Back to Modern Greek Bible online homepage (Contents Page of Online Bible)

 

2 Kings 23

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

2KINGS 23:1 [] Kai apesteilen o basileuV, kai sunhgagon proV auton pantaV touV presbuterouV tou Iouda kai thV Ierousalhm.
2KINGS 23:2 Kai anebh o basileuV eiV ton oikon tou Kuriou, kai panteV oi andreV Iouda kai panteV oi katoikoi thV Ierousalhm met' autou, kai oi iereiV kai oi profhtai kai paV o laoV, apo mikrou ewV megalou× kai anegnwsen eiV ephkoon autwn pantaV touV logouV tou bibliou thV diaqhkhV, to opoion eureqh en tw oikw tou Kuriou.
2KINGS 23:3 Kai staqeiV o basileuV plhsion tou stulou, ekame thn diaqhkhn enwpion tou Kuriou, na peripath katopin tou Kuriou kai na fulatth taV entolaV autou kai ta marturia autou kai ta diatagmata autou ex olhV kardiaV kai ex olhV yuchV, wste na ektelwsi touV logouV thV diaqhkhV tauthV, touV gegrammenouV en tw bibliw toutw. Kai paV o laoV estaqh eiV thn diaqhkhn.
2KINGS 23:4 [] Kai prosetaxen o basileuV Celkian ton ierea ton megan kai touV iereiV thV deuteraV taxewV kai touV fulakaV thV pulhV, na ekbalwsin ek tou naou tou Kuriou panta ta skeuh, ta kateskeuasmena dia ton Baal kai dia to alsoV kai dia pasan thn stratian tou ouranou× kai katekausen auta exw thV Ierousalhm en toiV agroiV Kedrwn, kai metekomisan thn stakthn autwn eiV Baiqhl.
2KINGS 23:5 Kai kathrghse touV eidwlolatraV iereiV, touV opoiouV oi basileiV tou Iouda diwrisan na qumiazwsin en toiV uyhloiV topoiV, en taiV polesi tou Iouda kai en toiV perix thV Ierousalhm× kai touV qumiazontaV eiV ton Baal, eiV ton hlion kai eiV thn selhnhn kai eiV ta zwdia kai eiV pasan thn stratian tou ouranou.
2KINGS 23:6 Kai exebale to alsoV ek tou oikou tou Kuriou, exw thV Ierousalhm, eiV ton ceimarron Kedrwn, kai katekausen auto en tw ceimarrw Kedrwn kai kateleptunen auto eiV skonhn, kai erriye thn skonhn autou epi twn mnhmatwn twn uiwn tou oclou.
2KINGS 23:7 Kai katekrhmnise touV oikouV twn sodomitwn, touV en tw oikw tou Kuriou, opou ai gunaikeV ufainon parapetasmata dia to alsoV.
2KINGS 23:8 Kai efere pantaV touV iereiV ek twn polewn tou Iouda, kai ebebhlwse touV uyhlouV topouV, eiV touV opoiouV oi iereiV equmiazon, apo Geba ewV Bhr-sabee, kai katekrhmnise touV uyhlouV topouV twn pulwn, twn en th eisodw thV pulhV Ihsou tou arcontoV thV polewV, th ex aristerwn thV pulhV thV polewV.
2KINGS 23:9 Plhn oi iereiV twn uyhlwn topwn den anebhsan proV to qusiasthrion tou Kuriou en Ierousalhm, all' etrwgon azuma metaxu twn adelfwn autwn.
2KINGS 23:10 Kai ebebhlwse ton Tofeq, ton en th faraggi twn uiwn tou Ennom× wste na mh dunatai mhdeiV na diabibash ton uion autou h thn qugatera autou dia tou puroV eiV ton Moloc.
2KINGS 23:11 Kai afhrese touV ippouV, touV opoiouV oi basileiV tou Iouda esthsan eiV ton hlion, kata thn eisodon tou oikou tou Kuriou, plhsion tou oikhmatoV tou Naqan-melec tou eunoucou, to opoion hto en Faroureim, kai katekausen en puri taV amaxaV tou hliou.
2KINGS 23:12 Kai ta qusiasthria ta epi tou dwmatoV tou uperwou tou Acaz, ta opoia ekamon oi basileiV tou Iouda, kai ta qusiasthria, ta opoia ekamen o ManasshV en taiV duo aulaiV tou oikou tou Kuriou, katestreyen auta o basileuV kai katekrhmnisen ekeiqen kai erriye thn skonhn autwn eiV ton ceimarron Kedrwn.
2KINGS 23:13 Kai touV uyhlouV topouV touV kata proswpon thV Ierousalhm, touV en dexia tou orouV thV diafqoraV, touV opoiouV wkodomhse Solomwn o basileuV tou Israhl dia thn Astarthn to bdelugma twn Sidwniwn, kai dia ton CemwV to bdelugma twn Mwabitwn, kai dia ton Melcwm to bdelugma twn uiwn Ammwn, ebebhlwsen o basileuV.
2KINGS 23:14 Kai sunetriye ta agalmata kai katekoye ta alsh kai egemise touV topouV autwn apo osta anqrwpwn.
2KINGS 23:15 Kai to qusiasthrion to en Baiqhl kai ton uyhlon topon, ton opoion ekamen Ieroboam o uioV tou Nabat, ostiV ekame ton Israhl na amarthsh, kai ekeino to qusiasthrion kai ton uyhlon topon katecalase kai katekause ton uyhlon topon kai eleptunen auta eiV skonhn kai to alsoV katekausen.
2KINGS 23:16 Ote de o IwsiaV estrafh kai eide touV tafouV touV ekei en tw orei, esteile kai elabe ta osta ek twn tafwn kai katekausen auta epi tou qusiasthriou, kai ebebhlwsen auto× kata ton logon tou Kuriou, ton opoion ekhruxen o anqrwpoV tou Qeou, o lalhsaV touV logouV toutouV.
