Back to Modern Greek Bible online homepage (Contents Page of Online Bible)

 

Daniel 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

DAN 4:1 [] Naboucodonosor o basileuV, proV pantaV touV laouV, eqnh kai glwssaV touV katoikountaV epi pashV thV ghV× Eirhnh aV plhqunqh eiV esaV.
DAN 4:2 Ta shmeia kai ta qaumasia, ta opoia ekamen eiV eme o QeoV o UyistoV, hresen enwpion mou na anaggeilw.
DAN 4:3 Poson einai megala ta shmeia autou× kai poson iscura ta qaumasia autou× h basileia autou einai basileia aiwnioV kai h exousia autou eiV genean kai genean.
DAN 4:4 [] Egw o Naboucodonosor hmhn anapauomenoV en tw oikw mou kai akmazwn en tw palatiw mou.
DAN 4:5 Eidon enupnion, to opoion me kateplhxe, kai oi dialogismoi mou epi thV klinhV mou kai ai oraseiV thV kefalhV mou me etaraxan.
DAN 4:6 Dia touto exedwka prostagma na eisacqwsin enwpion mou panteV oi sofoi thV BabulwnoV, dia na fanerwswsin eiV eme thn ermhneian tou enupniou.
DAN 4:7 Tote eishlqon oi magoi, oi epaoidoi, oi Caldaioi kai oi manteiV× kai egw eipa to enupnion emprosqen autwn, alla den moi efanerwsan thn ermhneian autou.
DAN 4:8 Usteron de hlqen o Danihl enwpion mou, tou opoiou to onoma hto Baltasasar kata to onoma tou Qeou mou, kai eiV ton opoion einai to pneuma twn agiwn qewn× kai emprosqen toutou eipa to enupnion, legwn,
DAN 4:9 Baltasasar, arcwn twn magwn, epeidh egnwrisa oti to pneuma twn agiwn qewn einai en soi, kai ouden krupton einai duskolon eiV se, eipe taV oraseiV tou enupniou mou, to opoion eidon, kai thn ermhneian autou.
DAN 4:10 Idou ai oraseiV thV kefalhV mou epi thV klinhV mou× Eblepon kai idou, dendron en mesw thV ghV kai to uyoV autou mega.
DAN 4:11 To dendron emegalunqh kai enedunamwqh kai to uyoV autou efqanen ewV tou ouranou, kai h qea autou ewV twn peratwn pashV thV ghV.
DAN 4:12 Ta fulla autou hsan wraia kai o karpoV autou poluV kai en autw hto trofh pantwn× upo thn skian autou anepauonto ta qhria tou agrou, kai en toiV kladoiV autou kateskhnoun ta peteina tou ouranou, kai ex autou etrefeto pasa sarx.
DAN 4:13 Eidon en taiV orasesi thV kefalhV mou epi thV klinhV mou kai idou, fulax kai agioV katebh ek tou ouranou,
DAN 4:14 kai efwnhse megalofwnwV kai eipen outw× Koyate to dendron kai apokoyate touV kladouV autou× ektinaxate ta fulla autou kai diaskorpisate ton karpon autou× aV fugwsi ta qhria upokatwqen autou kai ta peteina apo twn kladwn autou×
DAN 4:15 to stelecoV omwV twn rizwn autou afhsate en th gh, kai touto me desmon sidhroun kai calkoun, en tw truferw cortw tou agrou× kai qelei brecesqai me thn droson tou ouranou kai h meriV autou qelei eisqai meta twn qhriwn en tw cortw thV ghV×
DAN 4:16 h kardia autou qelei metablhqh ek thV anqrwpinhV kai qelei doqh eiV auton kardia qhriou× kai epta kairoi qelousi parelqei ep' auton.
DAN 4:17 To pragma touto einai dia prostagmatoV twn fulakwn kai h upoqesiV dia tou logou twn agiwn× wste na gnwriswsin oi zwnteV, oti o UyistoV einai KurioV thV basileiaV twn anqrwpwn, kai eiV ontina qelei didei authn, kai to exouqenhma twn anqrwpwn kaqista ep' authn.
DAN 4:18 Touto to enupnion eidon egw o Naboucodonosor o basileuV× kai su, Baltasasar, eipe thn ermhneian autou× dioti panteV oi sofoi tou basileiou mou den einai ikanoi na fanerwswsi proV eme thn ermhneian× su de eisai ikanoV× dioti to pneuma twn agiwn qewn einai en soi.
DAN 4:19 [] Tote o Danihl, tou opoiou to onoma hto Baltasasar, emeinen ekstatikoV ewV miaV wraV, kai oi dialogismoi autou etaratton auton. O basileuV elalhse kai eipe, Baltasasar, aV mh se taratth to enupnion h h ermhneia autou. O Baltasasar apekriqh kai eipe, Kurie mou, to enupnion aV epelqh epi touV misountaV se kai h ermhneia autou epi touV ecqrouV sou.
DAN 4:20 To dendron, to opoion eideV, to auxhqen kai endunamwqen, tou opoiou to uyoV efqanen ewV tou ouranou kai h qea autou epi pasan thn ghn,
