Back to Modern Greek Bible online homepage (Contents Page of Online Bible)

 

Deuteronomy 32

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

DEUT 32:1 [] Prosece, ourane, kai qelw lalhsei× kai aV akouh h gh touV logouV tou stomatoV mou.
DEUT 32:2 H didaskalia mou qelei stalaxei wV h broch, o logoV mou qelei katabh wV h drosoV, wV h yekaV epi thn clohn kai wV o ombroV epi ton corton×
DEUT 32:3 dioti qelw exumnhsei to onoma tou Kuriou× apodote megalwsunhn eiV ton Qeon hmwn.
DEUT 32:4 AutoV einai o BracoV, ta erga autou einai teleia× dioti pasai ai odoi autou einai krisiV× QeoV pistoV, kai den uparcei adikia en autw× dikaioV kai euquV einai autoV.
DEUT 32:5 Outoi diefqarhsan× h khliV autwn den einai khliV twn uiwn autou× einai genea skolia kai diestrammenh.
DEUT 32:6 Tauta antapodidete eiV ton Kurion, lae mwre kai asunete; den einai autoV o pathr sou, ostiV se exhgorasen; autoV ostiV se eplase kai se emorfwsen;
DEUT 32:7 [] Enqumhqhti taV arcaiaV hmeraV, sullogisqhti ta eth pollwn genewn× erwthson ton patera sou, kai autoV qelei soi anaggeilei, touV presbuterouV sou, kai autoi qelousi soi eipei×
DEUT 32:8 ote diemerizen o UyistoV ta eqnh, ote diespeire touV uiouV tou Adam, esthse ta oria twn lawn kata ton ariqmon twn uiwn Israhl.
DEUT 32:9 Dioti h meriV tou Kuriou einai o laoV autou, o Iakwb einai to meroV thV klhronomiaV autou.
DEUT 32:10 En gh erhmw eurhken auton, kai en erhmia frikhV kai ololugmou× periwdhghsen auton, epaidagwghsen auton, efulaxen auton wV korhn ofqalmou autou.
DEUT 32:11 KaqwV o aetoV skepazei thn fwlean autou, periqalpei touV neossouV autou, exaplonwn taV pterugaV autou analambanei autouV, kai shkonei autouV epi twn pterugwn autou,
DEUT 32:12 outwV o KurioV monoV wdhghsen auton, kai den hto met' autou xenoV QeoV.
DEUT 32:13 Anebibasen autouV epi ta exoca merh thV ghV, kai efagon ta gennhmata twn agrwn× kai eqhlasen autouV meli ek thV petraV, kai elaion ek thV sklhraV petraV,
DEUT 32:14 Bouturon bown kai gala probatwn, me pacoV arniwn, kai kriwn qremmatwn thV Basan, kai tragwn, meta tou exairetou anqouV tou sitou× kai epieV oinon, aima stafulhV.
DEUT 32:15 [] O de Iesouroun epacunqh kai apelaktisen× epacunqhV, eplatunqhV, uperelipanqhV× tote elhsmonhse ton Qeon ton plasanta auton, kai katefronhse ton Bracon thV swthriaV autou.
DEUT 32:16 Parwxunan auton eiV zhlotupian me xenouV qeouV, me bdelugmata parwxunan auton eiV qumon×
DEUT 32:17 equsiasan eiV daimonia, ouci eiV ton Qeon× eiV qeouV, touV opoiouV den egnwrizon, eiV neouV qeouV newsti eisacqentaV, touV opoiouV den elatreuon oi patereV saV×
DEUT 32:18 ton de Bracon ton gennhsanta se egkatelipeV, kai elhsmonhsaV ton Qeon ton plasanta se.
DEUT 32:19 [] Kai eiden o KurioV kai apestrafh autouV, dioti parwrgisan auton oi uioi autou kai ai qugatereV autou×
DEUT 32:20 kai eipe, Qelw apostreyei to proswpon mou ap' autwn, qelw idei opoion qelei eisqai to teloV autwn× dioti autoi einai genea diestrammenh, uioi eiV touV opoiouV den uparcei pistiV.
DEUT 32:21 Autoi me parwxunan eiV zhlotupian me ta mh onta qeon× me ta eidwla autwn me parwrgisan× kai egw qelw paroxunei autouV eiV zhlotupian me touV mh ontaV laon, me eqnoV asuneton qelw parorgisei autouV.
DEUT 32:22 Dioti pur exhfqh en tw qumw mou, kai qelei ekkauqh ewV eiV ta katwtata tou adou, kai qelei katafagei thn ghn meta twn gennhmatwn authV, kai qelei kataflogisei ta qemelia twn orewn.
DEUT 32:23 Qelw episwreusei ep' autouV kaka, panta ta belh mou qelw ekkenwsei ep' autouV.
DEUT 32:24 Qelousin analwqh ek thV peinhV kai katafagwqh me flogwdeiV nosouV, kai me pikron oleqron× kai odontaV qhriwn qelw exaposteilei ep' autouV, kai farmakion twn erpontwn epi thV ghV.
DEUT 32:25 Exwqen macaira, kai eswqen tromoV, qelei katanalwsei ton te neon kai thn parqenon, to qhlazon nhpion kai ton polion geronta.
DEUT 32:26 [] Eipa, Hqelon diaskorpisei autouV, hqelon exaleiyei to mnhmosunon autwn ek mesou twn anqrwpwn,
