Back to Modern Greek Bible online homepage (Contents Page of Online Bible)

 

2 Kings 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

2KINGS 10:1 [] Eice de o Acaab ebdomhkonta uiouV en Samareia. Kai egrayen o Ihou epistolaV, kai apesteilen eiV thn Samareian proV touV arcontaV thV Iezrael, proV touV presbuterouV kai proV touV paidotrofouV tou Acaab, legwn,
2KINGS 10:2 Twra, kaqwV fqash proV esaV h epistolh auth, epeidh ecete touV uiouV tou kuriou saV kai ecete taV amaxaV kai touV ippouV kai polin ocuran kai opla,
2KINGS 10:3 idete poioV einai o kalhteroV kai arestoteroV metaxu twn uiwn tou kuriou saV, kai katasthsate auton epi tou qronou tou patroV autou kai polemeite uper tou oikou tou kuriou saV.
2KINGS 10:4 Ekeinoi omwV efobhqhsan sfodra kai eipon, Idou, duo basileiV den estaqhsan kata proswpon autou× kai pwV hmeiV qelomen staqh;
2KINGS 10:5 Kai apesteilan proV ton Ihou o epistathV tou oikou kai o epistathV thV polewV kai oi presbuteroi kai oi paidotrofoi, legonteV, HmeiV eimeqa douloi sou kai qelomen kamei pan o, ti maV eiphV× den qelomen kamei oudena basilea× kame o, ti einai areston eiV touV ofqalmouV sou.
2KINGS 10:6 Tote egraye proV autouV epistolhn deuteran, legwn, Ean hsqe emou kai eisakouhte thV fwnhV mou, labete taV kefalaV twn anqrwpwn, twn uiwn tou kuriou saV, kai elqete proV eme eiV Iezrael aurion thn wran tauthn× oi de uioi tou basilewV, ebdomhkonta anqrwpoi, hsan meta twn megalwn thV polewV, oitineV anetrefon autouV.
2KINGS 10:7 Kai kaqwV efqasen h epistolh proV autouV, labonteV touV uiouV tou basilewV, esfaxan ebdomhkonta anqrwpouV kai ebalon taV kefalaV autwn eiV kalaqia kai esteilan proV auton eiV Iezrael.
2KINGS 10:8 Kai hlqen o mhnuthV kai anhggeile proV auton, legwn, Eferan taV kefalaV twn uiwn tou basilewV. Kai eipe, Balete autaV kata duo swrouV, en th eisodw thV pulhV, ewV prwi.
2KINGS 10:9 Kai to prwi exhlqe kai staqeiV eipe proV panta ton laon, SeiV eisqe dikaioi× idou, egw sunwmosa enantion tou kuriou mou kai eqanatwsa auton× alla pantaV toutouV tiV epataxe;
2KINGS 10:10 gnwrisate twra, oti den qelei pesei eiV thn ghn ouden ek tou logou tou Kuriou, ton opoion elalhsen o KurioV kata tou oikou tou Acaab× dioti exetelesen o KurioV osa elalhse dia tou doulou autou Hlia.
2KINGS 10:11 Kai epataxen o Ihou pantaV touV enapoleifqentaV ek tou oikou tou Acaab en Iezrael, kai pantaV touV megalouV autou kai touV oikeiouV autou kai touV iereiV autou, wste den afhken eiV auton upoloipon.
2KINGS 10:12 Epeita shkwqeiV anecwrhse kai hlqen eiV Samareian. Kai en th odw, enw hto plhsion tinoV mandraV poimenwn,
2KINGS 10:13 eurhken o Ihou touV adelfouV tou Ocoziou basilewV tou Iouda kai eipe, TineV eisqe; Oi de eipon, Eimeqa oi adelfoi tou Ocoziou, kai katabainomen na cairethswmen touV uiouV tou basilewV kai touV uiouV thV basilisshV.
2KINGS 10:14 Kai eipe, Sullabete autouV zwntaV. Kai sunelabon autouV zwntaV kai esfaxan autouV plhsion tou freatoV thV mandraV, tessarakonta duo anqrwpouV× den afhkan oude ena ex autwn.
2KINGS 10:15 [] Kai anacwrhsaV ekeiqen, eurhke ton Iwnadab uion tou Rhcab, ercomenon eiV sunanthsin autou× kai ecairethsen auton kai eipe proV auton, H kardia sou einai euqeia, kaqwV h kardia mou meta thV kardiaV sou; Kai apekriqh o Iwnadab, Einai. Ean nai, doV thn ceira sou. Kai edwke thn ceira autou× kai anebibasen auton proV eauton epi thn amaxan.
2KINGS 10:16 Kai eipen, Elqe met' emou kai ide ton zhlon mou uper tou Kuriou. Kai epebibasan auton eiV thn amaxan autou.
