Back to Modern Greek Bible online homepage (Contents Page of Online Bible)

 

Genesis 27

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

GEN 27:1 [] Kai afou eghrasen o Isaak, kai oi ofqalmoi autou hmblunqhsan, wste den eblepen, ekalesen Hsau ton uion autou ton megalhteron, kai eipe proV auton, Uie mou. O de eipe proV auton, Idou, egw.
GEN 27:2 Kai ekeinoV eipen, Idou, twra, egw eghrasa× den gnwrizw thn hmeran tou qanatou mou×
GEN 27:3 labe loipon, parakalw, ta opla sou, thn faretran sou kai to toxon sou, kai exelqe eiV thn pediada kai kunhghson moi kunhgion×
GEN 27:4 kai kame moi edesmata kaqwV agapw, kai fere moi na fagw, dia na se euloghsh h yuch mou prin apoqanw.
GEN 27:5 H de Rebekka hkousen enw elalei o Isaak proV Hsau ton uion autou. Kai uphgen o Hsau eiV thn pediada dia na kunhghsh kunhgion kai na ferh auto.
GEN 27:6 [] Kai h Rebekka elalhse proV Iakwb ton uion authV, legousa, Idou, egw hkousa ton patera sou lalounta proV Hsau ton adelfon kai legonta,
GEN 27:7 Fere moi kunhgion kai kame moi edesmata, dia na fagw, kai na se euloghsw enwpion tou Kuriou prin apoqanw.
GEN 27:8 Twra loipon, uie mou, akouson thn fwnhn mou eiV osa egw soi paraggellw×
GEN 27:9 upage twra eiV to poimnion, kai labe moi ekeiqen duo kala erifia ex aigwn× dia na kamw auta edesmata dia ton patera sou, kaqwV agapa×
GEN 27:10 kai qeleiV ferei auta proV ton patera sou na fagh, dia se euloghsh prin apoqanh.
GEN 27:11 Kai eipen o Iakwb proV Rebekkan thn mhtera autou, Idou, o Hsau o adelfoV mou einai anhr dasutricoV, egw de anhr atricoV×
GEN 27:12 iswV me yhlafhsh o pathr mou, kai qelw fanh eiV auton wV apatewn, kai qelw surei ep' emauton kataran kai ouci eulogian.
GEN 27:13 Eipe de proV auton h mhthr autou, Ep' eme h katara sou, teknon mou× monon upakouson eiV thn fwnhn mou kai upage, fere moi auta.
GEN 27:14 Kai uphge, kai elabe, kai eferen auta proV thn mhtera autou× kai ekamen h mhthr autou edesmata kaqwV hgapa o pathr autou.
GEN 27:15 Kai labousa h Rebekka ta kalhtera foremata Hsau tou megalhterou uiou authV, ta opoia eicen en th oikia, eneduse me auta Iakwb, ton uion authV ton newteron×
GEN 27:16 kai me ta dermata twn erifiwn eskepase taV ceiraV autou, kai ta gumna tou trachlou autou×
GEN 27:17 kai edwken eiV taV ceiraV Iakwb tou uiou authV ta edesmata kai ton arton, ta opoia htoimase.
GEN 27:18 [] Kai hlqe proV ton patera autou× kai eipe, Pater mou. O de eipen, Idou, egw× tiV eisai, teknon mou;
GEN 27:19 Kai eipen o Iakwb proV ton patera autou, Egw eimai Hsau o prwtotokoV sou× ekama kaqwV moi eipaV, shkwqhti loipon, kaqison kai fage ek tou kunhgiou mou, dia na me euloghsh h yuch sou.
GEN 27:20 Kai eipen o Isaak proV ton uion autou, Poqen touto, teknon mou, oti eurhkaV toson tacewV; O de eipe, Dioti KurioV o QeoV sou eferen auto emprosqen mou.
GEN 27:21 Kai eipen o Isaak proV ton Iakwb, Plhsiason, teknon mou, dia na se yhlafhsw, an su hsai autoV o uioV Hsau, h ouci.
GEN 27:22 Kai eplhsiasen o Iakwb eiV ton Isaak ton patera autou× o de eyhlafhsen auton, kai eipen, H men fwnh einai fwnh Iakwb, ai de ceireV, ceireV Hsau.
GEN 27:23 Kai den egnwrisen auton, dioti ai ceireV autou hsan wV ai ceireV Hsau adelfou autou, dasutricoi kai euloghsen auton.
GEN 27:24 Kai eipe, Su eisai autoV o uioV mou Hsau; O de eipen, Egw.
GEN 27:25 Kai eipe, Fere plhsion mou, kai qelw fagei ek tou kunhgiou tou uiou mou, dia na se euloghsh h yuch mou. Kai efere plhsion autou, kai efagen× efere de proV auton oinon kai epie.
GEN 27:26 Kai eipe proV auton Isaak o pathr autou, Plhsiason twra, kai filhson me, teknon mou.
