Back to Modern Greek Bible online homepage (Contents Page of Online Bible)

 

1 Kings 22

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

1KINGS 22:1 [] Parhlqon de tria eth aneu polemou anameson thV SuriaV kai tou Israhl.
1KINGS 22:2 Kata de to triton etoV katebh Iwsafat o basileuV tou Iouda proV ton basilea tou Israhl.
1KINGS 22:3 Kai eipen o basileuV tou Israhl proV touV doulouV autou, Exeurete oti h Ramwq-galaad einai hmwn, kai hmeiV siwpwmen eiV to na labwmen authn ek thV ceiroV tou basilewV thV SuriaV;
1KINGS 22:4 Kai eipe proV ton Iwsafat, Ercesai met' emou dia na polemhswmen thn Ramwq-galaad; Kai eipen o Iwsafat proV ton basilea tou Israhl, Egw eimai kaqwV su, o laoV mou kaqwV o laoV sou, oi ippoi mou kaqwV oi ippoi sou.
1KINGS 22:5 Kai eipen o Iwsafat proV ton basilea tou Israhl, Erwthson, parakalw, ton logon tou Kuriou shmeron.
1KINGS 22:6 Kai sunhqroisen o basileuV tou Israhl touV profhtaV, peripou tetrakosiouV andraV, kai eipe proV autouV, na upagw enantion thV Ramwq-galaad na polemhsw, h na apecw; oi de eipon, Anaba, kai o KurioV qelei paradwsei authn eiV thn ceira tou basilewV.
1KINGS 22:7 Kai eipen o Iwsafat, Den einai entauqa eti profhthV tou Kuriou, dia na erwthswmen di' autou;
1KINGS 22:8 Kai eipen o basileuV tou Israhl proV ton Iwsafat, Einai eti anqrwpoV tiV, MicaiaV, o uioV tou Iemla, dia tou opoiou dunameqa na erwthswmen ton Kurion× plhn misw auton× dioti den profhteuei kalon peri emou, alla kakon. Kai eipen o Iwsafat, AV mh lalh o basileuV outwV.
1KINGS 22:9 Kai ekalesen o basileuV tou Israhl ena eunoucon kai eipe, Speuson na ferhV Micaian ton uion tou Iemla.
1KINGS 22:10 O de basileuV tou Israhl kai Iwsafat o basileuV tou Iouda ekaqhnto, ekastoV epi tou qronou autou, endedumenoi stolaV, en topw anoiktw kata thn eisodon thV pulhV thV SamareiaV× kai panteV oi profhtai proefhteuon emprosqen autwn.
1KINGS 22:11 Kai SedekiaV o uioV tou Canaana eice kamei eiV eauton sidhra kerata× kai eipen, Outw legei KurioV× Dia toutwn qeleiV keratisei touV SuriouV, ewsou sunteleshV autouV.
1KINGS 22:12 Kai panteV oi profhtai proefhteuon outw, legonteV, Anaba eiV Ramwq-galaad kai euodou× dioti o KurioV qelei paradwsei authn eiV thn ceira tou basilewV.
1KINGS 22:13 Kai o mhnuthV, ostiV uphge na kalesh ton Micaian, eipe proV auton, legwn, Idou twra, oi logoi twn profhtwn faneronousin ex enoV stomatoV kalon peri tou basilewV× o logoV sou loipon aV hnai wV o logoV enoV ex ekeinwn, kai lalhson to kalon.
1KINGS 22:14 O de MicaiaV eipe, Zh KurioV, o, ti moi eiph o KurioV, touto qelw lalhsei.
1KINGS 22:15 [] Hlqe loipon proV ton basilea. Kai eipen o basileuV proV auton, Micaia, na upagwmen eiV Ramwq-galaad dia na polemhswmen, h na apecwmen; O de apekriqh proV auton, Anaba kai euodou× dioti o KurioV qelei paradwsei authn eiV thn ceira tou basilewV.
1KINGS 22:16 Kai eipe proV auton o basileuV, EwV posakiV qelw se orkizei, na mh leghV proV eme para thn alhqeian en onomati Kuriou;
1KINGS 22:17 O de eipen, eidon panta ton Israhl diesparmenon epi ta orh, wV probata mh econta poimena. Kai eipe KurioV, Outoi den ecousi kurion× aV epistreywsin ekastoV eiV ton oikon autou en eirhnh.
1KINGS 22:18 Kai eipen o basileuV tou Israhl proV ton Iwsafat, Den soi eipa eti den qelei profhteusei kalon peri emou, alla kakon;
1KINGS 22:19 Kai o MicaiaV eipen, Akouson loipon ton logon tou Kuriou. Eidon ton Kurion kaqhmenon epi tou qronou autou, kai pasan thn stratian tou ouranou paristamenhn peri auton, ek dexiwn autou kai ex aristerwn autou.
1KINGS 22:20 Kai eipe KurioV, TiV qelei apathsei ton Acaab, wste na anabh kai na pesh en Ramwq-galaad; Kai o men eipen outwV, o de eipen outwV.
1KINGS 22:21 Kai exhlqe to pneuma kai estaqh enwpion Kuriou kai eipen, Egw qelw apathsei auton.
1KINGS 22:22 Kai eipe KurioV proV auto, Tini tropw; Kai eipe, Qelw exelqei kai qelw eisqai pneuma yeudouV en tw stomati pantwn twn profhtwn autou. Kai eipe KurioV, QeleiV apathsei kai eti qeleiV katorqwsei× exelqe kai kame outw.
1KINGS 22:23 Twra loipon, idou, o KurioV ebale pneuma yeudouV en tw stomati pantwn toutwn twn profhtwn sou, kai o KurioV elalhse kakon epi se.
1KINGS 22:24 Tote plhsiasaV SedekiaV o uioV tou Canaana, errapise ton Micaian epi thn siagona kai eipe, Dia poiaV odou eperase to Pneuma tou Kuriou ap' emou, dia na lalhsh proV se;
1KINGS 22:25 Kai eipen o MicaiaV, Idou, qeleiV idei, kaq' hn hmeran qeleiV eisercesqai apo tameiou eiV tameion dia na krufqhV.
