Back to Modern Greek Bible online homepage (Contents Page of Online Bible)

 

Genesis 24

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

GEN 24:1 [] Hto de o Abraam gerwn probebhkwV thn hlikian× kai o KurioV euloghse ton Abraam kata panta.
GEN 24:2 Kai eipen o Abraam proV ton doulon autou ton presbuteron thV oikiaV autou, ton epistathn pantwn twn uparcontwn autou, Bale, parakalw, thn ceira sou upo ton mhron mou×
GEN 24:3 kai qelw se orkisei eiV Kurion ton Qeon tou ouranou kai ton Qeon thV ghV, oti den qeleiV labei gunaika eiV ton uion mou ek twn qugaterwn twn Cananaiwn, metaxu twn opoiwn egw katoikw×
GEN 24:4 all' eiV ton topon mou, kai eiV thn suggeneian mou qeleiV upagei, kai qeleiV labei gunaika eiV ton uion mou ton Isaak.
GEN 24:5 Eipe de proV auton o douloV, IswV den qelhsh h gunh na moi akolouqhsh eiV thn ghn tauthn× prepei na ferw ton uion sou eiV thn ghn ek thV opoiaV exhlqeV;
GEN 24:6 Kai eipe proV auton o Abraam, Prosece, mh ferhV ton uion mou ekei×
GEN 24:7 KurioV o QeoV tou ouranou, ostiV me elaben ek tou oikou tou patroV mou kai ek thV ghV thV gennhsewV mou, kai ostiV elalhse proV eme kai ostiV wmosen eiV eme legwn, eiV to sperma sou qelw dwsei thn ghn tauthn, autoV qelei aposteilei ton aggelon autou emprosqen sou× kai qeleiV labei gunaika eiV ton uion mou ekeiqen×
GEN 24:8 ean de h gunh den qelh na se akolouqhsh, tote qeleiV eisqai eleuqeroV apo tou orkou mou toutou× monon ton uion mou na mh ferhV ekei.
GEN 24:9 Kai ebalen o douloV thn ceira autou upo ton mhron tou Abraam tou kuriou autou, kai wrkisqh eiV auton peri tou pragmatoV toutou.
GEN 24:10 [] Kai elaben o douloV deka kamhlouV ek twn kamhlwn tou kuriou autou kai anecwrhse, ferwn meq' eautou apo pantwn twn agaqwn tou kuriou autou× kai shkwqeiV, uphgen eiV thn Mesopotamian, eiV thn polin tou Nacwr.
GEN 24:11 Kai egonatise taV kamhlouV exw thV polewV para to frear tou udatoV, proV to esperaV, ote exercontai ai gunaikeV dia na antlhswsin udwr.
GEN 24:12 Kai eipe, Kurie Qee tou kuriou mou Abraam, doV moi, deomai, kalon sunanthma shmeron, kai kame eleoV eiV ton kurion mou Abraam×
GEN 24:13 idou, egw istamai plhsion thV phghV tou udatoV× ai de qugatereV twn katoikwn thV polewV exercontai dia na antlhswsin udwr×
GEN 24:14 kai h korh proV thn opoian eipw, Epiklinon, parakalw, thn udrian sou dia na piw, kai auth eiph, Pie kai qelw potisei kai taV kamhlouV sou, auth aV hnai ekeinh, thn opoian htoimasaV eiV ton doulon sou ton Isaak× kai ek toutou qelw gnwrisei oti ekameV eleoV eiV ton kurion mou.
GEN 24:15 Kai prin autoV paush lalwn, idou, exhrceto h Rebekka, htiV egennhqh eiV ton Baqouhl, uion thV MelcaV, gunaikoV tou Nacwr, adelfou tou Abraam, ecousa thn udrian authV epi tou wmou authV.
GEN 24:16 H de korh hto wraia thn oyin sfodra, parqenoV, kai anhr den eice gnwrisei authn× afou loipon katebh eiV thn phghn, egemise thn udrian authV kai anebaine.
GEN 24:17 Dramwn de o douloV eiV sunanthsin authV eipe, Potison me, parakalw, oligon udwr ek thV udriaV sou.
GEN 24:18 H de eipe, Pie, kurie mou× kai espeuse kai katebibase thn udrian authV epi ton braciona authV, kai epotisen auton.
GEN 24:19 kai afou epause potizousa auton eipe, Kai dia taV kamhlouV sou qelw antlhsei, ewsou piwsi pasai.
GEN 24:20 Kai pareuquV exekenwse thn udrian authV eiV thn potistran, kai edramen eti eiV to frear dia na antlhsh, kai hntlhse dia pasaV taV kamhlouV autou.
