqon proV ton basilea kai eipon proV ton basilea, Dia ti se ekleyan oi adelfoi hmwn, oi andreV Iouda, kai diebibasan ton basilea kai thn oikogeneian autou, dia tou Iordanou, kai pantaV touV andraV tou Dabid met' autou;
2SAM 19:42 Kai apekriqhsan panteV oi andreV Iouda proV touV andraV Israhl, Dioti o basileuV einai suggenhV hmwn× kai ti qumonete dia to pragma touto; mhpwV efagomen ti ek tou basilewV; h edwken eiV hmaV dwron;
2SAM 19:43 Kai apekriqhsan oi andreV Israhl proV touV andraV Iouda kai eipon, HmeiV ecomen deka merh eiV ton basilea, kai malista ecomen eiV ton Dabid pleioteron para seiV× dia ti loipon perifroneite hmaV; kai den elalhsamen hmeiV prwtoi metaxu hmwn peri thV epistrofhV tou basilewV hmwn; Kai oi logoi twn andrwn Iouda hsan sklhroteroi para touV logouV twn andrwn Israhl.

 


Search the online bible

Back to Jesus Work Ministry main home page

Back to Jesus Work Ministry home for spiritual warfare and Christian deliverance ministry

Back to Jesus Work Ministry home for resources on Christian living

Christian deliverance and Spiritual warfare book 1

Christian deliverance and Spiritual warfare book 2

Christian deliverance and Spiritual warfare book 3

Christian deliverance and Spiritual warfare book 4

Spiritual warfare and Christian deliverance ministry classics

Other spiritual warfare and Christian deliverance resources on Jesus Work Ministry

Christian deliverance and spiritual warfare audio sermons (free Christian MP3 audio downloads)

Read online Bible - Modern Greek Bible online. Free online bible on SpiritualWarfare.JesusWork.org -An evangelical online ministry website of Jesus Work Ministry revealing biblical truth and recent errors on spiritual warfare and deliverance ministry principles. Wrong spiritual warfare is harmful when practiced. Avoid the snare of end-time false doctrine and its sad consequences. Free deliverance and spiritual warfare books, spiritual warfare sermons, spiritual warfare audio sermons (free Christian mp3 downloads) and other resources reveal what is bible based and false Christian spiritual warfare and Christian deliverance. Spiritual growth and Christian living resources on spiritual warfare and Christian deliverance ministry principles.

Essential resources for fellow evangelicals whether in Pentecostalism, charismatic movement, Baptist, Presbyterian, AG, AME, non-denominations, Christian fundamentalists, moderates and liberals. Non-evangelicals and non-Christians most welcome. The Truth that brings true freedom knows no boundaries. Learn to distinguish between biblical and non-scripture based spiritual warfare, spiritual warfare prayers, deliverance prayers and other areas of deliverance ministry (deliverence ministry) such as casting out demons, binding demons, dealing with territorial spirits, breaking generational curses, etc.

Plus learn the truth on our spiritual armor (spiritual armour), spiritual weapons of warfare, prayer and fasting, the sword of the spirit, pleading the blood of Jesus, spiritual battles, fighting spiritual warfare, familiar spirits, spiritual authority, demonic attacks, demonic possession cases, demonic influence, casting out demons, demonic deliverance, spiritual healing, healing the wounded spirit, biblical financial freedom etc. Solving the confusion on what is spiritual warfare, deliverance ministry and bringing healing to victims of false doctrine practiced by some “deliverance ministries.” Ultimately revealing Christ, and his truth that came to set captives free from deception, spiritual bondage, the curse of the law and so on. “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free,” Jn 8:31-32. “So if the Son sets you free, you will be free indeed,” Jn 8:36.