Back to Modern Greek Bible online homepage (Contents Page of Online Bible)

 

Daniel 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

DAN 2:1 [] Kai en tw deuterw etei thV basileiaV tou Naboucodonosor, o Naboucodonosor enupniasqh enupnia, kai etaracqh to pneuma autou kai o upnoV autou efugen ap' autou.
DAN 2:2 Kai eipen o basileuV na kaleswsi touV magouV kai touV epaoidouV kai touV gohtaV kai touV CaldaiouV, dia na fanerwswsi proV ton basilea ta enupnia autou. Hlqon loipon kai estaqhsan emprosqen tou basilewV.
DAN 2:3 Kai eipe proV autouV o basileuV, Enupniasqhn enupnion kai to pneuma mou etaracqh eiV to na gnwrisw to enupnion.
DAN 2:4 Kai elalhsan oi Caldaioi proV ton basilea Suristi, legonteV, Basileu, zhqi eiV ton aiwna× eipe to enupnion proV touV doulouV sou kai hmeiV qelomen fanerwsei thn ermhneian.
DAN 2:5 O basileuV apekriqh kai eipe proV touV CaldaiouV, to pragma diefugen ap' emou× ean den kamhte gnwston eiV eme to enupnion kai thn ermhneian autou, qelete katamelisqh kai ai oikiai saV qelousi geinei koprwneV×
DAN 2:6 all' ean fanerwshte to enupnion kai thn ermhneian autou, qelete labei par' emou dwra kai amoibaV kai timhn megalhn× to enupnion loipon kai thn ermhneian autou fanerwsate eiV eme.
DAN 2:7 Apekriqhsan ek deuterou kai eipon, AV eiph o basileuV to enupnion proV touV doulouV autou, kai hmeiV qelomen fanerwsei thn ermhneian autou.
DAN 2:8 O basileuV apekriqh kai eipe, Ep' alhqeiaV katalambanw oti seiV qelete na exagorazhte ton kairon, bleponteV oti diefugen ap' emou to pragma.
DAN 2:9 All' ean den kamhte gnwston eiV eme to enupnion, auth monh h apofasiV einai dia saV× dioti sunebouleuqhte na eiphte yeudeiV kai diefqarmenouV logouV emprosqen mou, ewsou parelqh o kairoV× eipate moi loipon to enupnion kai qelw gnwrisei oti dunasqe na fanerwshte eiV eme kai thn ermhneian autou.
DAN 2:10 Apekriqhsan oi Caldaioi emprosqen tou basilewV kai eipon, den uparcei anqrwpoV epi thV ghV dunamenoV na fanerwsh to pragma tou basilewV× kaqwV den uparcei oudeiV basileuV, arcwn h dioikhthV, ostiV na zhth toiauta pragmata para magou h epaoidou h Caldaiou×
DAN 2:11 kai to pragma to opoion o basileuV zhtei einai mega, kai den einai alloV dunamenoV na fanerwsh auto emprosqen tou basilewV, ektoV twn qewn, twn opoiwn h katoikia den einai meta sarkoV.
DAN 2:12 Dia touto equmwqh o baaileuV kai wrgisqh sfodra kai eipe na apoleswsi pantaV touV sofouV thV BabulwnoV.
DAN 2:13 Kai exhlqen h apofasiV kai oi sofoi eqanatononto× ezhthsan de kai ton Danihl kai touV suntrofouV autou, dia na qanatwswsin autouV.
DAN 2:14 [] Kai apekriqh o Danihl meta fronhsewV kai sofiaV proV ton Ariwc ton arciswmatofulaka tou basilewV, ostiV exhlqe dia na qanatwsh touV sofouV thV BabulwnoV,
DAN 2:15 apekriqh kai eipe proV ton Ariwc, ton arconta tou basilewV, Dia ti h biaia auth apofasiV para tou basilewV; Kai o Ariwc efanerwse to pragma proV ton Danihl.
DAN 2:16 Kai eishlqen o Danihl kai parekalese ton basilea na dwsh kairon eiV auton kai hqele fanerwsei thn ermhneian proV ton basilea.
DAN 2:17 Kai uphgen o Danihl eiV ton oikon autou kai egnwstopoihse to pragma proV ton Ananian, proV ton Misahl kai proV ton Azarian, touV suntrofouV autou,
DAN 2:18 dia na zhthswsin eleoV para tou Qeou tou ouranou peri tou musthriou toutou, wste na mh apolesqh o Danihl kai oi suntrofoi autou meta twn epiloipwn sofwn thV BabulwnoV.
DAN 2:19 Kai to musthrion apekalufqh proV ton Danihl di ' oramatoV thV nuktoV. Tote euloghsen o Danihl ton Qeon tou ouranou.
DAN 2:20 Kai elalhsen o Danihl kai eipen, Eih to onoma tou Qeou euloghmenon apo tou aiwnoV kai ewV tou aiwnoV× dioti autou einai h sofia kai h dunamiV×
DAN 2:21 kai autoV metaballei touV kairouV kai touV cronouV× kaqairei basileiV kai kaqista basileiV× didei sofian eiV touV sofouV kai gnwsin eiV touV sunetouV.
DAN 2:22 AutoV apokaluptei ta baqea kai ta kekrummena× gnwrizei ta en tw skotei kai to fwV katoikei met' autou.
DAN 2:23 Se, Qee twn paterwn mou, eucaristw kai se doxologw, ostiV moi edwkaV sofian kai dunamin, kai ekameV gnwston eiV eme o, ti edehqhmen para sou. Dioti su ekameV gnwsthn eiV hmaV tou basilewV thn upoqesin.
DAN 2:24 [] Uphge loipon o Danihl proV ton Ariwc, ton opoion o basileuV dietaxe na apolesh touV sofouV thV BabulwnoV× uphge kai eipe proV auton outw× Mh apoleshV touV sofouV thV BabulwnoV× eisaxon me enwpion tou basilewV kai egw qelw fanerwsei thn ermhneian proV ton basilea.
DAN 2:25 Kai eishxen o Ariwc meta spoudhV ton Danihl enwpion tou basilewV kai eipe proV auton outwV, Eurhka andra ek twn uiwn thV aicmalwsiaV tou Iouda, ostiV qelei fanerwsei thn ermhneian eiV ton basilea.
