Back to Modern Greek Bible online homepage (Contents Page of Online Bible)

 

Joshua 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

JOSH 10:1 [] Kai wV hkousen Adwnisedek o basileuV thV Ierousalhm oti o IhsouV ekurieuse thn Gai kai exwloqreusen authn, oti, kaqwV ekamen eiV thn Iericw kai eiV ton basilea authV, outwV ekamen eiV thn Gai kai eiV ton basilea authV, kai oti oi katoikoi thV Gabawn ekamon eirhnhn meta tou Israhl kai emenon metaxu autwn,
JOSH 10:2 efobhqhsan sfodra× dioti hto poliV megalh h Gabawn, wV mia twn basilikwn polewn, kai dioti hto megalhtera thV Gai, kai panteV oi andreV authV dunatoi.
JOSH 10:3 Dia touto apesteilen Adwnisedek o basileuV thV Ierousalhm proV ton Wam basilea thV Cebrwn, kai proV ton Piram basilea thV Iarmouq, kai proV ton Iafia basilea thV LaceiV, kai proV ton Debeir basilea thV Eglwn, legwn,
JOSH 10:4 Anabhte proV eme kai bohqhsate moi, dia na pataxwmen thn Gabawn× dioti ekamen eirhnhn meta tou Ihsou kai meta twn uiwn Israhl.
JOSH 10:5 Kai sunacqenteV oi pente basileiV twn Amorraiwn, o basileuV thV Ierousalhm, o basileuV thV Cebrwn, o basileuV thV Iarmouq, o basileuV thV LaceiV, o basileuV thV Eglwn, anebhsan, autoi kai panta ta strateumata autwn, kai estratopedeusan emprosqen thV Gabawn kai epolemoun enantion authV.
JOSH 10:6 Kai oi Gabawnitai apesteilan proV ton Ihsoun eiV to stratopedon eiV Galgala, legonteV, Mh aposurhV thn ceira sou apo twn doulwn sou× anaba proV hmaV tacewV kai swson hmaV kai bohqhson hmaV× dioti sunhcqhsan enantion hmwn panteV oi basileiV twn Amorraiwn, oi katoikounteV thn oreinhn.
JOSH 10:7 [] Kai anebh o IhsouV apo Galgalwn, autoV kai paV o laoV o polemisthV met' autou kai panteV oi dunatoi en iscui.
JOSH 10:8 Kai eipe KurioV proV ton Ihsoun, Mh fobhqhV autouV× dioti paredwka autouV eiV thn ceira sou× den qelei staqh emprosqen sou oudeiV ex autwn.
JOSH 10:9 Hlqe loipon ep' autouV o IhsouV exaifnhV, anabaV apo Galgalwn di' olhV thV nuktoV.
JOSH 10:10 Kai katetropwsen autouV o KurioV emprosqen tou Israhl, kai epataxan autouV en sfagh megalh en Gabawn, kai katediwxan autouV eiV thn odon thn anabainousan proV Baiq-wrwn, kai katekopton autouV ewV Azhka kai ewV Makkhda.
JOSH 10:11 Kai enw, feugonteV ap' emprosqen tou Israhl, hsan en th katabasei thV Baiq-wrwn, o KurioV erriyen ek tou ouranou kat' autwn liqouV megalouV ewV Azhka, kai apeqanon× perissoteroi hsan oi apoqanonteV ek twn liqwn thV calazhV, par' osouV oi uioi Israhl katekoyan en macaira.
JOSH 10:12 Tote elalhsen o IhsouV proV ton Kurion, kaq' hn hmeran o KurioV paredwke touV AmorraiouV emprosqen twn uiwn Israhl, kai eipen enwpion tou Israhl, Sthqi, hlie, epi thn Gabawn, kai su, selhnh, epi thn faragga Aialwn.
JOSH 10:13 Kai o hlioV estaqh kai h selhnh emeinen, ewsou o laoV exedikhqh touV ecqrouV autou. Den einai touto gegrammenon en tw bibliw tou Iashr; Kai estaqh o hlioV en tw mesw tou ouranou, kai den espeuse na dush ewV miaV oloklhrou hmeraV.
JOSH 10:14 Kai toiauth hmera den uphrxen oute proteron oute usteron, wste o KurioV na akoush fwnhn anqrwpou× dioti o KurioV epolemei uper tou Israhl.
JOSH 10:15 [] Kai epestreyen o IhsouV, kai paV o Israhl met' autou, eiV to stratopedon eiV Galgala.
JOSH 10:16 Oi de pente basileiV outoi efugon kai ekrufqhsan eiV sphlaion en Makkhda.
JOSH 10:17 Kai anhggeilan proV ton Ihsoun, legonteV, oi pente basileiV eureqhsan kekrummenoi eiV sphlaion en Makkhda.
JOSH 10:18 Kai eipen o IhsouV, Kulisate liqouV megalouV eiV to stoma tou sphlaiou, kai katasthsate anqrwpouV plhsion autou dia na fulattwsin autouV×
JOSH 10:19 kai seiV mh stekesqe× katadiwkete touV ecqrouV saV kai pataxate to opisqen autwn× mh afhshte autouV na eiselqwsin eiV taV poleiV autwn× dioti KurioV o QeoV saV paredwken autouV eiV taV ceiraV saV.
JOSH 10:20 Kai afou o IhsouV kai oi uioi Israhl eteleiwsan foneuonteV autouV en sfagh megalh sfodra, ewsou exwloqreuqhsan, oi loipoi ex autwn, osoi dieswqhsan, eishlqon eiV wcurwmenaV poleiV.
JOSH 10:21 Kai paV o laoV epestreyen eiV to stratopedon proV ton Ihsoun eiV Makkhda en eirhnh× oudeiV ekinhse thn glwssan autou kata tinoV ek twn uiwn Israhl.
