Back to Modern Greek Bible online homepage (Contents Page of Online Bible)

 

Deuteronomy 28

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

DEUT 28:1 [] Kai ean upakouhV epimelwV eiV thn fwnhn Kuriou tou Qeou sou, dia na prosechV na kamnhV pasaV taV entolaV autou, taV opoiaV egw prostazw eiV se shmeron, qelei se uywsei KurioV o QeoV sou uperanw pantwn twn eqnwn thV ghV×
DEUT 28:2 kai qelousin elqei epi se pasai ai eulogiai autai kai qelousi se eurei, ean upakoushV eiV thn fwnhn Kuriou tou Qeou sou.
DEUT 28:3 EuloghmenoV qeleiV eisqai en th polei kai euloghmenoV qeleiV eisqai en tw agrw.
DEUT 28:4 EuloghmenoV o karpoV thV koiliaV sou kai o karpoV thV ghV sou kai o karpoV twn kthnwn sou, ai agelai twn bown sou kai ta poimnia twn probatwn sou.
DEUT 28:5 Euloghmenon to kalaqion sou kai h skafh sou.
DEUT 28:6 EuloghmenoV qeleiV eisqai otan eiserchsai, kai euloghmenoV qeleiV eisqai otan exerchsai.
DEUT 28:7 TouV ecqrouV sou, touV epanistamenouV epi se, o KurioV qelei kamei autouV na suntrifqwsin emprosqen sou× apo miaV odou qelousin exelqei epi se, kai apo epta odwn qelousi fugei apo proswpou sou.
DEUT 28:8 O KurioV qelei exapostellei epi se thn eulogian eiV taV apoqhkaV sou kai eiV panta osa epibalhV thn ceira sou× kai qelei se euloghsei epi thV ghV thn opoian KurioV o QeoV sou didei eiV se.
DEUT 28:9 O KurioV qelei se katasthsei eiV eauton laon agion, kaqwV wmose proV se, ean fulatthV taV entolaV Kuriou tou Qeou sou, kai peripathV eiV taV odouV autou.
DEUT 28:10 Kai panteV oi laoi thV ghV qelousin idei, oti to onoma tou Kuriou epikeklhtai epi se, kai qelousi tromazei apo sou.
DEUT 28:11 Kai o KurioV qelei se plhqunei eiV agaqa, eiV ton karpon thV koiliaV sou kai eiV ton karpon twn kthnwn sou kai eiV ta gennhmata thV ghV sou, epi thV ghV thn opoian wmose KurioV proV touV pateraV sou na dwsh eiV se.
DEUT 28:12 O KurioV qelei anoixei eiV se ton agaqon qhsauron autou, ton ouranon, dia na didh brochn eiV thn ghn sou kata ton kairon authV, kai dia na eulogh panta ta erga twn ceirwn sou× kai qeleiV daneizei eiV polla eqnh, su de den qeleiV daneizesqai.
DEUT 28:13 Kai qelei se katasthsei o KurioV kefalhn kai ouci ouran× kai qeleiV eisqai monon uperanw kai den qeleiV eisqai upokatw× ean upakoushV eiV taV entolaV Kuriou tou Qeou sou, taV opoiaV egw prostazw eiV se shmeron, na fulatthV kai na ektelhV×
DEUT 28:14 kai den qeleiV ekklinei apo pantwn twn logwn, touV opoiouV egw prostazw eiV esaV shmeron, dexia h aristera, dia na upaghV katopin allwn qewn dia na latreushV autouV.
DEUT 28:15 [] All' ean den upakoushV eiV thn fwnhn Kuriou tou Qeou sou, dia na prosechV na ektelhV pasaV taV entolaV autou kai ta diatagmata autou, ta opoia egw prostazw eiV se shmeron, pasai ai katarai autai qelousin elqei epi se kai qelousi se eurei.
DEUT 28:16 KathramenoV qeleiV eisqai en th polei, kai kathramenoV qeleiV eisqai en tw agrw.
DEUT 28:17 Kathramenon to kalaqion sou kai h skafh sou.
DEUT 28:18 KathramenoV o karpoV thV koiliaV sou kai ta gennhmata thV ghV sou, ai agelai twn bown sou kai ta poimnia twn probatwn sou.
DEUT 28:19 KathramenoV qeleiV eisqai otan eiserchsai, kai kathramenoV qeleiV eisqai otan exerchsai.
DEUT 28:20 O KurioV qelei exaposteilei epi se thn kataran, thn qliyin kai thn fqoran, eiV panta osa epibalhV thn ceira sou dia na praxhV, ewsou exoloqreuqhV kai ewsou afanisqhV tacewV, dia thn ponhrian twn ergwn sou, dioti egkatelipeV eme.
DEUT 28:21 O KurioV qelei proskollhsei eiV se to qanatikon, ewsou se exoloqreush apo thV ghV, opou upageiV na klhronomhshV authn.
DEUT 28:22 O KurioV qelei se pataxei me marasmon kai me pureton kai me rigoV kai me flogwsin kai me macairan kai me anemofqorian kai me erusibhn× kai qelousi se katadiwkei ewsou afanisqhV.
DEUT 28:23 Kai o ouranoV sou o uperanw thV kefalhV sou qelei eisqai calkoV, kai h gh h upokatw sou sidhroV.
DEUT 28:24 O KurioV qelei dwsei thn brochn thV ghV sou koniorton kai cwma× ek tou ouranou qelei katabainei epi se, ewsou exoloqreuqhV.
