Back to Modern Greek Bible online homepage (Contents Page of Online Bible)

 

Genesis 41

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

GEN 41:1 [] Kai meta pareleusin duo etwn o Faraw eiden enupnion× kai idou, istato plhsion tou potamou.
GEN 41:2 kai idou, epta damalia eumorfa kai pacusarka anebainon ek tou potamou kai eboskonto eiV to libadion.
GEN 41:3 kai idou, alla epta damalia anebainon met' ekeina ek tou potamou, aschma kai leptosarka, kai istanto plhsion twn allwn damaliwn epi to ceiloV tou potamou×
GEN 41:4 kai ta damalia ta aschma kai leptosarka katefagon ta epta damalia ta eumorfa kai pacusarka. Tote exupnhsen o Faraw.
GEN 41:5 Kai apokoimhqeiV enupniasqh deuteran foran× kai idou, epta astacua pacea kai kala anebainon ek tou autou kormou×
GEN 41:6 kai idou, alla epta astacua lepta kai kekaumena upo tou anatolikou anemou anefuonto met' ekeina×
GEN 41:7 kai ta astacua ta lepta katepion ta epta astacua ta pacea kai mesta. Kai exupnhsen o Faraw kai idou, hto oneiron.
GEN 41:8 Kai to prwi to pneuma autou hto tetaragmenon× kai aposteilaV ekalese pantaV touV magouV thV Aiguptou kai pantaV touV sofouV authV× kai dihghqh proV autouV o Faraw ta enupnia autou× alla den hto oudeiV ostiV na exhghsh auta proV ton Faraw.
GEN 41:9 [] Tote o arcioinocooV elalhse proV ton Faraw legwn, thn amartian mou enqumoumai shmeron×
GEN 41:10 o Faraw eicen orgisqh enantion twn doulwn autou kai me ebalen eiV fulakhn en tw oikw tou arcontoV twn swmatofulakwn, eme kai ton arcisitopoion×
GEN 41:11 kai eidomen enupnion kata thn authn nukta, egw kai ekeinoV× enupniasqhmen ekastoV kata thn exhghsin tou enupniou autou×
GEN 41:12 kai hto ekei meq' hmwn neoV tiV EbraioV, douloV tou arcontoV twn swmatofulakwn× kai dihghqhmen proV auton kai exhghsen eiV hmaV ta enupnia hmwn× eiV ekaston kata to enupnion autou ekame thn exhghsin×
GEN 41:13 kai kaqwV exhghsen eiV hmaV, outw kai sunebh× eme men apokatesthsen eiV to upourghma mou, ekeinon de ekremase.
GEN 41:14 Tote aposteilaV o Faraw, ekalese ton Iwshf, kai exhgagon auton meta spoudhV ek thV fulakhV× kai exurisqh kai hllaxe thn stolhn autou kai hlqe proV ton Faraw.
GEN 41:15 Kai eipen o Faraw proV ton Iwshf, Eidon enupnion, kai den einai oudeiV ostiV na exhghsh auto× kai egw hkousa peri sou na legwsin oti ennoeiV ta oneira wste na exhghV auta.
GEN 41:16 Kai apekriqh o Iwshf proV ton Faraw legwn, Ouci egw× o QeoV qelei dwsei eiV ton Faraw swthrion apokrisin.
GEN 41:17 [] Kai eipen o Faraw proV ton Iwshf, EiV to oneiron mou, idou, istamhn epi to ceiloV tou potamou×
GEN 41:18 kai idou, epta damalia pacusarka kai eumorfa anebainon ek tou potamou kai eboskonto eiV to libadion×
GEN 41:19 kai idou, alla epta damalia anebainon katopin ekeinwn adunata kai polu aschma kai leptosarka, opoia den eidon pote aschmotera kaq' olhn thn ghn thV Aiguptou×
GEN 41:20 kai ta damalia ta lepta kai aschma katefagon ta prwta epta damalia ta pacea×
GEN 41:21 kai afou eishlqon eiV taV koiliaV autwn, den diekrineto oti eishlqon eiV taV koiliaV autwn, all' h qewria autwn hto aschmoV kaqwV kai proteron× tote exupnhsa.
GEN 41:22 Epeita eidon eiV to oneiron mou kai idou, epta astacua anebainon ek tou autou kormou mesta kai kala×
GEN 41:23 kai idou, alla epta astacua xhra, lepta, kekaumena upo tou anatolikou anemou, anefuonto katopin autwn×
GEN 41:24 kai ta astacua ta lepta katepion ta epta astacua ta kala× kai eipon tauta proV touV magouV, alla den hto oudeiV ostiV na moi exhghsh auta.
GEN 41:25 Kai eipen o Iwshf proV ton Faraw, To enupnion tou Faraw en einai× o QeoV efanerwsen eiV ton Faraw osa mellei na kamh.
GEN 41:26 Ta epta damalia ta kala einai epta eth× kai ta epta astacua ta kala einai epta eth× to enupnion en einai.
GEN 41:27 Kai ta epta damalia ta lepta kai aschma, ta opoia anebainon katopin autwn, einai epta eth× kai ta epta astacua ta amesta, ta kekaumena upo tou anatolikou anemou, qelousin eisqai epta eth peinhV.
GEN 41:28 Touto einai to pragma to opoion eipa proV ton Faraw× o QeoV efanerwsen eiV ton Faraw osa mellei na kamh.
GEN 41:29 Idou, ercontai epta eth megalhV afqoniaV kaq' olhn thn ghn thV Aiguptou×