GEN 24:21 O de anqrwpoV, qaumazwn di' authn, esiwpa, dia na gnwrish an kateuwdwsen o KurioV thn odon autou h ouci.
GEN 24:22 Kai afou epausan ai kamhloi pinousai, elaben o anqrwpoV enwtia crusa barouV hmiseoV siklou, kai duo braciolia dia taV ceiraV authV, barouV deka siklwn crusiou×
GEN 24:23 kai eipe, TinoV qugathr eisai su; eipe moi, parakalw× einai en th oikia tou patroV sou topoV di' hmaV proV kataluma;
GEN 24:24 H de eipe proV auton× eimai qugathr Baqouhl tou uiou thV MelcaV, ton opoion egennhsen eiV ton Nacwr.
GEN 24:25 eipen eti proV auton, Einai eiV hmaV kai acura kai trofh pollh kai topoV proV kataluma.
GEN 24:26 Tote eklinen o anqrwpoV kai prosekunhse ton Kurion×
GEN 24:27 kai eipen, EuloghtoV KurioV o QeoV tou kuriou mou Abraam, ostiV den egkatelipe to eleoV autou kai thn alhqeian autou apo tou kuriou mou× o KurioV me kateuwdwsen eiV ton oikon twn adelfwn tou kuriou mou.
GEN 24:28 Dramousa de h korh anhggeilen eiV ton oikon thV mhtroV authV ta pragmata tauta.
GEN 24:29 [] Eice de h Rebekka adelfon onomazomenon Laban× kai edramen o Laban proV ton anqrwpon exw eiV thn phghn.
GEN 24:30 Kai wV eide ta enwtia kai ta braciolia eiV taV ceiraV thV adelfhV autou, kai wV hkouse touV logouV RebekkaV thV adelfhV autou, legoushV, OutwV elalhse proV eme o anqrwpoV, hlqe proV ton anqrwpon× kai idou, istato plhsion twn kamhlwn epi thV phghV.
GEN 24:31 Kai eipen, Eiselqe, euloghmene tou Kuriou× dia ti istasai exw; epeidh egw htoimasa thn oikian kai topon dia taV kamhlouV.
GEN 24:32 Kai eishlqen o anqrwpoV eiV thn oikian, kai ekeinoV exefortwse taV kamhlouV kai edwken acura kai trofhn eiV taV kamhlouV kai udwr dia niyimon twn podwn autou kai twn podwn twn anqrwpwn twn met' autou.
GEN 24:33 Kai pareteqh emprosqen autou faghton× autoV omwV eipe, Den qelw fagei, ewsou lalhsw ton logon mou. O de eipe, Lalhson.
GEN 24:34 Kai eipen, Egw eimai douloV tou Abraam.
GEN 24:35 Kai o KurioV euloghse ton kurion mou sfodra, kai egeine megaV× kai edwken eiV auton probata kai boaV kai argurion kai crusion kai doulouV kai doulaV kai kamhlouV kai onouV.
GEN 24:36 Kai egennhse Sarra, h gunh tou kuriou mou, uion eiV ton kurion mou, afou eghrase× kai edwken eiV auton panta osa ecei.
GEN 24:37 Kai me wrkisen o kurioV mou, legwn, Den qeleiV labei gunaika eiV ton uion mou ek twn qugaterwn twn Cananaiwn, eiV thn ghn twn opoiwn egw katoikw×
GEN 24:38 all' eiV ton oikon tou patroV mou qeleiV upagei kai eiV thn suggeneian mou, kai qeleiV labei gunaika eiV ton uion mou.
GEN 24:39 Kai eipon proV ton kurion mou, IswV den qelhsh h gunh na me akolouqhsh.
GEN 24:40 O de eipe proV eme, O KurioV, emprosqen tou opoiou periepathsa, qelei aposteilei ton aggelon autou meta sou kai qelei kateuodwsei thn odon sou× kai qeleiV labei gunaika eiV ton uion mou ek thV suggeneiaV mou kai ek tou oikou tou patroV mou×
GEN 24:41 tote qeleiV eisqai eleuqeroV apo tou orkismou mou× otan upaghV proV thn suggeneian mou kai den dwswsin eiV se, tote qeleiV eisqai eleuqeroV apo tou orkismou mou.
GEN 24:42 Kai elqwn shmeron eiV thn phghn, eipon, Kurie o QeoV tou kuriou mou Abraam, kateuodwson, deomai, thn odon mou, eiV thn opoian egw upagw×
GEN 24:43 idou, egw istamai plhsion thV phghV tou udatoV× kai h korh htiV exercetai dia na antlhsh kai proV thn opoian eipw, Potison me, parakalw, oligon udwr ek thV udriaV sou,
GEN 24:44 kai auth me eiph, Kai su pie, kai dia taV kamhlouV sou akomh qelw antlhsei, auth aV hnai h gunh, thn opoian htoimasen o KurioV dia ton uion tou kuriou mou.