DEUT 28:25 O KurioV qelei se kamei na suntrifqhV emprosqen twn ecqrwn sou× apo miaV odou qeleiV exelqei ep' autouV, kai apo epta odwn qeleiV fugei apo proswpou autwn× kai qeleiV diaskorpisqh eiV panta ta basileia thV ghV.
DEUT 28:26 Kai to ptwma sou qelei eisqai trofh eiV panta ta ornea tou ouranou kai eiV ta qhria thV ghV, kai den qelei eisqai o apodiwkwn.
DEUT 28:27 O KurioV qelei se pataxei me thn Aiguptiakhn plhghn kai me aimorroidaV kai me ywran kai me xusmon, wste na mh dunasai na iatreuqhV.
DEUT 28:28 O KurioV qelei se pataxei me afrosunhn kai me tuflwsin kai me ekstasin kardiaV×
DEUT 28:29 kai qeleiV yhlafa en tw mesw thV hmeraV, wV o tufloV yhlafa en tw skotei, kai den qeleiV euodousqai eiV taV odouV sou× kai qeleiV eisqai monon katadunasteuomenoV kai diarpazomenoV pasaV taV hmeraV, kai den qelei eisqai o swzwn.
DEUT 28:30 QeleiV arrabwnisqh gunaika, kai alloV anhr qelei koimhqh met' authV× oikian qeleiV oikodomhsei, kai den qeleiV katoikhsei en auth× ampelwna qeleiV futeusei, kai den qeleiV trughsei auton.
DEUT 28:31 O bouV sou qelei eisqai esfagmenoV enwpion sou, kai den qeleiV fagei ex autou× o onoV sou qelei arpacqh ap' emprosqen sou kai den qelei apodoqh eiV se× ta probata sou qelousi paradoqh eiV touV ecqrouV sou, kai den qelei eisqai eiV se o swzwn.
DEUT 28:32 Oi uioi sou kai ai qugatereV sou qelousi paradoqh eiV allon laon, kai oi ofqalmoi sou qelousi blepei kai marainesqai di' autouV olhn thn hmeran× kai den qelei eisqai dunamiV en th ceiri sou.
DEUT 28:33 Ton karpon thV ghV sou kai pantaV touV kopouV sou qelei fagei eqnoV to opoion den gnwrizeiV× kai qeleiV eisqai monon katadunasteuomenoV kai katapatoumenoV pasaV taV hmeraV.
DEUT 28:34 Kai qeleiV geinei parafrwn dia ta qeamata twn ofqalmwn sou, ta opoia qeleiV idei.
DEUT 28:35 O KurioV qelei se pataxei eiV ta gonata kai eiV ta skelh me plhghn kakhn, wste na mh dunasai na iatreuqhV apo tou icnouV twn podwn sou ewV thV korufhV sou.
DEUT 28:36 O KurioV qelei ferei se kai ton basilea sou ontina katasthshV epi se, eiV eqnoV to opoion den egnwrisaV, su, oude oi patereV sou× kai ekei qeleiV latreusei allouV qeouV, xula kai liqouV.
DEUT 28:37 Kai qeleiV eisqai eiV ekplhxin, eiV paroimian kai eiV dihghma metaxu pantwn twn eqnwn, opou en se ferh o KurioV.
DEUT 28:38 Sporon polun qeleiV ferei eiV ton agron, kai oligon qeleiV sunaxei dioti qelei katafagei auton h akriV.
DEUT 28:39 AmpelwnaV qeleiV futeusei kai kallierghsei, kai oinon den qeleiV piei oude qeleiV trughsei dioti o skwlhx qelei katafagei autouV.
DEUT 28:40 ElaiaV qeleiV ecei eiV panta ta oria sou, kai me elaion den qeleiV crisqh× dioti ai elaiai sou qelousin apobalei ton karpon.
DEUT 28:41 UiouV kai qugateraV qeleiV gennhsei, kai den qelousin eisqai sou× dioti qelousin upagei eiV aicmalwsian.
DEUT 28:42 Panta ta dendra sou kai ton karpon thV ghV sou qelei katafqeirei o broucoV.
DEUT 28:43 O xenoV, o en tw mesw sou, qelei anabainei uperanw sou, anw anw, su de qeleiV katabainei katw katw.
DEUT 28:44 EkeinoV qelei daneizei eiV se, su de den qeleiV daneizei eiV auton× autoV qelei eisqai kefalh, kai su qeleiV eisqai oura.
DEUT 28:45 [] Kai qelousin elqei epi se pasai ai katarai autai, kai qelousi se katadiwxei kai se eurei, ewsou exoloqreuqhV× dioti den uphkousaV eiV thn fwnhn Kuriou tou Qeou sou, dia na fulatthV taV entolaV autou kai ta diatagmata autou, ta opoia prosetaxen eiV se.
DEUT 28:46 Kai tauta qelousin eisqai epi se kai epi to sperma sou, eiV shmeion kai teraV diapantoV.
DEUT 28:47 Epeidh den elatreusaV Kurion ton Qeon sou en eufrosunh kai en agaqothti kardiaV, dia thn afqonian pantwn×
DEUT 28:48 dia touto qeleiV douleusei touV ecqrouV sou, touV opoiouV o KurioV qelei exaposteilei epi se, me peinan kai me diyan kai me gumnothta kai me elleiyin pantwn× kai qelei balei epi ton trachlon sou zugon sidhroun, ewsou se exoloqreush.
DEUT 28:49 O KurioV qelei ferei eqnoV epi se makroqen, apo akrou thV ghV, wV me ormhn aetou× eqnoV, tou opoiou thn glwssan den qeleiV ennoei×