GEN 41:30 kai qelousin epelqei meta tauta epta eth peinhV× kai olh h afqonia qelei lhsmonhqh en th gh thV Aiguptou kai h peina qelei katafqeirei thn ghn×
GEN 41:31 kai den qelei gnwrisqh h afqonia epi thV ghV ex aitiaV ekeinhV thV peinhV, htiV mellei na akolouqhsh× dioti qelei eisqai bareia sfodra.
GEN 41:32 To de oti edeuterwqh to enupnion eiV ton Faraw diV, faneronei oti to pragma einai apofasismenon para tou Qeou kai oti o QeoV qelei tacunei na ektelesh auto.
GEN 41:33 [] Twra loipon aV probleyh o Faraw anqrwpon suneton kai fronimon kai aV katasthsh auton epi thV ghV thV Aiguptou×
GEN 41:34 aV kamh o Faraw kai aV diorish epistataV epi thV ghV× kai aV lambanh to pempton apo thV ghV Aiguptou eiV ta epta eth thV afqoniaV×
GEN 41:35 kai aV sunaxwsi pasaV taV trofaV toutwn twn ercomenwn kalwn etwn, kai aV apotamieuswsi siton upo thn ceira tou Faraw dia trofaV eiV taV poleiV, kai aV fulattwsin auton×
GEN 41:36 kai ai trofai qelousi menei pefulagmenai dia thn ghn eiV ta epta eth thV peinhV, ta opoia qelousin akolouqhsei en th gh thV Aiguptou, dia na mh apolesqh o topoV upo thV peinhV.
GEN 41:37 Kai hresen o logoV eiV ton Faraw kai eiV pantaV touV doulouV autou.
GEN 41:38 Kai eipen o Faraw proV touV doulouV autou, Dunameqa na eurwmen kaqwV touton, anqrwpon eiV ton opoion uparcei to pneuma tou Qeou;
GEN 41:39 Kai eipen o Faraw proV ton Iwshf, Epeidh o QeoV edeixen eiV se panta tauta, den einai oudeiV toson sunetoV kai fronimoV oson su.
GEN 41:40 Su qeleiV eisqai epi tou oikou mou kai eiV ton logon tou stomatoV sou qelei upakouei paV o laoV mou× monon kata ton qronon qelw eisqai anwteroV sou.
GEN 41:41 Kai eipen o Faraw proV ton Iwshf, Idou, se katesthsa ef' olhV thV ghV Aiguptou.
GEN 41:42 Kai ekbalwn o Faraw to daktulidion autou ek thV ceiroV autou, ebalen auto eiV thn ceira tou Iwshf kai enedusen auton imatia bussina, kai periebale crusoun periderraion peri ton trachlon autou.
GEN 41:43 Kai anebibasen auton epi thn amaxan autou thn deuteran× kai ekhrutton emprosqen autou, Gonatisate× kai katesthsen auton ef' olhV thV ghV Aiguptou.
GEN 41:44 Kai eipen o Faraw proV ton Iwshf, Egw eimai o Faraw, kai cwriV sou oudeiV qelei shkwsei thn ceira autou h ton poda autou kaq' olhn thn ghn thV Aiguptou.
GEN 41:45 Kai wnomasen o Faraw ton Iwshf afnaq-paneac× kai edwken eiV auton dia gunaika Aseneq, thn qugatera tou Potifera ierewV thV Wn. Kai exhlqen o Iwshf eiV thn ghn thV Aiguptou.
GEN 41:46 [] Hto de o Iwshf triakonta etwn, ote parestaqh emprosqen tou Faraw basilewV thV Aiguptou× kai exhlqen o Iwshf ap' emprosqen tou Faraw, kai dihlqen olhn thn ghn thV Aiguptou.
GEN 41:47 Kai ekarpoforhsen h gh plousioparocwV eiV ta epta eth thV afqoniaV×
GEN 41:48 kai sunhgage pasaV taV trofaV twn epta etwn twn genomenwn en th gh thV Aiguptou× kai enapeqese taV trofaV en taiV polesi× taV trofaV twn agrwn twn perix ekasthV polewV eqesen en auth.
GEN 41:49 Kai sunhgagen o Iwshf siton wV thn ammon thV qalasshV polun sfodra, wste epause na metrh auton× dioti hto ametrhtoV.
GEN 41:50 Egennhqhsan de duo uioi eiV ton Iwshf, prin elqwsi ta eth thV peinhV× touV opoiouV egennhsen eiV auton Aseneq, h qugathr tou Potifera ierewV thV Wn.
GEN 41:51 Kai ekalesen o Iwshf to onoma tou prwtotokou Manassh× dioti eipen, O QeoV me ekame na lhsmonhsw pantaV touV ponouV mou kai panta ton oikon tou patroV mou.
GEN 41:52 To de onoma tou deuterou ekalesen Efraim× dioti eipen, O QeoV me huxhsen en th gh thV qliyewV mou.
GEN 41:53 Kai parhlqon ta epta eth thV afqoniaV, thV genomenhV en th gh thV Aiguptou.
GEN 41:54 Kai hrcisan na ercwntai ta epta eth thV peinhV, kaqwV eipen o Iwshf× kai egeinen h peina eiV pantaV touV topouV× kaq' olhn omwV thn ghn thV Aiguptou hto artoV.
GEN 41:55 Kai ote epeinase pasa h gh thV Aiguptou, ebohsen o laoV proV ton Faraw dia arton. Kai eipen o Faraw proV pantaV touV AiguptiouV, Upagete proV ton Iwshf× o, ti saV eiph, kamete.
GEN 41:56 Kai hto h peina epi pan to proswpon thV ghV. Hnoixe de o Iwshf pasaV taV apoqhkaV kai epwlei siton eiV touV AiguptiouV× kai h peina epebarunen epi thn ghn thV Aiguptou.
GEN 41:57 Kai panteV oi topoi hrconto eiV thn Aigupton proV ton Iwshf dia na agorazwsi siton× dioti h peina epebarunen epi pasan thn ghn.

