Back to Hebrew Bible online homepage (Contents Page of Online Bible)

 

Ezekiel 16

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]

EZEK 16:1 ויהי דבר-יהוה אלי לאמר.
EZEK 16:2 בן-אדם הודע את-ירושלם את-תועבתיה.
EZEK 16:3 ואמרת כה-אמר אדני יהוה לירושלם מכרתיך ומלדתיך מארץ הכנעני אביך האמרי ואמך חתית.
EZEK 16:4 ומולדותיך ביום הולדת אתך לא-כרת שרך ובמים לא-רחצת למשעי והמלח לא המלחת והחתל לא חתלת.
EZEK 16:5 לא-חסה עליך עין לעשות לך אחת מאלה לחמלה עליך ותשלכי אל-פני השדה בגעל נפשך ביום הלדת אתך.
EZEK 16:6 ואעבר עליך ואראך מתבוססת בדמיך ואמר לך בדמיך חיי ואמר לך בדמיך חיי.
EZEK 16:7 רבבה כצמח השדה נתתיך ותרבי ותגדלי ותבאי בעדי עדיים שדים נכנו ושערך צמח ואת ערם ועריה.
EZEK 16:8 ואעבר עליך ואראך והנה עתך עת דדים ואפרש כנפי עליך ואכסה ערותך ואשבע לך ואבוא בברית אתך נאם אדני יהוה ותהיי לי.
EZEK 16:9 וארחצך במים ואשטף דמיך מעליך ואסכך בשמן.
EZEK 16:10 ואלבישך רקמה ואנעלך תחש ואחבשך בשש ואכסך משי.
EZEK 16:11 ואעדך עדי ואתנה צמידים על-ידיך ורביד על-גרונך.
EZEK 16:12 ואתן נזם על-אפך ועגילים על-אזניך ועטרת תפארת בראשך.
EZEK 16:13 ותעדי זהב וכסף ומלבושך ששי ומשי ורקמה סלת ודבש ושמן אכלתי ותיפי במאד מאד ותצלחי למלוכה.
EZEK 16:14 ויצא לך שם בגוים ביפיך כי כליל הוא בהדרי אשר-שמתי עליך נאם אדני יהוה.
EZEK 16:15 ותבטחי ביפיך ותזני על-שמך ותשפכי את-תזנותיך על-כל-עובר לו- יהי.
EZEK 16:16 ותקחי מבגדיך ותעשי-לך במות טלאות ותזני עליהם לא באות ולא יהיה.
EZEK 16:17 ותקחי כלי תפארתך מזהבי ומכספי אשר נתתי לך ותעשי-לך צלמי זכר ותזני-בם.
EZEK 16:18 ותקחי את-בגדי רקמתך ותכסים ושמני וקטרתי נתתי לפניהם.
EZEK 16:19 ולחמי אשר-נתתי לך סלת ושמן ודבש האכלתיך ונתתיהו לפניהם לריח ניחח ויהי נאם אדני יהוה.
EZEK 16:20 ותקחי את-בניך ואת-בנותיך אשר ילדת לי ותזבחים להם לאכול המעט מתזנתך.
EZEK 16:21 ותשחטי את-בני ותתנים בהעביר אותם להם.
EZEK 16:22 ואת כל-תועבתיך ותזנתיך לא זכרתי את-ימי נעוריך בהיותך ערם ועריה מתבוססת בדמך היית.
EZEK 16:23 ויהי אחרי כל-רעתך אוי אוי לך נאם אדני יהוה.
EZEK 16:24 ותבני-לך גב ותעשי-לך רמה בכל-רחוב.
EZEK 16:25 אל-כל-ראש דרך בנית רמתך ותתעבי את-יפיך ותפשקי את-רגליך לכל- עובר ותרבי את-תזנתך.
EZEK 16:26 ותזני אל-בני-מצרים שכניך גדלי בשר ותרבי את-תזנתך להכעיסני.
EZEK 16:27 והנה נטיתי ידי עליך ואגרע חקך ואתנך בנפש שנאותיך בנות פלשתים הנכלמות מדרכך זמה.
EZEK 16:28 ותזני אל-בני אשור מבלתי שבעתך ותזנים וגם לא שבעת.
EZEK 16:29 ותרבי את-תזנותך אל-ארץ כנען כשדימה וגם-בזאת לא שבעת.
EZEK 16:30 מה אמלה לבתך נאם אדני יהוה בעשותך את-כל-אלה מעשה אשה-זונה שלטת.
EZEK 16:31 בבנותיך גבך בראש כל-דרך ורמתך עשיתי בכל-רחוב ולא-הייתי כזונה לקלס אתנן.
EZEK 16:32 האשה המנאפת תחת אישה תקח את-זרים.
EZEK 16:33 לכל-זנות יתנו-נדה ואת נתת את-נדניך לכל-מאהביך ותשחדי אותם לבוא אליך מסביב בתזנותיך.
