Back to Modern Greek Bible online homepage (Contents Page of Online Bible)

 

Leviticus 25

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

LEV 25:1 [] Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn en tw orei Sina, legwn,
LEV 25:2 Lalhson proV touV uiouV Israhl kai eipe proV autouV, Otan eiselqhte eiV thn ghn, thn opoian egw didw eiV esaV, tote h gh qelei fulaxei sabbaton eiV ton Kurion.
LEV 25:3 Ex eth qeleiV speirei ton agron sou kai ex eth qeleiV kladeuei thn ampelon sou kai qeleiV sunagei ton karpon authV×
LEV 25:4 to de ebdomon etoV qelei eisqai sabbaton anapausewV eiV thn ghn, sabbaton dia ton Kurion× ton agron sou den qeleiV speirei kai thn ampelon sou den qeleiV kladeusei.
LEV 25:5 Den qeleiV qerisei ton blastanonta af' eautou qerismon sou kai ta stafulia thV akladeutou ampelou sou den qeleiV trughsei eniautoV anapausewV qelei eisqai eiV thn ghn×
LEV 25:6 kai to sabbaton thV ghV qelei eisqai trofh eiV esaV× eiV se, kai eiV ton doulon sou, kai eiV thn doulhn sou, kai eiV ton misqwton sou, kai eiV ton xenon ton paroikounta meta sou.
LEV 25:7 Kai eiV ta kthnh sou, kai eiV ta zwa ta en th gh sou, qelei eisqai olon to proion autou eiV trofhn.
LEV 25:8 [] Kai qeleiV ariqmhsei eiV seauton epta ebdomadaV etwn, eptakiV epta eth× kai ai hmerai twn epta ebdomadwn twn etwn qelousin eisqai eiV se tessarakonta ennea eth.
LEV 25:9 Tote qeleiV kamei na hchsh o alalagmoV thV salpiggoV thn dekathn tou ebdomou mhnoV× thn hmeran tou exilasmou qelete kamei na hchsh h salpigx kaq' olhn thn ghn saV.
LEV 25:10 Kai qelete agiasei to penthkoston etoV kai qelete diakhruxei afesin eiV thn ghn proV pantaV touV katoikouV authV× outoV qelei eisqai eniautoV afesewV eiV esaV× kai qelete epistreyei ekastoV eiV to kthma autou kai qelete epistreyei ekastoV eiV thn oikogeneian autou.
LEV 25:11 EniautoV afesewV qelei eisqai eiV esaV to penthkoston etoV× den qelete speirei oude qelete qerisei to blastanon af' eautou en autw kai den qelete trughsei thn akladeuton ampelon autou×
LEV 25:12 dioti eniautoV afesewV einai agioV qelei eisqai eiV esaV× apo thV pediadoV qelete trwgei to proion authV.
LEV 25:13 EiV to etoV touto thV afesewV qelete epistreyei ekastoV eiV to kthma autou.
LEV 25:14 Kai ean pwlhshV ti eiV ton plhsion sou h agorashV para tou plhsion sou, oudeiV ex umwn qelei dunasteusei ton adelfon autou.
LEV 25:15 Kata ton ariqmon twn etwn meta thn afesin qeleiV agorasei para tou plhsion sou, kai kata ton ariqmon twn etwn twn gennhmatwn qelei pwlhsei eiV se.
LEV 25:16 Kata to plhqoV twn etwn qeleiV auxhsei thn timhn autou kai kata thn oligothta twn etwn qeleiV elattwsei thn timhn autou× dioti kata ton ariqmon twn etwn twn gennhmatwn qelei pwlhsei eiV se.
LEV 25:17 Kai den qelete dunasteusei ekastoV ton plhsion autou alla qeleiV fobhqh ton Qeon sou× dioti egw eimai KurioV o QeoV saV.