DAN 2:26 Apekriqh o basileuV kai eipe proV ton Danihl, tou opoiou to onoma hto Baltasasar, Eisai ikanoV na fanerwshV proV eme to enupnion to opoion eidon kai thn ermhneian autou;
DAN 2:27 Apekriqh o Danihl enwpion tou basilewV kai eipe, To musthrion, peri tou opoiou o basileuV eperwta, den dunantai sofoi, epaoidoi, magoi, manteiV, na fanerwswsi proV ton basilea×
DAN 2:28 all' einai QeoV en tw ouranw, ostiV apokaluptei musthria kai kamnei gnwston eiV ton basilea Naboucodonosor, ti mellei genesqai en taiV escataiV hmeraiV. To enupnion sou kai ai oraseiV thV kefalhV sou epi thV klinhV sou einai autai×
DAN 2:29 basileu, oi dialogismoi sou anebhsan eiV ton noun sou epi thV klinhV sou, peri tou ti mellei genesqai meta tauta× kai o apokaluptwn musthria ekame gnwston eiV se ti mellei genesqai.
DAN 2:30 Plhn oson to kat' eme, to musthrion touto den apekalufqh proV eme dia sofiaV, thn opoian ecw egw mallon para pantaV touV zwntaV, alla dia na fanerwqh h ermhneia proV ton basilea kai dia na gnwrishV touV dialogismouV thV kardiaV sou.
DAN 2:31 [] Su, basileu, eqewreiV kai idou, eikwn megalh× exaisioV hto ekeinh h eikwn kai uperocoV h lamyiV authV, istamenhV enwpion sou, kai h morfh authV fobera.
DAN 2:32 H kefalh thV eikonoV ekeinhV hto ek crusou kaqarou, to sthqoV authV kai oi bracioneV authV ex argurou, h koilia authV kai oi mhroi authV ek calkou,
DAN 2:33 ai knhmai authV ek sidhrou, oi podeV authV meroV men ek sidhrou, meroV de ek phlou.
DAN 2:34 EqewreiV ewsou apekoph liqoV aneu ceirwn, kai ektuphse thn eikona epi touV podaV authV touV ek sidhrou kai phlou kai katesuntriyen autouV.
DAN 2:35 Tote o sidhroV, o phloV, o calkoV, o arguroV kai o crusoV katesuntrifqhsan omou kai egeinan wV lepton acuron alwniou qerinou× kai o anemoV eshkwsen auta kai oudeiV topoV eureqh autwn× o de liqoV o ktuphsaV thn eikona egeinen oroV mega kai egemisen olhn thn ghn.
DAN 2:36 Touto einai to enupnion× kai thn ermhneian autou qelomen eipei enwpion tou basilewV.
DAN 2:37 Su, basileu, eisai basileuV basilewn× dioti o QeoV tou ouranou edwken eiV se basileian, dunamin kai iscun kai doxan.
DAN 2:38 Kai panta topon, opou katoikousin oi uioi twn anqrwpwn, ta qhria tou agrou kai ta peteina tou ouranou, edwken eiV thn ceira sou kai se katesthse kurion epi pantwn toutwn× su eisai h kefalh ekeinh h crush.
DAN 2:39 Kai meta se qelei anasthqh allh basileia katwtera sou kai trith allh basileia ek calkou, htiV qelei kurieusei epi pashV thV ghV.
DAN 2:40 Kai tetarth basileia qelei staqh iscura wV o sidhroV× kaqwV o sidhroV katakoptei kai kataleptunei ta panta× malista kaqwV o sidhroV o suntribwn ta panta, outw qelei katakoptei kai katasuntribei.
DAN 2:41 Peri de tou oti eideV touV podaV kai touV daktulouV, meroV men ek phlou keramewV, meroV de ek sidhrou, qelei eisqai basileia dihrhmenh× plhn qelei menei ti en auth ek thV dunamewV tou sidhrou, kaqwV eideV ton sidhron anamemigmenon meta argillwdouV phlou.
DAN 2:42 Kai kaqwV oi daktuloi twn podwn hsan meroV ek sidhrou kai meroV ek phlou, outwV h basileia qelei eisqai kata meroV iscura kai kata meroV euqraustoV.
DAN 2:43 Kai kaqwV eideV ton sidhron anamemigmenon meta tou argillwdouV phlou, outw qelousin anamicqh dia spermatoV anqrwpwn× plhn den qelousin eisqai kekollhmenoi o eiV meta tou allou, kaqwV o sidhroV den mignuetai meta tou phlou.
DAN 2:44 Kai en taiV hmeraiV twn basilewn ekeinwn, qelei anasthsei o QeoV tou ouranou basileian, htiV eiV ton aiwna den qelei fqarh× kai h basileia auth den qelei perasei eiV allon laon× qelei katasuntriyei kai suntelesei pasaV tautaV taV basileiaV, auth de qelei diamenei eiV touV aiwnaV,
DAN 2:45 kaqwV eideV oti apekoph liqoV ek tou orouV aneu ceirwn kai katesuntriye ton sidhron, ton calkon, ton phlon, ton arguron kai ton cruson× o QeoV o megaV ekame gnwston eiV ton basilea o, ti qelei geinei meta tauta× kai alhqinon einai to enupnion kai pisth h ermhneia autou.
DAN 2:46 [] Tote o basileuV Naboucodonosor epesen epi proswpon kai prosekunhse ton Danihl kai prosetaxe na prosferwsin eiV auton prosforan kai qumiamata.
DAN 2:47 Kai apokriqeiV o basileuV proV ton Danihl, eipen, Ep' alhqeiaV, o QeoV saV, autoV einai QeoV qewn kai KurioV twn basilewn kai ostiV apokaluptei musthria× dioti hdunhqhV na apokaluyhV to musthrion touto.
DAN 2:48 Tote o basileuV emegalune ton Danihl kai dwra megala kai polla edwken eiV auton kai katesthsen auton kurion epi pashV thV eparciaV thV BabulwnoV kai arcidioikhthn epi pantaV touV sofouV thV BabulwnoV.
DAN 2:49 Kai ezhthsen o Danihl para tou basilewV kai katesthse ton Sedrac, ton Misac kai ton Abde-negw epi taV upoqeseiV thV eparciaV thV BabulwnoV× o de Danihl eurisketo en th aulh tou basilewV.

