Back to Modern Greek Bible online homepage (Contents Page of Online Bible)

 

2 Kings 17

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

2KINGS 17:1 [] En tw dwdekatw etei tou Acaz basilewV tou Iouda, ebasileusen Wshe o uioV tou Hla en Samareia epi ton Israhl, ennea eth.
2KINGS 17:2 Kai epraxe ponhra enwpion tou Kuriou, plhn ouci wV oi basileiV tou Israhl oitineV hsan pro autou.
2KINGS 17:3 Ep' auton anebh Salmanasar o basileuV thV AssuriaV× kai egeinen Wshe douloV autou kai ediden eiV auton foron.
2KINGS 17:4 Eurhke de o basileuV thV AssuriaV sunwmosian en tw Wshe× dioti apesteile mhnutaV proV ton Sw, basilea thV Aiguptou, kai den edwke foron eiV ton basilea thV AssuriaV, wV ekamne kat' etoV× oqen sunekleisen auton o basileuV thV AssuriaV kai edesen auton en fulakh.
2KINGS 17:5 Kai anebh o basileuV thV AssuriaV dia pashV thV ghV× kai anebh eiV thn Samareian kai epoliorkhsen authn tria eth.
2KINGS 17:6 En tw ennatw etei tou Wshe, o basileuV thV AssuriaV ekurieuse thn Samareian kai metwkise ton Israhl eiV thn Assurian, kai katwkisen autouV en Ala kai en Abwr, para ton potamon Gwzan, kai en taiV polesi twn Mhdwn.
2KINGS 17:7 [] Egeine de touto, dioti oi uioi tou Israhl hmarthsan eiV Kurion ton Qeon autwn, ostiV anhgagen autouV ek ghV Aiguptou, upokatwqen thV ceiroV tou Faraw basilewV thV Aiguptou, kai esebasbhsan allouV qeouV,
2KINGS 17:8 kai periepathsan eiV ta nomima twn eqnwn, ta opoia exediwxen o KurioV apemprosqen twn uiwn Israhl, kai ta twn basilewn tou Israhl, ta opoia eqespisan.
2KINGS 17:9 Kai epratton oi uioi tou Israhl krufiwV pragmata, ta opoia den hsan euqea enwpion Kuriou tou Qeou autwn, kai wkodomhsan eiV eautouV uyhlouV topouV en pasaiV taiV polesin autwn, apo purgou fulakwn ewV ocuraV polewV.
2KINGS 17:10 Kai anhgeiran eiV eautouV agalmata kai alsh epi panta uyhlon lofon kai upokatw pantoV dendrou prasinou.
2KINGS 17:11 Kai ekei equmiazon epi pantaV touV uyhlouV topouV, kaqwV ta eqnh ta opoia o KurioV exediwxen apemprosqen autwn× kai epratton ponhra pragmata dia na parorgizwsi ton Kurion×
2KINGS 17:12 kai elatreusan ta eidwla, peri twn opoiwn o KurioV eipe proV autouV, Den qelete kamei to pragma touto.
2KINGS 17:13 Kai diemarturhqh o KurioV kata tou Israhl kai kata tou Iouda, dia ceiroV pantwn twn profhtwn, pantwn twn blepontwn, legwn, Epistreyate apo twn odwn umwn twn ponhrwn kai fulattete taV entolaV mou, ta diatagmata mou, kata panta ton nomon ton opoion prosetaxa eiV touV pateraV saV kai ton opoion apesteila eiV esaV dia mesou twn doulwn mou twn profhtwn.
2KINGS 17:14 Plhn autoi den uphkousan, all' esklhrunan ton trachlon autwn, wV ton trachlon twn paterwn autwn, oitineV den episteusan eiV Kurion ton Qeon autwn.
2KINGS 17:15 Kai aperriyan ta diatagmata autou kai thn diaqhkhn autou, thn opoian ekame meta twn paterwn autwn, kai taV diamarturhseiV autou, taV opoiaV diemarturhqh enantion autwn× kai uphgan opisw thV mataiothtoV, kai emataiwqhsan, kai opisw twn eqnwn twn perix autwn, peri twn opoiwn o KurioV prosetaxen autouV, na mh praxwsin wV ekeina.
2KINGS 17:16 Kai egkatelipon pasaV taiV entolaV Kuriou tou Qeou autwn, kai ekamon eiV eautouV cwneuta, duo moscouV, kai ekamon alsh kai prosekunhsan pasan thn stratian tou ouranou kai elatreusan ton Baal.
2KINGS 17:17 Kai diebibazon touV uiouV autwn kai taV qugateraV autwn dia tou puroV, kai meteceirizonto manteiaV kai oiwnismouV, kai epwlhsan eautouV eiV to na prattwsi ponhra enwpion tou Kuriou, dia na parorgizwsin auton.
2KINGS 17:18 Dia tauta o KurioV wrgisqh sfodra kata tou Israhl kai apebalen autouV apo proswpou autou× den enapeleifqh, para monh h fulh tou Iouda.
2KINGS 17:19 Kai o IoudaV eti den efulaxe taV entolaV Kuriou tou Qeou autou, alla periepathsan eiV ta diatagmata tou Israhl, ta opoia ekamon.
2KINGS 17:20 Kai apebalen o KurioV pan to sperma tou Israhl kai kateqliyen autouV, kai paredwken autouV eiV thn ceira twn diarpazontwn, ewsou aperriyen autouV apo proswpou autou.
