Back to Modern Greek Bible online homepage (Contents Page of Online Bible)

 

Matthew 21

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

MT 21:1 [] Kai ote eplhsiasan eiV Ierosoluma kai hlqon eiV Bhqfagh proV to oroV twn elaiwn, tote o IhsouV apesteile duo maqhtaV,
MT 21:2 legwn proV autouV× Upagete eiV thn kwmhn thn apenanti umwn, kai euquV qelete eurei onon dedemenhn kai pwlarion met' authV× lusate kai ferete moi.
MT 21:3 Kai ean tiV saV eiph ti, qelete eipei oti o KurioV ecei creian autwn× kai euquV qelei aposteilei auta.
MT 21:4 Touto de olon egeine dia na plhrwqh to rhqen dia tou profhtou, legontoV×
MT 21:5 Eipate proV thn qugatera Siwn, Idou, o basileuV sou ercetai proV se prauV kai kaqhmenoV epi onou kai pwlou uiou upozugiou.
MT 21:6 PoreuqenteV de oi maqhtai kai poihsanteV kaqwV prosetaxen autouV o IhsouV,
MT 21:7 eferan thn onon kai to pwlarion, kai ebalon epanw autwn ta imatia autwn kai epekaqisan auton epanw autwn.
MT 21:8 O de perissoteroV ocloV estrwsan ta imatia eautwn eiV thn odon, alloi de ekopton kladouV apo twn dendrwn kai estrwnon eiV thn odon.
MT 21:9 Oi de ocloi oi proporeuomenoi kai oi akolouqounteV ekrazon, legonteV× Wsanna tw uiw Dabid× euloghmenoV o ercomenoV en onomati Kuriou× Wsanna en toiV uyistoiV.
MT 21:10 Kai ote eishlqen eiV Ierosoluma, eseisqh pasa h poliV, legousa× TiV einai outoV;
MT 21:11 Oi de ocloi elegon× OutoV einai IhsouV o profhthV o apo Nazaret thV GalilaiaV.
MT 21:12 [] Kai eishlqen o IhsouV eiV to ieron tou Qeou kai exebale pantaV touV pwlountaV kai agorazontaV en tw ierw, kai taV trapezaV twn arguramoibwn anetreye kai ta kaqismata twn pwlountwn taV peristeraV,
MT 21:13 kai legei proV autouV× Einai gegrammenon, O oikoV mou oikoV proseuchV qelei onomazesqai; seiV de ekamete auton sphlaion lhstwn.
MT 21:14 Kai proshlqon proV auton tufloi kai cwloi en tw ierw kai eqerapeusen autouV.
MT 21:15 IdonteV de oi arciereiV kai oi grammateiV ta qaumasia, ta opoia ekame, kai touV paidaV krazontaV en tw ierw kai legontaV, Wsanna tw uiw Dabid, hganakthsan
MT 21:16 kai eipon proV auton× AkoueiV ti legousin outoi; O de IhsouV legei proV autouV× Nai× pote den anegnwsate oti ek stomatoV nhpiwn kai qhlazontwn htoimasaV ainesin;
MT 21:17 Kai afhsaV autouV exhlqen exw thV polewV eiV Bhqanian kai dienuktereusen ekei.
MT 21:18 [] Ote de to prwi epestrefen eiV thn polin, epeinase×
MT 21:19 kai idwn mian sukhn epi thV odou, hlqe proV authn kai ouden huren ep' authn eimh fulla monon, kai legei proV authn× na mh geinh pleon apo sou karpoV eiV ton aiwna. Kai pareuquV exhranqh h sukh.
MT 21:20 Kai idonteV oi maqhtai, eqaumasan legonteV× PwV pareuquV exhranqh sukh;
MT 21:21 ApokriqeiV de o IhsouV eipe proV autouV× AlhqwV saV legw, ean echte pistin kai den distashte, ouci monon to thV sukhV qelete kamei, alla kai eiV to oroV touto an eiphte, Shkwqhti kai rifqhti eiV thn qalassan, qelei geinei×
MT 21:22 kai panta osa an zhthshte en th proseuch econteV pistin qelete labei.
MT 21:23 [] Kai ote hlqen eiV to ieron, proshlqon proV auton, enw edidasken oi arciereiV kai oi presbuteroi tou laou, legonteV× En poia exousia pratteiV tauta, kai tiV soi edwke thn exousian tauthn;
MT 21:24 ApokriqeiV de o IhsouV, eipe proV autouV× Qelw saV erwthsei kai egw ena logon, ton opoion ean moi eiphte, kai egw qelw saV eipei en poia exousia prattw tauta×
MT 21:25 to baptisma tou Iwannou poqen hto, ex ouranou h ex anqrwpwn; Kai ekeinoi dielogizonto kaq' eautouV legonteV× Ean eipwmen, Ex ouranou, qelei eipei proV hmaV, Dia ti loipon den episteusate eiV auton×
MT 21:26 ean de eipwmen, Ex anqrwpwn, foboumeqa ton oclon× dioti panteV ecousi ton Iwannhn wV profhthn.
MT 21:27 Kai apokriqenteV proV ton Ihsoun, eipon× Den exeuromen. Eipe proV autouV kai autoV× Oude egw legw proV umaV en poia exousia prattw tauta.
MT 21:28 [] Alla ti saV fainetai; AnqrwpoV tiV eice duo uiouV, kai elqwn proV ton prwton eipe× Teknon, upage shmeron ergazou en tw ampelwni mou.
MT 21:29 O de apokriqeiV eipe× Den qelw× usteron omwV metanohsaV uphge.
MT 21:30 Kai elqwn proV ton deuteron eipen wsautwV. Kai ekeinoV apokriqeiV eipen× Egw upagw, kurie× kai den uphge.
MT 21:31 TiV ek twn duo ekame to qelhma tou patroV; Legousi proV auton× O prwtoV. Legei proV autouV o IhsouV× AlhqwV saV legw oti oi telwnai kai ai pornai upagousi proteron umwn eiV thn basileian tou Qeou.
MT 21:32 Dioti hlqe proV umaV o IwannhV en odw dikaiosunhV, kai den episteusate eiV auton× oi telwnai omwV kai ai pornai episteusan eiV auton× seiV de idonteV den metemelhqhte usteron, wste na pisteushte eiV auton.
MT 21:33 [] Allhn parabolhn akousate. Hto anqrwpoV tiV oikodespothV, ostiV efuteusen ampelwna kai periebalen eiV auton fragmon kai eskayen en autw lhnon kai wkodomhse purgon, kai emisqwsen auton eiV gewrgouV kai apedhmhsen.
MT 21:34 Ote de eplhsiasen o kairoV twn karpwn, apesteile touV doulouV autou proV touV gewrgouV dia na labwsi touV karpouV autou.
MT 21:35 Kai piasanteV oi gewrgoi touV doulouV autou, allon men edeiran, allon de efoneusan, allon de eliqobolhsan.
MT 21:36 Palin apesteilen allouV doulouV pleioterouV twn prwtwn, kai ekamon eiV autouV wsautwV.
MT 21:37 Usteron de apesteile proV autouV ton uion autou legwn× Qelousin entraph ton uion mou.
MT 21:38 All' oi gewrgoi, idonteV ton uion, eipon proV allhlouV× OutoV einai o klhronomoV× elqete, aV foneuswmen auton kai aV katakrathswmen thn klhronomian autou.
MT 21:39 Kai piasanteV auton, exebalon exw tou ampelwnoV kai efoneusan.
MT 21:40 Otan loipon elqh o kurioV tou ampelwnoV, ti qelei kamei eiV touV gewrgouV ekeinouV;
MT 21:41 Legousi proV auton× KakouV kakwV qelei apolesei autouV, kai ton ampelwna qelei misqwsei eiV allouV gewrgouV, oitineV qelousin apodwsei eiV auton touV karpouV en toiV kairoiV autwn.
MT 21:42 Legei proV autouV o IhsouV× Pote den anegnwsate en taiV grafaiV, O liqoV, ton opoion apedokimasan oi oikodomounteV, outoV egeine kefalh gwniaV× para Kuriou egeinen auth kai einai qaumasth en ofqalmoiV umwn;
MT 21:43 Dia touto legw proV umaV oti qelei afaireqh af' umwn h basileia tou Qeou kai qelei doqh eiV eqnoV kamnon touV karpouV authV×
MT 21:44 kai ostiV pesh epi ton liqon touton qelei suntrifqh× eiV ontina de epipesh, qelei katasuntriyei auton.
MT 21:45 Kai akousanteV oi arciereiV kai oi Farisaioi taV parabolaV autou, enohsan oti peri autwn legei×
MT 21:46 kai zhtounteV na piaswsin auton, efobhqhsan touV oclouV, epeidh eicon auton wV profhthn.

