Back to Modern Greek Bible online homepage (Contents Page of Online Bible)

 

1 Kings 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

1KINGS 11:1 [] Hgaphse de o basileuV Solomwn pollaV xenaV gunaikaV, ektoV thV qugatroV tou Faraw, MwabitidaV, AmmwnitidaV, IdoumaiaV, SidwniaV, CettaiaV×
1KINGS 11:2 ek twn eqnwn peri twn opoiwn o KurioV eipe proV touV uiouV Israhl, Den qelete eiselqei proV auta, oude auta qelousin eiselqei proV esaV, mhpote ekklinwsi taV kardiaV saV katopin twn qewn autwn× eiV auta o Solomwn prosekollhqh me erwta.
1KINGS 11:3 Kai eice gunaikaV basilidaV eptakosiaV kai pallakaV triakosiaV× kai ai gunaikeV autou exeklinan thn kardian autou.
1KINGS 11:4 Dioti ote eghrasen o Solomwn, ai gunaikeV autou exeklinan thn kardian autou katopin allwn qewn× kai h kardia autou den hto teleia meta tou Kuriou tou Qeou autou, wV h kardia Dabid tou patroV autou.
1KINGS 11:5 Kai eporeuqh o Solomwn katopin thV AstarthV, thV qeaV twn Sidwniwn, kai katopin tou Melcwm, tou bdelugmatoV twn Ammwnitwn.
1KINGS 11:6 Kai epraxen o Solomwn ponhra enwpion tou Kuriou kai den eporeuqh entelwV katopin tou Kuriou, wV Dabid o pathr autou.
1KINGS 11:7 Tote wkodomhsen o Solomwn uyhlon topon eiV ton CemwV, to bdelugma tou Mwab, en tw orei tw apenanti thV Ierousalhm, kai eiV ton Moloc, to bdelugma twn uiwn Ammwn.
1KINGS 11:8 Kai outwV ekame di' olaV taV gunaikaV autou taV xenaV, aitineV equmiazon kai equsiazon eiV touV qeouV autwn.
1KINGS 11:9 [] Kai wrgisqh o KurioV kata tou SolomwntoV epeidh h kardia autou exeklinen apo tou Kuriou tou Qeou tou Israhl, ostiV efanerwqh diV eiV auton,
1KINGS 11:10 kai prosetaxen eiV auton peri tou pragmatoV toutou, na mh upagh katopin allwn qewn× den efulaxen omwV ekeino, to opoion o KurioV prosetaxe.
1KINGS 11:11 Dia touto eipen o KurioV eiV ton Solomwnta, Epeidh touto eureqh en soi, kai den efulaxaV thn diaqhkhn mou kai ta diatagmata mou, ta opoia prosetaxa eiV se, qelw exapantoV diarrhxei thn basileian apo sou kai dwsei authn eiV ton doulon sou×
1KINGS 11:12 plhn en taiV hmeraiV sou den qelw kamei touto, carin Dabid tou patroV sou× ek thV ceiroV tou uiou sou qelw diarrhxei authn×
1KINGS 11:13 den qelw omwV diarrhxei pasan thn basileian× mian fulhn qelw dwsei eiV ton uion sou, carin Dabid tou doulou mou, kai carin thV Ierousalhm, thn opoian exelexa.
1KINGS 11:14 [] Kai eshkwsen o KurioV antipalon eiV ton Solomwnta, ton Adad ton Idoumaion× outoV hto ek tou spermatoV twn basilewn thV IdoumaiaV.
1KINGS 11:15 Dioti, ote hto o Dabid en th Idoumaia kai Iwab o arcistrathgoV anebh na qayh touV qanatwqentaV kai epataxe pan arsenikon en th Idoumaia,
1KINGS 11:16 epeidh ex mhnaV ekaqhsen ekei o Iwab meta pantoV tou Israhl, ewsou exwloqreuse pan arsenikon ek thV IdoumaiaV,
1KINGS 11:17 tote o Adad efugen, autoV kai met' autou tineV Idoumaioi ek twn doulwn tou patroV autou, dia na upagwsin eiV thn Aigupton× hto de o Adad mikron paidion.
1KINGS 11:18 Kai eshkwqhsan ek thV Madiam kai hlqon eiV Faran× kai elabon meq' eautwn andraV ek Faran kai hlqon eiV Aigupton proV ton Faraw basilea thV Aiguptou× ostiV edwken eiV auton oikian kai dietaxen eiV auton trofaV kai ghn edwken eiV auton.
1KINGS 11:19 Kai eurhken o Adad megalhn carin enwpion tou Faraw, wste edwken eiV auton gunaika thn adelfhn thV gunaikoV autou, thn adelfhn thV TacpeneV thV basilisshV.
1KINGS 11:20 Kai egennhsen eiV auton h adelfh thV TacpeneV ton Genoubaq ton uion autou, ton opoion h TacpeneV apegalaktisen entoV tou oikou tou Faraw× kai hto o Genoubaq en tw oikw tou Faraw, metaxu twn uiwn tou Faraw.
1KINGS 11:21 Kai ote hkousen o Adad en Aiguptw oti ekoimhqh o Dabid meta twn paterwn autou kai oti apeqanen Iwab o arcistrathgoV, eipen o Adad proV ton Faraw, Exaposteilon me, dia na apelqw eiV thn ghn mou.
1KINGS 11:22 Kai eipe proV auton o Faraw, Alla ti soi leipei plhsion mou, kai idou, su zhteiV na apelqhV eiV thn ghn sou; Kai apekriqh, Ouden× all' exaposteilon me, parakalw.
