Back to Modern Greek Bible online homepage (Contents Page of Online Bible)

 

2 Chronicles 34

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

2CHRON 34:1 [] Oktw etwn hlikiaV hto o IwsiaV ote ebasileuse× kai ebasileusen en Ierousalhm eth triakonta kai en.
2CHRON 34:2 Kai epraxe to euqeV enwpion tou Kuriou, kai periepathsen en taiV odoiV Dabid tou patroV autou, kai den exekline dexia h aristera.
2CHRON 34:3 Kai en tw ogdow etei thV basileiaV autou, neoV wn eti, hrcise na ekzhth ton Qeon tou Dabid tou patroV autou× kai en tw dwdekatw etei hrcise na kaqarizh ton Ioudan kai thn Ierousalhm apo twn uyhlwn topwn kai apo twn alsewn kai twn gluptwn kai twn cwneutwn.
2CHRON 34:4 Kai katestreyan emprosqen autou ta qusiasthria twn Baaleim× kai ta eidwla ta uperanw autwn katekrhmnise× kai ta alsh kai ta glupta kai ta cwneuta katesuntriye kai eleptunen eiV skonhn kai erriyen authn epi ta mnhmata twn qusiazontwn eiV auta.
2CHRON 34:5 Kai ta osta twn ierewn ekausen epi twn qusiasthriwn autwn kai ekaqarise ton Ioudan kai thn Ierousalhm.
2CHRON 34:6 Kai ekame to auto eiV taV poleiV tou Manassh kai Efraim kai Sumewn kai mecri tou Nefqali, kuklw twn hrhmwmenwn topwn autwn.
2CHRON 34:7 Kai afou katestreye ta qusiasthria kai ta alsh kai kateleptunen eiV skonhn ta glupta kai katekoye panta ta eidwla dia pashV thV ghV tou Israhl, epestreyen eiV Ierousalhm.
2CHRON 34:8 [] En de tw dekatw ogdow etei thV basileiaV autou, afou ekaqarise thn ghn kai ton naon, exapesteile ton Safan uion tou Azaliou, kai ton Maasian ton arconta thV polewV, kai ton Iwac uion tou Iwacaz ton upomnhmatografon, dia na episkeuaswsi ton oikon Kuriou tou Qeou autou.
2CHRON 34:9 Kai elqonteV proV Celkian ton ierea ton megan, paredwkan to argurion to eisacqen eiV ton oikon tou Qeou, to opoion oi Leuitai oi fulattonteV taV quraV esunaxan ek thV ceiroV tou Manassh kai Efraim kai ek pantoV tou epiloipou tou Israhl kai ek pantoV tou Iouda kai Beniamin× kai epestreyan eiV Ierousalhm.
2CHRON 34:10 Kai edwkan auta eiV thn ceira twn poiountwn ta erga, twn epistatountwn en tw oikw tou Kuriou× oi de poiounteV ta erga, ta opoia eirgazonto en tw oikw tou Kuriou, paredwkan auto dia na episkeuaswsi kai na epidiorqwswsi ton oikon×
2CHRON 34:11 eiV touV tektonaV kai oikodomouV edwkan auto, dia n' agoraswsi liqouV pelekhtouV kai xula dia dokouV, kai dia na stegaswsi touV oikouV touV opoiouV katestreyan oi basileiV tou Iouda.
2CHRON 34:12 Kai eirgazonto oi andreV to ergon en pistei× epithrhtai de ep' autwn hsan Iaaq kai ObadiaV, oi Leuitai, ek twn uiwn Merari× kai ZacariaV kai Mesoullam, ek twn uiwn twn Kaaqitwn, dia na katepeigwsi to ergon× kai ek twn Leuitwn panteV oi episthmoneV mousikwn organwn.
2CHRON 34:13 Hsan eti epi twn acqoforwn kai ergodiwktai pantwn twn ergazomenwn, kaq' opoiandhpote uphresian× kai ek twn Leuitwn hsan grammateiV kai epistatai kai qurwroi.
2CHRON 34:14 [] Kai enw exeferon to argurion to eisacqen eiV ton oikon tou Kuriou, eurhke CelkiaV o iereuV to biblion tou nomou tou Kuriou, tou doqentoV dia ceiroV tou MwusewV.
2CHRON 34:15 Kai apekriqh o CelkiaV kai eipe proV Safan ton grammatea, eurhka biblion tou nomou en tw oikw tou Kuriou. Kai edwken o CelkiaV to biblion eiV ton Safan.
2CHRON 34:16 Kai o Safan efere to biblion proV ton basilea kai epeita edwke logon eiV ton basilea, legwn, Oi douloi sou kamnousi pan to diorisqen eiV autouV×
2CHRON 34:17 kai hriqmhsan to argurion to eureqen en tw oikw tou Kuriou, kai paredwkan auto eiV thn ceira twn epistatwn kai eiV thn ceira twn poiountwn ta erga.
