Back to Modern Greek Bible online homepage (Contents Page of Online Bible)

 

Leviticus 13

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

LEV 13:1 [] Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn kai proV ton Aarwn, legwn,
LEV 13:2 Otan anqrwpoV tiV ech epi tou dermatoV thV sarkoV autou prhsma h ywran, h exanqhma, kai geinh eiV to derma thV sarkoV autou plhgh lepraV, tote qelei ferqh proV ton Aarwn ton ierea h proV ena twn uiwn autou twn ierewn×
LEV 13:3 kai o iereuV qelei qewrhsei thn plhghn eiV to derma thV sarkoV. Kai ean h qrix eiV thn plhghn meteblhqh eiV leukhn, kai h plhgh eiV thn oyin hnai baqutera tou dermatoV thV sarkoV autou, einai plhgh lepraV× o de iereuV qelei qewrhsei auton kai qelei krinei auton akaqarton.
LEV 13:4 All' ean to exanqhma hnai leukon eiV to derma thV sarkoV autou kai eiV thn oyin den einai baquteron tou dermatoV kai h qrix autou den meteblhqh eiV leukhn, tote qelei kleisei o iereuV ton econta thn plhghn epta hmeraV×
LEV 13:5 kai qelei qewrhsei auton o iereuV thn ebdomhn hmeran× kai idou, ean idh oti h plhgh einai eiV stasin kai h plhgh den exhplwqh eiV to derma, tote qelei kleisei auton o iereuV allaV epta hmeraV×
LEV 13:6 kai qelei qewrhsei auton o iereuV ek deuterou thn ebdomhn hmeran× kai idou, ean h plhgh hmaurwqh kai den exhplwqh h plhgh eiV to derma, qelei krinei auton o iereuV kaqaron× auth einai ywra× kai qelei plunei ta imatia autou kai qelei eisqai kaqaroV.
LEV 13:7 Ean omwV exhplwqh perissoteron h ywra epi tou dermatoV, afou eqewrhqh upo tou ierewV dia ton kaqarismon autou, qelei deicqh palin eiV ton ierea.
LEV 13:8 Kai ean idh o iereuV, oti exhplwqh h ywra epi tou dermatoV, tote qelei krinei auton o iereuV akaqarton× einai lepra.
LEV 13:9 Otan h plhgh thV lepraV hnai eiV anqrwpon, tote qelei ferqh proV ton ierea.
LEV 13:10 kai qelei qewrhsei o iereuV× kai idou, ean to prhsma hnai leukon eiV to derma kai metebale thn trica eiV leukhn, kai eurisketai kreaV zwn eiV to prhsma,
LEV 13:11 einai lepra palaia eiV to derma thV sarkoV autou kai qelei krinei auton o iereuV akaqarton× den qelei kleisei auton, dioti einai akaqartoV.
LEV 13:12 All' ean exhplwqh polu h lepra epi tou dermatoV kai h lepra eskepasen olon to derma tou econtoV thn plhghn apo kefalhV autou kai ewV podwn autou, opou kai an qewrhsh o iereuV,
LEV 13:13 tote qelei qewrhsei o iereuV, kai idou, ean h lepra eskepasen olhn thn sarkan autou, qelei krinei kaqaron ton econta thn plhghn× einai kaqaroV.
LEV 13:14 All' en opoia hmera fanh eiV auton kreaV zwn, qelei eisqai akaqartoV.
LEV 13:15 Kai qelei qewrhsei o iereuV to kreaV to zwn kai qelei krinei auton akaqarton× to zwn kreaV einai akaqarton× einai lepra.
LEV 13:16 H ean to kreaV to zwn allaxh palin kai metablhqh eiV leukon, qelei elqei proV ton ierea.
LEV 13:17 Kai qelei qewrhsei auton o iereuV× kai idou, ean h plhgh meteblhqh eiV leukhn, tote qelei krinei o iereuV kaqaron ton econta thn plhghn× einai kaqaroV.
LEV 13:18 [] H de sarx epi tou dermatoV thV opoiaV hto elkoV, kai iatreuqh,
LEV 13:19 kai en tw topw tou elkouV egeine prhsma leukon, h exanqhma leukon kokkinwpon, qelei deicqh eiV ton ierea×
LEV 13:20 kai qelei qewrhsei o iereuV, kai idou, ean fainhtai baquteron tou dermatoV kai h qrix autou meteblhqh eiV leukhn, qelei krinei auton o iereuV akaqarton× einai plhgh lepraV, htiV exhnqhsen eiV to elkoV.
