Back to Modern Greek Bible online homepage (Contents Page of Online Bible)

 

Judges 20

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

JUDG 20:1 [] Tote exhlqon panteV oi uioi Israhl, kai sunhqroisqh pasa h sunagwgh wV eiV anqrwpoV, apo Dan ewV Bhr-sabee, meta thV ghV Galaad, proV ton Kurion eiV Mispa.
JUDG 20:2 Kai parestaqhsan en th sunaxei tou laou tou Qeou, oi archgoi pantoV tou laou, pasai ai fulai tou Israhl, tetrakosiai ciliadeV andrwn pezwn, surontwn macairan.
JUDG 20:3 Kai hkousan oi uioi Beniamin, oti anebhsan oi uioi Israhl eiV Mispa. Kai eipon oi uioi Israhl, Eipate, pwV sunebh h kakia auth;
JUDG 20:4 Kai apekriqh o anqrwpoV o LeuithV, o anhr thV foneuqeishV gunaikoV, kai eipen, Hlqon eiV Gabaa, htiV einai tou Beniamin, egw kai h pallakh mou, dia na dianuktereuswmen×
JUDG 20:5 kai eshkwqhsan kat' emou oi andreV thV Gabaa, kai periekuklwsan dia nuktoV thn oikian kat' emou× eme hqelon na foneuswsi kai thn pallakhn mou etapeinwsan, wste apeqanen×
JUDG 20:6 oqen, piasaV thn pallakhn mou, diemelisa authn kai esteila authn eiV panta ta oria thV klhronomiaV tou Israhl× dioti epraxan anosiourgian kai afrosunhn en tw Israhl×
JUDG 20:7 idou, panteV seiV oi uioi Israhl sumbouleuqhte entauqa metaxu saV kai dote thn gnwmhn saV.
JUDG 20:8 Kai eshkwqh paV o laoV wV eiV anqrwpoV, legonteV, Den qelomen upagei oudeiV eiV thn skhnhn autou, oude qelomen epistreyei oudeiV eiV ton oikon autou×
JUDG 20:9 alla twra touto einai to pragma to opoion qelomen kamei eiV thn Gabaa× qelomen anabh enantion authV kata klhrouV×
JUDG 20:10 kai qelomen labei deka andraV eiV touV ekaton apo paswn twn fulwn Israhl, kai ekaton eiV touV ciliouV, kai ciliouV eiV touV muriouV, dia na ferwsi trofaV eiV ton laon, wste, afou elqwsin eiV Gabaa tou Beniamin, na kamwsin eiV authn kaq' olhn thn afrosunhn thn opoian auth ekamen eiV ton Israhl.
JUDG 20:11 Kai sunhcqhsan enantion thV polewV panteV oi andreV Israhl, hnwmenoi omou wV eiV anqrwpoV.
JUDG 20:12 [] Kai apesteilan ai fulai tou Israhl andraV eiV pasan thn fulhn Beniamin, legonteV, Poia kakia einai auth, htiV epracqh metaxu saV;
JUDG 20:13 twra loipon paradwsate touV anqrwpouV, touV paranomouV ekeinouV touV en Gabaa, dia na qanatwswmen autouV kai na exaleiywmen thn kakian apo tou Israhl. Alla den hqelhsan na akouswsin oi uioi Beniamin thn fwnhn twn adelfwn autwn, twn uiwn Israhl.
JUDG 20:14 Kai sunhcqhsan oi uioi Beniamin apo twn polewn eiV Gabaa, dia na exelqwsin eiV polemon enantion twn uiwn Israhl.
JUDG 20:15 Kai aphriqmhqhsan oi uioi Beniamin en th hmera ekeinh, ek twn polewn, eikosiex ciliadeV andrwn surontwn romfaian, ektoV twn katoikwn thV Gabaa, oitineV aphriqmhqhsan eptakosioi andreV eklektoi.
JUDG 20:16 Metaxu pantoV tou laou toutou hsan eptakosioi andreV eklektoi aristeroceireV× panteV outoi sfendonizonteV liqouV proV thn trica, cwriV na apotugcanwsi.
JUDG 20:17 Kai oi andreV Israhl aphriqmhqhsan, ektoV tou Beniamin, tetrakosiai ciliadeV andrwn surontwn romfaian× panteV outoi andreV polemou.
JUDG 20:18 [] Kai shkwqenteV oi uioi Israhl anebhsan eiV Baiqhl kai hrwthsan ton Qeon, legonteV, TiV qelei anabh uper hmwn prwtoV dia na polemhsh enantion twn uiwn Beniamin; O de KurioV eipen, O IoudaV prwtoV.
JUDG 20:19 Kai eshkwqhsan oi uioi Israhl to prwi kai estratopedeusan enantion thV Gabaa.
JUDG 20:20 Kai exhlqon oi andreV Israhl eiV machn enantion tou Beniamin× kai paretacqhsan eiV machn enantion autwn oi andreV Israhl, proV thn Gabaa.
JUDG 20:21 Kai exhlqon oi uioi Beniamin ek thV Gabaa, kai estrwsan kata ghV, thn hmeran ekeinhn, ek tou Israhl eikosiduo ciliadaV andrwn.
JUDG 20:22 Kai anayucwqeiV o laoV, oi andreV tou Israhl, sunhye palin machn, en tw topw opou eice paratacqh thn prwthn hmeran.
JUDG 20:23 Anebhsan de oi uioi Israhl kai eklausan enwpion tou Kuriou ewV esperaV, kai hrwthsan ton Kurion, legonteV, Na anabw palin eiV machn enantion twn uiwn Beniamin tou adelfou mou; Kai o KurioV eipen, Anabhte enantion autou.
JUDG 20:24 Kai eplhsiasan oi uioi Israhl eiV touV uiouV tou Beniamin, thn deuteran hmeran.
JUDG 20:25 Kai exhlqen o Beniamin enantion autwn thn deuteran hmeran ek thV Gabaa, kai estrwse palin kata ghV, ek twn uiwn Israhl, dekaoktw ciliadaV andrwn× panteV outoi esuron romfaian.
