Back to Modern Greek Bible online homepage (Contents Page of Online Bible)

 

1 Kings 18

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

1KINGS 18:1 [] Kai meta pollaV hmeraV hlqen o logoV tou Kuriou proV ton Hlian kata to triton etoV, legwn, Upage, fanerwqhti eiV ton Acaab× kai qelw dwsei brochn epi to proswpon thV ghV.
1KINGS 18:2 Kai uphgen o HliaV na fanerwqh eiV ton Acaab. H de peina epebarunen eiV thn Samareian.
1KINGS 18:3 Kai ekalesen o Acaab ton Obadia ton oikonomon. O de Obadia efobeito ton Kurion sfodra×
1KINGS 18:4 dioti, ote h Iezabel exwloqreue touV profhtaV tou Kuriou, o Obadia elaben ekaton profhtaV kai ekruyen autouV ana penthkonta eiV sphlaion, kai dietrefen autouV en artw kai udati.
1KINGS 18:5 Kai eipen o Acaab proV ton Obadia, Perielqe eiV thn ghn, eiV pasaV taV phgaV twn udatwn kai eiV pantaV touV ceimarrouV× iswV eurwmen corton, dia na swswmen thn zwhn twn ippwn kai twn hmionwn kai na mh sterhqwmen ta kthnh.
1KINGS 18:6 Emerisan loipon thn ghn eiV eautouV, dia na dielqwsin authn× o men Acaab aphlqe dia miaV odou kata monaV, o de Obadia aphlqe di' allhV odou kata monaV.
1KINGS 18:7 Kai enw hto o Obadia kaq' odon idou, o HliaV sunhnthsen auton× kai ekeinoV egnwrisen auton kai epese kata proswpon autou kai eipe, Su eisai, kurie mou Hlia;
1KINGS 18:8 O de eipe proV auton, Egw× upage, eipe proV ton kurion sou, Idou, o HliaV.
1KINGS 18:9 Kai ekeinoV eipe, Ti hmarthsa, wste qeleiV na paradwshV ton doulon sou eiV thn ceira tou Acaab, dia na me qanatwsh;
1KINGS 18:10 Zh KurioV o QeoV sou, den einai eqnoV h basileion, opou den esteilen o kurioV mou na se zhtwsi kai ote elegon, Den einai, autoV wrkize to basileion kai to eqnoV, oti den se eurhkan.
1KINGS 18:11 Kai twra su legeiV, Upage, eipe proV ton kurion sou, Idou, o HliaV.
1KINGS 18:12 Kai kaqwV egw anacwrhsw apo sou, to pneuma tou Kuriou qelei se ferei opou den exeurw× kai otan upagw kai anaggeilw touto proV ton Acaab, kai den se eurh, qelei me qanatwsei. All' o douloV sou foboumai ton Kurion ek neothtoV mou.
1KINGS 18:13 Den aphggelqh proV ton kurion mou ti ekama, ote h Iezabel eqanatone touV profhtaV tou Kuriou, tini tropw ekruya ekaton andraV ek twn profhtwn tou Kuriou ana penthkonta eiV sphlaion, kai dieqreya autouV en artw kai udati;
1KINGS 18:14 Kai twra su legeiV, Upage, eipe proV ton kurion sou, Idou, o HliaV× all' autoV qelei me qanatwsei.
1KINGS 18:15 Kai eipen HliaV, Zh o KurioV twn dunamewn, emprosqen tou opoiou paristamai, oti shmeron qelw emfanisqh eiV auton.
1KINGS 18:16 Uphge loipon o Obadia eiV sunanthsin tou Acaab kai aphggeile proV auton. Kai o Acaab uphgen eiV sunanthsin tou Hlia.
1KINGS 18:17 [] Kai wV eiden o Acaab ton Hlian, eipe proV auton o Acaab, Su eisai o diatarattwn ton Israhl;
1KINGS 18:18 O de eipe, Den diatarattw egw ton Israhl, alla su kai o oikoV tou patroV sou× dioti seiV egkatelipete taV entolaV tou Kuriou kai uphgeV katopin twn Baaleim×
1KINGS 18:19 twra loipon aposteilon, sunaqroison proV eme panta ton Israhl eiV to oroV ton Karmhlon, kai touV profhtaV tou Baal touV tetrakosiouV penthkonta, kai touV tetrakosiouV profhtaV twn alswn, oitineV trwgousin eiV thn trapezan thV Iezabel.
1KINGS 18:20 Kai apesteilen o Acaab proV pantaV touV uiouV Israhl kai sunhqroise touV profhtaV eiV to oroV ton Karmhlon.
1KINGS 18:21 [] Kai proshlqen o HliaV proV panta ton laon kai eipen, EwV pote cwlainete metaxu duo fronhmatwn; ean o KurioV hnai QeoV, akolouqeite auton× all' ean o Baal, akolouqeite touton. Kai o laoV den apekriqh proV auton logon.
1KINGS 18:22 Tote eipen o HliaV proV ton laon, Egw monoV emeina profhthV tou Kuriou× oi de profhtai tou Baal einai tetrakosioi penthkonta andreV×
1KINGS 18:23 aV dwswsi loipon eiV hmaV duo moscouV× kai aV eklexwsi ton ena moscon di' eautouV, kai aV diameliswsin auton kai aV epiqeswsin auton epi twn xulwn kai pur aV mh balwsi kai egw qelw etoimasei ton allon moscon kai epiqesei epi twn xulwn kai pur den qelw balei,