LEV 13:21 Ean de qewrhsh auto o iereuV, kai idou, den hnai leukai triceV eiV auto kai den hnai baquteron tou dermatoV kai hnai hmaurwmenon, tote o iereuV qelei kleisei auton epta hmeraV×
LEV 13:22 kai ean exhplwqh polu epi tou dermatoV, tote qelei krinei auton o iereuV akaqarton× einai plhgh.
LEV 13:23 All' ean to exanqhma menh en tw topw autou kai den exhplwqh, touto einai oulh tou elkouV× kai qelei krinei auton o iereuV kaqaron.
LEV 13:24 Ean de hnai kreaV, econ epi tou dermatoV autou kaustikhn flogwsin, kai to zwn kreaV tou peflogismenou merouV ech exanqhma leukon, kokkinwpon h kataleukon,
LEV 13:25 tote qelei qewrhsei auto o iereuV× kai idou, ean h qrix eiV to exanqhma meteblhqh eiV leukhn kai eiV thn oyin hnai baquteron tou dermatoV, einai lepra exanqhsasa eiV thn flogwsin× kai qelei krinei auton o iereuV akaqarton× einai plhgh lepraV.
LEV 13:26 All' ean o iereuV qewrhsh auto, kai idou, den hnai qrix leukh eiV to exanqhma kai den hnai baquteron tou dermatoV kai hnai hmaurwmenon, tote qelei kleisei auton o iereuV epta hmeraV×
LEV 13:27 kai qelei qewrhsei auton o iereuV thn ebdomhn hmeran× kai ean auto exhplwqh polu eiV to derma, tote qelei krinei auton o iereuV akaqarton× einai plhgh lepraV.
LEV 13:28 Ean de to exanqhma menh en tw topw autou kai den exhplwqh epi tou dermatoV kai hnai hmaurwmenon, einai prhsma flogwsewV, kai qelei krinei auton o iereuV kaqaron× epeidh einai oulh thV flogwsewV.
LEV 13:29 Kai ean anhr, h gunh, ech plhghn eiV thn kefalhn, h eiV to pwgwnion,
LEV 13:30 tote qelei qewrhsei o iereuV thn plhghn× kai idou, ean eiV thn oyin hnai baqutera tou dermatoV kai eiV authn qrix xanqizousa, tote qelei krinei auton o iereuV akaqarton× einai kasida, lepra thV kefalhV h tou pwgwniou.
LEV 13:31 Kai ean qewrhsh o iereuV thn plhghn thV kasidaV kai idou, eiV thn oyin den hnai baqutera tou dermatoV kai den hnai qrix melanh en auth, tote qelei kleisei o iereuV epta hmeraV ton econta thn plhghn thV kasidaV×
LEV 13:32 kai qelei qewrhsei o iereuV thn plhghn thn ebdomhn hmeran× kai idou, ean den exhplwqh h kasida kai den hnai eiV authn qrix xanqizousa kai eiV thn oyin h kasida den hnai baqutera tou dermatoV,
LEV 13:33 autoV qelei xurisqh, all' h kasida den qelei xurisqh× o de iereuV qelei kleisei ton econta thn kasidan allaV epta hmeraV.
LEV 13:34 Kai thn ebdomhn hmeran qelei qewrhsei o iereuV thn kasidan× kai idou, ean h kasida den exhplwqh eiV to derma kai eiV thn oyin den hnai baqutera tou dermatoV, tote qelei krinei auton o iereuV kaqaron× kai autoV qelei plunei ta imatia autou kai qelei eisqai kaqaroV.
LEV 13:35 All' ean h kasida exhplwqh polu epi tou dermatoV meta ton kaqarismon autou,
LEV 13:36 tote qelei qewrhsei auton o iereuV× kai idou, ean h kasida exhplwqh epi tou dermatoV, den qelei ereunhsei o iereuV peri thV xanqizoushV tricoV× einai akaqartoV.
LEV 13:37 All' ean qewrhsh oti h kasida einai eiV stasin kai ekfuetai qrix melanh en auth, h kasida einai teqerapeumenh× einai kaqaroV× kai qelei krinei auton o iereuV kaqaron.
LEV 13:38 [] Kai ean anhr, h gunh, ecwsin epi tou dermatoV thV sarkoV autwn exanqhmata, exanqhmata leukwpa,
LEV 13:39 tote qelei qewrhsei o iereuV× kai idou, ean ta exanqhmata epi tou dermatoV thV sarkoV autwn hnai upoleuka, einai alfoV exanqwn epi tou dermatoV× einai kaqaroV.