1KINGS 22:26 Kai eipen o basileuV tou Israhl, Piasate ton Micaian kai epanaferete auton proV Amwn ton arconta thV polewV kai proV IwaV ton uion tou basilewV×
1KINGS 22:27 kai eipate, Outw legei o basileuV× Balete touton eiV thn fulakhn kai trefete auton me arton qliyewV kai me udwr qliyewV, ewsou epistreyw en eirhnh.
1KINGS 22:28 Kai eipen o MicaiaV, Ean twonti epistreyhV en eirhnh, o QeoV den elalhse di' emou. Kai eipen, Akousate seiV, panteV oi laoi.
1KINGS 22:29 [] Kai anebh o basileuV tou Israhl kai Iwsafat o basileuV tou Iouda eiV Ramwq-galaad.
1KINGS 22:30 Kai eipen o basileuV tou Israhl proV ton Iwsafat, Egw qelw metaschmatisqh kai eiselqei eiV thn machn× su de enduqhti thn stolhn sou. Kai meteschmatisqh o basileuV tou Israhl kai eishlqen eiV thn machn.
1KINGS 22:31 O de basileuV thV SuriaV eice prostaxei touV triakonta duo amaxarcaV autou, legwn, Mh polemeite mhte mikron mhte megan, alla monon ton basilea tou Israhl.
1KINGS 22:32 Kai wV eidon oi amaxarcai ton Iwsafat, tote autoi eipon, BebaiwV outoV einai o basileuV tou Israhl. Kai periestrafhsan dia na polemhswsin auton× all' o Iwsafat anebohsen.
1KINGS 22:33 IdonteV de oi amaxarcai oti den hto o basileuV tou Israhl, epestreyan apo thV katadiwxewV autou.
1KINGS 22:34 AnqrwpoV de tiV, toxeusaV askopwV, ektuphse ton basilea tou Israhl metaxu twn arqrwsewn tou qwrakoV× o de eipe proV ton hniocon autou, Streyon thn ceira sou kai ekbale me ek tou strateumatoV× dioti eplhgwqhn.
1KINGS 22:35 Kai h mach emegalunqh en th hmera ekeinh× o de basileuV istato epi thV amaxhV antikru twn Suriwn, kai proV to esperaV apeqane× kai to aima erreen ek thV plhghV eiV ton kolpon thV amaxhV.
1KINGS 22:36 Kai peri thn dusin tou hliou egeine diakhruxiV en tw stratopedw, legousa, EkastoV eiV thn polin autou kai ekastoV eiV ton topon autou.
1KINGS 22:37 Kai apeqanen o basileuV kai ekomisqh eiV Samareian× kai enetafiasan ton basilea en Samareia.
1KINGS 22:38 Kai eplunan thn amaxan eiV to udrostasion thV SamareiaV× eplunan eti kai ta opla autou× kai egleiyan oi kuneV to aima autou, kata ton logon tou Kuriou, ton opoion elalhsen.
1KINGS 22:39 Ai de loipai twn praxewn tou Acaab kai panta osa ekame, kai o elefantinoV oikoV ton opoion wkodomhse kai pasai ai poleiV, taV opoiaV ektise, den einai gegrammena en tw bibliw twn cronikwn twn basilewn tou Israhl;
1KINGS 22:40 Kai ekoimhqh o Acaab meta twn paterwn autou, kai ebasileusen ant' autou OcoziaV o uioV autou.
1KINGS 22:41 [] O de Iwsafat o uioV tou Asa ebasileusen epi ton Iouda, to tetarton etoV tou Acaab basilewV tou Israhl.
1KINGS 22:42 O Iwsafat hto triakonta pente etwn hlikiaV ote ebasileuse× kai ebasileusen eikosipente eth en Ierousalhm× to de onoma thV mhtroV autou hto Azouba, qugathr tou Silei.
1KINGS 22:43 Kai periepathsen eiV pasaV taV odouV Asa tou patroV autou× den exeklinen ap' autwn, prattwn to euqeV enwpion tou Kuriou. Oi uyhloi omwV topoi den afhreqhsan× o laoV equsiazen eti kai equmiazen en toiV uyhloiV topoiV.
1KINGS 22:44 Kai eicen eirhnhn o Iwsafat meta tou basilewV tou Israhl.
1KINGS 22:45 Ai de loipai twn praxewn tou Iwsafat, kai ta katorqwmata autou osa ekame, kai oi polemoi autou, den einai gegrammena en tw bibliw twn cronikwn twn basilewn tou Iouda;
1KINGS 22:46 Kai to upoloipon twn sodomitwn, to enapoleifqen en taiV hmeraiV Asa tou patroV autou, autoV exhleiyen apo thV ghV.
1KINGS 22:47 Tote den uphrce basileuV en Edwm× dioikhthV hto basileuV.
1KINGS 22:48 O Iwsafat ekame ploia en QarseiV, dia na pleuswsin eiV Ofeir dia crusion× plhn den uphgon, dioti ta ploia sunetrifqhsan en Esiwn-gaber.
1KINGS 22:49 Tote eipen OcoziaV o uioV tou Acaab proV ton Iwsafat, AV upagwsin oi douloi mou meta twn doulwn sou eiV ta ploia× o Iwsafat omwV den hqelhse.
1KINGS 22:50 Kai ekoimhqh o Iwsafat meta twn paterwn autou kai etafh meta twn paterwn autou en th polei Dabid tou patroV autou× ebasileuse de ant' autou Iwram o uioV autou.
1KINGS 22:51 OcoziaV o uioV tou Acaab ebasileusen epi ton Israhl en Samareia, to dekaton ebdomon etoV tou Iwsafat basilewV tou Iouda× kai ebasileuse duo eth epi ton Israhl.
1KINGS 22:52 Kai epraxe ta ponhra enwpion tou Kuriou, kai periepathsen eiV thn odon tou patroV autou kai eiV thn odon thV mhtroV autou kai eiV thn odon tou Ieroboam uiou tou Nabat, ostiV ekame ton Israhl na amarthsh×
1KINGS 22:53 dioti elatreuse ton Baal kai prosekunhsen auton, kai parwrgise Kurion ton Qeon tou Israhl, kata panta osa epraxen o pathr autou.

