Back to Modern Greek Bible online homepage (Contents Page of Online Bible)

 

Daniel 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

DAN 11:1 [] Kai egw en tw prwtw etei Dareiou tou Mhdou istamhn dia na krataiwsw kai na endunamwsw auton.
DAN 11:2 Kai twra qelw soi anaggeilei thn alhqeian. Idou, oti treiV basileiV qelousin egerqh en th Persia× kai o tetartoV qelei eisqai polu plousiwteroV para pantaV× kai afou krataiwqh en tw ploutw autou, qelei diegeirei to pan enantion tou basileiou thV ElladoV.
DAN 11:3 Kai qelei shkwqh basileuV dunatoV kai qelei exousiazei en dunamei megalh kai kamei kata thn qelhsin autou.
DAN 11:4 Kai kaqwV staqh, qelei suntrifqh h basileia autou kai qelei diaireqh eiV touV tessaraV anemouV tou ouranou× plhn ouci eiV touV apogonouV autou, oude kata thn exousian autou, me thn opoian exousiase× dioti h basileia autou qelei ekrizwqh kai diamerisqh eiV allouV, ektoV toutwn.
DAN 11:5 [] Kai o basileuV tou notou qelei iscusei, kai eiV ek twn arcontwn autou× kai qelei iscusei uper auton kai qelei exousiasei× h exousia autou qelei eisqai exousia megalh.
DAN 11:6 Kai meta eth qelousi suzeucqh× kai h qugathr tou basilewV tou notou qelei elqei proV ton basilea tou borra, dia na kamh sumfiliwsin× plhn auth den qelei anacaitisei thn dunamin tou bracionoV oude to sperma autou qelei staqh× alla qelei paradoqh auth kai oi feronteV authn kai to gennhqen ex authV kai o eniscuwn authn en kairoiV.
DAN 11:7 Ek tou blastou omwV twn rizwn authV qelei shkwqh tiV ant' autou, kai elqwn meta dunamewV qelei eiselqei eiV ta ocurwmata tou basilewV tou borra kai qelei energhsei enantion autwn kai uperiscusei×
DAN 11:8 kai proseti qelei ferei aicmalwtouV eiV thn Aigupton touV qeouV autwn, meta twn cwneutwn autwn, meta twn polutimwn skeuwn autwn, twn argurwn kai twn cruswn× kai autoV qelei staqh eth tina uper ton basilea tou borra.
DAN 11:9 EkeinoV de qelei eiselqei eiV to basileion tou basilewV tou notou, plhn qelei epistreyei eiV thn ghn autou.
DAN 11:10 Oi de uioi autou qelousin egerqh eiV polemon kai sunaxei plhqoV dunamewn pollwn× kai eiV ex autwn qelei elqei en ormh kai plhmmurhsei kai diabh× kai qelei epanelqei kai egerqh eiV machn ewV tou ocurwmatoV autou.
DAN 11:11 Kai o basileuV tou notou qelei exagriwqh kai qelei exelqei kai polemhsei met' autou, meta tou basilewV tou borra× ostiV qelei parataxei plhqoV polu× to plhqoV omwV qelei paradoqh eiV thn ceira autou.
DAN 11:12 Kai afou pataxh to plhqoV, h kardia autou qelei uywqh× kai qelei katabalei muriadaV, plhn den qelei krataiwqh.
DAN 11:13 Kai o basileuV tou borra qelei epistreyei kai qelei parataxei plhqoV perissoteron para to prwton, kai qelei elqei en ormh en tw telei twn wrismenwn etwn meta dunamewV megalhV kai meta ploutou pollou.
DAN 11:14 Kai en toiV kairoiV ekeinoiV polloi qelousi shkwqh enantion tou basilewV tou notou× kai oi lumewneV ek tou laou sou qelousin eparqh dia na ekplhrwswsin orasin× plhn qelousi pesei.
DAN 11:15 Kai o basileuV tou borra qelei elqei kai uywsei procwma kai kurieusei taV ocuraV poleiV× kai oi bracioneV tou notou den qelousin antistaqh oude to plhqoV twn eklektwn autou, kai den qelei eisqai dunamiV proV antistasin.
DAN 11:16 Kai o ercomenoV enantion autou qelei kamei kata thn qelhsin autou kai den qelei eisqai o anqistamenoV eiV auton× kai qelei staqh en th gh thV doxhV, htiV qelei analwqh upo twn ceirwn autou.
DAN 11:17 Kai qelei sthrixei to proswpon autou eiV to na eiselqh meta thV dunamewV pantoV tou basileiou autou, kai euquthV qelei eisqai met' autou× kai qelei energhsei× kai qelei dwsei eiV auton qugatera gunaikwn, diafqeirwn authn× plhn auth den qelei staqh oude qelei eisqai uper autou.
DAN 11:18 Epeita qelei streyei to proswpon autou proV taV nhsouV kai qelei kurieusei pollaV× all' hgemwn tiV qelei pausei to ex autou oneidoV× ektoV toutou qelei epistreyei to oneidoV autou ep' auton.
DAN 11:19 Tote qelei streyei to proswpon autou proV ta ocurwmata thV ghV autou× plhn qelei proskoyei kai pesei kai den qelei eureqh.
DAN 11:20 Kai ant' autou qelei shkwqh turannoV, ostiV qelei kamei na parelqh h doxa tou basileiou× plhn en oligaiV hmeraiV qelei afanisqh kai ouci en orgh oude en mach.
DAN 11:21 [] Kai ant' autou qelei shkwqh exouqenhmenoV tiV, eiV ton opoion den qelousi dwsei timhn basilikhn× alla qelei elqei eirhnikwV kai kurieusei to basileion en kolakeiaiV.
DAN 11:22 Kai oi bracioneV tou katakluzontoV qelousi kataklusqh emprosqen autou kai qelousi suntrifqh, kai autoV eti o arcwn thV diaqhkhV.