 


Search the online bible

Back to Jesus Work Ministry main home page

Back to Jesus Work Ministry home for spiritual warfare and Christian deliverance ministry

Back to Jesus Work Ministry home for resources on Christian living

Christian deliverance and Spiritual warfare book 1

Christian deliverance and Spiritual warfare book 2

Christian deliverance and Spiritual warfare book 3

Christian deliverance and Spiritual warfare book 4

Spiritual warfare and Christian deliverance ministry classics

Other spiritual warfare and Christian deliverance resources on Jesus Work Ministry

Christian deliverance and spiritual warfare audio sermons (free Christian MP3 audio downloads)

Read online Bible - Modern Greek Bible online. Free online bible on SpiritualWarfare.JesusWork.org -An evangelical online ministry website of Jesus Work Ministry revealing biblical truth and recent errors on spiritual warfare and deliverance ministry principles. Wrong spiritual warfare is harmful when practiced. Avoid the snare of end-time false doctrine and its sad consequences. Free deliverance and spiritual warfare books, spiritual warfare sermons, spiritual warfare audio sermons (free Christian mp3 downloads) and other resources reveal what is bible based and false Christian spiritual warfare and Christian deliverance. Spiritual growth and Christian living resources on spiritual warfare and Christian deliverance ministry principles.

Essential resources for fellow evangelicals whether in Pentecostalism, charismatic movement, Baptist, Presbyterian, AG, AME, non-denominations, Christian fundamentalists, moderates and liberals. Non-evangelicals and non-Christians most welcome. The Truth that brings true freedom knows no boundaries. Learn to distinguish between biblical and non-scripture based spiritual warfare, spiritual warfare prayers, deliverance prayers and other areas of deliverance ministry (deliverence ministry) such as casting out demons, binding demons, dealing with territorial spirits, breaking generational curses, etc.

Plus learn the truth on our spiritual armor (spiritual armour), spiritual weapons of warfare, prayer and fasting, the sword of the spirit, pleading the blood of Jesus, spiritual battles, fighting spiritual warfare, familiar spirits, spiritual authority, demonic attacks, demonic possession cases, demonic influence, casting out demons, demonic deliverance, spiritual healing, healing the wounded spirit, biblical financial freedom etc. Solving the confusion on what is spiritual warfare, deliverance ministry and bringing healing to victims of false doctrine practiced by some “deliverance ministries.” Ultimately revealing Christ, and his truth that came to set captives free from deception, spiritual bondage, the curse of the law and so on. “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free,” Jn 8:31-32. “So if the Son sets you free, you will be free indeed,” Jn 8:36.