Back to Modern Greek Bible online homepage (Contents Page of Online Bible)

 

Acts 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

ACTS 10:1 [] Hto de tiV anqrwpoV en Kaisareia onomati KornhlioV, ekatontarcoV ek tou tagmatoV tou legomenou Italikou,
ACTS 10:2 eusebhV kai foboumenoV ton Qeon meta pantoV tou oikou autou, ostiV kai ekamnen elehmosunaV eiV ton laon pollaV kai edeeto tou Qeou diapantoV×
ACTS 10:3 outoV eide fanera di' oramatoV peri thn ennathn wran thV hmeraV aggelon tou Qeou, oti eishlqe proV auton kai eipe proV auton× Kornhlie.
ACTS 10:4 O de atenisaV eiV auton kai emfoboV genomenoV, eipe× Ti einai, Kurie; Kai eipe proV auton× Ai proseucai sou kai ai elehmosunai sou anebhsan eiV mnhmosunon sou enwpion tou Qeou.
ACTS 10:5 Kai twra pemyon eiV Iopphn anqrwpouV kai proskaleson ton Simwna, ostiV eponomazetai PetroV×
ACTS 10:6 outoV xenizetai para tini Simwni bursodeyh, econti oikian plhsion thV qalasshV. OutoV qelei soi lalhsei ti prepei na kamnhV.
ACTS 10:7 KaqwV de anecwrhsen o aggeloV o lalwn proV ton Kornhlion, efwnaxe duo ek twn uphretwn autou kai ena stratiwthn eusebh ek twn diamenontwn pantote plhsion autou,
ACTS 10:8 kai dihghqeiV proV autouV ta panta, apesteilen autouV eiV thn Iopphn.
ACTS 10:9 [] Th de epaurion, enw ekeinoi wdoiporoun kai eplhsiazon eiV thn polin, anebh o PetroV eiV to dwma dia na proseuchqh peri thn ekthn wran.
ACTS 10:10 Kai peinasaV hqele na fagh× enw de htoimazon, ephlqen ep' auton ekstasiV,
ACTS 10:11 kai qewrei ton ouranon anewgmenon kai katabainon ep' auton skeuoV ti wV sindona megalhn, to opoion hto dedemenon apo twn tessarwn akrwn kai katebibazeto epi thn ghn,
ACTS 10:12 entoV tou opoiou uphrcon panta ta tetrapoda thV ghV kai ta qhria kai ta erpeta kai ta peteina tou ouranou.
ACTS 10:13 Kai egeine fwnh proV auton× ShkwqeiV, Petre, sfaxon kai fage×
ACTS 10:14 O de PetroV eipe× Mh genoito, Kurie× dioti oudepote efagon ouden bebhlon h akaqarton.
ACTS 10:15 Kai palin ek deuterou egeine fwnh proV auton× Osa o QeoV ekaqarise, su mh lege bebhla.
ACTS 10:16 Egeine de touto triV, kai palin anelhfqh to skeuoV eiV ton ouranon.
ACTS 10:17 Enw de o PetroV hto en aporia kaq' eauton ti eshmaine to orama, to opoion eiden, idou, oi anqrwpoi oi apestalmenoi para tou Kornhliou erwthsanteV kai maqonteV thn oikian tou SimwnoV efqasan eiV thn pulhn,
ACTS 10:18 kai fwnaxanteV hrwtwn an o Simwn o eponomazomenoV PetroV xenizetai entauqa.
ACTS 10:19 [] Kai enw o PetroV dielogizeto peri tou oramatoV, eipe proV auton to Pneuma× Idou, treiV anqrwpoi se zhtousi×
ACTS 10:20 shkwqeiV loipon katabhqi kai upage met' autwn, mhdolwV distazwn, dioti egw apesteila autouV.
ACTS 10:21 KatabaV de o PetroV proV touV anqrwpouV touV apestalmenouV proV auton apo tou Kornhliou, eipen× Idou, egw eimai ekeinoV ton opoion zhteite× tiV h aitia dia thn opoian hlqete;
ACTS 10:22 Oi de eipon× KornhlioV o ekatontarcoV, anhr dikaioV kai foboumenoV ton Qeon kai marturoumenoV upo olou tou eqnouV twn Ioudaiwn, dietacqh qeoqen upo agiou aggelou na se proskalesh eiV ton oikon autou kai na akoush logouV para sou.
ACTS 10:23 ProskalesaV loipon autouV esw, efiloxenhse. Th de epaurion exhlqen o PetroV met' autwn, kai tineV twn adelfwn twn apo thV IopphV uphgon met' auton,
ACTS 10:24 kai th epaurion eishlqon eiV thn Kaisareian. O de KornhlioV periemenen autouV, sugkalesaV touV suggeneiV autou kai touV oikeiouV filouV.
