Back to Modern Greek Bible online homepage (Contents Page of Online Bible)

 

Judges 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

JUDG 11:1 [] Kai o Iefqae o GalaadithV hto dunatoV en iscui× kai hto uioV gunaikoV pornhV, kai egennhsen o Galaad ton Iefqae.
JUDG 11:2 Kai egennhsen h gunh tou Galaad eiV auton uiouV× kai huxhqhsan oi uioi thV gunaikoV kai apebalon ton Iefqae, legonteV proV auton, Den qeleiV klhronomhsei en tw oikw tou patroV hmwn× dioti eisai uioV gunaikoV xenhV.
JUDG 11:3 Kai efugen o Iefqae apo proswpou twn adelfwn autou kai katwkhsen en th gh Twb× kai sunhcqhsan eiV ton Iefqae anqrwpoi potapoi kai exhrconto met' autou.
JUDG 11:4 [] Kai meta kairon oi uioi Ammwn epolemhsan enantion tou Israhl.
JUDG 11:5 Kai ote epolemhsan oi uioi Ammwn enantion tou Israhl, oi presbuteroi thV Galaad uphgan na paralabwsi ton Iefqae ek thV ghV Twb.
JUDG 11:6 Kai eipon proV ton Iefqae, Elqe kai ginou archgoV hmwn, dia na polemhswmen touV uiouV Ammwn.
JUDG 11:7 Kai eipen o Iefqae proV touV presbuterouV thV Galaad, SeiV den me emishsate kai me apebalete ek tou oikou tou patroV mou; dia ti loipon hlqete twra proV eme, ote euriskesqe eiV amhcanian;
JUDG 11:8 Kai eipan oi presbuteroi thV Galaad proV ton Iefqae, Dia touto epestreyamen twra proV se× dia na elqhV meq' hmwn kai na polemhshV touV uiouV Ammwn kai na hsai arcwn ef' hmwn, epi pantwn twn katoikwn thV Galaad.
JUDG 11:9 Kai eipen o Iefqae proV touV presbuterouV thV Galaad, Ean seiV me epanaferhte dia na polemhsw touV uiouV Ammwn, kai o KurioV paradwsh autouV eiV eme, egw qelw eisqai arcwn ef' umwn;
JUDG 11:10 Kai eipan oi presbuteroi thV Galaad proV ton Iefqae, O KurioV aV hnai martuV metaxu hmwn, ean den kamwmen kata ton logon sou.
JUDG 11:11 Tote uphgen o Iefqae meta twn presbuterwn thV Galaad, kai katesthsen auton o laoV ef' eautou kefalhn kai arconta× kai elalhsen o Iefqae pantaV touV logouV autou enwpion tou Kuriou en Mispa.
JUDG 11:12 [] Kai apesteilen o Iefqae presbeiV proV ton basilea twn uiwn Ammwn, legwn, Ti eceiV na kamhV met' emou kai hlqeV enantion mou na polemhshV en th gh mou;
JUDG 11:13 Kai apekriqh o basileuV twn uiwn Ammwn proV touV presbeiV tou Iefqae, Dioti o Israhl elabe thn ghn mou, ote anebainen ex Aiguptou, apo Arnwn ewV Iabok kai ewV tou Iordanou× twra loipon epistreyon auta en eirhnh.
JUDG 11:14 Kai apesteile palin o Iefqae presbeiV proV ton basilea twn uiwn Ammwn×
JUDG 11:15 kai eipe proV auton, Outw legei o Iefqae× O Israhl den elabe thn ghn tou Mwab oude thn ghn twn uiwn Ammwn×
JUDG 11:16 all' afou anebh o Israhl ex Aiguptou kai eporeuqh dia thV erhmou eiV thn Eruqran qalassan kai hlqen eiV KadhV,
JUDG 11:17 tote o Israhl apesteile presbeiV proV ton basilea tou Edwm, legwn, AV perasw, parakalw, dia thV ghV sou× plhn o basileuV tou Edwm den eishkousen. Eti de kai proV ton basilea tou Mwab apesteile× plhn kai autoV den sugkateneuse× kai ekaqisen o Israhl en KadhV.
JUDG 11:18 Tote uphge dia thV erhmou kai perihlqe thn ghn tou Edwm kai thn ghn tou Mwab kai hlqen apo anatolwn thV ghV tou Mwab kai estratopedeuse peran tou Arnwn, kai den eishlqen eiV ta oria tou Mwab× dioti o Arnwn hto orion tou Mwab.
JUDG 11:19 Kai apesteilen o Israhl presbeiV proV ton Shwn basilea twn Amorraiwn, basilea thV Esebwn× kai eipe proV auton o Israhl, AV peraswmen, parakaloumen, dia thV ghV sou ewV tou topou mou.
JUDG 11:20 All' o Shwn den enepisteuqh eiV ton Israhl na perash dia tou oriou autou× oqen esunaxen o Shwn panta ton laon autou, kai estratopedeusen en Iaasa kai epolemhse ton Israhl.
