Back to Hebrew Bible online homepage (Contents Page of Online Bible)

 

1 Samuel 17

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

1SAM 17:1 ויאספו פלשתים את-מחניהם למלחמה ויאספו שכה אשר ליהודה ויחנו aio-שוכה ובין-עזקה באפס דמים.
1SAM 17:2 ושאול ואיש-ישראל נאספו ויחנו בעמק האלה ויערכו מלחמה לקראת פלשתים.
1SAM 17:3 ופלשתים עמדים אל-ההר מזה וישראל עמדים אל-ההר מזה והגיא ביניהם.
1SAM 17:4 ויצא איש-הבנים ממחנות פלשתים גלית שמו מגת גבהו שש אמות וזרת.
1SAM 17:5 וכובע נחשת על-ראשו ושריון קשקשים הוא לבוש ומשקל השריון חמשת- אלפים שקלים נחשת.
1SAM 17:6 ומצחת נחשת על-רגליו וכידון נחשת בין כתפיו.
1SAM 17:7 וחץ חניתו כמנור ארגים ולהבת חניתו שש-מאות שקלים ברזל ונשא הצנה הלך לפניו.
1SAM 17:8 ויעמד ויקרא אל-מערכת ישראל ויאמר להם למה תצאו לערך מלחמה הלוא אנכי הפלשתי ואתם עבדים לשאול ברו-לכם איש וירד אלי.
1SAM 17:9 אם-יוכל להלחם אתי והכני והיינו לכם לעבדים ואם-אני אוכל-לו והכיתיו והייתם לנו לעבדים ועבדתם אתנו.
1SAM 17:10 ויאמר הפלשתי אני חרפתי את-מערכות ישראל היום הזה תנו-לי איש ונלחמה יחד.
1SAM 17:11 וישמע שאול וכל-ישראל את-דברי הפלשתי האלה ויחתו ויראו מאד.
1SAM 17:12 ודוד בן-איש אפרתי הזה מבית לחם יהודה ושמו ישי ולו שמנה בנים והאיש בימי שאול זקן בא באנשים.
1SAM 17:13 וילכו שלשת בני-ישי הגדלים הלכו אחרי-שאול למלחמה ושם שלשת בניו אשר הלכו במלחמה אליאב הבכור ומשנהו אבינדב והשלשי שמה.
1SAM 17:14 ודוד הוא הקטן ושלשה הגדלים הלכו אחרי שאול.
1SAM 17:15 ודוד הלך ושב מעל שאול לרעות את-צאן אביו בית-לחם.
1SAM 17:16 ויגש הפלשתי השכם והערב ויתיצב ארבעים יום.
1SAM 17:17 ויאמר ישי לדוד בנו קח-נא לאחיך איפת הקליא הזה ועשרה לחם הזה והרץ המחנה לאחיך.
1SAM 17:18 ואת עשרת חרצי החלב האלה תביא לשר-האלף ואת-אחיך תפקד לשלום ואת-ערבתם תקח.
1SAM 17:19 ושאול והמה וכל-איש ישראל בעמק האלה נלחמים עם-פלשתים.
1SAM 17:20 וישכם דוד בבקר ויטש את-הצאן על-שמר וישא וילך כאשר צוהו ישי ויבא המעגלה והחיל היצא אל-המערכה והרעו במלחמה.
1SAM 17:21 ותערך ישראל ופלשתים מערכה לקראת מערכה.
1SAM 17:22 ויטש דוד את-הכלים מעליו על-יד שומר הכלים וירץ המערכה ויבא וישאל לאחיו לשלום.
1SAM 17:23 והוא מדבר עמם והנה איש הבנים עולה גלית הפלשתי שמו מגת ממערות פלשתים וידבר כדברים האלה וישמע דוד.
1SAM 17:24 וכל איש ישראל בראותם את-האיש וינסו מפניו וייראו מאד.
1SAM 17:25 ויאמר איש ישראל הראיתם האיש העלה הזה כי לחרף את-ישראל עלה והיה האיש אשר-יכנו יעשרנו המלך עשר גדול ואת-בתו יתן-לו ואת בית אביו יעשה חפשי בישראל.
1SAM 17:26 ויאמר דוד אל-האנשים העמדים עמו לאמר מה-יעשה לאיש אשר יכה את- הפלשתי הלז והסיר חרפה מעל ישראל כי מי הפלשתי הערל הזה כי חרף מערכות אלהים חיים.
1SAM 17:27 ויאמר לו העם כדבר הזה לאמר כה יעשה לאיש אשר יכנו.
1SAM 17:28 וישמע אליאב אחיו הגדול בדברו אל-האנשים ויחר-אף אליאב בדוד ויאמר למה-זה ירדת ועל-מי נטשת מעט הצאן ההנה במדבר אני ידעתי את- זדנך ואת רע לבבך כי למען ראות המלחמה ירדת.
1SAM 17:29 ויאמר דוד מה עשיתי עתה הלוא דבר הוא.
