Back to Modern Greek Bible online homepage (Contents Page of Online Bible)

 

Matthew 27

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

MT 27:1 [] Ote de egeine prwi, sunebouleuqhsan panteV oi arciereiV kai oi presbuteroi tou laou kata tou Ihsou dia na qanatwswsin auton×
MT 27:2 kai desanteV auton, eferan kai paredwkan auton eiV ton Pontion Pilaton ton hgemona.
MT 27:3 Tote idwn IoudaV o paradosaV auton oti katedikasqh, metamelhqeiV epestreye ta triakonta arguria eiV touV presbuterouV,
MT 27:4 legwn× Hmarton paradosaV aima aqwon. Oi de eipon× Ti proV hmaV; su oyei.
MT 27:5 Kai riyaV ta arguria en tw naw, anecwrhse kai apelqwn ekremasqh.
MT 27:6 Oi de arciereiV, labonteV ta arguria, eipon× Den einai sugkecwrhmenon na balwmen auta eiV to qhsaurofulakion, dioti einai timh aimatoV.
MT 27:7 Kai sumbouleuqenteV hgorasan me auta ton agron tou keramewV, dia na entafiazwntai ekei oi xenoi.
MT 27:8 Dia touto wnomasqh o agroV ekeinoV AgroV aimatoV ewV thV shmeron.
MT 27:9 Tote eplhrwqh to rhqen dia Ieremiou tou profhtou, legontoV× Kai elabon ta triakonta arguria, thn timhn tou ektimhqentoV, ton opoion exetimhsan apo twn uiwn Israhl,
MT 27:10 kai edwkan auta eiV ton agron tou keramewV, kaqwV moi parhggeilen o KurioV.
MT 27:11 [] O de IhsouV estaqh emprosqen tou hgemonoV× kai hrwthsen auton o hgemwn, legwn× Su eisai o basileuV twn Ioudaiwn; O de IhsouV eipe proV auton× Su legeiV.
MT 27:12 Kai enw ekathgoreito upo twn arcierewn kai twn presbuterwn, ouden apekriqh.
MT 27:13 Tote legei proV auton o PilatoV× Den akoueiV posa sou katamarturousi;
MT 27:14 Kai den apekriqh proV auton oude proV ena logon, wste o hgemwn eqaumaze polu.
MT 27:15 Kata de thn eorthn esuneiqizen o hgemwn na apoluh eiV ton oclon ena desmion, ontina hqelon.
MT 27:16 Kai eicon tote desmion peribohton legomenon Barabban.
MT 27:17 Enw loipon hsan sunhgmenoi, eipe proV autouV o PilatoV× Tina qelete na saV apolusw; ton Barabban h ton Ihsoun ton legomenon Criston;
MT 27:18 Epeidh hxeuren oti dia fqonon paredwkan auton.
MT 27:19 Enw de ekaqhto epi tou bhmatoV, apesteile proV auton h gunh autou, legousa× Apece tou dikaiou ekeinou× dioti polla epaqon shmeron kat' onar di' auton.
MT 27:20 Oi de arciereiV kai oi presbuteroi epeisan touV oclouV na zhthswsi ton Barabban, ton de Ihsoun na apoleswsi.
MT 27:21 Kai apokriqeiV o hgemwn eipe proV autouV× Tina qelete apo twn duo na saV apolusw; oi de eipon× Ton Barabban.
MT 27:22 Legei proV autouV o PilatoV× Ti loipon na kamw ton Ihsoun ton legomenon Criston; Legousi proV auton panteV× Staurwqhtw.
MT 27:23 O de hgemwn eipe× Kai ti kakon epraxen; Oi de perissoteron ekrazon, legonteV× Staurwqhtw.
MT 27:24 Kai idwn o PilatoV oti ouden wfelei, alla mallon qoruboV ginetai, labwn udwr eniye taV ceiraV autou emprosqen tou oclou, legwn× AqwoV eimai apo tou aimatoV tou dikaiou toutou× umeiV oyesqe.
MT 27:25 Kai apokriqeiV paV o laoV eipe× To aima autou aV hnai ef' hmaV kai epi ta tekna hmwn.
MT 27:26 [] Tote apelusen eiV autouV ton Barabban, ton de Ihsoun mastigwsaV paredwke dia na staurwqh.
MT 27:27 Tote oi stratiwtai tou hgemonoV, paralabonteV ton Ihsoun eiV to praitwrion, sunhqroisan ep' auton olon to tagma twn stratiwtwn×
MT 27:28 kai ekdusanteV auton enedusan auton clamuda kokkinhn,
MT 27:29 kai plexanteV stefanon ex akanqwn, eqesan epi thn kefalhn autou kai kalamon eiV thn dexian autou, kai gonupethsanteV emprosqen autou, enepaizon auton, legonteV× Caire, o basileuV twn Ioudaiwn×
MT 27:30 kai emptusanteV eiV auton elabon ton kalamon kai etupton eiV thn kefalhn autou.
MT 27:31 Kai afou enepaixan auton, exedusan auton thn clamuda kai enedusan auton ta imatia autou, kai eferan auton dia na staurwswsin.
MT 27:32 Enw de exhrconto, euron anqrwpon Kurhnaion, onomazomenon Simwna× touton hggareusan dia na shkwsh ton stauron autou.