1KINGS 18:24 kai epikalesqhte to onoma twn qewn saV, kai egw qelw epikalesqh to onoma tou Kuriou× kai o QeoV, ostiV eisakoush dia puroV, outoV aV hnai o QeoV. Kai apokriqeiV paV o laoV, eipe, KaloV o logoV.
1KINGS 18:25 Kai eipen o HliaV proV touV profhtaV tou Baal, Eklexate eiV eautouV ton ena moscon kai etoimasate auton prwtoi dioti eisqe polloi× kai epikalesqhte to onoma twn qewn saV, pur omwV mh balhte.
1KINGS 18:26 Kai elabon ton moscon ton doqenta eiV autouV kai htoimasan auton, kai epekalounto to onoma tou Baal apo prwiaV mecri meshmbriaV, legonteV, Epakouson hmwn, Baal× kai ouk hn fwnh kai ouk hn akroasiV× kai ephdwn peri to qusiasthrion, to opoion wkodomhsan.
1KINGS 18:27 Kai peri thn meshmbrian o HliaV mukthrizwn autouV elegen, Epikaleisqe meta fwnhV megalhV× dioti qeoV einai h sunomilei h ascoleitai h einai eiV odoiporian h iswV koimatai kai qelei exupnhsei.
1KINGS 18:28 Kai epekalounto meta fwnhV megalhV kai katetemnonto kata thn sunhqeian autwn me macairaV kai me logcaV, ewsou aima execuqh ep' autouV.
1KINGS 18:29 Kai afou parhlqen h meshmbria, kai autoi proefhteuon mecri thV wraV thV prosforaV, kai ouk hn fwnh kai ouk hn akroasiV kai ouk hn prosoch,
1KINGS 18:30 tote eipen o HliaV proV panta ton laon, Plhsiasate proV eme. Kai paV o laoV eplhsiase proV auton. Kai epidiwrqwse to qusiasthrion tou Kuriou, to kekrhmnismenon.
1KINGS 18:31 Kai elaben o HliaV dwdeka liqouV, kata ton ariqmon twn fulwn twn uiwn Iakwb, proV ton opoion hlqen o logoV tou Kuriou, legwn, Israhl qelei eisqai to onoma sou×
1KINGS 18:32 kai wkodomhse touV liqouV qusiasthrion eiV to onoma tou Kuriou× kai ekamen aulaka peri to qusiasthrion, cwrousan duo metra sporou.
1KINGS 18:33 Kai estoibase ta xula kai diemelise ton moscon kai epeqesen auton epi twn xulwn.
1KINGS 18:34 Kai eipe, Gemisate udatoV tessaraV udriaV kai cusate epi to olokautwma kai epi ta xula. Kai eipe, Deuterwsate× kai edeuterwsan. Kai eipe, Trittwsate× kai etrittwsan.
1KINGS 18:35 Kai perietrece to udwr perix tou qusiasthriou× kai h aulax eti egemisen udatoV.
1KINGS 18:36 Kai thn wran thV prosforaV eplhsiasen HliaV o profhthV kai eipe, Kurie, Qee tou Abraam, tou Isaak kai tou Israhl, aV geinh gnwston shmeron, oti su eisai QeoV en tw Israhl kai egw douloV sou, kai kata ton logon sou ekama panta tauta ta pragmata×
1KINGS 18:37 epakouson mou, Kurie, epakouson mou, dia na gnwrish o laoV outoV oti su KurioV eisai o QeoV, kai su epestreyaV thn kardian autwn opisw.
1KINGS 18:38 Tote epese pur para Kuriou kai katefage to olokautwma kai ta xula kai touV liqouV kai to cwma, kai egleiye to udwr to en th aulaki.
1KINGS 18:39 Kai ote eide paV o laoV, epeson kata proswpon autwn kai eipon, O KurioV, autoV einai o QeoV× o KurioV, autoV einai o QeoV.
1KINGS 18:40 Kai eipe proV autouV o HliaV, Piasate touV profhtaV tou Baal× mhdeiV ex autwn aV mh diaswqh. Kai epiasan autouV× kai katebibasen autouV o HliaV eiV ton ceimarron Keiswn kai esfaxen autouV ekei.
1KINGS 18:41 [] Kai eipen o HliaV proV ton Acaab, Anaba, fage kai pie. dioti einai fwnh plhqouV brochV.
1KINGS 18:42 Kai anebh o Acaab dia na fagh kai na pih. O de HliaV anebh eiV thn korufhn tou Karmhlou kai ekuyen eiV thn ghn kai ebale to proswpon autou anameson twn gonatwn autou,
1KINGS 18:43 kai eipe proV ton uphrethn autou, Anaba twra, bleyon proV thn qalassan. Kai anebh kai ebleye kai eipe, Den einai ouden. O de eipen, Upage palin, ewV eptakiV.
1KINGS 18:44 Kai thn ebdomhn foran eipen, Idou, nefoV mikron, wV palamh anqrwpou, anabainei ek thV qalasshV. Kai eipen, Anaba, eipe proV ton Acaab, Zeuxon thn amaxan sou, kai kataba, dia na mh se empodish h broch.
1KINGS 18:45 Kai en tw metaxu o ouranoV suneskotasen ek nefwn kai anemou, kai egeine broch megalh. Kai anebh o Acaab eiV thn amaxan autou kai uphgen eiV Iezrael.
1KINGS 18:46 Kai ceir Kuriou estaqh epi ton Hlian× kai sunesfigxe thn osfun autou kai etrecen emprosqen tou Acaab ewV thV eisodou thV Iezrael.

