Back to Modern Greek Bible online homepage (Contents Page of Online Bible)

 

Ezekiel 23

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]

EZEK 23:1 [] Kai egeine logoV Kuriou proV eme, legwn,
EZEK 23:2 Uie anqrwpou, hsan duo gunaikeV, qugatereV thV authV mhtroV×
EZEK 23:3 kai exeporneuqhsan en Aiguptw× exeporneuqhsan en th neothti autwn× ekei epiesqhsan ta sthqh autwn kai ekei suneqlibhsan oi parqenikoi autwn mastoi.
EZEK 23:4 Ta de onomata autwn hsan, Oola h presbutera kai Ooliba h adelfh authV× kai autai egeinan emou kai egennhsan uiouV kai qugateraV. Hsan loipon ta onomata autwn Samareia h Oola kai Ierousalhm h Ooliba.
EZEK 23:5 Kai h Oola exeporneuqh, enw hto emou, kai parefronhse dia touV erastaV authV, touV AssuriouV touV geitonaV authV,
EZEK 23:6 endedumenouV kuana, taxiarcouV kai arcontaV, pantaV erasmiouV neouV, ippeiV ippeuontaV ef' ippwn.
EZEK 23:7 Kai epraxe taV porneiaV authV met' autwn, oitineV panteV hsan oi eklektoi twn Assuriwn, kai meta pantwn ekeinwn, dia touV opoiouV parefronhsen× en pasi toiV eidwloiV autwn emiaineto.
EZEK 23:8 Kai den afhke thn porneian authV thn ex Aiguptou× dioti met' authV ekoimwnto en th neothti authV kai outoi epiezon ta parqenika authV sthqh kai execeon thn porneian autwn ep' authn.
EZEK 23:9 Dia touto paredwka authn eiV taV ceiraV twn erastwn authV, eiV taV ceiraV twn Assuriwn, dia touV opoiouV parefronhsen.
EZEK 23:10 Outoi anekaluyan thn aiscunhn authV× elabon touV uiouV authV kai taV qugateraV authV kai authn en romfaia apekteinan, kai egeine peribohtoV metaxu twn gunaikwn, kai exetelesan krisin ep' authn.
EZEK 23:11 [] Ote de h adelfh authV Ooliba eide touto, diefqarh en th parafrosunh authV uper ekeinhn kai en taiV porneiaiV authV uper taV porneiaV thV adelfhV authV×
EZEK 23:12 parefronhse dia touV AssuriouV touV geitonaV authV, taxiarcouV kai arcontaV endedumenouV polutelwV, ippeiV ippeuontaV ef' ippwn, pantaV neouV erasmiouV.
EZEK 23:13 Kai eidon oti emianqh× mian odon ecousin amfoterai.
EZEK 23:14 Proseqesen eti eiV taV eauthV porneiaV× dioti wV eiden andraV ezwgrafhmenouV epi tou toicou, eikonaV Caldaiwn, oitineV hsan ezwgrafhmenoi me milton,
EZEK 23:15 periezwsmenouV zwnaV epi taV osfuaV autwn, forountaV tiaraV bebammenaV epi taV kefalaV autwn, pantaV econtaV oyin arcontwn, omoiouV me touV BabulwniouV thV ghV twn Caldaiwn, en h egennhqhsan.
EZEK 23:16 kai wV eiden autouV me touV ofqalmouV authV, parefronhse di' autouV kai exapesteile proV autouV presbeiV eiV thn Caldaian.
EZEK 23:17 Kai oi Babulwnioi hlqon proV authn eiV thn koithn tou erwtoV kai emianan authn me thn porneian autwn kai emianqh met' autwn kai h yuch authV apexenwqh ap' autwn.
EZEK 23:18 Kai apekaluye taV porneiaV authV kai exeskepase thn aiscunhn authV× tote h yuch mou apexenwqh ap' authV, kaqwV h yuch mou eicen apoxenwqh apo thV adelfhV authV.
EZEK 23:19 Dioti eplhqune taV porneiaV authV, anakalousa eiV mnhmhn taV hmeraV thV neothtoV authV, ote eporneueto en gh Aiguptou.
EZEK 23:20 Kai parefronhse dia touV erastaV authV, twn opoiwn h sarx einai sarx onwn kai h reusiV autwn reusiV ippwn.
EZEK 23:21 Kai enequmhqhV thn akolasian thV neothtoV sou, ote ta sthqh sou epiezonto upo twn Aiguptiwn, dia touV mastouV thV neothtoV sou.
EZEK 23:22 [] Dia touto, Ooliba, outw legei KurioV o QeoV× Idou, egw qelw egeirei touV erastaV sou enantion sou, af' wn h yuch sou apexenwqh, kai qelw ferei autouV enantion sou pantacoqen×
EZEK 23:23 touV BabulwniouV kai pantaV touV CaldaiouV, Fekwd kai Swe kai Kwe, pantaV touV AssuriouV met' autwn× oitineV panteV einai erasmioi neoi, taxiarcoi kai hgemoneV, stratarcai kai onomastoi, panteV ippeuonteV ef' ippwn.
EZEK 23:24 Kai qelousin elqei enantion sou meta armatwn, meta amaxwn kai trocwn kai meta plhqouV lawn, kai qelousi qesei kuklw enantion sou qureouV kai aspidaV kai perikefalaiaV× kai qelw qesei enwpion autwn krisin kai qelousi se krinei kata taV kriseiV autwn.