DAN 11:23 Kai meta thn summacian thn met' autou qelei feresqai doliwV× dioti qelei anabh kai uperiscusei meta oligon laou.
DAN 11:24 Qelei elqei malista eirhnikwV epi touV pacuterouV topouV thV eparciaV, kai qelei kamei o, ti den ekamon oi patereV autou oude oi patereV twn paterwn autou× qelei diamoirasei metaxu autwn diarpagma kai lafura kai plouth, kai qelei mhcaneuqh taV mhcanaV autou kata twn ocurwmatwn kai touto mecri kairou.
DAN 11:25 Kai qelei diegeirei thn dunamin autou kai thn kardian autou enantion tou basilewV tou notou meta dunamewV megalhV× kai o basileuV tou notou qelei egerqh eiV polemon meta dunamewV megalhV kai iscuraV sfodra× plhn den qelei dunhqh na staqh, dioti qelousi mhcaneuqh mhcanaV kat' autou.
DAN 11:26 Kai oi trwgonteV ta edesmata autou qelousi suntriyei auton, kai to strateuma autou qelei plhmmurhsei, kai polloi qelousi pesei pefoneumenoi.
DAN 11:27 Ai de kardiai amfoterwn toutwn twn basilewn qelousin eisqai en th ponhria kai qelousi lalei yeudh en th auth trapezh× alla touto den qelei eudokimhsei, epeidh eti to teloV qelei eisqai en tw wrismenw kairw.
DAN 11:28 Tote qelei epistreyei eiV thn ghn autou meta megalou ploutou× kai h kardia autou qelei eisqai enantion thV diaqhkhV thV agiaV× kai qelei energhsei kai qelei epistreyei eiV thn ghn autou.
DAN 11:29 En tw wrismenw kairw qelei epistreyei kai elqei proV ton noton× plhn h escath fora den qelei eisqai wV h prwth,
DAN 11:30 dioti ta ploia twn Khttiaiwn qelousin elqei enantion autou, kai qelei tapeinwqh kai epistreyei kai qumwqh enantion thV diaqhkhV thV agiaV× kai qelei energhsei kai epistreyei kai qelei sunennohqh meta twn egkatalipontwn thn diaqhkhn thn agian.
DAN 11:31 Kai bracioneV qelousin egerqh ex autou, kai qelousi bebhlwsei to agiasthrion thV dunamewV kai afairesei thn pantoteinhn qusian kai sthsei to bdelugma thV erhmwsewV.
DAN 11:32 Kai touV anomountaV eiV thn diaqhkhn qelei diafqeirei en kolakeiaiV× o laoV omwV, ostiV gnwrizei ton Qeon autou, qelei iscusei kai katorqwsei.
DAN 11:33 Kai oi sunetoi tou laou qelousi didaxei pollouV× plhn qelousi pesei dia romfaiaV kai dia flogoV, di' aicmalwsiaV kai dia lafuragwgiaV, pollwn hmerwn.
DAN 11:34 Kai otan peswsi, qelousi bohqhqh mikran bohqeian× polloi omwV qelousi prosteqh eiV autouV en kolakeiaiV.
DAN 11:35 Kai ek twn sunetwn qelousi pesei, dia na dokimasqwsi kai na kaqarisqwsi kai na leukanqwsin, ewV tou escatou kairou× dioti kai touto qelei geinei en tw wrismenw kairw.
DAN 11:36 Kai o basileuV qelei kamei kata thn qelhsin autou, kai qelei uywqh kai megalunqh uperanw pantoV Qeou, kai qelei megalorrhmonhsei kata tou Qeou twn qewn, kai qelei euhmerei, ewsou suntelesqh h orgh× dioti to wrismenon qelei geinei.
DAN 11:37 Kai den qelei frontizei peri twn qewn twn paterwn autou oude peri epiqumiaV gunaikwn oude qelei frontizei peri oudenoV qeou, dioti qelei megalunqh uperanw pantwn.
DAN 11:38 Ton de qeon Maouzeim qelei doxasei epi tou topou autou× kai qeon, ton opoion oi patereV autou den egnwrisan, qelei timhsei me cruson kai arguron kai me polutimouV liqouV kai me pragmata epiqumhta.
DAN 11:39 Outw qelei kamei eiV ta ocurwmata Maouzeim meta qeou allotriou× osoi gnwriswsin auton, eiV autouV qelei plhqunei doxan kai qelei kamei autouV na exousiaswsin epi pollwn, kai thn ghn qelei diamoirasei me timhn.
DAN 11:40 Kai en tw escatw kairw o basileuV tou notou qelei sugkeratisqh met' autou× kai o basileuV tou borra qelei elqei enantion autou wV anemostrobiloV, meta amaxwn kai meta ippewn kai meta pollwn ploiwn× kai qelei elqei eiV touV topouV kai qelei plhmmurhsei kai diabh×
DAN 11:41 qelei eiselqei eti eiV thn ghn thV doxhV kai polloi topoi qelousi katastrafh× outoi omwV qelousi diaswqh ek thV ceiroV autou, o Edwm kai o Mwab kai oi prwtoi twn uiwn Ammwn.
DAN 11:42 Kai qelei ekteinei thn ceira autou epi touV topouV× kai h gh thV Aiguptou den qelei ekfugei.
DAN 11:43 Kai qelei kurieusei touV qhsaurouV tou crusiou kai tou arguriou kai panta ta epiqumhta thV Aiguptou× kai oi LibueV kai oi AiqiopeV qelousin eisqai katopin twn bhmatwn autou.
DAN 11:44 Plhn aggeliai ek thV anatolhV kai ek tou borra qelousi taraxei auton× dia touto qelei ekbh meta qumou megalou, dia na afanish kai na exoloqreush pollouV.
DAN 11:45 Kai qelei sthsei taV skhnaV thV basilikhV autou katoikhsewV metaxu twn qalasswn epi tou endoxou orouV thV agiothtoV× plhn qelei elqei eiV to teloV autou kai den qelei uparcei o bohqwn auton.