DEUT 32:27 ean den efoboumhn thn orghn tou ecqrou, mh pwV uyhlofronhswsin oi enantioi autwn, kai eipwsin, H ceir hmwn h uyhlh, kai ouci o KurioV, ekame panta tauta.
DEUT 32:28 Dioti einai eqnoV asuneton, kai den uparcei en autoiV fronhsiV.
DEUT 32:29 Eiqe na hsan sofoi, na enooun touto, na esullogizonto to teloV autwn
DEUT 32:30 PwV hqele dunhqh eiV na diwxh ciliouV, kai duo na treywsin eiV fughn muriadaV, ean o BracoV autwn den hqele pwlhsei autouV, kai den hqele paradwsei autouV o KurioV;
DEUT 32:31 Dioti o bracoV autwn den einai wV o BracoV hmwn× kai autoi oi ecqroi hmwn aV krinwsin.
DEUT 32:32 Epeidh ek thV ampelou twn Sodomwn einai h ampeloV autwn, kai ek twn agrwn thV GomorraV× h stafulh autwn einai stafulh colhV, oi botreiV autwn pikroi×
DEUT 32:33 o oinoV autwn farmakion drakontwn, kai aniatoV ioV aspidoV.
DEUT 32:34 Den einai touto apotetamieumenon eiV eme, esfragismenon eiV touV qhsaurouV mou;
DEUT 32:35 EiV eme anhkei h ekdikhsiV kai h antapodosiV× o pouV autwn en kairw qelei olisqhsei dioti plhsion einai h hmera thV apwleiaV autwn, kai ta mellonta na elqwsin ep' autouV speudousi.
DEUT 32:36 Dioti o KurioV qelei krinei ton laon autou, kai qelei metamelhqh dia touV doulouV autou, otan idh oti apwlesqh h dunamiV autwn, kai den emeinen ouden pefulagmenon oude afeimenon.
DEUT 32:37 Kai qelei eipei, Pou einai oi qeoi autwn, o bracoV eiV ton opoion eicon to qarroV autwn;
DEUT 32:38 oitineV etrwgon to pacoV twn qusiwn autwn, kai epinon ton oinon twn spondwn autwn; aV shkwqwsi kai aV saV bohqhswsin, aV geinwsin eiV esaV skeph.
DEUT 32:39 [] Idete twra oti egw, egw eimai, kai den einai QeoV plhn emou× egw qanatonw kai zwopoiw× egw plhgonw kai iatreuw× kai den uparcei o eleuqerwn ek thV ceiroV mou.
DEUT 32:40 Dioti egw uyonw eiV ton ouranon thn ceira mou, Kai legw, Zw egw eiV ton aiwna×
DEUT 32:41 ean akonisw thn astraphforon macairan mou, kai epibalw thn ceira mou eiV krisin, qelw kamei ekdikhsin eiV touV ecqrouV mou, kai qelw antapodwsei eiV touV misountaV me×
DEUT 32:42 qelw mequsei ta belh mou apo aimatoV, kai h macaira mou qelei katafagei kreata, apo tou aimatoV twn pefoneumenwn kai twn aicmalwtwn, apo thV kefalhV twn arcontwn twn ecqrwn.
DEUT 32:43 Eufranqhte, eqnh, meta tou laou autou× dioti qelei ekdikhsei to aima twn doulwn autou, kai apodwsei ekdikhsin eiV touV enantiouV autou, kai kaqarisei thn ghn autou kai ton laon autou.
DEUT 32:44 [] Kai hlqen o MwushV, kai elalhse pantaV touV logouV thV wdhV tauthV eiV ephkoon tou laou, autoV kai IhsouV o uioV tou Nauh.
DEUT 32:45 Kai eteleiwsen o MwushV lalwn pantaV touV logouV toutouV proV panta ton Israhl.
DEUT 32:46 Kai eipe proV autouV, Qesate taV kardiaV saV eiV pantaV touV logouV, touV opoiouV egw shmeron diamarturomai proV esaV× touV opoiouV qelete paraggeilei eiV ta tekna saV na prosecwsin eiV to na ektelwsi, pantaV touV logouV tou nomou toutou.
DEUT 32:47 Dioti outoV den einai eiV esaV logoV mataioV× epeidh auth einai h zwh saV× kai dia tou logou toutou qelete makrohmereusei epi thV ghV, proV thn opoian diabainete ton Iordanhn dia na klhronomhshte authn.
DEUT 32:48 Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn thn authn ekeinhn hmeran, legwn,
DEUT 32:49 Anaba eiV to oroV touto Abarim, eiV to oroV Nebw, to en th gh Mwab katenanti thV Iericw× kai qewrhson thn ghn Canaan, thn opoian egw didw eiV touV uiouV Israhl eiV idiokthsian×
DEUT 32:50 kai teleuthson en tw orei opou anabaineiV, kai prosteqhti eiV ton laon sou, kaqwV o adelfoV sou Aarwn eteleuthsen en tw orei Wr kai proseteqh eiV ton laon autou×
DEUT 32:51 dioti hpeiqhsate eiV eme metaxu twn uiwn Israhl eiV ta udata thV Meriba-kadhV, en th erhmw Sin× epeidh den me hgiasate en mesw twn uiwn Israhl×
DEUT 32:52 oqen apenanti qeleiV idei thn ghn, ekei omwV den qeleiV eiselqei, eiV thn ghn thn opoian egw didw eiV touV uiouV Israhl.