DAN 4:21 kai ta fulla autou hsan wraia kai o karpoV autou poluV, kai trofh pantwn hto en autw, kai upokatw autou katwkoun ta qhria tou agrou, en de toiV kladoiV autou kateskhnoun ta peteina tou ouranou,
DAN 4:22 su eisai to dendron touto, basileu, ostiV emegalunqhV kai enedunamwqhV× kai h megalwsunh sou uywqh kai efqasen ewV tou ouranou kai h exousia sou ewV twn peratwn thV ghV.
DAN 4:23 Peri de tou oti eiden o basileuV fulaka kai agion katabainonta ek tou ouranou kai legonta, Koyate to dendron kai katastreyate auto× monon to stelecoV twn rizwn autou afhsate en th gh, kai touto me desmon sidhroun kai calkoun, en tw truferw cortw tou agrou× kai aV brechtai upo thV drosou tou ouranou kai meta twn qhriwn tou agrou aV hnai h meriV autou, ewsou parelqwsin epta kairoi ep' auto×
DAN 4:24 auth einai h ermhneia, basileu, kai auth h apofasiV tou Uyistou, htiV efqasen epi ton kurion mou ton basilea×
DAN 4:25 kai qeleiV diwcqh ek twn anqrwpwn kai meta twn qhriwn tou agrou qelei eisqai h katoikia sou, kai qeleiV trwgei corton wV oi boeV kai upo thV drosou tou ouranou qeleiV brecesqai× kai epta kairoi qelousi parelqei epi se, ewsou gnwrishV oti o UyistoV einai KurioV thV basileiaV twn anqrwpwn kai eiV ontina qelei, didei authn.
DAN 4:26 Peri de tou oti prosetacqh na afhswsi to stelecoV twn rizwn tou dendrou× to basileion sou qelei sterewqh en soi, afou gnwrishV thn ouranion exousian.
DAN 4:27 Dia touto, basileu, aV geinh dekth h sumboulh mou proV se, kai ekkoyon taV amartiaV sou dia dikaiosunhV kai taV anomiaV sou dia oiktirmwn penhtwn× iswV kai diarkesh h euhmeria sou.
DAN 4:28 [] Panta tauta hlqon epi ton Naboucodonosor ton basilea.
DAN 4:29 En tw telei dwdeka mhnwn, enw periepatei epi tou basilikou palatiou thV BabulwnoV,
DAN 4:30 elalhsen o basileuV kai eipe, Den einai auth h Babulwn h megalh, thn opoian egw wkodomhsa dia kaqedran tou basileiou me thn iscun thV dunamewV mou kai eiV timhn thV doxhV mou;
DAN 4:31 O logoV hto eti en tw stomati tou basilewV kai egeine fwnh ex ouranou legousa, ProV se anaggelletai, Naboucodonosor basileu× h basileia parhlqen apo sou×
DAN 4:32 kai qeleiV ekdiwcqh ek twn anqrwpwn kai meta twn qhriwn tou agrou qelei eisqai h katoikia sou× corton wV oi boeV qeleiV trwgei, kai epta kairoi qelousi parelqei epi se, ewsou gnwrishV oti o UyistoV einai KurioV thV basileiaV twn anqrwpwn, kai eiV ontina qelei, didei authn.
DAN 4:33 En auth th wra o logoV exetelesqh epi ton Naboucodonosor× kai exediwcqh ek twn anqrwpwn kai corton wV oi boeV etrwge kai upo thV drosou tou ouranou to swma autou ebreceto, ewsou ai triceV autou huxhnqhsan wV aetwn ptera kai oi onuceV autou wV ornewn.
DAN 4:34 [] Kai en telei twn hmerwn, egw o Naboucodonosor eshkwsa touV ofqalmouV mou proV ton ouranon kai ai freneV mou epestreyan eiV eme kai euloghsa ton Uyiston kai hnesa kai edoxasa ton zwnta eiV ton aiwna, tou opoiou h exousia einai exousia aiwnioV kai h basileia autou eiV genean kai genean,
DAN 4:35 kai panteV oi katoikoi thV ghV logizontai enwpion autou wV ouden, kai kata thn qelhsin autou prattei eiV to strateuma tou ouranou kai eiV touV katoikouV thV ghV, kai den uparcei o empodizwn thn ceira autou h o legwn proV auton, Ti ekameV;
DAN 4:36 En tw autw kairw ai freneV mou epestreyan eiV eme× kai proV doxan thV basileiaV mou epanhlqen eiV eme h lamprothV mou kai h morfh mou kai oi aulikoi mou kai oi megistaneV mou me ezhtoun, kai esterewqhn en th basileia mou kai megaleiothV perissotera proseteqh eiV eme.
DAN 4:37 Twra egw o Naboucodonosor ainw kai uperuyw kai doxazw ton basilea tou ouranou, dioti panta ta erga autou einai alhqeia kai ai odoi autou krisiV, kai touV peripatountaV en th uperhfania dunatai na tapeinwsh.