GEN 24:45 Kai prin pausw lalwn en th kardia mou, idou, h Rebekka exhrceto ecousa thn udrian authV epi tou wmou authV× kai katebh eiV thn phghn kai hntlhsen× eipon de proV authn, Potison me, parakalw.
GEN 24:46 H de espeuse kai katebibase thn udrian authV epanwqen authV kai eipe, Pie, kai qelw potisei kai taV kamhlouV sou× epion loipon kai epotise kai taV kamhlouV.
GEN 24:47 Kai hrwthsa authn kai eipon, TinoV qugathr eisai; h de eipe, Qugathr tou Baqouhl, uiou tou Nacwr, ton opoion egennhsen eiV auton h Melca× kai perieqesa ta enwtia eiV to proswpon authV kai ta braciolia epi taV ceiraV authV.
GEN 24:48 Kai klinaV prosekunhsa ton Kurion× kai euloghsa Kurion ton Qeon tou kurion mou Abraam, ostiV me kateuwdwsen eiV thn alhqinhn odon, dia na labw thn qugatera tou adelfou tou kuriou mou eiV ton uion autou.
GEN 24:49 Twra loipon, ean qelhte na kamhte eleoV kai alhqeian proV ton kurion mou, eipate moi, ei de mh, eipate moi, dia na strafw dexia h aristera.
GEN 24:50 Kai apokriqenteV o Laban kai o Baqouhl, eipon, Para Kuriou exhlqe to pragma× hmeiV den dunameqa na soi eipwmen kakon h kalon×
GEN 24:51 idou, h Rebekka emprosqen sou× labe authn kai upage× kai aV hnai gunh tou uiou tou kuriou sou, kaqwV elalhsen o KurioV.
GEN 24:52 Kai ote hkousen o douloV tou Abraam touV logouV autwn, prosekunhsen ewV edafouV ton Kurion.
GEN 24:53 Kai ekbalwn o douloV skeuh argura kai skeuh crusa kai endumata, edwken eiV thn Rebekkan× edwken eti dwra eiV ton adelfon authV kai eiV thn mhtera authV.
GEN 24:54 [] Kai efagon kai epion, autoV kai oi anqrwpoi oi met' autou, kai dienuktereusan× kai afou eshkwqhsan to prwi, eipen, Exaposteilate me proV ton kurion mou.
GEN 24:55 Eipon de o adelfoV authV kai h mhthr authV, AV meinh h korh meq' hmwn hmeraV tinaV, toulaciston deka× meta tauta qelei apelqei.
GEN 24:56 Kai eipe proV autouV, Mh me krateite, dioti o KurioV kateuwdwse thn odon mou× exaposteilate me na upagw proV ton kurion mou.
GEN 24:57 Oi de eipon, AV kaleswmen thn korhn kai aV erwthswmen thn gnwmhn authV.
GEN 24:58 Kai ekalesan thn Rebekkan kai eipon proV authn, UpageiV meta tou anqrwpou toutou; H de eipen, Upagw.
GEN 24:59 Kai exapesteilan thn Rebekkan thn adelfhn autwn kai thn trofon authV, kai ton doulon tou Abraam kai touV anqrwpouV autou
GEN 24:60 Kai euloghsan thn Rebekkan kai eipon proV authn, Adelfh hmwn eisai, eiqe na geinhV eiV ciliadaV muriadwn, kai to sperma sou na exousiash taV pulaV twn ecqrwn autou
GEN 24:61 Kai eshkwqh h Rebekka kai ai qerapainai authV, kai ekaqisan epi taV kamhlouV, kai uphgon katopin tou anqrwpou× kai elaben o douloV thn Rebekkan kai anecwrhsen.
GEN 24:62 [] O de Isaak epestrefen apo tou freatoV Lacai-roi× dioti katwkei en th gh thV meshmbriaV.
GEN 24:63 Kai exhlqen o Isaak na proseuchqh en th pediadi peri to esperaV× kai uywsaV touV ofqalmouV autou, eide, kai idou, hrconto kamhloi.
GEN 24:64 kai uywsasa h Rebekka touV ofqalmouV authV eide ton Isaak kai katephdhsen apo thV kamhlou.
GEN 24:65 Dioti eicen eipei proV ton doulon, TiV einai o anqrwpoV ekeinoV, o ercomenoV dia thV pediadoV eiV sunanthsin hmwn; O de douloV eicen eipei, Einai o kurioV mou. Kai auth labousa thn kaluptran, eskepasqh.
GEN 24:66 Kai dihghqh o douloV proV ton Isaak panta osa eice praxei.
GEN 24:67 O de Isaak eferen authn eiV thn skhnhn thV mhtroV autou SarraV× kai elabe thn Rebekkan, kai egeinen autou gunh, kai hgaphsen authn× kai parhgorhqh o Isaak peri thV mhtroV autou.

