Back to Modern Greek Bible online homepage (Contents Page of Online Bible)

 

Ezekiel 20

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]

EZEK 20:1 [] Kai en tw ebdomw etei, tw pemptw mhni, th dekath tou mhnoV, hlqon tineV ek twn presbuterwn tou Israhl dia na eperwthswsi ton Kurion, kai ekaqhsan emprosqen mou.
EZEK 20:2 Kai egeine logoV Kuriou proV eme, legwn,
EZEK 20:3 Uie anqrwpou, lalhson proV touV presbuterouV tou Israhl kai eipe proV autouV, Outw legei KurioV o QeoV× Hlqete dia na me eperwthshte; Zw egw, legei KurioV o QeoV, den qelw eperwthqh apo saV.
EZEK 20:4 QeleiV krinei autouV; uie anqrwpou, qeleiV krinei; deixon eiV autouV ta bdelugmata twn paterwn autwn×
EZEK 20:5 [] kai eipe proV autouV, Outw legei KurioV o QeoV× En th hmera kaq' hn exelexa ton Israhl kai uywsa thn ceira mou proV to sperma tou oikou Iakwb kai egnwrisqhn eiV autouV en Aiguptw kai uywsa thn ceira mou proV autouV, legwn, Egw eimai KurioV o QeoV saV,
EZEK 20:6 en ekeinh th hmera uywsa thn ceira mou proV autouV oti qelw exagagei autouV ek ghV Aiguptou eiV ghn thn opoian proebleya di' autouV, ghn reousan gala kai meli, htiV einai h doxa paswn twn gaiwn.
EZEK 20:7 Kai eipa proV autouV, Aporriyate ekastoV ta bdelugmata twn ofqalmwn autou kai mh miainesqe me ta eidwla thV Aiguptou× egw eimai KurioV o QeoV saV.
EZEK 20:8 Autoi omwV apestathsan ap' emou kai den hqelhsan na mou akouswsi× den aperriyan ekastoV ta bdelugmata twn ofqalmwn autwn kai den egkatelipon ta eidwla thV Aiguptou. Tote eipa na ekcew ton qumon mou ep' autouV, dia na suntelesw thn orghn mou enantion autwn en mesw thV ghV Aiguptou.
EZEK 20:9 Plhn eneken tou onomatoV mou, dia na mh bebhlwqh enwpion twn eqnwn, metaxu twn opoiwn hsan kai emprosqen twn opoiwn egnwrisqhn eiV autouV, ekamon touto, na exagagw autouV ek ghV Aiguptou.
EZEK 20:10 [] Kai exhgagon autouV ek ghV Aiguptou kai efera autouV eiV thn erhmon×
EZEK 20:11 kai edwka eiV autouV ta diatagmata mou kai ekamon eiV autouV gnwstaV taV kriseiV mou, taV opoiaV kamnwn o anqrwpoV qelei zhsei di' autwn.
EZEK 20:12 Kai ta sabbata mou edwka eti eiV autouV, dia na hnai metaxu emou kai autwn shmeion, wste na gnwrizwsin oti egw eimai o KurioV o agiazwn autouV.
EZEK 20:13 All' o oikoV Israhl apestathsen ap' emou en th erhmw× en toiV diatagmasi mou den periepathsan kai taV kriseiV mou aperriyan, taV opoiaV kamnwn o anqrwpoV qelei zhsei di' autwn× kai ta sabbata mou ebebhlwsan sfodra× tote eipa na ekcew ton qumon mou ep' autouV en th erhmw, dia na exoloqreusw autouV.
EZEK 20:14 Plhn ekamon touto eneken tou onomatoV mou, dia na mh bebhlwqh enwpion twn eqnwn, emprosqen twn opoiwn exhgagon autouV.
EZEK 20:15 Kai egw uywsa oti proV autouV thn ceira mou en th erhmw, oti den qelw ferei autouV eiV thn ghn, thn opoian edwka eiV autouV, ghn reousan gala kai meli, htiV einai doxa paswn twn gaiwn×
EZEK 20:16 dioti taV kriseiV mou aperriyan kai en toiV diatagmasi mou den periepathsan kai ta sabbata mou ebebhlwsan× dioti ai kardiai autwn eporeuonto katopin twn eidwlwn autwn.
EZEK 20:17 Kai efeisqh o ofqalmoV mou ep' autouV, wste na mh exaleiyw autouV, kai den sunetelesa autouV en th erhmw.
EZEK 20:18 All' eipa proV ta tekna autwn en th erhmw, Mh peripateite en toiV diatagmasi twn paterwn saV kai mh fulattete taV kriseiV autwn kai mh miainesqe me ta eidwla autwn×
EZEK 20:19 egw eimai KurioV o QeoV saV× en toiV diatagmasi mou peripateite× kai taV kriseiV mou fulattete kai ekteleite autaV×
EZEK 20:20 kai agiazete ta sabbata mou, kai aV hnai metaxu emou kai umwn shmeion, wste na gnwrizhte oti egw eimai KurioV o QeoV saV.
EZEK 20:21 Ta tekna omwV apestathsan ap' emou× en toiV diatagmasi mou den periepathsan kai taV kriseiV mou den efulaxan, wste na ektelwsin autaV, taV opoiaV kamnwn o anqrwpoV qelei zhsei di' autwn× ta sabbata mou ebebhlwsan× tote eipa na ekcew ton qumon mou ep' autouV, dia na suntelesw thn orghn mou enantion autwn en th erhmw.
EZEK 20:22 Kai apestreya thn ceira mou kai ekamon touto eneken tou onomatoV mou, dia na mh bebhlwqh enwpion twn eqnwn, emprosqen twn opoiwn exhgagon autouV.
EZEK 20:23 Uywsa eti egw thn ceira mou proV autouV en th erhmw, oti hqelon diaskorpisei autouV metaxu twn eqnwn kai diaspeirei autouV eiV touV topouV×
EZEK 20:24 dioti taV kriseiV mou den exetelesan kai ta diatagmata mou aperriyan kai ta sabbata mou ebebhlwsan, kai oi ofqalmoi autwn hsan katopin twn eidwlwn twn paterwn autwn.
