Back to Modern Greek Bible online homepage (Contents Page of Online Bible)

 

2 Chronicles 20

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

2CHRON 20:1 [] Kai meta tauta hlqon kata tou Iwsafat oi uioi Mwab kai oi uioi Ammwn kai met' autwn alloi ektoV twn Ammwnitwn, dia na polemhswsi.
2CHRON 20:2 Kai hlqon kai aphggeilan proV ton Iwsafat, legonteV, Mega plhqoV ercetai enantion sou ek tou peran thV qalasshV, ek thV SuriaV× kai idou, einai en Asaswn-qamar, htiV einai En-gaddi.
2CHRON 20:3 Kai efobhqh o Iwsafat kai edoqh eiV to na ekzhth ton Kurion, kai ekhruxe nhsteian dia pantoV tou Iouda.
2CHRON 20:4 Kai sunhcqhsan oi andreV Iouda, dia na zhthswsi bohqeian para Kuriou× ek paswn eti twn polewn Iouda hlqon dia na zhthswsi ton Kurion.
2CHRON 20:5 Kai estaqh o Iwsafat en th sunaxei tou Iouda kai thV Ierousalhm, en tw oikw tou Kuriou, kata proswpon thV neaV aulhV,
2CHRON 20:6 kai eipe, Kurie Qee twn paterwn hmwn, den eisai su o QeoV o en tw ouranw; kai den eisai su o kurieuwn epi panta ta basileia twn eqnwn, kai den einai en th ceiri sou h dunamiV kai h iscuV, kai oudeiV dunatai na antistaqh eiV se;
2CHRON 20:7 Den eisai su o QeoV hmwn, o ekdiwxaV touV katoikouV thV ghV tauthV emprosqen tou laou sou Israhl, kai douV authn eiV to sperma tou Abraam tou agaphtou sou eiV ton aiwna;
2CHRON 20:8 Kai katwkhsan en auth kai wkodomhsan eiV se agiasthrion en auth dia to onoma sou, legonteV,
2CHRON 20:9 Ean, otan epelqh ef' hmaV kakon, romfaia, krisiV h qanatikon h peina, staqwmen emprosqen tou oikou toutou kai enwpion sou, dioti to onoma sou einai en tw oikw toutw, kai bohswmen proV se en th qliyei hmwn, tote qeleiV akousei kai swsei.
2CHRON 20:10 Kai twra, idou, oi uioi Ammwn kai Mwab kai oi apo tou orouV Sheir, proV touV opoiouV den afhkaV ton Israhl na upagh, ote hrconto ek ghV Aiguptou, all' exeklinan ap' autwn kai den exwloqreusan autouV,
2CHRON 20:11 kai idou, pwV antameibousin hmaV, ercomenoi na ekbalwsin hmaV apo thV klhronomiaV sou, thn opoian edwkaV eiV hmaV na klhronomhswmen.
2CHRON 20:12 Qee hmwn, den qeleiV krinei autouV; dioti den uparcei eiV hmaV dunamiV dia na antistaqwmen eiV touto to mega plhqoV, to opoion ercetai ef' hmaV, kai den exeuromen ti na kamwmen× all' epi se einai oi ofqalmoi hmwn.
2CHRON 20:13 Kai istato paV o IoudaV enwpion tou Kuriou me ta brefh autwn, taV gunaikaV autwn kai touV uiouV autwn.
2CHRON 20:14 [] Tote hlqe Pneuma Kuriou epi Iaazihl ton uion tou Zacariou, uiou tou Benaia, uiou tou Ieihl, uiou tou Matqaniou tou Leuitou, ek twn uiwn tou Asaf, en tw mesw thV sunaxewV.
2CHRON 20:15 kai eipe, Akousate, paV o IoudaV kai oi katoikounteV Ierousalhm, kai su basileu Iwsafat× outw legei KurioV proV umaV× Mh fobeisqe seiV mhde ptohqhte apo proswpou toutou tou megalou plhqouV× dioti h mach den einai umwn, alla tou Qeou×
2CHRON 20:16 katabhte aurion enantion autwn× idou, anabainousi dia thV anabasewV SiV× kai qelete eurei autouV en tw akrw tou ceimarrou, emprosqen thV erhmou Ierouhl×
2CHRON 20:17 den qelete polemhsei seiV en tauth th mach× parousiasqhte, sthte kai idete thn meq' umwn swthrian tou Kuriou, Iouda kai Ierousalhm× mh fobeisqe mhde ptohqhte× aurion exelqete enantion autwn× kai o KurioV meq' umwn.
2CHRON 20:18 Kai ekuyen o Iwsafat epi proswpon eiV thn ghn× kai paV o IoudaV kai oi katoikounteV thn Ierousalhm epeson enwpion tou Kuriou, proskunounteV ton Kurion.