 


Search the online bible

Back to Jesus Work Ministry main home page

Back to Jesus Work Ministry home for spiritual warfare and Christian deliverance ministry

Back to Jesus Work Ministry home for resources on Christian living

Christian deliverance and Spiritual warfare book 1

Christian deliverance and Spiritual warfare book 2

Christian deliverance and Spiritual warfare book 3

Christian deliverance and Spiritual warfare book 4

Spiritual warfare and Christian deliverance ministry classics

Other spiritual warfare and Christian deliverance resources on Jesus Work Ministry

Christian deliverance and spiritual warfare audio sermons (free Christian MP3 audio downloads)

Read online Bible - Modern Greek Bible online. Free online bible on SpiritualWarfare.JesusWork.org -An evangelical online ministry website of Jesus Work Ministry revealing biblical truth and recent errors on spiritual warfare and deliverance ministry principles. Wrong spiritual warfare is harmful when practiced. Avoid the snare of end-time false doctrine and its sad consequences. Free deliverance and spiritual warfare books, spiritual warfare sermons, spiritual warfare audio sermons (free Christian mp3 downloads) and other resources reveal what is bible based and false Christian spiritual warfare and Christian deliverance. Spiritual growth and Christian living resources on spiritual warfare and Christian deliverance ministry principles.

Essential resources for fellow evangelicals whether in Pentecostalism, charismatic movement, Baptist, Presbyterian, AG, AME, non-denominations, Christian fundamentalists, moderates and liberals. Non-evangelicals and non-Christians most welcome. The Truth that brings true freedom knows no boundaries. Learn to distinguish between biblical and non-scripture based spiritual warfare, spiritual warfare prayers, deliverance prayers and other areas of deliverance ministry (deliverence ministry) such as casting out demons, binding demons, dealing with territorial spirits, breaking generational curses, etc.

Plus learn the truth on our spiritual armor (spiritual armour), spiritual weapons of warfare, prayer and fasting, the sword of the spirit, pleading the blood of Jesus, spiritual battles, fighting spiritual warfare, familiar spirits, spiritual authority, demonic attacks, demonic possession cases, demonic influence, casting out demons, demonic deliverance, spiritual healing, healing the wounded spirit, biblical financial freedom etc. Solving the confusion on what is spiritual warfare, deliverance ministry and bringing healing to victims of false doctrine practiced by some “deliverance ministries.” Ultimately revealing Christ, and his truth that came to set captives free from deception, spiritual bondage, the curse of the law and so on. “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free,” Jn 8:31-32. “So if the Son sets you free, you will be free indeed,” Jn 8:36.