JUDG 11:21 Kai paredwke KurioV o QeoV tou Israhl ton Shwn kai panta ton laon autou eiV thn ceira tou Israhl, kai epataxen autouV× kai o Israhl eklhronomhse pasan thn ghn twn Amorraiwn, twn katoikwn thV ghV ekeinhV.
JUDG 11:22 Kai eklhronomhsan panta ta oria twn Amorraiwn, apo Arnwn ewV Iabok kai apo thV erhmou ewV tou Iordanou.
JUDG 11:23 Kai twra, afou KurioV o QeoV tou Israhl exediwxe touV AmorraiouV ap' emprosqen tou laou autou Israhl, su qeleiV klhronomhsei autouV;
JUDG 11:24 su den klhronomeiV o, ti eklhrodothsen eiV se CemwV o QeoV sou; kai hmeiV, panta osa eklhrodothsen eiV hmaV KurioV o QeoV hmwn, tauta qelomen klhronomhsei.
JUDG 11:25 Kai twra mhpwV su eisai ti kalhteroV tou Balak uiou tou Sepfwr basilewV tou Mwab; diefiloneikhsen ekeinoV diolou proV ton Israhl h epolemhse pote enantion autou,
JUDG 11:26 afou o Israhl katwkhsen eiV Esebwn kai eiV taV kwmaV authV, kai eiV Arohr kai eiV taV kwmaV authV, kai eiV pasaV taV poleiV taV plhsion tou Arnwn, triakosia eth; dia ti loipon en tw diasthmati toutw den hleuqerwsate auta;
JUDG 11:27 Egw loipon den eptaisa eiV se× alla su pratteiV adika eiV eme, polemwn enantion mou. O KurioV o KrithV aV krinh shmeron anameson twn uiwn Israhl kai twn uiwn Ammwn.
JUDG 11:28 Alla den eishkousen o basileuV twn uiwn Ammwn eiV touV logouV tou Iefqae, touV opoiouV esteile proV auton.
JUDG 11:29 [] Tote ephlqen epi ton Iefqae pneuma Kuriou, kai autoV eperase dia thV Galaad kai tou Manassh, kai eperase dia thV Mispa thV Galaad, kai apo Mispa thV Galaad eperasen epi touV uiouV Ammwn.
JUDG 11:30 Kai euchqh o Iefqae euchn proV ton Kurion, kai eipen, Ean twonti paradwshV touV uiouV Ammwn eiV thn ceira mou,
JUDG 11:31 tote o, ti exelqh ek twn qurwn tou oikou mou eiV sunanthsin mou, otan epistrefw en eirhnh apo twn uiwn Ammwn, qelei eisqai tou Kuriou, kai qelw prosferei auto eiV olokautwma.
JUDG 11:32 Tote diebh o Iefqae proV touV uiouV Ammwn dia na polemhsh autouV× kai paredwken autouV o KurioV eiV thn ceira autou.
JUDG 11:33 Kai epataxen autouV, apo Arohr ewV thV eisodou Miniq, eikosi poleiV, kai ewV thV pediadoV twn ampelwnwn, en sfagh megalh sfodra. Kai etapeinwqhsan oi uioi Ammwn emprosqen twn uiwn Israhl.
JUDG 11:34 Kai hlqen o Iefqae eiV Mispa proV ton oikon autou× kai idou, h qugathr autou exhrceto eiV sunanthsin autou meta tumpanwn kai corwn× kai auth hto monogenhV× ektoV authV den eicen oute uion oute qugatera.
JUDG 11:35 Kai wV eiden authn, diescise ta imatia autou kai eipen, Oimoi qugathr mou× olwV kateluphsaV me, kai su eisai ek twn kataqlibontwn me× dioti egw hnoixa to stoma mou proV ton Kurion, kai den dunamai na labw opisw ton logon mou.
JUDG 11:36 Ekeinh de eipe proV auton, Pater mou, ean hnoixaV to stoma sou proV ton Kurion, kame eiV eme kat' ekeino to opoion exhlqen ek tou stomatoV sou× afou o KurioV ekamen ekdikhsin eiV se apo twn ecqrwn sou, apo twn uiwn Ammwn.
JUDG 11:37 Kai eipe proV ton patera authV, AV geinh eiV eme to pragma touto× afeV me duo mhnaV, dia na upagw na perielqw ta orh kai na klausw thn parqenian mou, egw kai ai suntrofoi mou.
JUDG 11:38 O de eipen, Upage× kai apesteilen authn dia duo mhnaV, kai uphgen auth meta twn suntrofwn authV kai eklause thn parqenian authV epi ta orh.
JUDG 11:39 Kai eiV to teloV twn duo mhnwn epestreye proV ton patera authV× kai ekamen eiV authn kata thn euchn autou thn opoian euchqh× kai auth den egnwrisen andra. Kai egeinen eqoV eiV ton Israhl,
JUDG 11:40 na upagwsin ai qugatereV tou Israhl apo cronou eiV cronon, na qrhnwsi thn qugatera tou Iefqae tou Galaaditou, tessaraV hmeraV kat' etoV.