 


Search the online bible

Back to Jesus Work Ministry main home page

Back to Jesus Work Ministry home for spiritual warfare and Christian deliverance ministry

Back to Jesus Work Ministry home for resources on Christian living

Christian deliverance and Spiritual warfare book 1

Christian deliverance and Spiritual warfare book 2

Christian deliverance and Spiritual warfare book 3

Christian deliverance and Spiritual warfare book 4

Spiritual warfare and Christian deliverance ministry classics

Other spiritual warfare and Christian deliverance resources on Jesus Work Ministry

Christian deliverance and spiritual warfare audio sermons (free Christian MP3 audio downloads)

Read online Bible - Modern Greek Bible online. Free online bible on SpiritualWarfare.JesusWork.org -An evangelical online ministry website of Jesus Work Ministry revealing biblical truth and recent errors on spiritual warfare and deliverance ministry principles. Wrong spiritual warfare is harmful when practiced. Avoid the snare of end-time false doctrine and its sad consequences. Free deliverance and spiritual warfare books, spiritual warfare sermons, spiritual warfare audio sermons (free Christian mp3 downloads) and other resources reveal what is bible based and false Christian spiritual warfare and Christian deliverance. Spiritual growth and Christian living resources on spiritual warfare and Christian deliverance ministry principles.

Essential resources for fellow evangelicals whether in Pentecostalism, charismatic movement, Baptist, Presbyterian, AG, AME, non-denominations, Christian fundamentalists, moderates and liberals. Non-evangelicals and non-Christians most welcome. The Truth that brings true freedom knows no boundaries. Learn to distinguish between biblical and non-scripture based spiritual warfare, spiritual warfare prayers, deliverance prayers and other areas of deliverance ministry (deliverence ministry) such as casting out demons, binding demons, dealing with territorial spirits, breaking generational curses, etc.

Plus learn the truth on our spiritual armor (spiritual armour), spiritual weapons of warfare, prayer and fasting, the sword of the spirit, pleading the blood of Jesus, spiritual battles, fighting spiritual warfare, familiar spirits, spiritual authority, demonic attacks, demonic possession cases, demonic influence, casting out demons, demonic deliverance, spiritual healing, healing the wounded spirit, biblical financial freedom etc. Solving the confusion on what is spiritual warfare, deliverance ministry and bringing healing to victims of false doctrine practiced by some “deliverance ministries.” Ultimately revealing Christ, and his truth that came to set captives free from deception, spiritual bondage, the curse of the law and so on. “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free,” Jn 8:31-32. “So if the Son sets you free, you will be free indeed,” Jn 8:36.