Back to Modern Greek Bible online homepage (Contents Page of Online Bible)

 

Ezekiel 40

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]

EZEK 40:1 [] En tw eikostw pemptw etei thV aicmalwsiaV hmwn, en th arch tou etouV, th dekath tou mhnoV, tw dekatw tetartw etei meta thn alwsin thV polewV, en th auth hmera ceir Kuriou estaqh ep' eme kai me eferen ekei.
EZEK 40:2 Di' oramatwn tou Qeou me eferen eiV ghn Israhl kai me eqesen epi orouV uyhlotatou, ef' ou hto proV meshmbrian wV oikodomh polewV.
EZEK 40:3 Kai me eferen ekei kai idou, anqrwpoV tou opoiou h qea hto wV qea calkou, kai eicen en th ceiri autou nhma linoun kai metron kalaminon, kai autoV istato en th pulh.
EZEK 40:4 Kai o anqrwpoV eipe proV eme, Uie anqrwpou, ide me touV ofqalmouV sou kai akouson me ta wta sou kai qeson thn kardian sou epi panta osa egw soi deixw× dioti, dia na soi deixw tauta, eishcqhV entauqa× apaggeilon panta osa blepeiV proV ton oikon Israhl.
EZEK 40:5 [] Kai idou, periboloV exwqen tou oikou kuklw, kai en th ceiri tou anqrwpou metron kalaminon ex phcwn kai miaV palamhV× kai emetrhse to platoV tou oikodomhmatoV, ena kalamon, kai to uyoV, ena kalamon.
EZEK 40:6 Tote hlqe proV thn pulhn thn blepousan kata anatolaV, kai anebh taV baqmidaV authV kai emetrhse to katwflion thV pulhV, platoV enoV kalamou, kai to anwflion, platoV enoV kalamou.
EZEK 40:7 Kai ekaston oikhma hto makron ena kalamon kai platu ena kalamon× kai metaxu twn oikhmatwn hsan pente phcai× kai to katwflion thV pulhV plhsion thV stoaV thV proV thn pulhn thn eswqen hto enoV kalamou.
EZEK 40:8 Tote emetrhse thn stoan thV pulhV thV eswqen kai hto enoV kalamou.
EZEK 40:9 Epeita emetrhse thn stoan thV pulhV, oktw phcaV, kai ta metwpa authV, duo phcaV× h stoa de thV pulhV hto eswqen.
EZEK 40:10 Kai ta oikhmata thV pulhV proV anatolaV hsan tria enteuqen kai tria ekeiqen× kai ta tria enoV metrou, kai ta metwpa eicon en metron, enteuqen kai ekeiqen.
EZEK 40:11 Kai emetrhse to platoV thV eisodou thV pulhV, deka phcaV, kai to mhkoV thV pulhV, dekatreiV phcaV.
EZEK 40:12 Hto de emprosqen twn oikhmatwn diasthma mia phch enteuqen kai diasthma mia phch ekeiqen× kai ta oikhmata hsan ex phcwn enteuqen kai ex phcwn ekeiqen.
EZEK 40:13 Epeita emetrhse thn pulhn apo thV steghV tou enoV oikhmatoV mecri thV steghV tou allou× to platoV hto eikosipente phcwn kai qura apenanti quraV.
EZEK 40:14 Kai ekame ta metwpa exhkonta phcwn mecri tou metwpou thV aulhV kuklw kuklw tou pulwnoV.
EZEK 40:15 Kai apo tou proswpou thV pulhV thV eisodou ewV tou proswpou thV stoaV thV eswteraV pulhV hsan penthkonta phcai.
EZEK 40:16 Kai hsan paraqura adiorata eiV ta oikhmata kai eiV ta metwpa autwn eswqen thV pulhV kuklw kuklw, kai wsautwV eiV taV stoaV× hsan paraqura kai eswqen kuklw kuklw, ef' ekastou de metwpou foinikeV.
EZEK 40:17 Kai me eferen eiV thn exwteran aulhn kai idou, qalamoi kai liqostrwton kateskeuasmenon en th aulh kuklw kuklw× triakonta qalamoi epi tou liqostrwtou.
EZEK 40:18 Kai to liqostrwton to epi ta plagia twn pulwn, kata to mhkoV twn pulwn, hto to katwteron liqostrwton.
EZEK 40:19 Kai emetrhse to platoV apo tou proswpou thV katwteraV pulhV mecri tou proswpou thV eswteraV aulhV exwqen, ekaton phcaV proV anatolaV kai proV borran.
EZEK 40:20 Kai thn pulhn thV exwteraV aulhV thn blepousan proV borran emetrhse, to mhkoV authV kai to platoV authV.
EZEK 40:21 Kai ta oikhmata authV hsan tria enteuqen kai tria ekeiqen, kai ta metwpa authV kai ta toxa authV hsan kata to metron thV prwthV pulhV, to mhkoV authV penthkonta phcwn kai to platoV authV eikosipente phcwn.
EZEK 40:22 Kai ta paraqura autwn kai ta toxa autwn kai oi foinikeV autwn hsan kata to metron thV pulhV thV blepoushV proV anatolaV× kai anebainon proV authn di' epta baqmidwn× kai ta toxa authV hsan emprosqen autwn.
EZEK 40:23 Kai h pulh thV eswteraV aulhV hto apenanti thV pulhV thV proV borran kai proV anatolaV× kai emetrhsen apo pulhV eiV pulhn, ekaton phcaV.
EZEK 40:24 Kai me efere proV noton, kai idou, pulh blepousa proV noton× kai emetrhse ta metwpa authV kai ta toxa authV, kata ta auta metra.