2KINGS 10:17 Kai ote hlqen eiV Samareian, epataxe pantaV touV enapoleifqentaV ek tou Acaab en Samareia, ewsou hfanisen auton, kata ton logon tou Kuriou, ton opoion elalhse proV ton Hlian.
2KINGS 10:18 Tote sunhqroisen o Ihou panta ton laon kai eipe proV autouV, O Acaab edouleuse ton Baal oligon× o Ihou qelei douleusei auton polu×
2KINGS 10:19 twra loipon kalesate proV eme pantaV touV profhtaV tou Baal, pantaV touV latreutaV autou kai pantaV touV iereiV autou× aV mh leiyh mhdeiV× dioti ecw qusian megalhn eiV ton Baal× paV ostiV leiyh, den qelei zhsei. Plhn o Ihou epraxe touto doliwV, epi skopw na exoloqreush touV latreutaV tou Baal.
2KINGS 10:20 Kai eipen o Ihou, Khruxate panhgurin dia ton Baal. Kai ekhruxan.
2KINGS 10:21 Kai epemyen o Ihou proV panta ton Israhl× kai hlqon panteV oi latreutai tou Baal× kai den emeinen oudeiV, ostiV den hlqe. Kai hlqon eiV ton oikon tou Baal× kai eplhsqh o oikoV tou Baal, stoma eiV stoma.
2KINGS 10:22 Kai eipe proV ton imatiofulaka, Exagage imatia dia pantaV touV latreutaV tou Baal. Kai exhgagen eiV autouV ta imatia.
2KINGS 10:23 Kai eishlqen o Ihou kai o Iwnadab o uioV tou Rhcab eiV ton oikon tou Baal× kai eipe proV touV latreutaV tou Baal, Ereunhsate kai idete na mh hnai edw me saV mhdeiV ek twn doulwn tou Kuriou, alla monon oi latreutai tou Baal.
2KINGS 10:24 Kai ote eishlqon dia na prosferwsi qusiaV kai olokautwmata, o Ihou dietaxen exw ogdohkonta andraV kai eipen, OstiV afhsh na diaswqh tiV ek twn anqrwpwn, touV opoiouV egw efera eiV taV ceiraV saV, h zwh autou qelei eisqai anti thV zwhV ekeinou.
2KINGS 10:25 Kai wV eteleiwse prosferwn to olokautwma, eipen o Ihou proV touV doruforouV kai proV touV tagmatarcaV, Eiselqete, pataxate autouV× mhdeiV aV mh exelqh. Kai epataxan autouV oi doruforoi kai oi tagmatarcai en stomati macairaV kai erriyan exw× kai uphgan ewV thV polewV tou oikou tou Baal.
2KINGS 10:26 Kai exebalon ta eidwla tou oikou tou Baal kai katekausan auta.
2KINGS 10:27 Kai katesuntriyan to eidwlon tou Baal kai katekrhmnisan ton oikon tou Baal, kai ekamon auton koprwna ewV thV hmeraV tauthV.
2KINGS 10:28 OutwV hfanisen o Ihou ton Baal ek tou Israhl.
2KINGS 10:29 [] Plhn den apemakrunqh o Ihou apo twn amartiwn tou Ieroboam uiou tou Nabat, ostiV ekame ton Israhl na amarthsh, apo twn cruswn moscwn twn en Baiqhl kai twn en Dan.
2KINGS 10:30 Kai eipe KurioV proV ton Ihou, Epeidh epraxaV kalwV ektelesaV to areston eiV touV ofqalmouV mou, kai ekameV eiV ton oikon tou Acaab kata panta osa hsan en th kardia mou, oi uioi sou mecri thV tetarthV geneaV qelousi kaqisei epi tou qronou tou Israhl.
2KINGS 10:31 Kai den eprosexen o Ihou na peripath ex olhV thV kardiaV autou en tw nomw Kuriou tou Qeou tou Israhl× den apemakrunqh apo twn amartiwn tou Ieroboam, ostiV ekame ton Israhl na amarthsh.
2KINGS 10:32 En ekeinaiV taiV hmeraiV hrcisen o KurioV na kolobonh ton Israhl× kai epataxen autouV o Azahl eiV panta ta oria tou Israhl×
2KINGS 10:33 apo Iordanou, proV anatolaV hliou, pasan thn ghn Galaad, touV GaditaV kai touV RoubhnitaV kai touV ManassitaV apo Arohr, thV epi tou ceimarrou Arnwn, thn te Galaad kai thn Basan.
2KINGS 10:34 Ai de loipai praxeiV tou Ihou kai panta osa epraxe kai panta ta katorqwmata autou, den einai gegrammena en tw bibliw twn cronikwn twn basilewn tou Israhl;
2KINGS 10:35 Kai ekoimhqh o Ihou meta twn paterwn autou× kai eqayan auton en Samareia. Ebasileuse de ant' autou Iwacaz o uioV autou.
2KINGS 10:36 Kai o kairoV, kaq' on o Ihou ebasileusen epi ton Israhl en Samareia, hto eikosioktw eth.