JOSH 10:22 Kai eipen o IhsouV, Anoixate to stoma tou sphlaiou kai exagagete proV eme touV pente basileiV ekeinouV ek tou sphlaiou.
JOSH 10:23 Kai ekamon outw kai exhgagon proV auton touV pente basileiV ekeinouV ek tou sphlaiou, ton basilea thV Ierousalhm, ton basilea thV Cebrwn, ton basilea thV Iarmouq, ton basilea thV LaceiV, ton basilea thV Eglwn.
JOSH 10:24 Kai afou exhgagon proV ton Ihsoun touV basileiV ekeinouV, ekalesen o IhsouV pantaV touV andraV tou Israhl, kai eipe proV touV archgouV twn polemistwn touV elqontaV met' autou, Plhsiasate, balete touV podaV saV epi touV trachlouV twn basilewn toutwn. Kai autoi eplhsiasan kai ebalon touV podaV autwn epi touV trachlouV autwn.
JOSH 10:25 Kai eipe proV autouV o IhsouV, Mh fobeisqe mhde deiliate× andrizesqe kai endunamousqe× epeidh outw qelei kamei o KurioV eiV pantaV touV ecqrouV saV, kata twn opoiwn macesqe.
JOSH 10:26 Kai meta tauta epataxen autouV o IhsouV kai eqanatwsen autouV kai ekremasen autouV eiV pente xula× kai ekremonto eiV ta xula ewV esperaV.
JOSH 10:27 Peri de thn dusin tou hliou, prosetaxen o IhsouV, kai katebibasan autouV apo twn xulwn kai erriyan autouV eiV to sphlaion, opou eicon krufqh, kai ekulisan liqouV megalouV eiV to stoma tou sphlaiou, oitineV menousin ewV thV shmeron hmeraV.
JOSH 10:28 [] Kai en ekeinh th hmera ekurieusen o IhsouV thn Makkhda, kai epataxen en stomati macairaV authn kai ton basilea authV× exwloqreusen autouV kai pasaV taV yucaV taV en auth× den afhken upoloipon× kai ekamen eiV ton basilea thV Makkhda, kaqwV ekamen eiV ton basilea thV Iericw.
JOSH 10:29 Kai diebh o IhsouV, kai paV o Israhl met' autou, ek Makkhda eiV Libna kai epolemei thn Libna.
JOSH 10:30 Kai paredwken o KurioV kai authn kai ton basilea authV eiV thn ceira tou Israhl× kai epataxen en stomati macairaV authn kai pasaV taV yucaV taV en auth× den afhken en auth upoloipon× kai ekamen eiV ton basilea authV, kaqwV ekamen eiV ton basilea thV Iericw.
JOSH 10:31 Kai diebh o IhsouV, kai paV o Israhl met' autou, ek Libna eiV LaceiV, kai estratopedeuse katenanti authV kai epolemei authn.
JOSH 10:32 Kai paredwken o KurioV thn LaceiV eiV thn ceira tou Israhl, kai ekurieusen authn thn deuteran hmeran, kai epataxen en stomati macairaV authn kai pasaV taV yucaV taV en auth, kata panta osa ekamen eiV thn Libna.
JOSH 10:33 Tote anebh Wram o basileuV thV Gezer dia na bohqhsh thn LaceiV× kai o IhsouV epataxen auton kai ton laon autou, ewsou den afhken eiV auton upoloipon.
JOSH 10:34 Kai diebh o IhsouV, kai paV o Israhl met' autou, ek LaceiV eiV Eglwn, kai estratopedeusan katenanti authV kai epolemoun authn×
JOSH 10:35 kai ekurieusan authn en th hmera ekeinh, kai epataxan authn en stomati macairaV× kai exwloqreusen en ekeinh th hmera pasaV taV yucaV taV en auth, kata panta osa ekamen eiV thn LaceiV.
JOSH 10:36 Kai anebh o IhsouV, kai paV o Israhl met' autou, ex Eglwn eiV Cebrwn, kai epolemoun authn×
JOSH 10:37 kai ekurieusan authn kai epataxan en stomati macairaV authn kai ton basilea authV kai pasaV taV poleiV authV kai pasaV taV yucaV taV en auth× den afhken upoloipon× kata panta osa ekamen eiV thn Eglwn× kai exwloqreusen authn kai pasaV taV yucaV taV en auth.
JOSH 10:38 Kai estreyen o IhsouV, kai paV o Israhl met' autou× eiV Debeir kai epolemoun authn×
JOSH 10:39 kai ekurieusen authn kai ton basilea authV kai pasaV taV poleiV authV× kai epataxan autouV en stomati macairaV kai exwloqreusan pasaV taV yucaV taV en auth, den afhken upoloipon× kaqwV ekamen eiV thn Cebrwn, outwV ekamen eiV thn Debeir kai eiV ton basilea authV× kai kaqwV ekamen eiV thn Libna kai eiV ton basilea authV.
JOSH 10:40 OutwV epataxen o IhsouV pasan thn ghn thn oreinhn kai thn meshmbrinhn kai thn pedinhn kai thn Asdwq kai pantaV touV basileiV autwn× den afhken upoloipon, all' exwloqreuse pan to econ pnohn, kaqwV prosetaxe KurioV o QeoV tou Israhl.
JOSH 10:41 Kai epataxen autouV o IhsouV apo KadhV-barnh ewV GazhV, kai pasan thn ghn Gesen, ewV Gabawn.
JOSH 10:42 Kai pantaV toutouV touV basileiV kai thn ghn autwn o IhsouV ekurieuse dia miaV, dioti KurioV o QeoV tou Israhl epolemei uper tou Israhl.
JOSH 10:43 Kai epestreyen o IhsouV, kai paV Israhl met' autou, eiV to stratopedon eiV Galgala.