2KINGS 23:17 Tote eipe, Ti mnhmeion einai ekeino to opoion egw blepw; Kai oi andreV thV polewV eipon proV auton, O tafoV tou anqrwpou tou Qeou, ostiV hlqen ex Iouda kai ekhruxe ta pragmata tauta, ta opoia su ekameV kata tou qusiasthriou thV Baiqhl.
2KINGS 23:18 Kai eipen, Afhsate auton× aV mh kinhsh mhdeiV ta osta autou. Kai dieswsan ta osta autou, meta twn ostewn tou profhtou tou elqontoV ek SamareiaV.
2KINGS 23:19 Kai pantaV eti touV oikouV twn uyhlwn topwn touV en taiV polesi thV SamareiaV, touV opoiouV ekamon oi basileiV tou Israhl dia na parorgiswsi ton Kurion, o IwsiaV afhrese, kai ekamen eiV autouV kata panta ta erga osa ekamen eiV Baiqhl.
2KINGS 23:20 Kai equsiasen epi twn qusiasthriwn pantaV touV iereiV twn uyhlwn topwn touV ekei, kai katekausen ep' autwn ta osta twn anqrwpwn kai epestreyen eiV Ierousalhm.
2KINGS 23:21 Tote prosetaxen o basileuV eiV panta ton laon, legwn, Kamete to pasca eiV Kurion ton Qeon saV, kata to gegrammenon en tw bibliw toutw thV diaqhkhV.
2KINGS 23:22 BebaiwV den egeine toiouton pasca apo twn hmerwn twn kritwn oitineV ekrinon ton Israhl, oude en pasaiV taiV hmeraiV twn basilewn tou Israhl kai twn basilewn tou Iouda,
2KINGS 23:23 opoion egeine proV ton Kurion en Ierousalhm to pasca touto, kata to dekaton ogdoon etoV tou basilewV Iwsiou.
2KINGS 23:24 Afhresen eti o IwsiaV kai touV antapokritaV twn daimoniwn kai touV manteiV kai ta xoana kai ta eidwla kai panta ta bdelugmata ta opoia efainonto en th gh tou Iouda kai en Ierousalhm, dia na ektelesh touV logouV tou nomou touV gegrammenouV en tw bibliw, to opoion eurhke CelkiaV o iereuV en tw oikw tou Kuriou.
2KINGS 23:25 [] Kai omoioV autou den uphrxe pro autou basileuV, ostiV epestreyen eiV ton Kurion ex olhV autou thV kardiaV kai ex olhV autou thV yuchV kai ex olhV autou thV dunamewV, kata panta ton nomon tou MwusewV× oude hgerqh met' auton omoioV autou.
2KINGS 23:26 Plhn o KurioV den estrafh apo tou qumou thV orghV autou thV megalhV, kaq' on exhfqh h orgh autou kata tou Iouda, ex aitiaV pantwn twn parorgismwn, dia twn opoiwn parwrgisen auton o ManasshV.
2KINGS 23:27 Kai eipe KurioV, Kai ton Ioudan qelw ekbalei ap' emprosqen mou, kaqwV exebalon ton Israhl, kai qelw aporriyei thn polin tauthn, thn Ierousalhm, thn opoian exelexa, kai ton oikon peri tou opoiou eipa, o onoma mou qelei eisqai ekei.
2KINGS 23:28 Ai de loipai praxeiV tou Iwsiou kai panta osa epraxe, den einai gegrammena en tw bibliw twn cronikwn twn basilewn tou Iouda;
2KINGS 23:29 En taiV hmeraiV autou anebh o Faraw-necaw, basileuV thV Aiguptou, kata tou basilewV thV AssuriaV epi ton potamon Eufrathn. Kai uphgen o basileuV IwsiaV eiV apanthsin autou× kai ekeinoV, wV eiden auton, eqanatwsen auton en Megiddw.
2KINGS 23:30 Kai oi douloi autou epebibasan auton nekron eiV amaxan apo Megiddw, kai eferan auton eiV Ierousalhm, kai eqayan auton en tw tafw autou. O de laoV thV ghV elabe ton Iwacaz uion tou Iwsiou, kai ecrisan auton kai ekamon auton basilea anti tou patroV autou.
2KINGS 23:31 [] Eikositriwn etwn hlikiaV hto o Iwacaz, ote ebasileuse× kai ebasileuse treiV mhnaV en Ierousalhm. To de onoma thV mhtroV autou hto Amoutal, qugathr tou Ieremiou apo Libna.
2KINGS 23:32 Kai epraxe ponhra enwpion tou Kuriou, kata panta osa epraxan oi patereV autou.
2KINGS 23:33 Kai efulakisen auton o Faraw-necaw en Ribla en th gh Aimaq, dia na mh basileuh en Ierousalhm× kai katedikase thn ghn eiV prostimon ekaton talantwn arguriou kai enoV talantou crusiou.
2KINGS 23:34 Kai ekamen o Faraw-necaw ton Eliakeim ton uion tou Iwsiou basilea anti Iwsiou tou patroV autou, kai methllaxe to onoma autou eiV Iwakeim× ton de Iwacaz elabe kai eferen eiV Aigupton, kai apeqanen ekei.
2KINGS 23:35 O de Iwakeim edwken eiV ton Faraw to argurion kai to crusion× eforologhsen omwV thn ghn, dia na dwsh to argurion kata thn prostaghn tou Faraw× o laoV thV ghV suneisefere to argurion kai to crusion, ekastoV kata thn ektimhsin autou, dia na dwsh eiV ton Faraw-necaw.
2KINGS 23:36 Eikosipente etwn hlikiaV hto o Iwakeim, ote ebasileusen× ebasileuse de endeka eth en Ierousalhm× to de onoma thV mhtroV autou hto Zebouda, qugathr tou Fedaiou apo Rouma.
2KINGS 23:37 Kai epraxe ponhra enwpion tou Kuriou, kata panta osa epraxan oi patereV autou.