1SAM 17:30 ויסב מאצלו אל-מול אחר ויאמר כדבר הזה וישבהו העם דבר כדבר הראשון.
1SAM 17:31 וישמעו הדברים אשר דבר דוד ויגדו לפני-שאול ויקחהו.
1SAM 17:32 ויאמר דוד אל-שאול אל-יפל לב-אדם עליו עבדך ילך ונלחם עם- הפלשתי הזה.
1SAM 17:33 ויאמר שאול אל-דוד לא תוכל ללכת אל-הפלשתי הזה להלחם עמו כי- נער אתה והוא איש מלחמה מנעריו.
1SAM 17:34 ויאמר דוד אל-שאול רעה היה עבדך לאביו בצאן ובא הארי ואת-הדוב ונשא שה מהעדר.
1SAM 17:35 ויצאתי אחריו והכתיו והצלתי מפיו ויקם עלי והחזקתי בזקנו והכתיו והמיתיו.
1SAM 17:36 גם את-הארי גם-הדוב הכה עבדך והיה הפלשתי הערל הזה כאחד מהם כי חרף מערכת אלהים חיים.
1SAM 17:37 ויאמר דוד יהוה אשר הצלני מיד הארי ומיד הדב הוא יצילני מיד הפלשתי הזה ויאמר שאול אל-דוד לך ויהוה יהיה עמך.
1SAM 17:38 וילבש שאול את-דוד מדיו ונתן קובע נחשת על-ראשו וילבש אתו שריון.
1SAM 17:39 ויחגר דוד את-חרבו מעל למדיו ויאל ללכת כי לא-נסה ויאמר דוד אל- שאול לא אוכל ללכת באלה כי לא נסיתי ויסרם דוד מעליו.
1SAM 17:40 ויקח מקלו בידו ויבחר-לו חמשה חלקי-אבנים מן-הנחל וישם אתם בכלי הרעים אשר-לו ובילקוט וקלעו בידו ויגש אל-הפלשתי.
1SAM 17:41 וילך הפלשתי הלך וקרב אל-דוד והאיש נשא הצנה לפניו.
1SAM 17:42 ויבט הפלשתי ויראה את-דוד ויבזהו כי-היה נער ואדמני עם-יפה מראה.
1SAM 17:43 ויאמר הפלשתי אל-דוד הכלב אנכי כי-אתה בא-אלי במקלות ויקלל הפלשתי את-דוד באלהיו.
1SAM 17:44 ויאמר הפלשתי אל-דוד לכה אלי ואתנה את-בשרך לעוף השמים ולבהמת השדה.
1SAM 17:45 ויאמר דוד אל-הפלשתי אתה בא אלי בחרב ובחנית ובכידון ואנכי בא- אליך בשם יהוה צבאות אלהי מערכות ישראל אשר חרפת.
1SAM 17:46 היום הזה יסגרך יהוה בידי והכיתך והסרתי את-ראשך מעליך ונתתי פגר מחנה פלשתים היום הזה לעוף השמים ולחית הארץ וידעו כל-הארץ כי יש אלהים לישראל.
1SAM 17:47 וידעו כל-הקהל הזה כי-לא בחרב ובחנית יהושיע יהוה כי ליהוה המלחמה ונתן אתכם בידנו.
1SAM 17:48 והיה כי-קם הפלשתי וילך ויקרב לקראת דוד וימהר דוד וירץ המערכה לקראת הפלשתי.
1SAM 17:49 וישלח דוד את-ידו אל-הכלי ויקח משם אבן ויקלע ויך את-הפלשתי אל- מצחו ותטבע האבן במצחו ויפל על-פניו ארצה.
1SAM 17:50 ויחזק דוד מן-הפלשתי בקלע ובאבן ויך את-הפלשתי וימיתהו וחרב אין ביד-דוד.
1SAM 17:51 וירץ דוד ויעמד אל-הפלשתי ויקח את-חרבו וישלפה מתערה וימתתהו ויכרת-בה את-ראשו ויראו הפלשתים כי-מת גבורם וינסו.
1SAM 17:52 ויקמו אנשי ישראל ויהודה וירעו וירדפו את-הפלשתים עד-בואך גיא ועד שערי עקרון ויפלו חללי פלשתים בדרך שערים ועד-גת ועד-עקרון.
1SAM 17:53 וישבו בני ישראל מדלק אחרי פלשתים וישסו את-מחניהם.
1SAM 17:54 ויקח דוד את-ראש הפלשתי ויבאהו ירושלם ואת-כליו שם באהלו.
1SAM 17:55 וכראות שאול את-דוד יצא לקראת הפלשתי אמר אל-אבנר שר הצבא בן- מי-זה הנער אבנר ויאמר אבנר חי-נפשך המלך אם-ידעתי.
1SAM 17:56 ויאמר המלך שאל אתה בן-מי-זה העלם.
1SAM 17:57 וכשוב דוד מהכות את-הפלשתי ויקח אתו אבנר ויבאהו לפני שאול וראש הפלשתי בידו.
1SAM 17:58 ויאמר אליו שאול בן-מי אתה הנער ויאמר דוד בן-עבדך ישי בית הלחמי.