LEV 13:40 Ean de h kefalh tinoV madhsh, autoV einai falakroV× einai kaqaroV.
LEV 13:41 Kai ean h kefalh autou madhsh proV to proswpon, einai anafalantoV× einai kaqaroV.
LEV 13:42 All' ean hnai eiV to falakrwma, h eiV to anafalantwma, plhgh leukh kokkinwph, einai lepra exanqhsasa eiV to falakrwma autou h eiV to anafalantwma autou.
LEV 13:43 Kai qelei qewrhsei auton o iereuV× kai idou, ean to prhsma thV plhghV hnai leukon kokkinwpon eiV to falakrwma autou h eiV to anafalantwma autou, wV to fainomenon thV lepraV epi tou dermatoV thV sarkoV,
LEV 13:44 einai anqrwpoV leproV, einai akaqartoV× qelei krinei auton o iereuV olwV akaqarton× eiV thn kefalhn autou einai h plhgh autou.
LEV 13:45 Kai tou leprou, eiV ton opoion einai h plhgh, ta imatia autou qelousi scisqh kai h kefalh autou qelei eisqai askephV, kai to epanw ceiloV autou qelei kaluyei kai qelei fwnazei, AkaqartoV, akaqartoV.
LEV 13:46 PasaV taV hmeraV kaq' aV h plhgh qelei eisqai en autw, qelei eisqai akaqartoV× einai akaqartoV× monoV qelei katoikei× exw tou stratopedou qelei eisqai h katoikia autou.
LEV 13:47 [] Kai ean uparch eiV imation plhgh lepraV, eiV imation mallinon h eiV imation linoun,
LEV 13:48 eite eiV sthmonion, eite eiV ufadion, ek linou h ek malliou, eite eiV derma, eite eiV pan pragma kateskeuasmenon ek dermatoV,
LEV 13:49 kai h plhgh hnai prasinwph, h kokkinwph, eiV to imation, h eiV to derma, h eiV to sthmonion, eiV to ufadion, h eiV pan skeuoV dermatinon, einai plhgh lepraV kai qelei deicqh eiV ton ierea×
LEV 13:50 o de iereuV qelei qewrhsei thn plhghn kai qelei kleisei to econ thn plhghn epta hmeraV.
LEV 13:51 Kai qelei qewrhsei thn plhghn thn ebdomhn hmeran× ean h plhgh exhplwqh epi tou imatiou, h epi tou sthmoniou, h epi tou ufadiou, h epi tou dermatoV, ek pantoV pragmatoV to opoion einai kateskeuasmenon ek dermatoV, h plhgh einai lepra diabrwtikh× touto einai akaqarton.
LEV 13:52 Kai qelei kausei to imation, h to sthmonion, h to ufadion, mallinon, h linoun, h pan skeuoV dermatinon epi tou opoiou einai h plhgh× dioti einai lepra diabrwtikh× me pur qelei kauqh.
LEV 13:53 Kai ean idh o iereuV, kai idou, h plhgh den exhplwqh epi tou imatiou, eite epi tou sthmoniou, eite epi tou ufadiou, h epi pantoV skeuouV dermatinou,
LEV 13:54 tote qelei prostaxei o iereuV na pluqh to econ thn plhghn kai qelei kleisei auto allaV epta hmeraV×
LEV 13:55 kai qelei qewrhsei o iereuV thn plhghn, afou epluqh× kai idou, ean h plhgh den hllaxe to crwma authV kai den exhplwqh h plhgh, einai akaqarton× me pur qeleiV kausei auto× einai diabrwtikon, to opoion procwrei upokatwqen h epanwqen.
LEV 13:56 Kai ean idh o iereuV, kai idou, h plhgh, afou epluqh, einai hmaurwmenh, tote qelei ekkoyei authn apo tou imatiou, h apo tou dermatoV, h apo tou sthmoniou, h apo tou ufadiou.
LEV 13:57 All' ean fanh eti epi tou imatiou, epi tou sthmoniou, h epi tou ufadiou, h epi pantoV skeuouV dermatinou, einai lepra exanqizousa× me pur qeleiV kausei to econ thn plhghn.
LEV 13:58 Kai to imation, h to sthmonion, h to ufadion, pan skeuoV dermatinon, to opoion hqeleV plunei, ean h plhgh exhleifqh ap' autwn, tote qelei pluqh ek deuterou kai qelei eisqai kaqaron.
LEV 13:59 OutoV einai o nomoV thV plhghV thV lepraV epi imatiou mallinou, h linou, eite sthmoniou, eite ufadiou, h pantoV skeuouV dermatinou, dia na krinhtai kaqaron, h na krinhtai akaqarton.