EZEK 40:25 Kai hsan paraqura eiV authn kai eiV ta toxa authV kuklw kuklw, wV ta paraqura ekeina× to mhkoV penthkonta phcwn kai to platoV eikosipente phcwn.
EZEK 40:26 Kai h anabasiV authV hto epta baqmideV kai ta toxa authV hsan emprosqen autwn× kai eice foinikaV, ena enteuqen kai ena ekeiqen, epi twn metwpwn authV.
EZEK 40:27 [] Kai hto pulh eiV thn eswteran aulhn proV noton× kai emetrhsen apo pulhV eiV pulhn, proV noton, ekaton phcaV.
EZEK 40:28 Kai me eferen eiV thn eswteran aulhn dia thV notiou pulhV× kai emetrhse thn notion pulhn kata ta auta metra.
EZEK 40:29 Kai ta oikhmata authV kai ta metwpa authV kai ta toxa authV kata ta auta metra× kai hsan paraqura eiV authn kai eiV ta toxa authV kuklw kuklw× penthkonta phcwn to mhkoV kai eikosipente phcwn to platoV.
EZEK 40:30 Kai ta toxa kuklw kuklw hsan eikosipente phcwn to mhkoV kai pente phcwn to platoV.
EZEK 40:31 Kai ta toxa authV hsan proV thn exwteran aulhn, kai foinikeV epi twn metwpwn authV, kai oktw baqmideV h anabasiV authV.
EZEK 40:32 Kai me eferen eiV thn eswteran pulhn proV anatolaV, kai emetrhse thn pulhn kata ta auta metra.
EZEK 40:33 Kai ta oikhmata authV kai ta metwpa authV kai ta toxa authV hsan kata ta auta metra× kai hsan paraqura eiV authn kai eiV ta toxa authV kuklw kuklw, penthkonta phcwn to mhkoV kai eikosipente phcwn to platoV.
EZEK 40:34 Kai ta toxa authV hsan proV thn exwteran aulhn, kai foinikeV epi twn metwpwn authV, enteuqen kai ekeiqen, kai oktw baqmideV h anabasiV authV.
EZEK 40:35 Kai me eferen eiV thn boreion pulhn kai emetrhsen authn kata ta auta metra×
EZEK 40:36 ta oikhmata authV, ta metwpa authV kai ta toxa authV kai ta paraqura authV kuklw kuklw× to mhkoV penthkonta phcwn kai to platoV eikosipente phcwn.
EZEK 40:37 Kai ta metwpa authV hsan proV thn exwteran aulhn, kai foinikeV epi twn metwpwn authV, enteuqen kai ekeiqen, kai oktw baqmideV h anabasiV authV.
EZEK 40:38 Kai oi qalamoi kai ai eisodoi authV hsan plhsion twn metwpwn twn pulwn, opou eplunon to olokautwma.
EZEK 40:39 [] Kai en th stoa thV pulhV hsan duo trapezai enteuqen kai duo trapezai ekeiqen, dia na sfazwsin ep' autwn to olokautwma kai thn peri amartiaV prosforan kai thn peri anomiaV prosforan.
EZEK 40:40 Kai eiV to exw plagion, kaqwV anebaine tiV proV thn eisodon thV boreiou pulhV, hsan duo trapezai, kai eiV to allo plagion, to proV thn stoan thV pulhV, duo trapezai.
EZEK 40:41 TessareV trapezai hsan enteuqen kai tessareV trapezai ekeiqen para ta plagia thV pulhV× oktw trapezai, ef' wn esfazon ta qumata.
EZEK 40:42 Kai ai tessareV trapezai tou olokautwmatoV hsan ek liqou pelekhtou, miaV phchV kai hmiseoV to mhkoV kai miaV phchV kai hmiseoV to platoV kai miaV phchV to uyoV× kai ep' autwn eqeton ta ergaleia, di' wn esfazon to olokautwma kai thn qusian.
EZEK 40:43 Kai eswqen hsan agkistra, miaV palamhV to platoV, proshlwmena kuklw kuklw× epi de twn trapezwn eqeton to kreaV twn prosforwn.
EZEK 40:44 Kai exwqen thV pulhV thV eswteraV hsan oi qalamoi twn mousikwn, en th eswtera aulh th epi ta plagia thV boreiou pulhV× kai ta proswpa autwn hsan proV noton, en epi to plagion thV anatolikhV pulhV blepon proV borran.
EZEK 40:45 Kai eipe proV eme, O qalamoV outoV o blepwn proV noton einai dia touV iereiV touV fulattontaV thn fulakhn tou oikou,
EZEK 40:46 o de qalamoV o blepwn proV borran einai dia touV iereiV touV fulattontaV thn fulakhn tou qusiasthriou× outoi einai oi uioi Sadwk, metaxu twn uiwn Leui, oitineV prosercontai eiV ton Kurion, dia na leitourgwsin eiV auton.
EZEK 40:47 Kai emetrhse thn aulhn, mhkoV ekaton phcwn kai platoV ekaton phcwn, eiV tetragwnon× kai to qusiasthrion hto emprosqen tou oikou.
EZEK 40:48 Kai me eferen eiV thn stoan tou oikou kai emetrhsen ekaston metwpon thV stoaV, pente phcwn enteuqen kai pente phcwn ekeiqen× kai to platoV thV pulhV triwn phcwn enteuqen kai triwn phcwn ekeiqen.
EZEK 40:49 to mhkoV thV stoaV hto eikosi phcwn kai to platoV endeka phcwn× kai me efere dia twn baqmidwn, di' wn anebainon eiV authn× kai hsan stuloi para ta metwpa, eiV enteuqen kai eiV ekeiqen.