 


Search the online bible

Back to Jesus Work Ministry main home page

Back to Jesus Work Ministry home for spiritual warfare and Christian deliverance ministry

Back to Jesus Work Ministry home for resources on Christian living

Christian deliverance and Spiritual warfare book 1

Christian deliverance and Spiritual warfare book 2

Christian deliverance and Spiritual warfare book 3

Christian deliverance and Spiritual warfare book 4

Spiritual warfare and Christian deliverance ministry classics

Other spiritual warfare and Christian deliverance resources on Jesus Work Ministry

Christian deliverance and spiritual warfare audio sermons (free Christian MP3 audio downloads)

Read online Bible - Modern Greek Bible online. Free online bible on SpiritualWarfare.JesusWork.org -An evangelical online ministry website of Jesus Work Ministry revealing biblical truth and recent errors on spiritual warfare and deliverance ministry principles. Wrong spiritual warfare is harmful when practiced. Avoid the snare of end-time false doctrine and its sad consequences. Free deliverance and spiritual warfare books, spiritual warfare sermons, spiritual warfare audio sermons (free Christian mp3 downloads) and other resources reveal what is bible based and false Christian spiritual warfare and Christian deliverance. Spiritual growth and Christian living resources on spiritual warfare and Christian deliverance ministry principles.

Essential resources for fellow evangelicals whether in Pentecostalism, charismatic movement, Baptist, Presbyterian, AG, AME, non-denominations, Christian fundamentalists, moderates and liberals. Non-evangelicals and non-Christians most welcome. The Truth that brings true freedom knows no boundaries. Learn to distinguish between biblical and non-scripture based spiritual warfare, spiritual warfare prayers, deliverance prayers and other areas of deliverance ministry (deliverence ministry) such as casting out demons, binding demons, dealing with territorial spirits, breaking generational curses, etc.

Plus learn the truth on our spiritual armor (spiritual armour), spiritual weapons of warfare, prayer and fasting, the sword of the spirit, pleading the blood of Jesus, spiritual battles, fighting spiritual warfare, familiar spirits, spiritual authority, demonic attacks, demonic possession cases, demonic influence, casting out demons, demonic deliverance, spiritual healing, healing the wounded spirit, biblical financial freedom etc. Solving the confusion on what is spiritual warfare, deliverance ministry and bringing healing to victims of false doctrine practiced by some “deliverance ministries.” Ultimately revealing Christ, and his truth that came to set captives free from deception, spiritual bondage, the curse of the law and so on. “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free,” Jn 8:31-32. “So if the Son sets you free, you will be free indeed,” Jn 8:36.