JUDG 20:26 [] Tote panteV oi uioi Israhl kai paV o laoV anebhsan kai hlqon eiV Baiqhl, kai eklausan kai ekaqisan ekei enwpion tou Kuriou kai enhsteusan ekeinhn thn hmeran ewV esperaV, kai proseferan olokautwmata kai qusiaV eirhnikaV enwpion tou Kuriou.
JUDG 20:27 Kai hrwthsan oi uioi Israhl ton Kurion, dioti h kibwtoV thV diaqhkhV tou Qeou hto ekei kat' ekeinaV taV hmeraV,
JUDG 20:28 FineeV de o uioV tou Eleazar, uiou tou Aarwn, istato emprosqen authV kat' ekeinaV taV hmeraV, kai eipon, Na exelqw palin eiV machn enantion twn uiwn Beniamin tou adelfou mou; h na pausw; Kai o KurioV eipen, Anaba× dioti aurion qelw paradwsei autouV eiV thn ceira sou.
JUDG 20:29 Kai eqesen o Israhl enedran kata thV Gabaa kuklw.
JUDG 20:30 Kai anebhsan oi uioi Israhl thn trithn hmeran enantion twn uiwn Beniamin, kai paretacqhaan enantion thV Gabaa, kaqwV thn prwthn kai deuteran foran.
JUDG 20:31 Kai exelqonteV oi uioi Beniamin enantion tou laou, apespasqhsan apo thV polewV kai hrcisan na ktupwsi tinaV ek tou laou, foneuonteV, wV allote, eiV taV odouV, ek twn opoiwn h mia anabainei proV Baiqhl, h de allh proV thn Gabaa en th pediadi, peripou triakonta andraV ek tou Israhl.
JUDG 20:32 Kai eipon oi uioi Beniamin, autoi piptousin emprosqen hmwn, kaqwV proteron. All' oi uioi Israhl eipan, AV fugwmen kai aV apospaswmen autouV ek thV polewV eiV taV odouV.
JUDG 20:33 Kai panteV oi andreV Israhl eshkwqhsan ek thV qesewV autwn kai paretacqhsan en Baal-qamar× kai h enedra tou Israhl exhlqen ek thV qesewV authV, apo tou libadiou thV Gabaa.
JUDG 20:34 Kai hlqon enantion thV Gabaa deka ciliadeV andrwn eklektwn ek pantoV tou Israhl, kai h mach estaqh bareia× all' autoi den egnwrizon oti to kakon hto plhsion autwn.
JUDG 20:35 Kai epataxen o KurioV ton Beniamin emprosqen tou Israhl. kai exwloqreusan oi uioi Israhl kat' ekeinhn thn hmeran ek twn Beniamitwn eikosipente ciliadaV kai ekaton andraV× panteV outoi esuron romfaian.
JUDG 20:36 Kai eidon oi uioi Beniamin oti ektuphqhsan× dioti oi andreV Israhl upecwrhsan eiV touV BeniamitaV, econteV to qarroV autwn eiV thn enedran thn opoian eicon qesei plhsion thV Gabaa.
JUDG 20:37 Kai oi enedreuonteV wrmhsan kai ecuqhsan epi thn Gabaa× kai oi enedreuonteV exhplwqhsan kai epataxan pasan thn polin en stomati macairaV.
JUDG 20:38 Oi de andreV Israhl eicon diorisei shmeion eiV touV enedreuontaV, na uywswsi pur kapnwdeV apo thV polewV.
JUDG 20:39 Kai ote upecwrhsan oi uioi Israhl en th mach, o Beniamin hrcise na ktupa, kai efoneusen ek twn Israhlitwn peripou triakonta andraV× dioti eipan, BebaiwV palin piptousin emprosqen hmwn, wV en th prwth mach.
JUDG 20:40 All' ote to pur hrcise na uyoutai apo thV polewV me stulon kapnou, oi Beniamitai epebleyan opisw autwn, kai idou, h purkaia thV polewV anebainen eiV ton ouranon.
JUDG 20:41 Kai ote epestreyan oi andreV Israhl, etromaxan oi andreV Beniamin× dioti eidon oti to kakon efqasen ep' autouV.
JUDG 20:42 Kai etraphsan emprosqen twn uiwn Israhl proV thn odon thV erhmou× all' h mach eprofqasen autouV× dioti oi ek twn polewn exwloqreuon autouV en mesw autwn.
JUDG 20:43 Periekuklwsan touV BeniamitaV, katediwxan autouV, katepathsan autouV, apo Menoua ewV apenanti thV Gabaa proV anatolaV hliou.
JUDG 20:44 Kai epeson ek tou Beniamin dekaoktw ciliadeV andrwn. panteV outoi andreV dunatoi.
JUDG 20:45 Tote etraphsan kai efugon proV thn erhmon eiV thn petran Rimmwn× kai oi uioi Israhl estacuologhsan ex autwn eiV taV odouV pente ciliadaV andrwn× kai katediwxan autouV ewV Gidwm, kai efoneusan ex autwn duo ciliadaV andrwn.
JUDG 20:46 Outw panteV oi pesonteV kat' ekeinhn thn hmeran ek tou Beniamin hsan eikosipente ciliadeV andrwn surontwn romfaian× panteV outoi andreV dunatoi.
JUDG 20:47 Exakosioi omwV andreV etraphsan kai efugon proV thn erhmon eiV thn petran Rimmwn, kai ekaqisan en th petra Rimmwn tessaraV mhnaV.
JUDG 20:48 Kai epestreyan oi andreV Israhl proV touV uiouV Beniamin, kai epataxan autouV en stomati macairaV, apo anqrwpwn ekasthV polewV, ewV twn kthnwn kai pantoV tou pareuriskomenou× kai pasaV taV euriskomenaV poleiV paredwkan eiV pur.