 


Search the online bible

Back to Jesus Work Ministry main home page

Back to Jesus Work Ministry home for spiritual warfare and Christian deliverance ministry

Back to Jesus Work Ministry home for resources on Christian living

Christian deliverance and Spiritual warfare book 1

Christian deliverance and Spiritual warfare book 2

Christian deliverance and Spiritual warfare book 3

Christian deliverance and Spiritual warfare book 4

Spiritual warfare and Christian deliverance ministry classics

Other spiritual warfare and Christian deliverance resources on Jesus Work Ministry

Christian deliverance and spiritual warfare audio sermons (free Christian MP3 audio downloads)

Read online Bible - Modern Greek Bible online. Free online bible on SpiritualWarfare.JesusWork.org -An evangelical online ministry website of Jesus Work Ministry revealing biblical truth and recent errors on spiritual warfare and deliverance ministry principles. Wrong spiritual warfare is harmful when practiced. Avoid the snare of end-time false doctrine and its sad consequences. Free deliverance and spiritual warfare books, spiritual warfare sermons, spiritual warfare audio sermons (free Christian mp3 downloads) and other resources reveal what is bible based and false Christian spiritual warfare and Christian deliverance. Spiritual growth and Christian living resources on spiritual warfare and Christian deliverance ministry principles.

Essential resources for fellow evangelicals whether in Pentecostalism, charismatic movement, Baptist, Presbyterian, AG, AME, non-denominations, Christian fundamentalists, moderates and liberals. Non-evangelicals and non-Christians most welcome. The Truth that brings true freedom knows no boundaries. Learn to distinguish between biblical and non-scripture based spiritual warfare, spiritual warfare prayers, deliverance prayers and other areas of deliverance ministry (deliverence ministry) such as casting out demons, binding demons, dealing with territorial spirits, breaking generational curses, etc.

Plus learn the truth on our spiritual armor (spiritual armour), spiritual weapons of warfare, prayer and fasting, the sword of the spirit, pleading the blood of Jesus, spiritual battles, fighting spiritual warfare, familiar spirits, spiritual authority, demonic attacks, demonic possession cases, demonic influence, casting out demons, demonic deliverance, spiritual healing, healing the wounded spirit, biblical financial freedom etc. Solving the confusion on what is spiritual warfare, deliverance ministry and bringing healing to victims of false doctrine practiced by some “deliverance ministries.” Ultimately revealing Christ, and his truth that came to set captives free from deception, spiritual bondage, the curse of the law and so on. “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free,” Jn 8:31-32. “So if the Son sets you free, you will be free indeed,” Jn 8:36.