ACTS 10:25 WV de eishlqen o PetroV, elqwn o KornhlioV eiV sunanthsin autou, epesen eiV touV podaV autou kai prosekunhsen.
ACTS 10:26 All' o PetroV eshkwsen auton, legwn× Shkwqhti× kai egw autoV anqrwpoV eimai.
ACTS 10:27 Kai sunomilwn met' autou eishlqe kai euriskei sunhgmenouV pollouV,
ACTS 10:28 kai eipe proV autouV× SeiV exeurete oti einai asugcwrhton eiV anqrwpon Ioudaion na sunanastrefhtai h na plhsiazh eiV allofulon× o QeoV omwV edeixen eiV eme na mh legw mhdena anqrwpon bebhlon h akaqarton×
ACTS 10:29 oqen kai prosklhqeiV hlqon cwriV antilogiaV. Erwtw loipon dia tina logon me prosekalesate;
ACTS 10:30 Kai o KornhlioV eipe× Apo tessarwn hmerwn hmhn nhsteuwn mecri thV wraV tauthV, kai thn ennathn wran proshucomhn en tw oikw mou× kai idou, estaqh enwpion mou anhr me endumata lampra,
ACTS 10:31 kai legei× Kornhlie, eishkousqh h proseuch sou kai ai elehmosunai sou emnhmoneuqhsan enwpion tou Qeou.
ACTS 10:32 Pemyon loipon eiV Iopphn kai proskaleson ton Simwna, ostiV eponomazetai PetroV× outoV xenizetai en th oikia SimwnoV tou bursodeyou plhsion thV qalasshV× ostiV elqwn qelei soi lalhsei.
ACTS 10:33 EuquV loipon epemya proV se, kai su ekameV kala oti hlqeV. Twra loipon hmeiV panteV paristameqa enwpion tou Qeou, dia na akouswmen panta osa prosetacqhsan eiV se upo tou Qeou.
ACTS 10:34 [] Tote o PetroV anoixaV to stoma eipen× Ep' alhqeiaV gnwrizw oti den einai proswpolhpthV o QeoV,
ACTS 10:35 all' en panti eqnei, ostiV fobeitai auton kai ergazetai dikaiosunhn, einai dektoV eiV auton.
ACTS 10:36 Ton logon, ton opoion apesteile proV touV uiouV Israhl euaggelizomenoV eirhnhn dia Ihsou Cristou× outoV einai o KurioV pantwn×
ACTS 10:37 ton logon touton seiV exeurete, ostiV ekhrucqh kaq' olhn thn Ioudaian, arcisaV apo thV GalilaiaV, meta to baptisma, to opoion ekhruxen o IwannhV,
ACTS 10:38 pwV o QeoV ecrise ton Ihsoun ton apo Nazaret me Pneuma Agion kai me dunamin, ostiV dihlqen euergetwn kai qerapeuwn pantaV touV katadunasteuomenouV upo tou diabolou, dioti o QeoV hto met' autou×
ACTS 10:39 kai hmeiV eimeqa martureV pantwn osa ekame kai en th gh twn Ioudaiwn kai en Ierousalhm× ton opoion efoneusan kremasanteV epi xulou.
ACTS 10:40 Touton o QeoV anesthse thn trithn hmeran kai ekamen auton na emfanisqh
ACTS 10:41 ouci eiV panta ton laon, all' eiV marturaV touV prodiwrismenouV upo tou Qeou, eiV hmaV, oitineV sunefagomen kai sunepiomen met' autou, afou anesth ek nekrwn×
ACTS 10:42 kai parhggeilen eiV hmaV na khruxwmen proV ton laon kai na marturhswmen oti autoV einai o wrismenoV upo tou Qeou krithV zwntwn kai nekrwn.
ACTS 10:43 EiV touton panteV oi profhtai marturousin, oti dia tou onomatoV autou qelei labei afesin amartiwn paV o pisteuwn eiV auton.
ACTS 10:44 [] Enw eti elalei o PetroV touV logouV toutouV, ephlqe to Pneuma to Agion epi pantaV touV akouontaV ton logon.
ACTS 10:45 Kai exeplaghsan oi ek peritomhV pistoi, osoi hlqon meta tou Petrou, oti h dwrea tou Agiou PneumatoV execuqh kai epi ta eqnh×
ACTS 10:46 dioti hkouon autouV lalountaV glwssaV kai megalunontaV ton Qeon. Tote apekriqh o PetroV×
ACTS 10:47 MhpwV dunatai tiV na empodish to udwr, wste na mh baptisqwsin outoi, oitineV elabon to Pneuma to Agion kaqwV kai hmeiV;
ACTS 10:48 Kai prosetaxen autouV na baptisqwsin eiV to onoma tou Kuriou. Tote parekalesan auton na diameinh hmeraV tinaV.