GEN 27:27 Kai eplhsiase, kai efilhsen auton× kai wsfranqh thn osmhn twn endumatwn autou, kai euloghsen auton kai eipen, Idou, h osmh tou uiou mou einai wV osmh pediadoV, thn opoian euloghsen o KurioV×
GEN 27:28 Loipon o QeoV na soi dwsh apo thV drosou tou ouranou kai apo tou pacouV thV ghV kai afqonian sitou kai oinou×
GEN 27:29 Laoi na se douleuswsi kai eqnh na se proskunhswsi× na hsai kurioV twn adelfwn sou, kai oi uioi thV mhtroV sou na se proskunhswsi× kathramenoV ostiV se kataratai, kai euloghmenoV ostiV se eulogei
GEN 27:30 [] Kai kaqwV epausen o Isaak eulogwn ton Iakwb, moliV o Iakwb eicen exelqei ap' emprosqen tou patroV autou Isaak× kai hlqen Hsau o adelfoV autou ek tou kunhgiou autou.
GEN 27:31 Kai ekame kai autoV edesmata kai efere proV ton patera autou× kai eipe proV ton patera autou, AV shkwqh o pathr mou, kai aV fagh ek tou kunhgiou tou uiou autou, dia na me euloghsh h yuch sou.
GEN 27:32 Kai eipe proV auton Isaak o pathr autou, TiV eisai; O de eipen, Eimai o uioV sou, o prwtotokoV sou Hsau.
GEN 27:33 Kai exeplagh o Isaak ekplhxin megalhn sfodra, kai eipe, PoioV einai loipon ekeinoV, ostiV ekunhghse kunhgion, kai moi efere kai efagon apo pantwn prin eiselqhV, kai euloghsa auton; kai euloghmenoV qelei eisqai.
GEN 27:34 Ote hkousen o Hsau touV logouV tou patroV autou, anekraxe kraughn megalhn kai pikran sfodra× kai eipe proV ton patera autou, Euloghson me, kai eme, pater mou.
GEN 27:35 O de eipen, Hlqen o adelfoV sou meta dolou, kai elabe thn eulogian sou.
GEN 27:36 Kai eipen o Hsau, DikaiwV ekalesqh to onoma autou Iakwb, dioti twra deuteran tauthn foran me upeskelisen× elabe ta prwtotokia mou, kai idou, twra elabe kai thn eulogian mou. Kai eipe, Den efulaxaV di' eme eulogian;
GEN 27:37 Kai, apekriqh o Isaak, kai eipe proV ton Hsau, Idou, kurion sou ekama auton, kai pantaV touV adelfouV autou ekama doulouV autou, kai esthrixa auton me siton kai oinon× kai ti loipon na kamw eiV se, teknon mou;
GEN 27:38 Kai eipen o Hsau proV ton patera autou, MhpwV tauthn monhn thn eulogian eceiV, pater mou; euloghson me, kai eme, pater mou. kai uywsen o Hsau thn fwnhn autou, kai eklause.
GEN 27:39 Kai apekriqh Isaak o pathr autou, kai eipe proV auton, Idou, h katoikhsiV sou qelei eisqai eiV to pacoV thV ghV, kai eiV thn droson tou ouranou anwqen×
GEN 27:40 kai me thn macairan sou qeleiV zh, kai eiV ton adelfon sou qeleiV douleusei, otan de uperiscushV, qeleiV suntriyei ton zugon autou apo tou trachlou sou.
GEN 27:41 [] Kai emisei o Hsau ton Iakwb, dia thn eulogian me thn opoian euloghsen auton o pathr autou× kai eipen o Hsau en th kardia autou, Plhsiazousin ai hmerai tou penqouV tou patroV mou× tote qelw foneusei Iakwb ton adelfon mou.
GEN 27:42 Anhggelqhsan, de proV thn Rebekkan oi logoi Hsau tou uiou authV tou megalhterou× kai pemyasa ekalesen Iakwb ton uion authV ton newteron, kai eipe proV auton, Idou, Hsau o adelfoV sou parhgorei eauton kata sou, oti qelei se foneusei.
GEN 27:43 Twra loipon, teknon mou, akouson thn fwnhn mou× kai shkwqeiV, fuge proV Laban ton adelfon mou eiV Carran×
GEN 27:44 kai katoikhson met' autou hmeraV tinaV, ewsou parelqh o qumoV tou adelfou sou×
GEN 27:45 ewsou paush h kata sou orgh tou adelfou sou, kai lhsmonhsh ta osa epraxaV eiV auton× tote qelw steilei, kai qelw se ferei ekeiqen× dia ti na saV sterhqw kai touV duo en mia hmera;
GEN 27:46 Kai eipen h Rebekka proV ton Isaak, Ahdiasa thn zwhn mou ex aitiaV twn qugaterwn tou Cet× ean o Iakwb labh gunaika ek twn qugaterwn tou Cet, kaqwV einai autai ek twn qugaterwn thV ghV tauthV, ti me wfelei na zw;