 


Search the online bible

Back to Jesus Work Ministry main home page

Back to Jesus Work Ministry home for spiritual warfare and Christian deliverance ministry

Back to Jesus Work Ministry home for resources on Christian living

Christian deliverance and Spiritual warfare book 1

Christian deliverance and Spiritual warfare book 2

Christian deliverance and Spiritual warfare book 3

Christian deliverance and Spiritual warfare book 4

Spiritual warfare and Christian deliverance ministry classics

Other spiritual warfare and Christian deliverance resources on Jesus Work Ministry

Christian deliverance and spiritual warfare audio sermons (free Christian MP3 audio downloads)

Read online Bible - Modern Greek Bible online. Free online bible on SpiritualWarfare.JesusWork.org -An evangelical online ministry website of Jesus Work Ministry revealing biblical truth and recent errors on spiritual warfare and deliverance ministry principles. Wrong spiritual warfare is harmful when practiced. Avoid the snare of end-time false doctrine and its sad consequences. Free deliverance and spiritual warfare books, spiritual warfare sermons, spiritual warfare audio sermons (free Christian mp3 downloads) and other resources reveal what is bible based and false Christian spiritual warfare and Christian deliverance. Spiritual growth and Christian living resources on spiritual warfare and Christian deliverance ministry principles.

Essential resources for fellow evangelicals whether in Pentecostalism, charismatic movement, Baptist, Presbyterian, AG, AME, non-denominations, Christian fundamentalists, moderates and liberals. Non-evangelicals and non-Christians most welcome. The Truth that brings true freedom knows no boundaries. Learn to distinguish between biblical and non-scripture based spiritual warfare, spiritual warfare prayers, deliverance prayers and other areas of deliverance ministry (deliverence ministry) such as casting out demons, binding demons, dealing with territorial spirits, breaking generational curses, etc.

Plus learn the truth on our spiritual armor (spiritual armour), spiritual weapons of warfare, prayer and fasting, the sword of the spirit, pleading the blood of Jesus, spiritual battles, fighting spiritual warfare, familiar spirits, spiritual authority, demonic attacks, demonic possession cases, demonic influence, casting out demons, demonic deliverance, spiritual healing, healing the wounded spirit, biblical financial freedom etc. Solving the confusion on what is spiritual warfare, deliverance ministry and bringing healing to victims of false doctrine practiced by some “deliverance ministries.” Ultimately revealing Christ, and his truth that came to set captives free from deception, spiritual bondage, the curse of the law and so on. “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free,” Jn 8:31-32. “So if the Son sets you free, you will be free indeed,” Jn 8:36.