EZEK 23:25 Kai qelw sthsei ton zhlon mou enantion sou kai qelousi ferqh proV se met' orghV× qelousin ekkoyei thn muthn sou kai ta wta sou× kai to upoloipon sou qelei pesei en macaira× outoi qelousi labei touV uiouV sou kai taV qugateraV sou× to de upoloipon sou qelei katafagwqh upo puroV.
EZEK 23:26 Qelousin eti se ekdusei ta imatia sou kai afairesei touV stolismouV thV lamprothtoV sou.
EZEK 23:27 Kai qelw pausei apo sou thn akolasian sou kai thn porneian sou thn ek ghV Aiguptou× kai den qeleiV shkwsei touV ofqalmouV sou proV autouV, kai den qeleiV enqumhqh pleon thn Aigupton.
EZEK 23:28 Dioti outw legei KurioV o QeoV× Idou, qelw se paradwsei eiV thn ceira ekeinwn touV opoiouV miseiV, eiV thn ceira ekeinwn af' wn apexenwqh h yuch sou.
EZEK 23:29 Kai qelousi ferqh proV se me misoV, kai qelousi labei pantaV touV kopouV sou, kai qelousi se egkataleiyei gumnhn kai askepaston× kai h aiscunh thV porneiaV sou qelei apokalufqh kai h akolasia sou kai ai porneiai sou.
EZEK 23:30 Tauta qelw kamei eiV se, epeidh eporneuqhV katopin twn eqnwn, epeidh emianqhV en toiV eidwloiV autwn.
EZEK 23:31 En th odw thV adelfhV sou periepathsaV× dia touto qelw dwsei eiV thn ceira sou to pothrion authV.
EZEK 23:32 Outw legei KurioV o QeoV× To pothrion thV adelfhV sou qeleiV piei, to baqu kai platu× qeleiV eisqai gelwV kai paignion× to pothrion touto cwrei polu.
EZEK 23:33 QeleiV emplhsqh apo meqhV kai qliyewV, me to pothrion thV ekplhxewV kai tou afanismou, me to pothrion thV adelfhV sou SamareiaV.
EZEK 23:34 Kai qeleiV piei auto kai straggisei, kai qeleiV suntriyei ta ostraka autou, kai qeleiV diasparaxei ta sthqh sou× dioti egw elalhsa, legei KurioV o QeoV.
EZEK 23:35 Dia touto outw legei KurioV o QeoV× Epeidh me elhsmonhsaV kai me aperriyaV opisw twn nwtwn sou, bastason loipon kai su thn akolasian sou kai taV porneiaV sou.
EZEK 23:36 [] Kai eipe KurioV proV eme× Uie anqrwpou, qeleiV krinei thn Oola kai thn Ooliba; apaggeilon loipon proV autaV ta bdelugmata autwn×
EZEK 23:37 oti emoiceuonto, kai einai aima en taiV cersin autwn, kai emoiceuonto meta twn eidwlwn autwn, kai oti diebibazon carin autwn ta tekna autwn, ta opoia egennhsan eiV eme, dia tou puroV eiV katanalwsin.
EZEK 23:38 Epraxan eti touto eiV eme× emianan ta agia mou en th auth hmera kai ebebhlwsan ta sabbata mou.
EZEK 23:39 Dioti ote esfaxan ta tekna autwn eiV ta eidwla autwn, tote eishrconto thn authn hmeran eiV ta agia mou, dia na bebhlonwsin auta× kai idou, outwV epratton en mesw tou oikou mou.
EZEK 23:40 Kai proseti eipe oti seiV epemyate proV andraV, dia na elqwsi makroqen, proV touV opoiouV estalh presbuV, kai idou, hlqon× dia touV opoiouV elousqhV, bayaV touV ofqalmouV sou kai estolisqhV me stolismouV.
EZEK 23:41 Kai ekaqhsaV epi klinhV megaloprepouV kai emprosqen authV hto trapeza htoimasmenh, ef' hV eqesaV to qumiama mou kai to elaion mou.
EZEK 23:42 Kai hsan en auth fwnai plhqouV agallomenou× kai meta twn andrwn tou oclou eishgonto Sabaioi ek thV erhmou, forounteV braciolia epi taV ceiraV autwn kai wraiouV stefanouV epi taV kefalaV autwn.
EZEK 23:43 Tote eipa proV thn kataghrasasan en moiceiaiV, Twra kamnousi porneiaV met' authV kai auth met' ekeinwn
EZEK 23:44 kai outoi eishrconto proV authn, kaqwV eisercontai proV gunaika pornhn× outwV eishrconto proV thn Oola kai proV thn Ooliba, taV akolastouV gunaikaV.
EZEK 23:45 Dia touto andreV dikaioi, outoi qelousi krinei autaV, kata thn krisin twn moicalidwn kai kata thn krisin twn ekceouswn aima× epeidh einai moicalideV kai aima einai en taiV cersin autwn.
EZEK 23:46 Oqen outw legei KurioV o QeoV× Qelw anabibasei ep' autaV oclon kai qelw paradwsei autaV eiV tarachn kai diarpaghn.
EZEK 23:47 Kai o ocloV qelei liqobolhsei autaV me liqouV kai katakoyei autaV me ta xifh autwn× qelousi foneusei touV uiouV autwn kai taV qugateraV autwn kai taV oikiaV autwn qelousi katakausei en puri.
EZEK 23:48 Outw qelw pausei thn akolasian apo thV ghV, dia na maqwsi pasai ai gunaikeV na mh prattwsi kata taV akolasiaV saV.
EZEK 23:49 Kai qelousin antapodwsei taV akolasiaV umwn ef' umaV, kai qelete bastasei taV amartiaV twn eidwlwn saV× kai qelete gnwrisei oti egw eimai KurioV o QeoV.