2CHRON 34:18 Kai aphggeile Safan o grammateuV proV ton basilea, legwn, CelkiaV iereuV edwken eiV eme biblion. Kai anegnwsen auto o Safan enwpion tou basilewV.
2CHRON 34:19 Kai wV hkousen o basileuV touV logouV tou nomou, diescise ta imatia autou.
2CHRON 34:20 Kai prosetaxen o basileuV Celkian kai Acikam ton uion tou Safan kai Abdwn ton uion tou Micaia kai Safan ton grammatea kai Asaian ton doulon tou basilewV, legwn,
2CHRON 34:21 Upagete, erwthsate ton Kurion peri emou kai peri twn enapoleifqentwn en tw Israhl kai en tw Iouda, peri twn logwn tou bibliou tou eureqentoV× dioti megalh einai h orgh tou Kuriou htiV execuqh ef' hmaV, epeidh oi patereV hmwn den efulaxan ton logon tou Kuriou, wste na praxwsi kata panta ta gegrammena en tw bibliw toutw.
2CHRON 34:22 Tote uphgen o CelkiaV kai oi para tou basilewV proV Oldan thn profhtissan, thn gunaika tou Salloum uiou tou Tikba, uiou tou Asra, tou imatiofulakoV, katwkei de auth en Ierousalhm, kata to Misne× kai elalhsan proV authn kata tauta.
2CHRON 34:23 H de eipe proV autouV× Outw legei KurioV o QeoV tou Israhl× Eipate proV ton anqrwpon ostiV saV apesteile proV eme,
2CHRON 34:24 Outw legei KurioV× Idou, egw epiferw kaka epi ton topon touton kai epi touV katoikouV autou, pasaV taV kataraV taV gegrammenaV en tw bibliw, to opoion anegnwsan enwpion tou basilewV tou Iouda×
2CHRON 34:25 epeidh me egkatelipon kai equmiasan eiV allouV qeouV, dia na me parorgiswsi dia panta ta erga twn ceirwn autwn× dia touto qelei ekcuqh o qumoV mou epi ton topon touton kai den qelei sbesqh.
2CHRON 34:26 ProV de ton basilea tou Iouda, ostiV saV apesteile dia na erwthshte ton Kurion, outw qelete eipei proV auton× Outw legei KurioV o QeoV tou Israhl, peri twn logwn touV opoiouV hkousaV×
2CHRON 34:27 epeidh h kardia sou hpalunqh, kai etapeinwqhV enwpion tou Qeou, ote hkousaV touV logouV autou enantion tou topou toutou kai enantion twn katoikwn autou, kai etapeinwqhV enwpion mou kai diescisaV ta imatia sou kai eklausaV enwpion mou, dia touto kai egw ephkousa, legei KurioV×
2CHRON 34:28 idou, egw qelw se sunaxei eiV touV pateraV sou, kai qeleiV sunacqh eiV ton tafon sou en eirhnh, kai den qelousin idei oi ofqalmoi sou panta ta kaka, ta opoia egw epiferw epi ton topon touton kai epi touV katoikouV autou. Kai eferan apokrisin proV ton basilea.
2CHRON 34:29 [] Kai apesteilen o basileuV kai sunhgage pantaV touV presbuterouV tou Iouda kai thV Ierousalhm.
2CHRON 34:30 Kai anebh o basileuV eiV ton oikon tou Kuriou, kai panteV oi andreV Iouda kai oi katoikoi thV Ierousalhm kai oi iereiV kai oi Leuitai kai paV o laoV, apo megalou ewV mikrou× kai anegnwsen eiV ephkoon autwn pantaV touV logouV tou bibliou thV diaqhkhV, tou eureqentoV en tw oikw tou Kuriou.
2CHRON 34:31 Kai staqeiV o basileuV epi tou topou autou, ekame thn diaqhkhn enwpion tou Kuriou, na peripath katopin tou Kuriou kai na fulatth taV entolaV autou kai ta marturia autou kai ta diatagmata autou ex olhV autou thV kardiaV kai ex olhV autou thV yuchV, wste na ektelh touV logouV thV diaqhkhV touV gegrammenouV en tw bibliw toutw.
2CHRON 34:32 Kai ekame pantaV touV eureqentaV en Ierousalhm kai ton Beniamin na staqwsin en toutw. Kai oi katoikoi thV Ierousalhm ekamon kata thn diaqhkhn tou Qeou, tou Qeou twn paterwn autwn.
2CHRON 34:33 Kai afhresen o IwsiaV panta ta bdelugmata ek pantwn twn topwn twn uiwn Israhl, kai ekame pantaV touV eureqentaV en tw Israhl na latreuwsi Kurion ton Qeon autwn× kata pasaV taV hmeraV autou den apemakrunqhsan apo opisqen Kuriou tou Qeou twn paterwn autwn.