 


Search the online bible

Back to Jesus Work Ministry main home page

Back to Jesus Work Ministry home for spiritual warfare and Christian deliverance ministry

Back to Jesus Work Ministry home for resources on Christian living

Christian deliverance and Spiritual warfare book 1

Christian deliverance and Spiritual warfare book 2

Christian deliverance and Spiritual warfare book 3

Christian deliverance and Spiritual warfare book 4

Spiritual warfare and Christian deliverance ministry classics

Other spiritual warfare and Christian deliverance resources on Jesus Work Ministry

Christian deliverance and spiritual warfare audio sermons (free Christian MP3 audio downloads)

Read online Bible - Modern Greek Bible online. Free online bible on SpiritualWarfare.JesusWork.org -An evangelical online ministry website of Jesus Work Ministry revealing biblical truth and recent errors on spiritual warfare and deliverance ministry principles. Wrong spiritual warfare is harmful when practiced. Avoid the snare of end-time false doctrine and its sad consequences. Free deliverance and spiritual warfare books, spiritual warfare sermons, spiritual warfare audio sermons (free Christian mp3 downloads) and other resources reveal what is bible based and false Christian spiritual warfare and Christian deliverance. Spiritual growth and Christian living resources on spiritual warfare and Christian deliverance ministry principles.

Essential resources for fellow evangelicals whether in Pentecostalism, charismatic movement, Baptist, Presbyterian, AG, AME, non-denominations, Christian fundamentalists, moderates and liberals. Non-evangelicals and non-Christians most welcome. The Truth that brings true freedom knows no boundaries. Learn to distinguish between biblical and non-scripture based spiritual warfare, spiritual warfare prayers, deliverance prayers and other areas of deliverance ministry (deliverence ministry) such as casting out demons, binding demons, dealing with territorial spirits, breaking generational curses, etc.

Plus learn the truth on our spiritual armor (spiritual armour), spiritual weapons of warfare, prayer and fasting, the sword of the spirit, pleading the blood of Jesus, spiritual battles, fighting spiritual warfare, familiar spirits, spiritual authority, demonic attacks, demonic possession cases, demonic influence, casting out demons, demonic deliverance, spiritual healing, healing the wounded spirit, biblical financial freedom etc. Solving the confusion on what is spiritual warfare, deliverance ministry and bringing healing to victims of false doctrine practiced by some “deliverance ministries.” Ultimately revealing Christ, and his truth that came to set captives free from deception, spiritual bondage, the curse of the law and so on. “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free,” Jn 8:31-32. “So if the Son sets you free, you will be free indeed,” Jn 8:36.