 


Search the online bible

Back to Jesus Work Ministry main home page

Back to Jesus Work Ministry home for spiritual warfare and Christian deliverance ministry

Back to Jesus Work Ministry home for resources on Christian living

Christian deliverance and Spiritual warfare book 1

Christian deliverance and Spiritual warfare book 2

Christian deliverance and Spiritual warfare book 3

Christian deliverance and Spiritual warfare book 4

Spiritual warfare and Christian deliverance ministry classics

Other spiritual warfare and Christian deliverance resources on Jesus Work Ministry

Christian deliverance and spiritual warfare audio sermons (free Christian MP3 audio downloads)

Read online Bible - Modern Greek Bible online. Free online bible on SpiritualWarfare.JesusWork.org -An evangelical online ministry website of Jesus Work Ministry revealing biblical truth and recent errors on spiritual warfare and deliverance ministry principles. Wrong spiritual warfare is harmful when practiced. Avoid the snare of end-time false doctrine and its sad consequences. Free deliverance and spiritual warfare books, spiritual warfare sermons, spiritual warfare audio sermons (free Christian mp3 downloads) and other resources reveal what is bible based and false Christian spiritual warfare and Christian deliverance. Spiritual growth and Christian living resources on spiritual warfare and Christian deliverance ministry principles.

Essential resources for fellow evangelicals whether in Pentecostalism, charismatic movement, Baptist, Presbyterian, AG, AME, non-denominations, Christian fundamentalists, moderates and liberals. Non-evangelicals and non-Christians most welcome. The Truth that brings true freedom knows no boundaries. Learn to distinguish between biblical and non-scripture based spiritual warfare, spiritual warfare prayers, deliverance prayers and other areas of deliverance ministry (deliverence ministry) such as casting out demons, binding demons, dealing with territorial spirits, breaking generational curses, etc.

Plus learn the truth on our spiritual armor (spiritual armour), spiritual weapons of warfare, prayer and fasting, the sword of the spirit, pleading the blood of Jesus, spiritual battles, fighting spiritual warfare, familiar spirits, spiritual authority, demonic attacks, demonic possession cases, demonic influence, casting out demons, demonic deliverance, spiritual healing, healing the wounded spirit, biblical financial freedom etc. Solving the confusion on what is spiritual warfare, deliverance ministry and bringing healing to victims of false doctrine practiced by some “deliverance ministries.” Ultimately revealing Christ, and his truth that came to set captives free from deception, spiritual bondage, the curse of the law and so on. “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free,” Jn 8:31-32. “So if the Son sets you free, you will be free indeed,” Jn 8:36.