 


Search the online bible

Back to Jesus Work Ministry main home page

Back to Jesus Work Ministry home for spiritual warfare and Christian deliverance ministry

Back to Jesus Work Ministry home for resources on Christian living

Christian deliverance and Spiritual warfare book 1

Christian deliverance and Spiritual warfare book 2

Christian deliverance and Spiritual warfare book 3

Christian deliverance and Spiritual warfare book 4

Spiritual warfare and Christian deliverance ministry classics

Other spiritual warfare and Christian deliverance resources on Jesus Work Ministry

Christian deliverance and spiritual warfare audio sermons (free Christian MP3 audio downloads)

Read online Bible - Hebrew Bible online. Free online bible on SpiritualWarfare.JesusWork.org -An evangelical online ministry website of Jesus Work Ministry revealing biblical truth and recent errors on spiritual warfare and deliverance ministry principles. Wrong spiritual warfare is harmful when practiced. Avoid the snare of end-time false doctrine and its sad consequences. Free deliverance and spiritual warfare books, spiritual warfare sermons, spiritual warfare audio sermons (free Christian mp3 downloads) and other resources reveal what is bible based and false Christian spiritual warfare and Christian deliverance. Spiritual growth and Christian living resources on spiritual warfare and Christian deliverance ministry principles.

Essential resources for fellow evangelicals whether in Pentecostalism, charismatic movement, Baptist, Presbyterian, AG, AME, non-denominations, Christian fundamentalists, moderates and liberals. Non-evangelicals and non-Christians most welcome. The Truth that brings true freedom knows no boundaries. Learn to distinguish between biblical and non-scripture based spiritual warfare, spiritual warfare prayers, deliverance prayers and other areas of deliverance ministry (deliverence ministry) such as casting out demons, binding demons, dealing with territorial spirits, breaking generational curses, etc.

Plus learn the truth on our spiritual armor (spiritual armour), spiritual weapons of warfare, prayer and fasting, the sword of the spirit, pleading the blood of Jesus, spiritual battles, fighting spiritual warfare, familiar spirits, spiritual authority, demonic attacks, demonic possession cases, demonic influence, casting out demons, demonic deliverance, spiritual healing, healing the wounded spirit, biblical financial freedom etc. Solving the confusion on what is spiritual warfare, deliverance ministry and bringing healing to victims of false doctrine practiced by some “deliverance ministries.” Ultimately revealing Christ, and his truth that came to set captives free from deception, spiritual bondage, the curse of the law and so on. “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free,” Jn 8:31-32. “So if the Son sets you free, you will be free indeed,” Jn 8:36.