Back to Modern Greek Bible online homepage (Contents Page of Online Bible)

 

Acts 13

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

ACTS 13:1 [] Hsan de en Antioceia en th uparcoush ekklhsia profhtai tineV kai didaskaloi, o BarnabaV kai Sumewn o kaloumenoV Niger, kai LoukioV o KurhnaioV, kai Manahn o sunanatrafeiV meta tou Hrwdou tou tetrarcou, kai o SauloV.
ACTS 13:2 Kai enw uphretoun eiV ton Kurion kai enhsteuon, eipe to Pneuma to Agion× Cwrisate eiV eme ton Barnaban kai ton Saulon dia to ergon, eiV to opoion prosekalesa autouV.
ACTS 13:3 Tote afou enhsteusan kai proseuchqhsan kai epeqesan taV ceiraV ep' autouV, apesteilan.
ACTS 13:4 [] Outoi loipon pemfqenteV upo tou PneumatoV tou Agiou, katebhsan eiV thn Seleukeian kai ekeiqen apepleusan eiV thn Kupron,
ACTS 13:5 kai ote hlqon eiV thn Salamina, ekhrutton ton logon tou Qeou en taiV sunagwgaiV twn Ioudaiwn× eicon de kai ton Iwannhn uphrethn.
ACTS 13:6 Kai afou dihlqon thn nhson mecri thV Pafou, euron tina magon yeudoprofhthn Ioudaion onomazomenon Barihsoun,
ACTS 13:7 ostiV hto meta tou anqupatou Sergiou Paulou, androV sunetou. OutoV proskalesaV ton Barnaban kai Saulon, ezhthse na akoush ton logon tou Qeou×
ACTS 13:8 anqistato de eiV autouV ElumaV o magoV, dioti outw meqermhneuetai to onoma autou, zhtwn na apotreyh ton anqupaton apo thV pistewV.
ACTS 13:9 Plhn o SauloV, o kai PauloV, plhsqeiV PneumatoV Agiou kai atenisaV eiV auton,
ACTS 13:10 eipen× W plhrhV pantoV dolou kai pashV radiourgiaV, uie tou diabolou, ecqre pashV dikaiosunhV, den qeleiV pausei diastrefwn taV euqeiaV odouV tou Kuriou;
ACTS 13:11 Kai twra idou, ceir tou Kuriou einai kata sou, kai qeleiV eisqai tufloV, mh blepwn ton hlion mecri kairou. Kai pareuquV epepesen ep' auton amaurwsiV kai skotoV, kai peristrefomenoV ezhtei ceiragwgouV.
ACTS 13:12 Tote idwn o anqupatoV to gegonoV episteusen, ekplhttomenoV eiV thn didachn tou Kuriou.
ACTS 13:13 ApopleusanteV de apo thV Pafou o PauloV kai oi peri auton hlqon eiV thn Perghn thV PamfuliaV× o de IwannhV, cwrisqeiV ap' autwn, upestreyen eiV ta Ierosoluma.
ACTS 13:14 [] Autoi de perasanteV apo thV PerghV, efqasan eiV Antioceian thV PisidiaV, kai eiselqonteV eiV thn sunagwghn th hmera tou sabbatou ekaqhsan.
ACTS 13:15 Kai meta thn anagnwsin tou nomou kai twn profhtwn apesteilan eiV autouV oi arcisunagwgoi, legonteV× AndreV adelfoi, ean echte logon tina protrophV eiV ton laon, legete.
ACTS 13:16 ShkwqeiV de o PauloV kai seisaV thn ceira, eipen× AndreV Israhlitai kai oi foboumenoi ton Qeon, akousate.
ACTS 13:17 O QeoV tou laou toutou Israhl exelexe touV pateraV hmwn kai uywse ton laon paroikounta en gh Aiguptou, kai meta bracionoV uyhlou exhgagen autouV ex authV,
ACTS 13:18 kai ewV tessarakonta eth upefere touV tropouV autwn en th erhmw,
ACTS 13:19 kai afou katestreyen epta eqnh en gh Canaan, diemerisen eiV autouV kata klhron thn ghn autwn.
ACTS 13:20 Kai meta tauta wV tetrakosia kai penthkonta peripou eth edwken eiV autouV kritaV ewV Samouhl tou profhtou.
ACTS 13:21 Kai epeita ezhthsan basilea, kai edwken eiV autouV o QeoV ton Saoul, uion tou KiV, andra ek thV fulhV Beniamin, tessarakonta eth×
ACTS 13:22 kai metasthsaV auton, anesthsen eiV autouV basilea ton Dabid, peri tou opoiou kai eipe marturhsaV× Euron Dabid ton tou Iessai, andra kata thn kardian mou, ostiV qelei kamei panta ta qelhmata mou.
ACTS 13:23 Apo tou spermatoV toutou o QeoV kata thn epaggelian autou anesthsen eiV ton Israhl swthra ton Ihsoun,
ACTS 13:24 afou o IwannhV pro thV eleusewV autou proekhruxe baptisma metanoiaV eiV panta ton laon tou Israhl.
