Back to Modern Greek Bible online homepage (Contents Page of Online Bible)

 

2 Kings 18

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

2KINGS 18:1 [] En de tw tritw etei tou Wshe uiou tou Hla, basilewV tou Israhl, ebasileusen EzekiaV o uioV tou Acaz basilewV tou Iouda.
2KINGS 18:2 Eikosipente etwn hlikiaV hto, ote ebasileusen× ebasileuse de eikosiennea eth en Ierousalhm. Kai to onoma thV mhtroV autou hto Abi, qugathr tou Zacariou.
2KINGS 18:3 Kai ekame to euqeV enwpion tou Kuriou, kata panta osa ekame Dabid o pathr autou.
2KINGS 18:4 AutoV afhrese touV uyhlouV topouV kai kateqrause ta agalmata kai katekoye ta alsh kai katesuntriye ton calkinon ofin, ton opoion ekamen o MwushV× dioti ewV twn hmerwn ekeinwn oi uioi tou Israhl equmiazon eiV auton× kai ekalesen auton Neousqan.
2KINGS 18:5 Epi Kurion ton Qeon tou Israhl hlpise× kai den estaqh met' auton omoioV autou metaxu pantwn twn basilewn tou Iouda, all' oude twn pro autou×
2KINGS 18:6 dioti prosekollhqh eiV ton Kurion× den apemakrunqh apo opisqen autou, all' efulaxe taV entolaV autou, taV opoiaV o KurioV prosetaxen eiV ton Mwushn.
2KINGS 18:7 Kai hto o KurioV met' autou× kateuodouto opou exhrceto× kai apestathse kata tou basilewV thV AssuriaV kai den edouleusen eiV auton.
2KINGS 18:8 AutoV epataxe touV FilistaiouV, ewV GazhV kai twn oriwn authV, apo purgou fulakwn ewV ocuraV polewV.
2KINGS 18:9 [] En de tw tetartw etei tou basilewV Ezekiou, to opoion hto to ebdomon etoV tou Wshe, uiou tou Hla basilewV tou Israhl, Salmanasar o basileuV thV AssuriaV anebh epi thn Samareian kai epoliorkei authn.
2KINGS 18:10 Kai en tw telei triwn etwn ekurieusan authn× en tw ektw etei tou Ezekiou, to opoion einai to ennaton tou Wshe basilewV tou Israhl, ekurieuqh h Samareia.
2KINGS 18:11 Kai metwkisen o basileuV thV AssuriaV ton Israhl eiV thn Assurian, kai eqesen autouV en Ala kai en Abwr para ton potamon Gwzan kai en taiV polesi twn Mhdwn×
2KINGS 18:12 dioti den uphkousan thV fwnhV Kuriou tou Qeou autwn, alla parebhsan thn diaqhkhn autou, panta osa prosetaxe MwushV o douloV tou Kuriou, kai den uphkousan oude ekamon auta.
2KINGS 18:13 En de tw dekatw tetartw etei tou basilewV Ezekiou, anebh Sennaceireim o basileuV thV AssuriaV epi pasaV taV ocuraV poleiV tou Iouda kai ekurieusen autaV.
2KINGS 18:14 Kai apesteilen o EzekiaV basileuV tou Iouda proV ton basilea thV AssuriaV eiV LaceiV, legwn, Hmarthsa× apostreyon ap' emou× o, ti epibalhV ep' eme, qelw bastasei auto. Kai epebalen o basileuV thV AssuriaV epi ton Ezekian ton basilea tou Iouda, triakosia talanta arguriou kai triakonta talanta crusiou.
2KINGS 18:15 Kai edwken eiV auton o EzekiaV apan to argurion to eureqen en tw oikw tou Kuriou kai en toiV qhsauroiV tou oikou tou basilewV.
2KINGS 18:16 Kat' ekeinon ton kairon apekoyen o EzekiaV taV quraV tou naou tou Kuriou kai touV stulouV, touV opoiouV EzekiaV o basileuV tou Iouda eice periskepasei me crusion, kai edwken auto eiV ton basilea thV AssuriaV.
2KINGS 18:17 [] Kai apesteilen o basileuV thV AssuriaV ton Tartan kai ton Rab-sareiV, kai ton Rab-sakhn, apo LaceiV, proV ton basilea Ezekian, meta dunamewV megalhV eiV Ierousalhm× oi de anebhsan kai hlqon eiV thn Ierousalhm. Kai ote anebhsan, hlqon kai estaqhsan en tw udragwgw thV anw kolumbhqraV, htiV einai en th megalh odw tou agrou tou gnafewV.
2KINGS 18:18 Kai ebohsan proV ton basilea, kai exhlqon proV autouV Eliakeim, o uioV tou Celkiou, o oikonomoV, kai SomnaV o grammateuV kai Iwac, o uioV tou Asaf, o upomnhmatografoV.
2KINGS 18:19 Kai eipe proV autouV o Rab-sakhV, Eipate twra proV ton Ezekian, Outw legei o basileuV o megaV, o basileuV thV AssuriaV× Poion einai to qarroV touto epi to opoion qarreiV;