2KINGS 17:21 Dioti apescisqh o Israhl apo tou oikou Dabid, kai ekamon basilea ton Ieroboam uion tou Nabat× kai o Ieroboam apespase ton Israhl exopisqen tou Kuriou, kai ekamen autouV na amarthswsin amartian megalhn.
2KINGS 17:22 Dioti oi uioi Israhl periepathsan en pasaiV taiV amartiaiV tou Ieroboam, taV opoiaV epraxe× den apemakrunqhsan ap' autwn,
2KINGS 17:23 ewsou o KurioV apebale ton Israhl apo proswpou autou, kaqwV elalhse dia ceiroV pantwn twn doulwn autou twn profhtwn. Kai metwkisqh o Israhl apo thV ghV autou eiV thn Assurian, ewV thV hmeraV tauthV.
2KINGS 17:24 [] Kai eferen o basileuV thV AssuriaV anqrwpouV ek BabulwnoV kai apo Couqa kai apo Aua kai apo Aimaq kai apo Sefarouim, kai katwkisen en taiV polesi thV SamareiaV anti twn uiwn Israhl, kai eklhronomhsan thn Samareian kai katwkhsan en taiV polesin authV.
2KINGS 17:25 Kai en th arch thV ekei katoikhsewV autwn, den efobhqhsan ton Kurion× kai apesteilen o KurioV touV leontaV metaxu autwn, kai eqanatonon ex autwn.
2KINGS 17:26 Kai eipon proV ton basilea thV AssuriaV, legonteV, Ta eqnh, ta opoia metwkisaV kai ekaqisaV en taiV polesi thV SamareiaV, den gnwrizousi ton nomon tou Qeou thV ghV× dia touto apesteile touV leontaV metaxu autwn, kai idou, qanatonousin autouV, epeidh den gnwrizousi ton nomon tou Qeou thV ghV.
2KINGS 17:27 Tote o basileuV thV AssuriaV prosetaxe, legwn, Ferete ekei ena twn ierewn, touV opoiouV metwkisate ekeiqen× kai aV upagwsi kai aV katoikhswsin ekei× kai aV didaxh autouV ton nomon tou Qeou thV ghV.
2KINGS 17:28 Kai eiV twn ierewn, touV opoiouV metwkisan ek thV SamareiaV, hlqe kai katwkhsen en Baiqhl, kai edidasken autouV pwV na fobwntai ton Kurion.
2KINGS 17:29 Ekaston omwV eqnoV ekamon qeouV eiV eautouV kai eqesan eiV touV oikouV twn uyhlwn topwn, touV opoiouV oi Samareitai ekamon, ekaston eqnoV en taiV polesin autwn, opou katwkoun.
2KINGS 17:30 Kai oi andreV thV BabulwnoV ekamon thn Sokcwq-benwq, oi de andreV thV Couqa ekamon thn Nergal, kai oi andreV thV Aimaq ekamon thn Asima,
2KINGS 17:31 kai oi Auitai ekamon thn Nibaz kai ton Tartak, kai oi Sefarouitai ekaion touV uiouV autwn dia tou puroV eiV ton Adrammelec kai Anammelec, qeouV twn Sefarouitwn.
2KINGS 17:32 OutwV efobounto ton Kurion× ekamon de eiV eautouV ek twn escatwn metaxu autwn iereiV twn uyhlwn topwn, oitineV equsiazon uper autwn en toiV oikoiV twn uyhlwn topwn.
2KINGS 17:33 Efobounto men ton Kurion, elatreuon omwV touV idiouV autwn qeouV, kata ton tropon twn eqnwn, oqen metwkisqhsan.
2KINGS 17:34 EwV thV hmeraV tauthV kamnousi kata touV proterouV tropouV× den fobountai ton Kurion kai den prattousi kata ta diatagmata autwn kai kata taV kriseiV autwn kai kata ton nomon kai thn entolhn, thn opoian prosetaxen o KurioV eiV touV uiouV Iakwb, ton opoion wnomasen Israhl×
2KINGS 17:35 kai ekame proV autouV o KurioV diaqhkhn kai prosetaxen autouV, legwn, Den qelete fobhqh allouV qeouV, kai den qelete proskunhsei autouV oude latreusei autouV oude qusiasei eiV autouV×
2KINGS 17:36 alla ton Kurion, ostiV saV anhgagen ek ghV Aiguptou meta dunamewV megalhV kai en bracioni exhplwmenw, auton qelete fobeisqai kai auton qelete proskunei kai eiV auton qelete qusiazei,
2KINGS 17:37 kai ta diatagmata kai taV kriseiV kai ton nomon kai thn entolhn, thn opoian egraye dia saV, qelete prosecei na ektelhte pantote× allouV de qeouV den qelete fobhqh×
2KINGS 17:38 kai thn diaqhkhn, thn opoian ekama proV esaV, den qelete lhsmonhsei kai den qelete fobhqh allouV qeouV×
2KINGS 17:39 alla Kurion ton Qeon saV qelete fobeisqai kai autoV qelei saV eleuqerwsei ek ceiroV pantwn twn ecqrwn saV.
2KINGS 17:40 Plhn den uphkousan, all' ekamnon kata touV proterouV tropouV autwn.
2KINGS 17:41 Kai ta eqnh tauta efobounto men ton Kurion, elatreuon omwV ta glupta autwn× kai oi uioi autwn kai twn uiwn autwn oi uioi, kaqwV oi patereV autwn ekamnon, outw kamnousin ewV thV hmeraV tauthV.