ACTS 13:25 Kai enw o IwannhV eteleione ton dromon autou, elege× Tina me stocazesqe oti eimai; den eimai egw, all' idou, ercetai met' eme ekeinoV, tou opoiou den eimai axioV na lusw to upodhma twn podwn.
ACTS 13:26 AndreV adelfoi, uioi tou genouV tou Abraam kai oi en umin foboumenoi ton Qeon, proV esaV apestalh o logoV thV swthriaV tauthV.
ACTS 13:27 Dioti oi katoikounteV en Ierousalhm kai oi arconteV autwn, mh gnwrisanteV touton mhde taV rhseiV twn profhtwn, taV anaginwskomenaV kata pan sabbaton, eplhrwsan autaV krinanteV touton,
ACTS 13:28 kai mh euronteV mhdemian aitian qanatou, ezhthsan para tou Pilatou na qanatwqh.
ACTS 13:29 Afou de eteleiwsan panta ta peri autou gegrammena, katabibasanteV auton apo tou xulou eqesan eiV mnhmeion.
ACTS 13:30 O QeoV omwV anesthsen auton ek nekrwn×
ACTS 13:31 ostiV efanh epi pollaV hmeraV eiV touV met' autou anabantaV apo thV GalilaiaV eiV Ierousalhm, oitineV einai martureV autou proV ton laon.
ACTS 13:32 Kai hmeiV euaggelizomeqa proV esaV thn genomenhn eiV touV pateraV epaggelian,
ACTS 13:33 oti tauthn o QeoV exeplhrwsen eiV hmaV ta tekna autwn, anasthsaV ton Ihsoun, wV einai gegrammenon kai en tw yalmw tw deuterw× UioV mou eisai su, egw shmeron se egennhsa.
ACTS 13:34 Oti de anesthsen auton ek nekrwn, mh mellonta pleon na upostreyh eiV thn diafqoran, legei outwV, oti qelw saV dwsei ta eleh tou Dabid ta pista.
ACTS 13:35 Dia touto kai en allw yalmw legei× Den qeleiV afhsei ton osion sou na idh diafqoran.
ACTS 13:36 Dioti o men Dabid, afou uphrethse thn boulhn tou Qeou en th genea autou, ekoimhqh kai proseteqh eiV touV pateraV autou kai eide diafqoran×
ACTS 13:37 ekeinoV omwV, ton opoion o QeoV anesthse, den eide diafqoran.
ACTS 13:38 Estw loipon gnwston eiV esaV, andreV adelfoi, oti dia toutou khruttetai proV esaV afesiV amartiwn.
ACTS 13:39 Kai apo pantwn, af' oswn den hdunhqhte dia tou nomou tou MwusewV na dikaiwqhte, dia toutou paV o pisteuwn dikaioutai.
ACTS 13:40 Blepete loipon mh epelqh ef' umaV to lalhqen upo twn profhtwn×
ACTS 13:41 Idete, oi katafronhtai, kai qaumasate kai afanisqhte, dioti ergon egw ergazomai en taiV hmeraiV umwn, ergon, eiV to opoion den qelete pisteusei, ean tiV dihghqh eiV esaV.
ACTS 13:42 [] Enw de exhrconto ek thV sunagwghV twn Ioudaiwn, parekaloun ta eqnh na khrucqwsin eiV autouV oi logoi outoi to akolouqon sabbaton.
ACTS 13:43 Kai afou eluqh h sunagwgh, polloi ek twn Ioudaiwn kai twn eusebwn proshlutwn hkolouqhsan ton Paulon kai ton Barnaban, oitineV lalounteV proV autouV, epeiqon autouV na emmenwsin eiV thn carin tou Qeou.
ACTS 13:44 to de ercomenon sabbaton scedon olh h poliV sunhcqh dia na akouswsi ton logon tou Qeou.
ACTS 13:45 IdonteV de oi Ioudaioi ta plh0h, eplhsqhaan fqonou kai hnantiounto eiV ta upo tou Paulou legomena, antilegonteV kai blasfhmounteV.
ACTS 13:46 O PauloV de kai o BarnabaV, lalounteV meta parrhsiaV, eipon× EiV esaV prwton hto anagkaion na lalhqh o logoV tou Qeou× all' epeidh aporriptete auton kai den krinete eautouV axiouV thV aiwniou zwhV, idou, strefomeqa eiV ta eqnh×
ACTS 13:47 dioti outw prosetaxen hmaV o KurioV, legwn× Se eqesa fwV twn eqnwn, dia na hsai proV swthrian ewV escatou thV ghV.
ACTS 13:48 Kai oi eqnikoi akousanteV ecairon kai edoxazon ton logon tou Kuriou, kai episteusan osoi hsan wrismenoi dia thn aiwnion zwhn×
ACTS 13:49 kai o logoV tou Kuriou diedideto di' olou tou topou.
ACTS 13:50 Oi de Ioudaioi parekinhsan taV eulabeiV kai epishmouV gunaikaV kai touV prwtouV thV polewV kai dihgeiran diwgmon kata tou Paulou kai tou Barnaba, kai exebalon autouV apo twn oriwn autwn.
ACTS 13:51 Ekeinoi de ektinaxanteV ton koniorton twn podwn autwn ep' autouV, hlqon eiV to Ikonion.
ACTS 13:52 Kai oi maqhtai eplhrounto caraV kai PneumatoV Agiou.