DEUT 28:50 eqnoV agrioproswpon, to opoion den qelei sebasqh to proswpon tou gerontoV oude qelei elehsei ton neon×
DEUT 28:51 kai qelei trwgei ton karpon twn kthnwn sou kai ta gennhmata thV ghV sou, ewsou exoloqreuqhV× to opoion den qelei afhsei eiV se siton, oinon h elaion, taV agelaV twn bown sou h ta poimnia twn probatwn sou, ewsou se exoloqreush.
DEUT 28:52 Kai qelei se poliorkhsei eiV pasaV taV poleiV sou, ewsou peswsi ta uyhla kai ocura teich sou, eiV ta opoia su hlpizeV, kaq' olhn thn ghn sou× kai qelei se poliorkhsei eiV pasaV taV poleiV sou, kaq' olhn thn ghn sou thn opoian edwken eiV se KurioV o QeoV sou.
DEUT 28:53 Kai qeleiV fagei ton karpon thV koiliaV sou, taV sarkaV twn uiwn sou kai twn qugaterwn sou, touV opoiouV edwken eiV se KurioV o QeoV sou, en th poliorkia kai en th kataqliyei, me thn opoian qelei se kataqliyei o ecqroV sou×
DEUT 28:54 o anhr o apaloV metaxu sou kai o sfodra truferoV qelei embleyei me blemma ponhron eiV ton adelfon autou kai eiV thn gunaika tou kolpou autou kai eiV ta enapoleifqenta tekna autou osa enapoleifqwsin×
DEUT 28:55 wste na mh dwsh eiV oudena ex autwn apo twn sarkwn twn teknwn autou, ta opoia hqele trwgei dioti den emeinen eiV auton ouden en th poliorkia kai en th kataqliyei, me thn opoian o ecqroV sou qelei se kataqliyei eiV pasaV taV poleiV sou.
DEUT 28:56 H apalh kai trufera gunh metaxu sou, thV opoiaV o pouV den edokimase na pathsh epi thV ghV dia thn truferothta kai apalothta, qelei embleyei me blemma ponhron eiV ton andra tou kolpou authV kai eiV ton uion authV kai eiV thn qugatera authV,
DEUT 28:57 kai eiV to brefoV authV to exelqon ek mesou twn podwn authV kai eiV ta tekna, ta opoia egennhse× dioti qelei fagei auta krufiwV, dia thn elleiyin pantwn, en th poliorkia kai en th kataqliyei, me thn opoian o ecqroV sou qelei se kataqliyei eiV taV poleiV sou.
DEUT 28:58 Ean den prosechV na kamnhV pantaV touV logouV tou nomou toutou, touV gegrammenouV en tw bibliw toutw, wste na fobhsai to endoxon kai foberon touto onoma, KURION TON QEON SOU,
DEUT 28:59 tote o KurioV qelei kamei tromeraV taV plhgaV sou kai taV plhgaV tou spermatoV sou, plhgaV megalaV kai apaustouV kai nosouV kakaV kai apaustouV.
DEUT 28:60 Kai qelei epiferei epi se pasaV taV odunaV thV Aiguptou, dia taV opoiaV etromaxaV× kai qelousi proskollhqh eiV se×
DEUT 28:61 kai pasan asqeneian kai pasan plhghn, htiV den einai gegrammenh en tw bibliw tou nomou toutou, tautaV o KurioV qelei ferei epi se, ewsou exoloqreuqhV.
DEUT 28:62 Kai qelete enapoleifqh oligostoi ton ariqmon, enw hsqe wV ta astra tou ouranou kata to plhqoV× dioti den uphkousaV eiV thn fwnhn Kuriou tou Qeou sou.
DEUT 28:63 Kai kaqwV o KurioV eufranqh eiV esaV eiV to na saV agaqopoih kai na saV plhqunh, outw qelei eufranqh o KurioV eiV esaV eiV to na saV exaleiyh kai na saV mhdenwsh× kai qelete arpacqh apo thV ghV, opou upagete na klhronomhshte authn.
DEUT 28:64 Kai qelei se diaspeirei o KurioV eiV panta ta eqnh, ap' akrou thV ghV ewV akrou thV ghV× kai qelete latreusei ekei allouV qeouV, touV opoiouV den egnwrisaV, su oude oi patereV sou, xula kai liqouV.
DEUT 28:65 Alla kai en tw mesw twn eqnwn toutwn den qeleiV eurei anapausin, oude qelei ecei stasin to icnoV tou podoV sou× alla qelei soi dwsei o KurioV ekei kardian tremousan kai marainomenouV ofqalmouV kai thkomenhn yuchn.
DEUT 28:66 Kai h zwh sou qelei eisqai kremamenh enwpion sou× kai qeleiV fobeisqai nukta kai hmeran, kai den qeleiV pisteuei eiV thn zwhn sou.
DEUT 28:67 To prwi qeleiV eipei, Eiqe na hto espera kai thn esperan qeleiV eipei, Eiqe na hto prwi dia ton fobon thV kardiaV sou, ton opoion qeleiV fobeisqai, kai dia ta qeamata twn ofqalmwn sou, ta opoia qeleiV blepei.
DEUT 28:68 Kai qelei se epanaferei o KurioV eiV thn Aigupton me ploia, apo thV odou peri thV opoiaV soi eipa, Den qeleiV pleon idei authn allhn foran× kai qelete pwleisqai ekei eiV touV ecqrouV saV wV douloi kai doulai kai den qelei eisqai o agorazwn.