EZEK 20:25 Dia touto kai egw edwka eiV autouV diatagmata ouci kala kai kriseiV, dia twn opoiwn den hqelon zhsei×
EZEK 20:26 kai emiana autouV eiV taV prosforaV autwn, eiV to oti diebibazon dia tou puroV pan dianoigon mhtran, dia na erhmwsw autouV, wste na gnwriswsin oti egw eimai o KurioV.
EZEK 20:27 [] Dia touto, uie anqrwpou, lalhson proV ton oikon Israhl kai eipe proV autouV, Outw legei KurioV o QeoV× kata touto oti oi patereV saV ubrisan eiV eme, kamnonteV parabasin enantion mou.
EZEK 20:28 Dioti afou efera autouV eiV thn ghn, peri thV opoiaV uywsa thn ceira mou oti qelw dwsei authn eiV autouV, tote enebleyan eiV panta lofon uyhlon kai eiV pan dendron kataskion, kai ekei proseferan taV qusiaV autwn kai esthsan ekei taV parorgistikaV prosforaV autwn, kai eqesan ekei osmhn euwdiaV autwn kai ekamon ekei taV spondaV autwn.
EZEK 20:29 Kai eipa proV autouV, Ti dhloi o uyhloV topoV, eiV ton opoion seiV upagete; kai to onoma autou eklhqh Bama, ewV thV shmeron.
EZEK 20:30 Dia touto eipe proV ton oikon Israhl, Outw legei KurioV o QeoV× Enw seiV miainesqe en th odw twn paterwn saV kai ekporneuete katopin twn bdelugmatwn autwn
EZEK 20:31 kai miainesqe me panta ta eidwla saV ewV thV shmeron, prosferonteV ta dwra saV, diabibazonteV touV uiouV saV dia tou puroV, kai egw qelw eperwthqh apo saV, oikoV Israhl; Zw egw, legei KurioV o QeoV, den qelw eperwthqh apo saV.
EZEK 20:32 Kai ekeino to opoion diabouleuesqe, oudolwV qelei geinei× dioti seiV legete, Qelomen eisqai wV ta eqnh, wV ai oikogeneiai twn topwn, eiV to na latreuwmen xula kai liqouV.
EZEK 20:33 [] Zw egw, legei KurioV o QeoV, exapantoV en ceiri krataia kai en bracioni exhplwmenw kai en qumw ekceomenw qelw basileusei ef' umaV.
EZEK 20:34 Kai qelw saV exagagei ek twn lawn kai qelw saV sunaxei ek twn topwn, eiV touV opoiouV eisqe dieskorpismenoi, en ceiri krataia kai en bracioni exhplwmenw kai en qumw ekceomenw.
EZEK 20:35 Kai qelw saV ferei eiV thn erhmon twn lawn kai ekei qelw kriqh me saV proswpon proV proswpon×
EZEK 20:36 kaqwV ekriqhn me touV pateraV saV en th erhmw thV ghV Aiguptou, outw qelw saV krinei, legei KurioV o QeoV.
EZEK 20:37 Kai qelw saV perasei upo thn rabdon kai qelw saV ferei eiV touV desmouV thV diaqhkhV.
EZEK 20:38 Kai qelw ekkaqarisei ek mesou umwn touV apostataV kai touV asebhsantaV eiV eme× qelw ekbalei autouV ek thV ghV thV paroikiaV autwn kai den qelousin eiselqei eiV ghn Israhl, kai qelete gnwrisei oti egw eimai o KurioV.
EZEK 20:39 SeiV de, oikoV Israhl, outw legei KurioV o QeoV× Upagete, latreuete ekastoV ta eidwla autou, kai tou loipou, ean den qelhte na mou akouhte× kai mh bebhlonete pleon to onoma mou to agion me ta dwra saV kai me ta eidwla saV.
EZEK 20:40 Dioti epi tou orouV tou agiou mou, epi tou uyhlou orouV tou Israhl, legei KurioV o QeoV, ekei paV o oikoV tou Israhl, panteV oi en th gh qelousi me latreusei× ekei qelw decqh autouV kai ekei qelw zhthsei taV prosforaV saV kai taV aparcaV twn dwrwn saV me panta ta agia saV.
EZEK 20:41 Qelw saV decqh me osmhn euwdiaV, otan saV exagagw ek twn lawn kai saV sunaxw ek twn topwn eiV touV opoiouV dieskorpisqhte× kai qelw agiasqh eiV esaV enwpion twn eqnwn.
EZEK 20:42 Kai qelete gnwrisei oti egw eimai o KurioV, otan saV ferw eiV ghn Israhl, eiV ghn peri thV opoiaV uywsa thn ceira mou oti qelw dwsei authn eiV touV pateraV saV.
EZEK 20:43 Kai ekei qelete enqumhqh taV odouV saV kai panta ta erga saV, eiV ta opoia emianqhte× kai qelete apostrafh autoi eautouV emprosqen twn ofqalmwn saV, dia panta ta kaka saV osa epraxate.
EZEK 20:44 Kai qelete gnwrisei oti egw eimai o KurioV, otan kamw outwV eiV esaV eneken tou onomatoV mou, ouci kata taV ponhraV odouV saV oude kata ta diefqarmena erga saV, oikoV Israhl, legei KurioV o QeoV.
EZEK 20:45 [] Kai egeine logoV Kuriou proV eme, legwn,
EZEK 20:46 Uie anqrwpou, sthrixon to proswpon sou proV meshmbrian kai stalaxon logon proV meshmbrian kai profhteuson kata tou dasouV thV meshmbrinhV pediadoV×
EZEK 20:47 kai eipe proV to dasoV thV meshmbriaV, Akouson ton logon tou Kuriou× Outw legei KurioV o QeoV× Idou, egw qelw anayei pur en soi, kai qelei katafagei en soi pan dendron clwron kai pan dendron xhron× h flox h exafqeisa den qelei sbesqh, kai pan proswpon apo meshmbriaV mecri borra qelei kauqh en autw.
EZEK 20:48 Kai pasa sarx qelei idei, oti egw o KurioV exekausa auto× den qelei sbesqh.
EZEK 20:49 Kai egw eipa, Feu Kurie Qee autoi legousi peri emou, den lalei outoV paroimiaV;

