Back to Modern Greek Bible online homepage (Contents Page of Online Bible)

 

Joshua 22

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

JOSH 22:1 [] Tote sunekalesen o IhsouV touV RoubhnitaV kai touV GaditaV kai to hmisu thV fulhV tou Manassh,
JOSH 22:2 kai eipe proV autouV, SeiV efulaxate panta osa prosetaxen eiV esaV MwushV o douloV tou Kuriou, kai uphkousate eiV thn fwnhn mou kata panta osa egw prosetaxa eiV esaV×
JOSH 22:3 den egkatelipete touV adelfouV saV eiV taV pollaV tautaV hmeraV ewV thV shmeron, all' efulaxate entelwV thn entolhn Kuriou tou Qeou saV×
JOSH 22:4 kai twra KurioV o QeoV saV edwken anapausin eiV touV adelfouV saV, kaqwV upesceqh proV autouV× twra loipon epistreyate kai upagete eiV taV katoikiaV saV, eiV thn ghn thV idiokthsiaV saV, thn opoian MwushV o douloV tou Kuriou edwken eiV esaV eiV to peran tou Iordanou×
JOSH 22:5 prosecete omwV sfodra na ektelhte taV entolaV kai ton nomon, ton opoion MwushV o douloV tou Kuriou prosetaxen eiV esaV, na agapate Kurion ton Qeon saV, kai na peripathte eiV pasaV taV odouV autou, kai na fulatthte taV entolaV autou, kai na hsqe proshlwmenoi eiV auton, kai na latreuhte auton ex olhV thV kardiaV saV kai ex olhV thV yuchV saV.
JOSH 22:6 Kai euloghsen autouV o IhsouV kai apelusen autouV× kai aphlqon eiV taV katoikiaV autwn.
JOSH 22:7 Kai eiV men to hmisu thV fulhV tou Manassh edwken o MwushV klhronomian en Basan× eiV de to allo hmisu authV edwken o IhsouV klhronomian metaxu twn adelfwn autwn enteuqen tou Iordanou proV dusmaV. Kai ote o IhsouV apesteilen autouV eiV taV katoikiaV autwn, euloghsen autouV×
JOSH 22:8 kai elalhse proV autouV, legwn, Epistreyate me polla plouth eiV taV katoikiaV saV, kai me kthnh polla sfodra, me arguron kai me cruson kai me calkon kai me sidhron kai me imatia polla sfodra, moirasqhte ta lafura twn ecqrwn saV meta twn adelfwn saV.
JOSH 22:9 Kai oi uioi Roubhn kai oi uioi Gad kai to hmisu thV fulhV Manassh estreyan kai anecwrhsan apo twn uiwn Israhl ek thV Shlw, thV en th gh Canaan, dia na upagwsin eiV thn ghn Galaad, eiV thn ghn thV idiokthsiaV autwn, thn opoian eklhronomhsan kata ton logon tou Kuriou dia tou MwusewV.
JOSH 22:10 [] Kai elqonteV eiV ta perix tou Iordanou, ta entoV thV ghV Canaan, oi uioi Roubhn kai oi uioi Gad kai to hmisu thV fulhV Manassh wkodomhsan ekei qusiasthrion para ton Iordanhn, qusiasthrion mega eiV thn oyin.
JOSH 22:11 Kai hkousan oi uioi Israhl na leghtai, Idou, oi uioi Roubhn kai oi uioi Gad kai to hmisu thV fulhV Manassh wkodomhsan qusiasthrion katenanti thV ghV Canaan, eiV ta perix tou Iordanou, kata thn diabasin twn Israhl.
JOSH 22:12 Kai ote hkousan oi uioi Israhl, sunhcqh pasa h sunagwgh twn uiwn Israhl eiV Shlw, dia na anabwsi na polemhswsi kat' autwn.
JOSH 22:13 Kai apesteilan oi uioi Israhl proV touV uiouV Roubhn kai proV touV uiouV Gad kai proV to hmisu thV fulhV Manassh eiV thn ghn Galaad ton FineeV uion Eleazar ton ierea,
JOSH 22:14 kai met' autou deka arcontaV, ana ena arconta archgon patriwn kata fulhn tou Israhl, kai ekastoV hto o prwtoV tou oikou twn paterwn autwn, epi taV ciliadaV tou Israhl.
JOSH 22:15 Kai uphgon proV touV uiouV Roubhn kai proV touV uiouV Gad kai proV to hmisu thV fulhV Manassh eiV thn ghn Galaad, kai elalhsan proV autouV legonteV,
JOSH 22:16 Tauta legei pasa h sunagwgh Kuriou× TiV auth h anomia, thn opoian epraxate enantion tou Qeou tou Israhl, na apomakrunqhte shmeron apo tou Kuriou, oikodomhsanteV qusiasthrion eiV eautouV, wste na apostathshte shmeron apo Kuriou;
JOSH 22:17 Mikron estaqh to amarthma hmwn eiV Fegwr, apo tou opoiou ewV thV shmeron den ekaqarisqhmen, kai egeine plhgh eiV thn sunagwghn tou Kuriou,
JOSH 22:18 kai seiV qelete shmeron apostathsei apo tou Kuriou; bebaiwV, ean seiV apostathshte shmeron apo tou Kuriou, aurion qelei orgisqh enantion pashV thV sunagwghV tou Israhl.