 


Search the online bible

Back to Jesus Work Ministry main home page

Back to Jesus Work Ministry home for spiritual warfare and Christian deliverance ministry

Back to Jesus Work Ministry home for resources on Christian living

Christian deliverance and Spiritual warfare book 1

Christian deliverance and Spiritual warfare book 2

Christian deliverance and Spiritual warfare book 3

Christian deliverance and Spiritual warfare book 4

Spiritual warfare and Christian deliverance ministry classics

Other spiritual warfare and Christian deliverance resources on Jesus Work Ministry

Christian deliverance and spiritual warfare audio sermons (free Christian MP3 audio downloads)

Read online Bible - Modern Greek Bible online. Free online bible on SpiritualWarfare.JesusWork.org -An evangelical online ministry website of Jesus Work Ministry revealing biblical truth and recent errors on spiritual warfare and deliverance ministry principles. Wrong spiritual warfare is harmful when practiced. Avoid the snare of end-time false doctrine and its sad consequences. Free deliverance and spiritual warfare books, spiritual warfare sermons, spiritual warfare audio sermons (free Christian mp3 downloads) and other resources reveal what is bible based and false Christian spiritual warfare and Christian deliverance. Spiritual growth and Christian living resources on spiritual warfare and Christian deliverance ministry principles.

Essential resources for fellow evangelicals whether in Pentecostalism, charismatic movement, Baptist, Presbyterian, AG, AME, non-denominations, Christian fundamentalists, moderates and liberals. Non-evangelicals and non-Christians most welcome. The Truth that brings true freedom knows no boundaries. Learn to distinguish between biblical and non-scripture based spiritual warfare, spiritual warfare prayers, deliverance prayers and other areas of deliverance ministry (deliverence ministry) such as casting out demons, binding demons, dealing with territorial spirits, breaking generational curses, etc.

Plus learn the truth on our spiritual armor (spiritual armour), spiritual weapons of warfare, prayer and fasting, the sword of the spirit, pleading the blood of Jesus, spiritual battles, fighting spiritual warfare, familiar spirits, spiritual authority, demonic attacks, demonic possession cases, demonic influence, casting out demons, demonic deliverance, spiritual healing, healing the wounded spirit, biblical financial freedom etc. Solving the confusion on what is spiritual warfare, deliverance ministry and bringing healing to victims of false doctrine practiced by some “deliverance ministries.” Ultimately revealing Christ, and his truth that came to set captives free from deception, spiritual bondage, the curse of the law and so on. “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free,” Jn 8:31-32. “So if the Son sets you free, you will be free indeed,” Jn 8:36.