2KINGS 18:20 su legeiV, plhn einai logoi ceilewn, Ecw boulhn kai dunamin dia polemon× all' epi tina qarreiV, wste apestathsaV enantion mou;
2KINGS 18:21 twra idou, su qarreiV epi thn rabdon tou suntetrimmenou ekeinou kalamou, epi thn Aigupton, epi ton opoion ean tiV episthricqh, qelei emphcqh eiV thn ceira autou kai truphsei authn× toioutoV einai Faraw o basileuV thV Aiguptou proV pantaV touV qarrountaV ep' auton.
2KINGS 18:22 All' ean eiphte proV eme, Epi Kurion ton Qeon hmwn qarroumen× den einai autoV, tou opoiou touV uyhlouV topouV kai ta qusiasthria afhresen o EzekiaV, kai eipe proV ton Ioudan kai proV thn Ierousalhm, Emprosqen toutou tou qusiasthriou qelete proskunhsei en Ierousalhm;
2KINGS 18:23 Twra loipon, doV enecura eiV ton kurion mou ton basilea thV AssuriaV, kai egw qelw soi dwsei disciliouV ippouV, an dunasai apo merouV sou na dwshV epibataV ep' autouV.
2KINGS 18:24 PwV loipon qeleiV streyei opisw to proswpon enoV toparcou ek twn elacistwn doulwn tou kuriou mou, kai hlpisaV epi thn Aigupton dia amaxaV kai dia ippeaV;
2KINGS 18:25 Kai twra aneu tou Kuriou anebhn egw epi ton topon touton, dia na katastreyw auton; O KurioV eipe proV eme, Anaba epi thn ghn tauthn kai katastreyon authn.
2KINGS 18:26 Tote eipen Eliakeim o uioV tou Celkiou, kai o SomnaV kai o Iwac, proV ton Rab-sakhn, Lalhson, parakalw, proV touV doulouV sou eiV thn Suriakhn glwssan× dioti katalambanomen authn× kai mh lalei proV hmaV Ioudaisti, eiV ephkoon tou laou epi tou teicouV.
2KINGS 18:27 All' o Rab-sakhV eipe proV autouV, MhpwV o kurioV mou apesteilen eme proV ton kurion sou h kai proV se, dia na lalhsw touV logouV toutouV; den me apesteile proV touV andraV touV kaqhmenouV epi tou teicouV, dia na fagwsi thn kopron autwn kai na piwsi to ouron autwn me saV;
2KINGS 18:28 Tote o Rab-sakhV estaqh kai efwnhsen Ioudaisti meta fwnhV megalhV kai elalhse, legwn, Akousate ton logon tou basilewV tou megalou, tou basilewV thV AssuriaV.
2KINGS 18:29 outw legei o basileuV× Mh saV apata o EzekiaV× dioti den qelei dunhqh na saV lutrwsh ek thV ceiroV autou×
2KINGS 18:30 kai mh saV kamnh o EzekiaV na qarrhte epi ton Kurion, legwn, O KurioV bebaiwV qelei maV lutrwsei, kai h poliV auth den qelei paradoqh eiV thn ceira tou basilewV thV AssuriaV.
2KINGS 18:31 Mh akouete tou Ezekiou× dioti outw legei o basileuV thV AssuriaV. Kamete sumbibasmon met' emou kai exelqete proV eme× kai fagete ekastoV apo thV ampelou autou kai ekastoV apo thV sukhV autou, kai piete ekastoV apo twn udatwn thV dexamenhV autou×
2KINGS 18:32 ewsou elqw kai saV labw eiV ghn omoian me thn ghn saV, ghn sitou kai oinou, ghn artou kai ampelwnwn, ghn elaiou kai melitoV, dia na zhshte kai na mh apoqanhte× kai mh akouete tou Ezekiou, otan saV apata, legwn, O KurioV qelei maV lutrwsei.
2KINGS 18:33 MhpwV elutrwse tiV twonti ek twn qewn twn eqnwn thn ghn autou ek thV ceiroV tou basilewV thV AssuriaV;
2KINGS 18:34 pou oi qeoi thV Aimaq kai Arfad; pou oi qeoi thV Sefarouim, thV Ena kai thV Aua; mhpwV elutrwsan ek thV ceiroV mou thn Samareian;
2KINGS 18:35 tineV metaxu pantwn twn qewn twn topwn elutrwsan thn ghn autwn ek thV ceiroV mou, wste kai o KurioV na lutrwsh thn Ierousalhm ek thV ceiroV mou;
2KINGS 18:36 O de laoV esiwpa kai den apekriqh logon proV auton× dioti o basileuV eice prostaxei, legwn, Mh apokriqhte proV auton.
2KINGS 18:37 Tote Eliakeim, o uioV tou Celkiou, o oikonomoV, kai SomnaV o grammateuV kai Iwac, o uioV tou Asaf, o upomnhmatografoV, hlqon proV ton Ezekian me diescismena imatia kai aphggeilan proV auton touV logouV tou Rab-sakh.