 


Search the online bible

Back to Jesus Work Ministry main home page

Back to Jesus Work Ministry home for spiritual warfare and Christian deliverance ministry

Back to Jesus Work Ministry home for resources on Christian living

Christian deliverance and Spiritual warfare book 1

Christian deliverance and Spiritual warfare book 2

Christian deliverance and Spiritual warfare book 3

Christian deliverance and Spiritual warfare book 4

Spiritual warfare and Christian deliverance ministry classics

Other spiritual warfare and Christian deliverance resources on Jesus Work Ministry

Christian deliverance and spiritual warfare audio sermons (free Christian MP3 audio downloads)

Read online Bible - Modern Greek Bible online. Free online bible on SpiritualWarfare.JesusWork.org -An evangelical online ministry website of Jesus Work Ministry revealing biblical truth and recent errors on spiritual warfare and deliverance ministry principles. Wrong spiritual warfare is harmful when practiced. Avoid the snare of end-time false doctrine and its sad consequences. Free deliverance and spiritual warfare books, spiritual warfare sermons, spiritual warfare audio sermons (free Christian mp3 downloads) and other resources reveal what is bible based and false Christian spiritual warfare and Christian deliverance. Spiritual growth and Christian living resources on spiritual warfare and Christian deliverance ministry principles.

Essential resources for fellow evangelicals whether in Pentecostalism, charismatic movement, Baptist, Presbyterian, AG, AME, non-denominations, Christian fundamentalists, moderates and liberals. Non-evangelicals and non-Christians most welcome. The Truth that brings true freedom knows no boundaries. Learn to distinguish between biblical and non-scripture based spiritual warfare, spiritual warfare prayers, deliverance prayers and other areas of deliverance ministry (deliverence ministry) such as casting out demons, binding demons, dealing with territorial spirits, breaking generational curses, etc.

Plus learn the truth on our spiritual armor (spiritual armour), spiritual weapons of warfare, prayer and fasting, the sword of the spirit, pleading the blood of Jesus, spiritual battles, fighting spiritual warfare, familiar spirits, spiritual authority, demonic attacks, demonic possession cases, demonic influence, casting out demons, demonic deliverance, spiritual healing, healing the wounded spirit, biblical financial freedom etc. Solving the confusion on what is spiritual warfare, deliverance ministry and bringing healing to victims of false doctrine practiced by some “deliverance ministries.” Ultimately revealing Christ, and his truth that came to set captives free from deception, spiritual bondage, the curse of the law and so on. “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free,” Jn 8:31-32. “So if the Son sets you free, you will be free indeed,” Jn 8:36.