 


Search the online bible

Back to Jesus Work Ministry main home page

Back to Jesus Work Ministry home for spiritual warfare and Christian deliverance ministry

Back to Jesus Work Ministry home for resources on Christian living

Christian deliverance and Spiritual warfare book 1

Christian deliverance and Spiritual warfare book 2

Christian deliverance and Spiritual warfare book 3

Christian deliverance and Spiritual warfare book 4

Spiritual warfare and Christian deliverance ministry classics

Other spiritual warfare and Christian deliverance resources on Jesus Work Ministry

Christian deliverance and spiritual warfare audio sermons (free Christian MP3 audio downloads)

Read online Bible - Modern Greek Bible online. Free online bible on SpiritualWarfare.JesusWork.org -An evangelical online ministry website of Jesus Work Ministry revealing biblical truth and recent errors on spiritual warfare and deliverance ministry principles. Wrong spiritual warfare is harmful when practiced. Avoid the snare of end-time false doctrine and its sad consequences. Free deliverance and spiritual warfare books, spiritual warfare sermons, spiritual warfare audio sermons (free Christian mp3 downloads) and other resources reveal what is bible based and false Christian spiritual warfare and Christian deliverance. Spiritual growth and Christian living resources on spiritual warfare and Christian deliverance ministry principles.

Essential resources for fellow evangelicals whether in Pentecostalism, charismatic movement, Baptist, Presbyterian, AG, AME, non-denominations, Christian fundamentalists, moderates and liberals. Non-evangelicals and non-Christians most welcome. The Truth that brings true freedom knows no boundaries. Learn to distinguish between biblical and non-scripture based spiritual warfare, spiritual warfare prayers, deliverance prayers and other areas of deliverance ministry (deliverence ministry) such as casting out demons, binding demons, dealing with territorial spirits, breaking generational curses, etc.

Plus learn the truth on our spiritual armor (spiritual armour), spiritual weapons of warfare, prayer and fasting, the sword of the spirit, pleading the blood of Jesus, spiritual battles, fighting spiritual warfare, familiar spirits, spiritual authority, demonic attacks, demonic possession cases, demonic influence, casting out demons, demonic deliverance, spiritual healing, healing the wounded spirit, biblical financial freedom etc. Solving the confusion on what is spiritual warfare, deliverance ministry and bringing healing to victims of false doctrine practiced by some “deliverance ministries.” Ultimately revealing Christ, and his truth that came to set captives free from deception, spiritual bondage, the curse of the law and so on. “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free,” Jn 8:31-32. “So if the Son sets you free, you will be free indeed,” Jn 8:36.