 


Search the online bible

Back to Jesus Work Ministry main home page

Back to Jesus Work Ministry home for spiritual warfare and Christian deliverance ministry

Back to Jesus Work Ministry home for resources on Christian living

Christian deliverance and Spiritual warfare book 1

Christian deliverance and Spiritual warfare book 2

Christian deliverance and Spiritual warfare book 3

Christian deliverance and Spiritual warfare book 4

Spiritual warfare and Christian deliverance ministry classics

Other spiritual warfare and Christian deliverance resources on Jesus Work Ministry

Christian deliverance and spiritual warfare audio sermons (free Christian MP3 audio downloads)

Read online Bible - Modern Greek Bible online. Free online bible on SpiritualWarfare.JesusWork.org -An evangelical online ministry website of Jesus Work Ministry revealing biblical truth and recent errors on spiritual warfare and deliverance ministry principles. Wrong spiritual warfare is harmful when practiced. Avoid the snare of end-time false doctrine and its sad consequences. Free deliverance and spiritual warfare books, spiritual warfare sermons, spiritual warfare audio sermons (free Christian mp3 downloads) and other resources reveal what is bible based and false Christian spiritual warfare and Christian deliverance. Spiritual growth and Christian living resources on spiritual warfare and Christian deliverance ministry principles.

Essential resources for fellow evangelicals whether in Pentecostalism, charismatic movement, Baptist, Presbyterian, AG, AME, non-denominations, Christian fundamentalists, moderates and liberals. Non-evangelicals and non-Christians most welcome. The Truth that brings true freedom knows no boundaries. Learn to distinguish between biblical and non-scripture based spiritual warfare, spiritual warfare prayers, deliverance prayers and other areas of deliverance ministry (deliverence ministry) such as casting out demons, binding demons, dealing with territorial spirits, breaking generational curses, etc.

Plus learn the truth on our spiritual armor (spiritual armour), spiritual weapons of warfare, prayer and fasting, the sword of the spirit, pleading the blood of Jesus, spiritual battles, fighting spiritual warfare, familiar spirits, spiritual authority, demonic attacks, demonic possession cases, demonic influence, casting out demons, demonic deliverance, spiritual healing, healing the wounded spirit, biblical financial freedom etc. Solving the confusion on what is spiritual warfare, deliverance ministry and bringing healing to victims of false doctrine practiced by some “deliverance ministries.” Ultimately revealing Christ, and his truth that came to set captives free from deception, spiritual bondage, the curse of the law and so on. “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free,” Jn 8:31-32. “So if the Son sets you free, you will be free indeed,” Jn 8:36.