 


Search the online bible

Back to Jesus Work Ministry main home page

Back to Jesus Work Ministry home for spiritual warfare and Christian deliverance ministry

Back to Jesus Work Ministry home for resources on Christian living

Christian deliverance and Spiritual warfare book 1

Christian deliverance and Spiritual warfare book 2

Christian deliverance and Spiritual warfare book 3

Christian deliverance and Spiritual warfare book 4

Spiritual warfare and Christian deliverance ministry classics

Other spiritual warfare and Christian deliverance resources on Jesus Work Ministry

Christian deliverance and spiritual warfare audio sermons (free Christian MP3 audio downloads)

Read online Bible - Modern Greek Bible online. Free online bible on SpiritualWarfare.JesusWork.org -An evangelical online ministry website of Jesus Work Ministry revealing biblical truth and recent errors on spiritual warfare and deliverance ministry principles. Wrong spiritual warfare is harmful when practiced. Avoid the snare of end-time false doctrine and its sad consequences. Free deliverance and spiritual warfare books, spiritual warfare sermons, spiritual warfare audio sermons (free Christian mp3 downloads) and other resources reveal what is bible based and false Christian spiritual warfare and Christian deliverance. Spiritual growth and Christian living resources on spiritual warfare and Christian deliverance ministry principles.

Essential resources for fellow evangelicals whether in Pentecostalism, charismatic movement, Baptist, Presbyterian, AG, AME, non-denominations, Christian fundamentalists, moderates and liberals. Non-evangelicals and non-Christians most welcome. The Truth that brings true freedom knows no boundaries. Learn to distinguish between biblical and non-scripture based spiritual warfare, spiritual warfare prayers, deliverance prayers and other areas of deliverance ministry (deliverence ministry) such as casting out demons, binding demons, dealing with territorial spirits, breaking generational curses, etc.

Plus learn the truth on our spiritual armor (spiritual armour), spiritual weapons of warfare, prayer and fasting, the sword of the spirit, pleading the blood of Jesus, spiritual battles, fighting spiritual warfare, familiar spirits, spiritual authority, demonic attacks, demonic possession cases, demonic influence, casting out demons, demonic deliverance, spiritual healing, healing the wounded spirit, biblical financial freedom etc. Solving the confusion on what is spiritual warfare, deliverance ministry and bringing healing to victims of false doctrine practiced by some “deliverance ministries.” Ultimately revealing Christ, and his truth that came to set captives free from deception, spiritual bondage, the curse of the law and so on. “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free,” Jn 8:31-32. “So if the Son sets you free, you will be free indeed,” Jn 8:36.