 


Search the online bible

Back to Jesus Work Ministry main home page

Back to Jesus Work Ministry home for spiritual warfare and Christian deliverance ministry

Back to Jesus Work Ministry home for resources on Christian living

Christian deliverance and Spiritual warfare book 1

Christian deliverance and Spiritual warfare book 2

Christian deliverance and Spiritual warfare book 3

Christian deliverance and Spiritual warfare book 4

Spiritual warfare and Christian deliverance ministry classics

Other spiritual warfare and Christian deliverance resources on Jesus Work Ministry

Christian deliverance and spiritual warfare audio sermons (free Christian MP3 audio downloads)

Read online Bible - Modern Greek Bible online. Free online bible on SpiritualWarfare.JesusWork.org -An evangelical online ministry website of Jesus Work Ministry revealing biblical truth and recent errors on spiritual warfare and deliverance ministry principles. Wrong spiritual warfare is harmful when practiced. Avoid the snare of end-time false doctrine and its sad consequences. Free deliverance and spiritual warfare books, spiritual warfare sermons, spiritual warfare audio sermons (free Christian mp3 downloads) and other resources reveal what is bible based and false Christian spiritual warfare and Christian deliverance. Spiritual growth and Christian living resources on spiritual warfare and Christian deliverance ministry principles.

Essential resources for fellow evangelicals whether in Pentecostalism, charismatic movement, Baptist, Presbyterian, AG, AME, non-denominations, Christian fundamentalists, moderates and liberals. Non-evangelicals and non-Christians most welcome. The Truth that brings true freedom knows no boundaries. Learn to distinguish between biblical and non-scripture based spiritual warfare, spiritual warfare prayers, deliverance prayers and other areas of deliverance ministry (deliverence ministry) such as casting out demons, binding demons, dealing with territorial spirits, breaking generational curses, etc.

Plus learn the truth on our spiritual armor (spiritual armour), spiritual weapons of warfare, prayer and fasting, the sword of the spirit, pleading the blood of Jesus, spiritual battles, fighting spiritual warfare, familiar spirits, spiritual authority, demonic attacks, demonic possession cases, demonic influence, casting out demons, demonic deliverance, spiritual healing, healing the wounded spirit, biblical financial freedom etc. Solving the confusion on what is spiritual warfare, deliverance ministry and bringing healing to victims of false doctrine practiced by some “deliverance ministries.” Ultimately revealing Christ, and his truth that came to set captives free from deception, spiritual bondage, the curse of the law and so on. “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free,” Jn 8:31-32. “So if the Son sets you free, you will be free indeed,” Jn 8:36.