 


Search the online bible

Back to Jesus Work Ministry main home page

Back to Jesus Work Ministry home for spiritual warfare and Christian deliverance ministry

Back to Jesus Work Ministry home for resources on Christian living

Christian deliverance and Spiritual warfare book 1

Christian deliverance and Spiritual warfare book 2

Christian deliverance and Spiritual warfare book 3

Christian deliverance and Spiritual warfare book 4

Spiritual warfare and Christian deliverance ministry classics

Other spiritual warfare and Christian deliverance resources on Jesus Work Ministry

Christian deliverance and spiritual warfare audio sermons (free Christian MP3 audio downloads)

Read online Bible - Modern Greek Bible online. Free online bible on SpiritualWarfare.JesusWork.org -An evangelical online ministry website of Jesus Work Ministry revealing biblical truth and recent errors on spiritual warfare and deliverance ministry principles. Wrong spiritual warfare is harmful when practiced. Avoid the snare of end-time false doctrine and its sad consequences. Free deliverance and spiritual warfare books, spiritual warfare sermons, spiritual warfare audio sermons (free Christian mp3 downloads) and other resources reveal what is bible based and false Christian spiritual warfare and Christian deliverance. Spiritual growth and Christian living resources on spiritual warfare and Christian deliverance ministry principles.

Essential resources for fellow evangelicals whether in Pentecostalism, charismatic movement, Baptist, Presbyterian, AG, AME, non-denominations, Christian fundamentalists, moderates and liberals. Non-evangelicals and non-Christians most welcome. The Truth that brings true freedom knows no boundaries. Learn to distinguish between biblical and non-scripture based spiritual warfare, spiritual warfare prayers, deliverance prayers and other areas of deliverance ministry (deliverence ministry) such as casting out demons, binding demons, dealing with territorial spirits, breaking generational curses, etc.

Plus learn the truth on our spiritual armor (spiritual armour), spiritual weapons of warfare, prayer and fasting, the sword of the spirit, pleading the blood of Jesus, spiritual battles, fighting spiritual warfare, familiar spirits, spiritual authority, demonic attacks, demonic possession cases, demonic influence, casting out demons, demonic deliverance, spiritual healing, healing the wounded spirit, biblical financial freedom etc. Solving the confusion on what is spiritual warfare, deliverance ministry and bringing healing to victims of false doctrine practiced by some “deliverance ministries.” Ultimately revealing Christ, and his truth that came to set captives free from deception, spiritual bondage, the curse of the law and so on. “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free,” Jn 8:31-32. “So if the Son sets you free, you will be free indeed,” Jn 8:36.