JOSH 22:19 Ean h gh thV idiokthsiaV saV hnai akaqartoV, diabhte eiV thn ghn thV idiokthsiaV tou Kuriou, opou h skhnh tou Kuriou katoikei, kai labete idiokthsian metaxu hmwn× kai mh apostathshte apo tou Kuriou, mhde af' hmwn apostathshte, oikodomounteV eiV eautouV qusiasthrion ektoV tou qusiasthriou Kuriou tou Qeou hmwn.
JOSH 22:20 Den epraxen Acan o uioV tou Zera en tw anaqemati, kai epesen orgh ef' olhn thn sunagwghn tou Israhl; kai o anqrwpoV ekeinoV den hfanisqh monoV en th anomia autou.
JOSH 22:21 [] Tote apekriqhsan oi uioi Roubhn kai oi uioi Gad kai to hmisu thV fulhV Manassh kai eipon proV touV archgouV twn ciliadwn tou Israhl×
JOSH 22:22 O iscuroV QeoV o KurioV, o iscuroV QeoV o KurioV, autoV exeurei, kai autoV qelei gnwrisei× ean epraxamen touto dia apostasian h ean dia anomian enantion tou Kuriou, mh lutrwshV hmaV thn hmeran tauthn.
JOSH 22:23 Ean wkodomhsamen eiV eautouV qusiasthrion dia na apocwrisqwmen apo tou Kuriou, h ean dia na prosferwmen ep' autou olokautwma h prosforaV, h ean dia na prosferwmen ep' autou eirhnikaV qusiaV, autoV o KurioV aV ekzhthsh touto.
JOSH 22:24 Kai ean den epraxamen auto mallon ek fobou tou pragmatoV toutou, legonteV, Aurion dunantai ta tekna saV na eipwsi proV ta tekna hmwn, legonta, Ti ecete seiV na kamhte meta tou Kuriou tou Qeou tou Israhl;
JOSH 22:25 dioti o KurioV eqese ton Iordanhn orion metaxu hmwn kai umwn, uioi Roubhn kai uioi Gad× den ecete meroV meta tou Kuriou× kai kamwsin oi uioi saV touV uiouV hmwn na pauswsin apo tou na fobwntai ton Kurion.
JOSH 22:26 Dia touto eipomen, AV epiceirisqwmen na oikodomhswmen eiV eautouV to qusiasthrion× ouci dia olokautwma oude dia qusian,
JOSH 22:27 alla dia na hnai marturion anameson hmwn kai umwn, kai anameson twn genewn hmwn meq' hmaV, oti hmeiV kamnomen thn latreian tou Kuriou enwpion autou me ta olokautwmata hmwn kai me taV qusiaV hmwn kai me taV eirhnikaV prosforaV hmwn× dia na mh eipwsin aurion ta tekna saV proV ta tekna hmwn, SeiV den ecete meroV meta tou Kuriou.
JOSH 22:28 Dia touto eipomen, Ean tuch na lalhswsin outw proV hmaV h proV taV geneaV hmwn aurion, tote qelomen apokriqh, Idou, to omoiwma tou qusiasthriou tou Kuriou, to opoion wkodomhsan oi patereV hmwn, ouci dia olokautwma oude dia qusian, alla dia na hnai marturion anameson hmwn kai umwn.
JOSH 22:29 Mh genoito na apostathswmen apo tou Kuriou kai na apocwrisqwmen shmeron apo tou Kuriou, oikodomounteV qusiasthrion dia olokautwma, dia prosforaV kai dia qusian, ektoV tou qusiasthriou Kuriou tou Qeou hmwn, to opoion einai emprosqen thV skhnhV autou.
JOSH 22:30 [] Kai akousanteV FineeV o iereuV kai oi arconteV thV sunagwghV kai oi archgoi twn ciliadwn tou Israhl, oi onteV met' autou, touV logouV touV opoiouV elalhsan oi uioi Roubhn kai oi uioi Gad kai oi uioi Manassh, eucaristhqhsan.
JOSH 22:31 Kai eipe FineeV o uioV tou Eleazar o iereuV proV touV uiouV Roubhn kai proV touV uiouV Gad kai proV touV uiouV Manassh, Shmeron egnwrisamen oti o KurioV einai en mesw hmwn, dioti den epraxate thn anomian tauthn enantion tou Kuriou× dia toutou elutrwsate touV uiouV Israhl apo thV ceiroV tou Kuriou.
JOSH 22:32 Kai epestreyen o FineeV o uioV tou Eleazar o iereuV kai oi arconteV apo twn uiwn Roubhn kai apo twn uiwn Gad ek thV ghV Galaad eiV thn ghn Canaan proV touV uiouV Israhl, kai eferan apokrisin proV autouV.
JOSH 22:33 Kai to pragma hresen eiV touV uiouV Israhl× kai euloghsan ton Qeon oi uioi Israhl, kai den eipan pleon na anabwsin enantion autwn eiV machn, dia na afaniswsi thn ghn opou katwkoun oi uioi Roubhn kai oi uioi Gad.
JOSH 22:34 Kai wnomasan oi uioi Roubhn kai oi uioi Gad to qusiasthrion Ed× Dioti, eipan, touto qelei eisqai marturion anameson hmwn, oti o KurioV einai o QeoV.