 


Search the online bible

Back to Jesus Work Ministry main home page

Back to Jesus Work Ministry home for spiritual warfare and Christian deliverance ministry

Back to Jesus Work Ministry home for resources on Christian living

Christian deliverance and Spiritual warfare book 1

Christian deliverance and Spiritual warfare book 2

Christian deliverance and Spiritual warfare book 3

Christian deliverance and Spiritual warfare book 4

Spiritual warfare and Christian deliverance ministry classics

Other spiritual warfare and Christian deliverance resources on Jesus Work Ministry

Christian deliverance and spiritual warfare audio sermons (free Christian MP3 audio downloads)

Read online Bible - Modern Greek Bible online. Free online bible on SpiritualWarfare.JesusWork.org -An evangelical online ministry website of Jesus Work Ministry revealing biblical truth and recent errors on spiritual warfare and deliverance ministry principles. Wrong spiritual warfare is harmful when practiced. Avoid the snare of end-time false doctrine and its sad consequences. Free deliverance and spiritual warfare books, spiritual warfare sermons, spiritual warfare audio sermons (free Christian mp3 downloads) and other resources reveal what is bible based and false Christian spiritual warfare and Christian deliverance. Spiritual growth and Christian living resources on spiritual warfare and Christian deliverance ministry principles.

Essential resources for fellow evangelicals whether in Pentecostalism, charismatic movement, Baptist, Presbyterian, AG, AME, non-denominations, Christian fundamentalists, moderates and liberals. Non-evangelicals and non-Christians most welcome. The Truth that brings true freedom knows no boundaries. Learn to distinguish between biblical and non-scripture based spiritual warfare, spiritual warfare prayers, deliverance prayers and other areas of deliverance ministry (deliverence ministry) such as casting out demons, binding demons, dealing with territorial spirits, breaking generational curses, etc.

Plus learn the truth on our spiritual armor (spiritual armour), spiritual weapons of warfare, prayer and fasting, the sword of the spirit, pleading the blood of Jesus, spiritual battles, fighting spiritual warfare, familiar spirits, spiritual authority, demonic attacks, demonic possession cases, demonic influence, casting out demons, demonic deliverance, spiritual healing, healing the wounded spirit, biblical financial freedom etc. Solving the confusion on what is spiritual warfare, deliverance ministry and bringing healing to victims of false doctrine practiced by some “deliverance ministries.” Ultimately revealing Christ, and his truth that came to set captives free from deception, spiritual bondage, the curse of the law and so on. “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free,” Jn 8:31-32. “So if the Son sets you free, you will be free indeed,” Jn 8:36.