EZEK 16:34 ויהי-בך הפך מן-הנשים בתזנותיך ואחריך לא זונה ובתתך אתנן ואתנן לא נתן-לך ותהי להפך.
EZEK 16:35 לכן זונה שמעי דבר-יהוה.
EZEK 16:36 כה-אמר אדני יהוה יען השפך נחשתך ותגלה ערותך בתזנותיך על- מאהביך ועל כל-גלולי תועבותיך וכדמי בניך אשר נתת להם.
EZEK 16:37 לכן הנני מקבץ את-כל-מאהביך אשר ערבת עליהם ואת כל-אשר אהבת על כל-אשר שנאת וקבצתי אתם עליך מסביב וגליתי ערותך אלהם וראו את-כל- ערותך.
EZEK 16:38 ושפטתיך משפטי נאפות ושפכת דם ונתתיך דם חמה וקנאה.
EZEK 16:39 ונתתי אותך בידם והרסו גבך ונתצו רמתיך והפשיטו אותך בגדיך ולקחו כלי תפארתך והניחוך עירם ועריה.
EZEK 16:40 והעלו עליך קהל ורגמו אותך באבן ובתקוך בחרבותם.
EZEK 16:41 ושרפו בתיך באש ועשו-בך שפטים לעיני נשים רבות והשבתיך מזונה וגם-אתנן לא תתני-עוד.
EZEK 16:42 והנחתי חמתי בך וסרה קנאתי ממך ושקטתי ולא אכעס עוד.
EZEK 16:43 יען אשר לא-זכרתי את-ימי נעוריך ותרגזי-לי בכל-אלה וגם-אני הא דרכך בראש נתתי נאם אדני יהוה ולא עשיתי את-הזמה על כל-תועבתיך.
EZEK 16:44 הנה כל-המשל עליך ימשל לאמר כאמה בתה.
EZEK 16:45 בת-אמך את געלת אישה ובניה ואחות אחותך את אשר געלו אנשיהן ובניהן אמכן חתית ואביכן אמרי.
EZEK 16:46 ואחותך הגדולה שמרון היא ובנותיה היושבת על-שמאולך ואחותך הקטנה ממך היושבת מימינך סדם ובנותיה.
EZEK 16:47 ולא בדרכיהן הלכת ובתועבותיהן עשיתי כמעט קט ותשחתי מהן בכל- דרכיך.
EZEK 16:48 חי-אני נאם אדני יהוה אם-עשתה סדם אחותך היא ובנותיה כאשר עשית את ובנותיך.
EZEK 16:49 הנה-זה היה עון סדם אחותך גאון שבעת-לחם ושלות השקט היה לה ולבנותיה ויד-עני ואביון לא החזיקה.
EZEK 16:50 ותגבהינה ותעשינה תועבה לפני ואסיר אתהן כאשר ראיתי.
EZEK 16:51 ושמרון כחצי חטאתיך לא חטאה ותרבי את-תועבותיך מהנה ותצדקי את- אחותך בכל-תועבותיך אשר עשיתי.
EZEK 16:52 גם-את שאי כלמתך אשר פללת לאחותך בחטאתיך אשר-התעבת מהן תצדקנה ממך וגם-את בושי ושאי כלמתך בצדקתך אחיותך.
EZEK 16:53 ושבתי את-שביתהן את-שבית סדם ובנותיה ואת-שבית שמרון ובנותיה ושבית שביתיך בתוכהנה.
EZEK 16:54 למען תשאי כלמתך ונכלמת מכל אשר עשית בנחמך אתן.
EZEK 16:55 ואחותיך סדם ובנותיה תשבן לקדמתן ושמרון ובנותיה תשבן לקדמתן ואת ובנותיך תשבינה לקדמתכן.
EZEK 16:56 ולוא היתה סדם אחותך לשמועה בפיך ביום גאוניך.
EZEK 16:57 בטרם תגלה רעתך כמו עת חרפת בנות-ארם וכל-סביבותיה בנות פלשתים השאטות אותך מסביב.
EZEK 16:58 את-זמתך ואת-תועבותיך את נשאתים נאם יהוה.
EZEK 16:59 כי כה אמר אדני יהוה ועשית אותך כאשר עשית אשר-בזית אלה להפר ברית.
EZEK 16:60 וזכרתי אני את-בריתי אותך בימי נעוריך והקמותי לך ברית עולם.
EZEK 16:61 וזכרת את-דרכיך ונכלמת בקחתך את-אחותיך הגדלות ממך אל-הקטנות ממך ונתתי אתהן לך לבנות ולא מבריתך.
EZEK 16:62 והקימותי אני את-בריתי אתך וידעת כי-אני יהוה.
EZEK 16:63 למען תזכרי ובשת ולא יהיה-לך עוד פתחון פה מפני כלמתך בכפרי-לך לכל-אשר עשית נאם אדני יהוה.