2CHRON 20:19 Kai eshkwqhsan oi Leuitai, ek twn uiwn twn Kaaqitwn kai ek twn uiwn twn Koritwn, dia na umnhswsi Kurion ton Qeon tou Israhl en fwnh uywmenh sfodra.
2CHRON 20:20 [] Kai exegerqenteV to prwi× exhlqon proV thn erhmon Qekoue× kai ote exhlqon, estaqh o Iwsafat kai eipen, Akousate mou, Iouda kai oi katoikounteV thn Ierousalhm× pisteusate eiV Kurion ton Qeon umwn, kai qelete sterewqh× pisteusate touV profhtaV autou kai qelete euodwqh.
2CHRON 20:21 Kai sumbouleuqeiV meta tou laou, dietaxe yaltwdouV dia na yallwsin eiV ton Kurion kai na umnwsi thn megaloprepeian thV agiothtoV autou, exelqonteV emprosqen tou strateumatoV, kai na legwsi, Doxologeite ton Kurion, dioti to eleoV autou menei eiV ton aiwna.
2CHRON 20:22 Kai ote hrcisan na yallwsi kai na umnwsin, o KurioV esthsen enedraV enantion twn uiwn Ammwn, Mwab kai twn ek tou orouV Sheir, twn elqontwn kata tou Iouda× kai ektuphqhsan.
2CHRON 20:23 Dioti eshkwqhsan oi uioi Ammwn kai Mwab kata twn katoikwn tou orouV Sheir, dia na exoloqreuswsi kai na exaleiywsin autouV× kai afou sunetelesan touV katoikouV tou Sheir ebohqhsan allhlouV dia na exoloqreuqwsin.
2CHRON 20:24 Elqwn de o IoudaV eiV thn skopian thV erhmou, anebleye proV to plhqoV, kai idou, hsan nekra swmata peptwkota kata ghV, kai oudeiV dieswqh.
2CHRON 20:25 Kai ote hlqon o Iwsafat kai o laoV autou dia na lafuragwghswsin autouV, eurhkan metaxu twn nekrwn swmatwn autwn kai plouth en afqonia kai polutimon aposkeuhn, kai elabon eiV eautouV tosauta, wste den hdunanto na metaferwsin auta× kai estaqhsan treiV hmeraV lafuragwgounteV, dioti ta lafura hsan polla.
2CHRON 20:26 Kai thn tetarthn hmeran sunhcqhsan en th koiladi thV EulogiaV× dioti ekei euloghsan ton Kurion× dia touto wnomasqh to onoma tou topou ekeinou KoilaV EulogiaV ewV thV hmeraV tauthV.
2CHRON 20:27 Tote panteV oi andreV Iouda kai thV Ierousalhm kai o Iwsafat epi kefalhV autwn, ekinhsan dia na epistreywsin eiV Ierousalhm en eufrosunh× dioti eufranen autouV o KurioV apo twn ecqrwn autwn.
2CHRON 20:28 Kai hlqon eiV Ierousalhm en yalthrioiV kai kiqaraiV kai salpigxi, proV ton oikon tou Kuriou.
2CHRON 20:29 Kai epepese foboV Qeou epi panta ta basileia twn topwn ekeinwn; ote hkousan eti o KurioV epolemhsen enantion twn ecqrwn tou Israhl.
2CHRON 20:30 Kai hsucasen h basileia tou Iwsafat× dioti o QeoV autou edwken eiV auton anapausin kukloqen.
2CHRON 20:31 [] Kai ebasileusen o Iwsafat epi ton Ioudan× triakonta pente etwn hlikiaV hto ote ebasileuse, kai ebasileusen eikosipente eth en Ierousalhm× to de onoma thV mhtroV autou hto Azouba qugathr tou Silei.
2CHRON 20:32 Kai periepathsen en th odw Asa tou patroV autou kai den exeklinen ap' authV, prattwn to euqeV enwpion tou Kuriou.
2CHRON 20:33 Oi uyhloi omwV topoi den afhreqhsan× dioti o laoV den eicon eti kateuqunei taV kardiaV autwn proV ton Qeon twn paterwn autwn.
2CHRON 20:34 Ai de loipai praxeiV tou Iwsafat, ai prwtai kai ai escatai, idou, einai gegrammenai en toiV logoiV tou Ihou uiou tou Anani, oitineV kategrafhsan en tw bibliw twn basilewn tou Israhl.
2CHRON 20:35 Meta de tauta hnwqh o Iwsafat o basileuV tou Iouda meta tou Ocoziou basilewV tou Israhl, ostiV epraxe lian asebwV.
2CHRON 20:36 Hnwqh de met' autou, dia na kamwsi ploia, ta opoia na pleuswsin eiV QarseiV× kai ekamon ta ploia en Esiwn-gaber.
2CHRON 20:37 Tote Eliezer o uioV tou Dwdana apo Marhsa proefhteusen enantion tou Iwsafat, legwn, Epeidh hnwqhV meta tou Ocoziou, o KurioV eqrause ta erga sou. Kai sunetribhsan ta ploia kai den hdunhqhsan na upagwsin eiV QarseiV.