 


Search the online bible

Back to Jesus Work Ministry main home page

Back to Jesus Work Ministry home for spiritual warfare and Christian deliverance ministry

Back to Jesus Work Ministry home for resources on Christian living

Christian deliverance and Spiritual warfare book 1

Christian deliverance and Spiritual warfare book 2

Christian deliverance and Spiritual warfare book 3

Christian deliverance and Spiritual warfare book 4

Spiritual warfare and Christian deliverance ministry classics

Other spiritual warfare and Christian deliverance resources on Jesus Work Ministry

Christian deliverance and spiritual warfare audio sermons (free Christian MP3 audio downloads)

Read online Bible - Modern Greek Bible online. Free online bible on SpiritualWarfare.JesusWork.org -An evangelical online ministry website of Jesus Work Ministry revealing biblical truth and recent errors on spiritual warfare and deliverance ministry principles. Wrong spiritual warfare is harmful when practiced. Avoid the snare of end-time false doctrine and its sad consequences. Free deliverance and spiritual warfare books, spiritual warfare sermons, spiritual warfare audio sermons (free Christian mp3 downloads) and other resources reveal what is bible based and false Christian spiritual warfare and Christian deliverance. Spiritual growth and Christian living resources on spiritual warfare and Christian deliverance ministry principles.

Essential resources for fellow evangelicals whether in Pentecostalism, charismatic movement, Baptist, Presbyterian, AG, AME, non-denominations, Christian fundamentalists, moderates and liberals. Non-evangelicals and non-Christians most welcome. The Truth that brings true freedom knows no boundaries. Learn to distinguish between biblical and non-scripture based spiritual warfare, spiritual warfare prayers, deliverance prayers and other areas of deliverance ministry (deliverence ministry) such as casting out demons, binding demons, dealing with territorial spirits, breaking generational curses, etc.

Plus learn the truth on our spiritual armor (spiritual armour), spiritual weapons of warfare, prayer and fasting, the sword of the spirit, pleading the blood of Jesus, spiritual battles, fighting spiritual warfare, familiar spirits, spiritual authority, demonic attacks, demonic possession cases, demonic influence, casting out demons, demonic deliverance, spiritual healing, healing the wounded spirit, biblical financial freedom etc. Solving the confusion on what is spiritual warfare, deliverance ministry and bringing healing to victims of false doctrine practiced by some “deliverance ministries.” Ultimately revealing Christ, and his truth that came to set captives free from deception, spiritual bondage, the curse of the law and so on. “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free,” Jn 8:31-32. “So if the Son sets you free, you will be free indeed,” Jn 8:36.