 


Search the online bible

Back to Jesus Work Ministry main home page

Back to Jesus Work Ministry home for spiritual warfare and Christian deliverance ministry

Back to Jesus Work Ministry home for resources on Christian living

Christian deliverance and Spiritual warfare book 1

Christian deliverance and Spiritual warfare book 2

Christian deliverance and Spiritual warfare book 3

Christian deliverance and Spiritual warfare book 4

Spiritual warfare and Christian deliverance ministry classics

Other spiritual warfare and Christian deliverance resources on Jesus Work Ministry

Christian deliverance and spiritual warfare audio sermons (free Christian MP3 audio downloads)

Read online Bible - Modern Greek Bible online. Free online bible on SpiritualWarfare.JesusWork.org -An evangelical online ministry website of Jesus Work Ministry revealing biblical truth and recent errors on spiritual warfare and deliverance ministry principles. Wrong spiritual warfare is harmful when practiced. Avoid the snare of end-time false doctrine and its sad consequences. Free deliverance and spiritual warfare books, spiritual warfare sermons, spiritual warfare audio sermons (free Christian mp3 downloads) and other resources reveal what is bible based and false Christian spiritual warfare and Christian deliverance. Spiritual growth and Christian living resources on spiritual warfare and Christian deliverance ministry principles.

Essential resources for fellow evangelicals whether in Pentecostalism, charismatic movement, Baptist, Presbyterian, AG, AME, non-denominations, Christian fundamentalists, moderates and liberals. Non-evangelicals and non-Christians most welcome. The Truth that brings true freedom knows no boundaries. Learn to distinguish between biblical and non-scripture based spiritual warfare, spiritual warfare prayers, deliverance prayers and other areas of deliverance ministry (deliverence ministry) such as casting out demons, binding demons, dealing with territorial spirits, breaking generational curses, etc.

Plus learn the truth on our spiritual armor (spiritual armour), spiritual weapons of warfare, prayer and fasting, the sword of the spirit, pleading the blood of Jesus, spiritual battles, fighting spiritual warfare, familiar spirits, spiritual authority, demonic attacks, demonic possession cases, demonic influence, casting out demons, demonic deliverance, spiritual healing, healing the wounded spirit, biblical financial freedom etc. Solving the confusion on what is spiritual warfare, deliverance ministry and bringing healing to victims of false doctrine practiced by some “deliverance ministries.” Ultimately revealing Christ, and his truth that came to set captives free from deception, spiritual bondage, the curse of the law and so on. “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free,” Jn 8:31-32. “So if the Son sets you free, you will be free indeed,” Jn 8:36.