 


Search the online bible

Back to Jesus Work Ministry main home page

Back to Jesus Work Ministry home for spiritual warfare and Christian deliverance ministry

Back to Jesus Work Ministry home for resources on Christian living

Christian deliverance and Spiritual warfare book 1

Christian deliverance and Spiritual warfare book 2

Christian deliverance and Spiritual warfare book 3

Christian deliverance and Spiritual warfare book 4

Spiritual warfare and Christian deliverance ministry classics

Other spiritual warfare and Christian deliverance resources on Jesus Work Ministry

Christian deliverance and spiritual warfare audio sermons (free Christian MP3 audio downloads)

Read online Bible - Modern Greek Bible online. Free online bible on SpiritualWarfare.JesusWork.org -An evangelical online ministry website of Jesus Work Ministry revealing biblical truth and recent errors on spiritual warfare and deliverance ministry principles. Wrong spiritual warfare is harmful when practiced. Avoid the snare of end-time false doctrine and its sad consequences. Free deliverance and spiritual warfare books, spiritual warfare sermons, spiritual warfare audio sermons (free Christian mp3 downloads) and other resources reveal what is bible based and false Christian spiritual warfare and Christian deliverance. Spiritual growth and Christian living resources on spiritual warfare and Christian deliverance ministry principles.

Essential resources for fellow evangelicals whether in Pentecostalism, charismatic movement, Baptist, Presbyterian, AG, AME, non-denominations, Christian fundamentalists, moderates and liberals. Non-evangelicals and non-Christians most welcome. The Truth that brings true freedom knows no boundaries. Learn to distinguish between biblical and non-scripture based spiritual warfare, spiritual warfare prayers, deliverance prayers and other areas of deliverance ministry (deliverence ministry) such as casting out demons, binding demons, dealing with territorial spirits, breaking generational curses, etc.

Plus learn the truth on our spiritual armor (spiritual armour), spiritual weapons of warfare, prayer and fasting, the sword of the spirit, pleading the blood of Jesus, spiritual battles, fighting spiritual warfare, familiar spirits, spiritual authority, demonic attacks, demonic possession cases, demonic influence, casting out demons, demonic deliverance, spiritual healing, healing the wounded spirit, biblical financial freedom etc. Solving the confusion on what is spiritual warfare, deliverance ministry and bringing healing to victims of false doctrine practiced by some “deliverance ministries.” Ultimately revealing Christ, and his truth that came to set captives free from deception, spiritual bondage, the curse of the law and so on. “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free,” Jn 8:31-32. “So if the Son sets you free, you will be free indeed,” Jn 8:36.