 


Search the online bible

Back to Jesus Work Ministry main home page

Back to Jesus Work Ministry home for spiritual warfare and Christian deliverance ministry

Back to Jesus Work Ministry home for resources on Christian living

Christian deliverance and Spiritual warfare book 1

Christian deliverance and Spiritual warfare book 2

Christian deliverance and Spiritual warfare book 3

Christian deliverance and Spiritual warfare book 4

Spiritual warfare and Christian deliverance ministry classics

Other spiritual warfare and Christian deliverance resources on Jesus Work Ministry

Christian deliverance and spiritual warfare audio sermons (free Christian MP3 audio downloads)

Read online Bible - Modern Greek Bible online. Free online bible on SpiritualWarfare.JesusWork.org -An evangelical online ministry website of Jesus Work Ministry revealing biblical truth and recent errors on spiritual warfare and deliverance ministry principles. Wrong spiritual warfare is harmful when practiced. Avoid the snare of end-time false doctrine and its sad consequences. Free deliverance and spiritual warfare books, spiritual warfare sermons, spiritual warfare audio sermons (free Christian mp3 downloads) and other resources reveal what is bible based and false Christian spiritual warfare and Christian deliverance. Spiritual growth and Christian living resources on spiritual warfare and Christian deliverance ministry principles.

Essential resources for fellow evangelicals whether in Pentecostalism, charismatic movement, Baptist, Presbyterian, AG, AME, non-denominations, Christian fundamentalists, moderates and liberals. Non-evangelicals and non-Christians most welcome. The Truth that brings true freedom knows no boundaries. Learn to distinguish between biblical and non-scripture based spiritual warfare, spiritual warfare prayers, deliverance prayers and other areas of deliverance ministry (deliverence ministry) such as casting out demons, binding demons, dealing with territorial spirits, breaking generational curses, etc.

Plus learn the truth on our spiritual armor (spiritual armour), spiritual weapons of warfare, prayer and fasting, the sword of the spirit, pleading the blood of Jesus, spiritual battles, fighting spiritual warfare, familiar spirits, spiritual authority, demonic attacks, demonic possession cases, demonic influence, casting out demons, demonic deliverance, spiritual healing, healing the wounded spirit, biblical financial freedom etc. Solving the confusion on what is spiritual warfare, deliverance ministry and bringing healing to victims of false doctrine practiced by some “deliverance ministries.” Ultimately revealing Christ, and his truth that came to set captives free from deception, spiritual bondage, the curse of the law and so on. “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free,” Jn 8:31-32. “So if the Son sets you free, you will be free indeed,” Jn 8:36.