 


Search the online bible

Back to Jesus Work Ministry main home page

Back to Jesus Work Ministry home for spiritual warfare and Christian deliverance ministry

Back to Jesus Work Ministry home for resources on Christian living

Christian deliverance and Spiritual warfare book 1

Christian deliverance and Spiritual warfare book 2

Christian deliverance and Spiritual warfare book 3

Christian deliverance and Spiritual warfare book 4

Spiritual warfare and Christian deliverance ministry classics

Other spiritual warfare and Christian deliverance resources on Jesus Work Ministry

Christian deliverance and spiritual warfare audio sermons (free Christian MP3 audio downloads)

Read online Bible - Modern Greek Bible online. Free online bible on SpiritualWarfare.JesusWork.org -An evangelical online ministry website of Jesus Work Ministry revealing biblical truth and recent errors on spiritual warfare and deliverance ministry principles. Wrong spiritual warfare is harmful when practiced. Avoid the snare of end-time false doctrine and its sad consequences. Free deliverance and spiritual warfare books, spiritual warfare sermons, spiritual warfare audio sermons (free Christian mp3 downloads) and other resources reveal what is bible based and false Christian spiritual warfare and Christian deliverance. Spiritual growth and Christian living resources on spiritual warfare and Christian deliverance ministry principles.

Essential resources for fellow evangelicals whether in Pentecostalism, charismatic movement, Baptist, Presbyterian, AG, AME, non-denominations, Christian fundamentalists, moderates and liberals. Non-evangelicals and non-Christians most welcome. The Truth that brings true freedom knows no boundaries. Learn to distinguish between biblical and non-scripture based spiritual warfare, spiritual warfare prayers, deliverance prayers and other areas of deliverance ministry (deliverence ministry) such as casting out demons, binding demons, dealing with territorial spirits, breaking generational curses, etc.

Plus learn the truth on our spiritual armor (spiritual armour), spiritual weapons of warfare, prayer and fasting, the sword of the spirit, pleading the blood of Jesus, spiritual battles, fighting spiritual warfare, familiar spirits, spiritual authority, demonic attacks, demonic possession cases, demonic influence, casting out demons, demonic deliverance, spiritual healing, healing the wounded spirit, biblical financial freedom etc. Solving the confusion on what is spiritual warfare, deliverance ministry and bringing healing to victims of false doctrine practiced by some “deliverance ministries.” Ultimately revealing Christ, and his truth that came to set captives free from deception, spiritual bondage, the curse of the law and so on. “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free,” Jn 8:31-32. “So if the Son sets you free, you will be free indeed,” Jn 8:36.