 


Search the online bible

Back to Jesus Work Ministry main home page

Back to Jesus Work Ministry home for spiritual warfare and Christian deliverance ministry

Back to Jesus Work Ministry home for resources on Christian living

Christian deliverance and Spiritual warfare book 1

Christian deliverance and Spiritual warfare book 2

Christian deliverance and Spiritual warfare book 3

Christian deliverance and Spiritual warfare book 4

Spiritual warfare and Christian deliverance ministry classics

Other spiritual warfare and Christian deliverance resources on Jesus Work Ministry

Christian deliverance and spiritual warfare audio sermons (free Christian MP3 audio downloads)

Read online Bible - Modern Greek Bible online. Free online bible on SpiritualWarfare.JesusWork.org -An evangelical online ministry website of Jesus Work Ministry revealing biblical truth and recent errors on spiritual warfare and deliverance ministry principles. Wrong spiritual warfare is harmful when practiced. Avoid the snare of end-time false doctrine and its sad consequences. Free deliverance and spiritual warfare books, spiritual warfare sermons, spiritual warfare audio sermons (free Christian mp3 downloads) and other resources reveal what is bible based and false Christian spiritual warfare and Christian deliverance. Spiritual growth and Christian living resources on spiritual warfare and Christian deliverance ministry principles.

Essential resources for fellow evangelicals whether in Pentecostalism, charismatic movement, Baptist, Presbyterian, AG, AME, non-denominations, Christian fundamentalists, moderates and liberals. Non-evangelicals and non-Christians most welcome. The Truth that brings true freedom knows no boundaries. Learn to distinguish between biblical and non-scripture based spiritual warfare, spiritual warfare prayers, deliverance prayers and other areas of deliverance ministry (deliverence ministry) such as casting out demons, binding demons, dealing with territorial spirits, breaking generational curses, etc.

Plus learn the truth on our spiritual armor (spiritual armour), spiritual weapons of warfare, prayer and fasting, the sword of the spirit, pleading the blood of Jesus, spiritual battles, fighting spiritual warfare, familiar spirits, spiritual authority, demonic attacks, demonic possession cases, demonic influence, casting out demons, demonic deliverance, spiritual healing, healing the wounded spirit, biblical financial freedom etc. Solving the confusion on what is spiritual warfare, deliverance ministry and bringing healing to victims of false doctrine practiced by some “deliverance ministries.” Ultimately revealing Christ, and his truth that came to set captives free from deception, spiritual bondage, the curse of the law and so on. “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free,” Jn 8:31-32. “So if the Son sets you free, you will be free indeed,” Jn 8:36.