 


Search the online bible

Back to Jesus Work Ministry main home page

Back to Jesus Work Ministry home for spiritual warfare and Christian deliverance ministry

Back to Jesus Work Ministry home for resources on Christian living

Christian deliverance and Spiritual warfare book 1

Christian deliverance and Spiritual warfare book 2

Christian deliverance and Spiritual warfare book 3

Christian deliverance and Spiritual warfare book 4

Spiritual warfare and Christian deliverance ministry classics

Other spiritual warfare and Christian deliverance resources on Jesus Work Ministry

Christian deliverance and spiritual warfare audio sermons (free Christian MP3 audio downloads)

Read online Bible - Modern Greek Bible online. Free online bible on SpiritualWarfare.JesusWork.org -An evangelical online ministry website of Jesus Work Ministry revealing biblical truth and recent errors on spiritual warfare and deliverance ministry principles. Wrong spiritual warfare is harmful when practiced. Avoid the snare of end-time false doctrine and its sad consequences. Free deliverance and spiritual warfare books, spiritual warfare sermons, spiritual warfare audio sermons (free Christian mp3 downloads) and other resources reveal what is bible based and false Christian spiritual warfare and Christian deliverance. Spiritual growth and Christian living resources on spiritual warfare and Christian deliverance ministry principles.

Essential resources for fellow evangelicals whether in Pentecostalism, charismatic movement, Baptist, Presbyterian, AG, AME, non-denominations, Christian fundamentalists, moderates and liberals. Non-evangelicals and non-Christians most welcome. The Truth that brings true freedom knows no boundaries. Learn to distinguish between biblical and non-scripture based spiritual warfare, spiritual warfare prayers, deliverance prayers and other areas of deliverance ministry (deliverence ministry) such as casting out demons, binding demons, dealing with territorial spirits, breaking generational curses, etc.

Plus learn the truth on our spiritual armor (spiritual armour), spiritual weapons of warfare, prayer and fasting, the sword of the spirit, pleading the blood of Jesus, spiritual battles, fighting spiritual warfare, familiar spirits, spiritual authority, demonic attacks, demonic possession cases, demonic influence, casting out demons, demonic deliverance, spiritual healing, healing the wounded spirit, biblical financial freedom etc. Solving the confusion on what is spiritual warfare, deliverance ministry and bringing healing to victims of false doctrine practiced by some “deliverance ministries.” Ultimately revealing Christ, and his truth that came to set captives free from deception, spiritual bondage, the curse of the law and so on. “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free,” Jn 8:31-32. “So if the Son sets you free, you will be free indeed,” Jn 8:36.