MT 27:33 [] Kai ote hlqon eiV topon legomenon Golgoqa, ostiV legetai Kraniou topoV,
MT 27:34 edwkan eiV auton na pih oxoV memigmenon meta colhV× kai geuqeiV den hqele na pih.
MT 27:35 Afou de estaurwsan auton diemerisqhsan ta imatia autou, ballonteV klhron, dia na plhrwqh to rhqen upo tou profhtou, Diemerisqhsan ta imatia mou eiV eautouV kai epi ton imatismon mou ebalon klhron.
MT 27:36 Kai kaqhmenoi efulatton auton ekei.
MT 27:37 Kai eqesan epanwqen thV kefalhV autou thn kathgorian autou gegrammenhn× OutoV estin IhsouV o basileuV twn Ioudaiwn.
MT 27:38 Tote estaurwqhsan met' autou duo lhstai, eiV ek dexiwn kai eiV ex aristerwn.
MT 27:39 oi de diabainonteV eblasfhmoun auton, kinounteV taV kefalaV autwn
MT 27:40 kai legonteV× O calwn ton naon kai dia triwn hmerwn oikodomwn, swson seauton× an hsai UioV tou Qeou, kataba apo tou staurou.
MT 27:41 OmoiwV de kai oi arciereiV empaizonteV meta twn grammatewn kai presbuterwn, elegon.
MT 27:42 AllouV eswsen, eauton den dunatai na swsh× an hnai basileuV tou Israhl, aV katabh twra apo tou staurou kai qelomen pisteusei eiV auton×
MT 27:43 pepoiqen epi ton Qeon, aV swsh twra auton, ean qelh auton× epeidh eipen oti Qeou UioV eimai.
MT 27:44 To auto de kai oi lhstai oi sustaurwqenteV met' autou wneidizon eiV auton.
MT 27:45 Apo de ekthV wraV skotoV egeinen ef' olhn thn ghn ewV wraV ennathV×
MT 27:46 peri de thn ennathn wran anebohsen o IhsouV meta fwnhV megalhV, legwn× Hli, Hli, lama sabacqani; toutesti, Qee mou, Qee mou, dia ti me egkatelipeV;
MT 27:47 Kai tineV twn ekei estwtwn akousanteV, elegon oti ton Hlian fwnazei outoV.
MT 27:48 Kai euquV edramen eiV ex autwn kai labwn spoggon kai gemisaV oxouV kai periqesaV eiV kalamon epotizen auton.
MT 27:49 Oi de loipoi elegon× AfeV, aV idwmen an erchtai o HliaV na swsh auton.
MT 27:50 [] O de IhsouV palin kraxaV meta fwnhV megalhV, afhke to pneuma.
MT 27:51 Kai idou, to katapetasma tou naou escisqh eiV duo apo anwqen ewV katw, kai h gh eseisqh kai ai petrai escisqhsan,
MT 27:52 kai ta mnhmeia hnoicqhsan kai polla swmata twn kekoimhmenwn agiwn anesthsan,
MT 27:53 kai exelqonteV ek twn mnhmeiwn meta thn anastasin autou eishlqon eiV thn agian polin kai enefanisqhsan eiV pollouV.
MT 27:54 O de ekatontarcoV kai oi met' autou fulattonteV ton Ihsoun, idonteV ton seismon kai ta genomena, efobhqhsan sfodra, legonteV× AlhqwV Qeou UioV hto outoV.
MT 27:55 Hsan de ekei gunaikeV pollai apo makroqen qewrousai, aitineV hkolouqhsan ton Ihsoun apo thV GalilaiaV uphretousai auton×
MT 27:56 metaxu twn opoiwn hto Maria h Magdalhnh, kai Maria h mhthr tou Iakwbou kai Iwsh, kai h mhthr twn uiwn Zebedaiou.
MT 27:57 [] Ote de egeinen espera, hlqen anqrwpoV plousioV apo ArimaqaiaV, to onoma Iwshf, ostiV kai autoV emaqhteusen eiV ton Ihsoun×
MT 27:58 outoV elqwn proV ton Pilaton, ezhthse to swma tou Ihsou. Tote o PilatoV prosetaxe na apodoqh to swma.
MT 27:59 Kai labwn to swma o Iwshf, etulixen auto me sindona kaqaran,
MT 27:60 kai eqesen auto en tw new autou mnhmeiw, to opoion elatomhsen en th petra, kai proskulisaV liqon megan eiV thn quran tou mnhmeiou anecwrhsen.
MT 27:61 Hto de ekei Maria h Magdalhnh kai h allh Maria, kaqhmenai apenanti tou tafou.
MT 27:62 Kai th epaurion, htiV einai meta thn paraskeuhn, sunhcqhsan oi arciereiV kai oi Farisaioi proV ton Pilaton
MT 27:63 legonteV× Kurie, enequmhqhmen oti ekeinoV o planoV eipen eti zwn, Meta treiV hmeraV qelw anasthqh.
MT 27:64 Prostaxon loipon na asfalisqh o tafoV ewV thV trithV hmeraV, mhpote oi maqhtai autou elqonteV dia nuktoV kleywsin auton kai eipwsi proV ton laon, Anesth ek twn nekrwn× kai qelei eisqai h escath planh ceirotera thV prwthV.
MT 27:65 Eipe de proV autouV o PilatoV× Ecete fulakaV× upagete, asfalisate kaqwV exeurete.
MT 27:66 Oi de uphgon kai hsfalisan ton tafon, sfragisanteV ton liqon kai episthsanteV touV fulakaV.