 


Search the online bible

Back to Jesus Work Ministry main home page

Back to Jesus Work Ministry home for spiritual warfare and Christian deliverance ministry

Back to Jesus Work Ministry home for resources on Christian living

Christian deliverance and Spiritual warfare book 1

Christian deliverance and Spiritual warfare book 2

Christian deliverance and Spiritual warfare book 3

Christian deliverance and Spiritual warfare book 4

Spiritual warfare and Christian deliverance ministry classics

Other spiritual warfare and Christian deliverance resources on Jesus Work Ministry

Christian deliverance and spiritual warfare audio sermons (free Christian MP3 audio downloads)

Read online Bible - Modern Greek Bible online. Free online bible on SpiritualWarfare.JesusWork.org -An evangelical online ministry website of Jesus Work Ministry revealing biblical truth and recent errors on spiritual warfare and deliverance ministry principles. Wrong spiritual warfare is harmful when practiced. Avoid the snare of end-time false doctrine and its sad consequences. Free deliverance and spiritual warfare books, spiritual warfare sermons, spiritual warfare audio sermons (free Christian mp3 downloads) and other resources reveal what is bible based and false Christian spiritual warfare and Christian deliverance. Spiritual growth and Christian living resources on spiritual warfare and Christian deliverance ministry principles.

Essential resources for fellow evangelicals whether in Pentecostalism, charismatic movement, Baptist, Presbyterian, AG, AME, non-denominations, Christian fundamentalists, moderates and liberals. Non-evangelicals and non-Christians most welcome. The Truth that brings true freedom knows no boundaries. Learn to distinguish between biblical and non-scripture based spiritual warfare, spiritual warfare prayers, deliverance prayers and other areas of deliverance ministry (deliverence ministry) such as casting out demons, binding demons, dealing with territorial spirits, breaking generational curses, etc.

Plus learn the truth on our spiritual armor (spiritual armour), spiritual weapons of warfare, prayer and fasting, the sword of the spirit, pleading the blood of Jesus, spiritual battles, fighting spiritual warfare, familiar spirits, spiritual authority, demonic attacks, demonic possession cases, demonic influence, casting out demons, demonic deliverance, spiritual healing, healing the wounded spirit, biblical financial freedom etc. Solving the confusion on what is spiritual warfare, deliverance ministry and bringing healing to victims of false doctrine practiced by some “deliverance ministries.” Ultimately revealing Christ, and his truth that came to set captives free from deception, spiritual bondage, the curse of the law and so on. “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free,” Jn 8:31-32. “So if the Son sets you free, you will be free indeed,” Jn 8:36.