 


Search the online bible

Back to Jesus Work Ministry main home page

Back to Jesus Work Ministry home for spiritual warfare and Christian deliverance ministry

Back to Jesus Work Ministry home for resources on Christian living

Christian deliverance and Spiritual warfare book 1

Christian deliverance and Spiritual warfare book 2

Christian deliverance and Spiritual warfare book 3

Christian deliverance and Spiritual warfare book 4

Spiritual warfare and Christian deliverance ministry classics

Other spiritual warfare and Christian deliverance resources on Jesus Work Ministry

Christian deliverance and spiritual warfare audio sermons (free Christian MP3 audio downloads)

Read online Bible - Modern Greek Bible online. Free online bible on SpiritualWarfare.JesusWork.org -An evangelical online ministry website of Jesus Work Ministry revealing biblical truth and recent errors on spiritual warfare and deliverance ministry principles. Wrong spiritual warfare is harmful when practiced. Avoid the snare of end-time false doctrine and its sad consequences. Free deliverance and spiritual warfare books, spiritual warfare sermons, spiritual warfare audio sermons (free Christian mp3 downloads) and other resources reveal what is bible based and false Christian spiritual warfare and Christian deliverance. Spiritual growth and Christian living resources on spiritual warfare and Christian deliverance ministry principles.

Essential resources for fellow evangelicals whether in Pentecostalism, charismatic movement, Baptist, Presbyterian, AG, AME, non-denominations, Christian fundamentalists, moderates and liberals. Non-evangelicals and non-Christians most welcome. The Truth that brings true freedom knows no boundaries. Learn to distinguish between biblical and non-scripture based spiritual warfare, spiritual warfare prayers, deliverance prayers and other areas of deliverance ministry (deliverence ministry) such as casting out demons, binding demons, dealing with territorial spirits, breaking generational curses, etc.

Plus learn the truth on our spiritual armor (spiritual armour), spiritual weapons of warfare, prayer and fasting, the sword of the spirit, pleading the blood of Jesus, spiritual battles, fighting spiritual warfare, familiar spirits, spiritual authority, demonic attacks, demonic possession cases, demonic influence, casting out demons, demonic deliverance, spiritual healing, healing the wounded spirit, biblical financial freedom etc. Solving the confusion on what is spiritual warfare, deliverance ministry and bringing healing to victims of false doctrine practiced by some “deliverance ministries.” Ultimately revealing Christ, and his truth that came to set captives free from deception, spiritual bondage, the curse of the law and so on. “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free,” Jn 8:31-32. “So if the Son sets you free, you will be free indeed,” Jn 8:36.