 


Search the online bible

Back to Jesus Work Ministry main home page

Back to Jesus Work Ministry home for spiritual warfare and Christian deliverance ministry

Back to Jesus Work Ministry home for resources on Christian living

Christian deliverance and Spiritual warfare book 1

Christian deliverance and Spiritual warfare book 2

Christian deliverance and Spiritual warfare book 3

Christian deliverance and Spiritual warfare book 4

Spiritual warfare and Christian deliverance ministry classics

Other spiritual warfare and Christian deliverance resources on Jesus Work Ministry

Christian deliverance and spiritual warfare audio sermons (free Christian MP3 audio downloads)

Read online Bible - Modern Greek Bible online. Free online bible on SpiritualWarfare.JesusWork.org -An evangelical online ministry website of Jesus Work Ministry revealing biblical truth and recent errors on spiritual warfare and deliverance ministry principles. Wrong spiritual warfare is harmful when practiced. Avoid the snare of end-time false doctrine and its sad consequences. Free deliverance and spiritual warfare books, spiritual warfare sermons, spiritual warfare audio sermons (free Christian mp3 downloads) and other resources reveal what is bible based and false Christian spiritual warfare and Christian deliverance. Spiritual growth and Christian living resources on spiritual warfare and Christian deliverance ministry principles.

Essential resources for fellow evangelicals whether in Pentecostalism, charismatic movement, Baptist, Presbyterian, AG, AME, non-denominations, Christian fundamentalists, moderates and liberals. Non-evangelicals and non-Christians most welcome. The Truth that brings true freedom knows no boundaries. Learn to distinguish between biblical and non-scripture based spiritual warfare, spiritual warfare prayers, deliverance prayers and other areas of deliverance ministry (deliverence ministry) such as casting out demons, binding demons, dealing with territorial spirits, breaking generational curses, etc.

Plus learn the truth on our spiritual armor (spiritual armour), spiritual weapons of warfare, prayer and fasting, the sword of the spirit, pleading the blood of Jesus, spiritual battles, fighting spiritual warfare, familiar spirits, spiritual authority, demonic attacks, demonic possession cases, demonic influence, casting out demons, demonic deliverance, spiritual healing, healing the wounded spirit, biblical financial freedom etc. Solving the confusion on what is spiritual warfare, deliverance ministry and bringing healing to victims of false doctrine practiced by some “deliverance ministries.” Ultimately revealing Christ, and his truth that came to set captives free from deception, spiritual bondage, the curse of the law and so on. “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free,” Jn 8:31-32. “So if the Son sets you free, you will be free indeed,” Jn 8:36.