1KINGS 11:23 Kai eshkwsen o QeoV eiV auton kai allon antipalon, ton Rezwn, uion tou Eliada, ostiV eice fugei apo tou kuriou autou Adadezer, basilewV thV Swba×
1KINGS 11:24 kai sunaqroisaV eiV eauton andraV, egeinen archgoV summoriaV, ote epataxen o Dabid touV apo Swba× kai uphgan eiV Damaskon kai katwkhsan ekei kai ebasileusan en Damaskw×
1KINGS 11:25 kai hto antipaloV tou Israhl pasaV taV hmeraV tou SolomwntoV, ektoV twn kakwn, ta opoia ekamen o Adad× kai ephreaze ton Israhl, basileuwn epi thV SuriaV.
1KINGS 11:26 [] Kai o Ieroboam, uioV tou Nabat, EfraqaioV apo Sarhda, douloV tou SolomwntoV, tou opoiou h mhthr wnomazeto Seroua, gunh chra, kai outoV eshkwse ceira kata tou basilewV.
1KINGS 11:27 Auth de hto h aitia, dia thn opoian eshkwse ceira kata tou basilewV× o Solomwn wkodomei thn Millw kai ekleise to calasma thV polewV Dabid tou patroV autou×
1KINGS 11:28 kai hto o anqrwpoV Ieroboam dunatoV en iscui× kai eiden o Solomwn ton neon oti hto filergoV kai katesthsen auton epistathn epi panta ta fortia tou oikou Iwshf.
1KINGS 11:29 Kai kat' ekeinon ton kairon, ote o Ieroboam exhlqen ex Ierousalhm, eurhken auton kaq' odon o profhthV Acia o ShlwnithV, endedumenoV imation neon× kai hsan oi duo monoi en th pediadi.
1KINGS 11:30 Kai epiasen o Acia to neon imation, to opoion eforei, kai escisen auto eiV dwdeka tmhmata×
1KINGS 11:31 kai eipe proV ton Ieroboam, Labe eiV seauton deka tmhmata× dioti outw legei KurioV o QeoV tou Israhl× Idou, qelw diarrhxei thn basileian ek thV ceiroV tou SolomwntoV kai dwsei taV deka fulaV eiV se×
1KINGS 11:32 qelei menei omwV eiV auton mia fulh, carin tou doulou mou Dabid kai carin thV Ierousalhm, thV polewV, thn opoian exelexa ek paswn twn fulwn tou Israhl×
1KINGS 11:33 dioti me egkatelipon kai elatreusan Astarthn thn qean twn Sidwniwn, CemwV ton qeon twn Mwabitwn kai Melcwm ton qeon twn uiwn Ammwn× kai den periepathsan eiV taV odouV mou dia na prattwsi to euqeV enwpion mou, kai na fulattwsi ta diatagmata mou kai taV kriseiV mou, wV Dabid o pathr autou×
1KINGS 11:34 den qelw omwV labei pasan thn basileian ek thV ceiroV autou, alla qelw diathrhsei auton hgemona pasaV taV hmeraV thV zwhV autou, carin Dabid tou doulou mou, ton opoion exelexa, dioti efulatte taV entolaV mou kai ta diatagmata mou×
1KINGS 11:35 qelw omwV labei thn basileian ek thV ceiroV tou uiou autou kai dwsei authn eiV se, taV deka fulaV×
1KINGS 11:36 eiV de ton uion autou qelw dwsei mian fulhn, dia na ech Dabid o douloV mou lucnon pantote emprosqen mou en Ierousalhm, th polei thn opoian exelexa eiV emauton dia na qesw to onoma mou ekei.
1KINGS 11:37 kai se qelw labei, kai qeleiV basileusei kata panta osa h yuch sou epiqumei kai qeleiV eisqai basileuV epi ton Israhl×
1KINGS 11:38 kai ean eisakoushV eiV panta osa se prostazw kai peripathV eiV taV odouV mou kai pratthV to euqeV enwpion mou, fulattwn ta diatagmata mou kai taV entolaV mou, kaqwV ekamne Dabid o douloV mou, tote qelw eisqai meta sou kai qelw oikodomhsei eiV se oikon asfalh, kaqwV wkodomhsa eiV ton Dabid, kai qelw dwsei ton Israhl eiV se×
1KINGS 11:39 kai qelw kakouchsei to sperma tou Dabid dia touto, plhn ouci dia pantoV.
1KINGS 11:40 Oqen ezhthsen o Solomwn na qanatwsh ton Ieroboam. Kai shkwqeiV o Ieroboam, efugen eiV Aigupton proV Sisak ton basilea thV Aiguptou, kai hto en Aiguptw ewsou apeqanen o Solomwn.
1KINGS 11:41 [] Ai de loipai twn praxewn tou SolomwntoV kai panta osa ekame, kai h sofia autou, den einai gegrammena en tw bibliw twn praxewn tou SolomwntoV;
1KINGS 11:42 Ai de hmerai, osaV ebasileusen o Solomwn en Ierousalhm epi panta ton Israhl, hsan tessarakonta eth.
1KINGS 11:43 Kai ekoimhqh o Solomwn meta twn paterwn autou kai etafh en th polei Dabid tou patroV autou× kai ebasileusen ant' autou Roboam o uioV autou.