 


Search the online bible

Back to Jesus Work Ministry main home page

Back to Jesus Work Ministry home for spiritual warfare and Christian deliverance ministry

Back to Jesus Work Ministry home for resources on Christian living

Christian deliverance and Spiritual warfare book 1

Christian deliverance and Spiritual warfare book 2

Christian deliverance and Spiritual warfare book 3

Christian deliverance and Spiritual warfare book 4

Spiritual warfare and Christian deliverance ministry classics

Other spiritual warfare and Christian deliverance resources on Jesus Work Ministry

Christian deliverance and spiritual warfare audio sermons (free Christian MP3 audio downloads)

Read online Bible - Modern Greek Bible online. Free online bible on SpiritualWarfare.JesusWork.org -An evangelical online ministry website of Jesus Work Ministry revealing biblical truth and recent errors on spiritual warfare and deliverance ministry principles. Wrong spiritual warfare is harmful when practiced. Avoid the snare of end-time false doctrine and its sad consequences. Free deliverance and spiritual warfare books, spiritual warfare sermons, spiritual warfare audio sermons (free Christian mp3 downloads) and other resources reveal what is bible based and false Christian spiritual warfare and Christian deliverance. Spiritual growth and Christian living resources on spiritual warfare and Christian deliverance ministry principles.

Essential resources for fellow evangelicals whether in Pentecostalism, charismatic movement, Baptist, Presbyterian, AG, AME, non-denominations, Christian fundamentalists, moderates and liberals. Non-evangelicals and non-Christians most welcome. The Truth that brings true freedom knows no boundaries. Learn to distinguish between biblical and non-scripture based spiritual warfare, spiritual warfare prayers, deliverance prayers and other areas of deliverance ministry (deliverence ministry) such as casting out demons, binding demons, dealing with territorial spirits, breaking generational curses, etc.

Plus learn the truth on our spiritual armor (spiritual armour), spiritual weapons of warfare, prayer and fasting, the sword of the spirit, pleading the blood of Jesus, spiritual battles, fighting spiritual warfare, familiar spirits, spiritual authority, demonic attacks, demonic possession cases, demonic influence, casting out demons, demonic deliverance, spiritual healing, healing the wounded spirit, biblical financial freedom etc. Solving the confusion on what is spiritual warfare, deliverance ministry and bringing healing to victims of false doctrine practiced by some “deliverance ministries.” Ultimately revealing Christ, and his truth that came to set captives free from deception, spiritual bondage, the curse of the law and so on. “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free,” Jn 8:31-32. “So if the Son sets you free, you will be free indeed,” Jn 8:36.