 


Search the online bible

Back to Jesus Work Ministry main home page

Back to Jesus Work Ministry home for spiritual warfare and Christian deliverance ministry

Back to Jesus Work Ministry home for resources on Christian living

Christian deliverance and Spiritual warfare book 1

Christian deliverance and Spiritual warfare book 2

Christian deliverance and Spiritual warfare book 3

Christian deliverance and Spiritual warfare book 4

Spiritual warfare and Christian deliverance ministry classics

Other spiritual warfare and Christian deliverance resources on Jesus Work Ministry

Christian deliverance and spiritual warfare audio sermons (free Christian MP3 audio downloads)

Read online Bible - Modern Greek Bible online. Free online bible on SpiritualWarfare.JesusWork.org -An evangelical online ministry website of Jesus Work Ministry revealing biblical truth and recent errors on spiritual warfare and deliverance ministry principles. Wrong spiritual warfare is harmful when practiced. Avoid the snare of end-time false doctrine and its sad consequences. Free deliverance and spiritual warfare books, spiritual warfare sermons, spiritual warfare audio sermons (free Christian mp3 downloads) and other resources reveal what is bible based and false Christian spiritual warfare and Christian deliverance. Spiritual growth and Christian living resources on spiritual warfare and Christian deliverance ministry principles.

Essential resources for fellow evangelicals whether in Pentecostalism, charismatic movement, Baptist, Presbyterian, AG, AME, non-denominations, Christian fundamentalists, moderates and liberals. Non-evangelicals and non-Christians most welcome. The Truth that brings true freedom knows no boundaries. Learn to distinguish between biblical and non-scripture based spiritual warfare, spiritual warfare prayers, deliverance prayers and other areas of deliverance ministry (deliverence ministry) such as casting out demons, binding demons, dealing with territorial spirits, breaking generational curses, etc.

Plus learn the truth on our spiritual armor (spiritual armour), spiritual weapons of warfare, prayer and fasting, the sword of the spirit, pleading the blood of Jesus, spiritual battles, fighting spiritual warfare, familiar spirits, spiritual authority, demonic attacks, demonic possession cases, demonic influence, casting out demons, demonic deliverance, spiritual healing, healing the wounded spirit, biblical financial freedom etc. Solving the confusion on what is spiritual warfare, deliverance ministry and bringing healing to victims of false doctrine practiced by some “deliverance ministries.” Ultimately revealing Christ, and his truth that came to set captives free from deception, spiritual bondage, the curse of the law and so on. “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free,” Jn 8:31-32. “So if the Son sets you free, you will be free indeed,” Jn 8:36.