 


Search the online bible

Back to Jesus Work Ministry main home page

Back to Jesus Work Ministry home for spiritual warfare and Christian deliverance ministry

Back to Jesus Work Ministry home for resources on Christian living

Christian deliverance and Spiritual warfare book 1

Christian deliverance and Spiritual warfare book 2

Christian deliverance and Spiritual warfare book 3

Christian deliverance and Spiritual warfare book 4

Spiritual warfare and Christian deliverance ministry classics

Other spiritual warfare and Christian deliverance resources on Jesus Work Ministry

Christian deliverance and spiritual warfare audio sermons (free Christian MP3 audio downloads)

Read online Bible - Modern Greek Bible online. Free online bible on SpiritualWarfare.JesusWork.org -An evangelical online ministry website of Jesus Work Ministry revealing biblical truth and recent errors on spiritual warfare and deliverance ministry principles. Wrong spiritual warfare is harmful when practiced. Avoid the snare of end-time false doctrine and its sad consequences. Free deliverance and spiritual warfare books, spiritual warfare sermons, spiritual warfare audio sermons (free Christian mp3 downloads) and other resources reveal what is bible based and false Christian spiritual warfare and Christian deliverance. Spiritual growth and Christian living resources on spiritual warfare and Christian deliverance ministry principles.

Essential resources for fellow evangelicals whether in Pentecostalism, charismatic movement, Baptist, Presbyterian, AG, AME, non-denominations, Christian fundamentalists, moderates and liberals. Non-evangelicals and non-Christians most welcome. The Truth that brings true freedom knows no boundaries. Learn to distinguish between biblical and non-scripture based spiritual warfare, spiritual warfare prayers, deliverance prayers and other areas of deliverance ministry (deliverence ministry) such as casting out demons, binding demons, dealing with territorial spirits, breaking generational curses, etc.

Plus learn the truth on our spiritual armor (spiritual armour), spiritual weapons of warfare, prayer and fasting, the sword of the spirit, pleading the blood of Jesus, spiritual battles, fighting spiritual warfare, familiar spirits, spiritual authority, demonic attacks, demonic possession cases, demonic influence, casting out demons, demonic deliverance, spiritual healing, healing the wounded spirit, biblical financial freedom etc. Solving the confusion on what is spiritual warfare, deliverance ministry and bringing healing to victims of false doctrine practiced by some “deliverance ministries.” Ultimately revealing Christ, and his truth that came to set captives free from deception, spiritual bondage, the curse of the law and so on. “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free,” Jn 8:31-32. “So if the Son sets you free, you will be free indeed,” Jn 8:36.