 


Search the online bible

Back to Jesus Work Ministry main home page

Back to Jesus Work Ministry home for spiritual warfare and Christian deliverance ministry

Back to Jesus Work Ministry home for resources on Christian living

Christian deliverance and Spiritual warfare book 1

Christian deliverance and Spiritual warfare book 2

Christian deliverance and Spiritual warfare book 3

Christian deliverance and Spiritual warfare book 4

Spiritual warfare and Christian deliverance ministry classics

Other spiritual warfare and Christian deliverance resources on Jesus Work Ministry

Christian deliverance and spiritual warfare audio sermons (free Christian MP3 audio downloads)

Read online Bible - Hebrew Bible online. Free online bible on SpiritualWarfare.JesusWork.org -An evangelical online ministry website of Jesus Work Ministry revealing biblical truth and recent errors on spiritual warfare and deliverance ministry principles. Wrong spiritual warfare is harmful when practiced. Avoid the snare of end-time false doctrine and its sad consequences. Free deliverance and spiritual warfare books, spiritual warfare sermons, spiritual warfare audio sermons (free Christian mp3 downloads) and other resources reveal what is bible based and false Christian spiritual warfare and Christian deliverance. Spiritual growth and Christian living resources on spiritual warfare and Christian deliverance ministry principles.

Essential resources for fellow evangelicals whether in Pentecostalism, charismatic movement, Baptist, Presbyterian, AG, AME, non-denominations, Christian fundamentalists, moderates and liberals. Non-evangelicals and non-Christians most welcome. The Truth that brings true freedom knows no boundaries. Learn to distinguish between biblical and non-scripture based spiritual warfare, spiritual warfare prayers, deliverance prayers and other areas of deliverance ministry (deliverence ministry) such as casting out demons, binding demons, dealing with territorial spirits, breaking generational curses, etc.

Plus learn the truth on our spiritual armor (spiritual armour), spiritual weapons of warfare, prayer and fasting, the sword of the spirit, pleading the blood of Jesus, spiritual battles, fighting spiritual warfare, familiar spirits, spiritual authority, demonic attacks, demonic possession cases, demonic influence, casting out demons, demonic deliverance, spiritual healing, healing the wounded spirit, biblical financial freedom etc. Solving the confusion on what is spiritual warfare, deliverance ministry and bringing healing to victims of false doctrine practiced by some “deliverance ministries.” Ultimately revealing Christ, and his truth that came to set captives free from deception, spiritual bondage, the curse of the law and so on. “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free,” Jn 8:31-32. “So if the Son sets you free, you will be free indeed,” Jn 8:36.