LEV 25:18 Kai qelete kamnei ta prostagmata mou kai taV kriseiV mou qelete fulattei kai qelete ektelei auta× kai qelete katoikei asfalwV epi thV ghV.
LEV 25:19 Kai h gh qelei didei touV karpouV authV kai qelete trwgei eiV cortasmon, kai qelete katoikei asfalwV ep' authV.
LEV 25:20 Ean de eiphte, Ti qelomen fagei to ebdomon etoV, an hmeiV den speirwmen mhte sunaxwmen ta gennhmata hmwn;
LEV 25:21 tote qelw prostaxei thn eulogian mou na elqh ef' umaV to ekton etoV, kai qelei kamei ta gennhmata authV dia tria eth.
LEV 25:22 Kai qelete speirei to ogdoon etoV, kai qelete trwgei apo twn palaiwn gennhmatwn mecri tou ennatou etouV× ewsou elqwsi ta gennhmata authV qelete trwgei palaia.
LEV 25:23 [] Kai h gh den qelei pwleisqai eiV apallotriwsin× dioti idikh mou einai h gh× dioti seiV eisqe xenoi kai paroikoi emprosqen mou.
LEV 25:24 Dia touto kaq' olhn thn ghn thV idiokthsiaV saV qelete sugcwrei exagorasin thV ghV.
LEV 25:25 Ean o adelfoV sou ptwceush kai pwlhsh ek twn kthmatwn autou kai elqh o plhsiesteroV autou suggenhV dia na exagorash auta, tote qelei exagorasei o, ti epwlhsen o adelfoV autou.
LEV 25:26 Ean de o anqrwpoV den ech suggenh dia na exagorash auta, kai euporhse kai eurhken ikana dia na exagorash auta,
LEV 25:27 tote aV ariqmhsh ta eth thV pwlhsewV autou kai aV apodwsh to peripleon eiV ton anqrwpon, eiV ton opoion epwlhsen auta, kai aV epistreyh eiV ta kthmata autou.
LEV 25:28 All' ean den hnai ikanoV wste na dwsh thn timhn eiV auton, tote to pwlhqen qelei menei en th ceiri tou agorasantoV auto mecri tou etouV thV afesewV× kai qelei apeleuqerwqh en th afesei kai qelei epistreyei eiV ta kthmata autou.
LEV 25:29 Kai ean tiV pwlhsh oikon oikhsimon en polei periteteicismenh, tote dunatai na exagorash auton entoV enoV etouV apo thV pwlhsewV autou× entoV enoV oloklhrou etouV dunatai na exagorash auton.
LEV 25:30 All' ean den exagorasqh ewsou sumplhrwqh eiV auton oloklhron to etoV, tote o oikoV o en th periteteicismenh polei qelei kurwqh diapantoV eiV ton agorasanta, eiV taV geneaV autou× den qelei apeleuqerwqh en th afesei.
LEV 25:31 Ai oikiai omwV twn cwriwn, ta opoia den einai periteteicismena, qelousi logizesqai wV oi agroi thV ghV× dunantai na exagorazwntai kai qelousin apeleuqerousqai en th afesei.
LEV 25:32 Peri de twn polewn twn Leuitwn, ai oikiai twn polewn thV idiokthsiaV autwn dunantai na exagorasqwsin upo twn Leuitwn en panti kairw.
LEV 25:33 Kai ean tiV agorash para tinoV twn Leuitwn, tote h en th polei thV idiokthsiaV autou pwlhqeisa oikia qelei apeleuqerwqh en th afesei× dioti ai oikiai twn polewn twn Leuitwn einai h idiokthsia autwn metaxu twn uiwn Israhl.
LEV 25:34 All' o agroV twn proasteiwn twn polewn autwn den qelei pwleisqai× dioti einai pantoteinh idiokthsia autwn.
LEV 25:35 Kai ean ptwceush o adelfoV sou kai dustuchsh, tote qeleiV bohqhsei auton wV xenon h paroikon, dia na zhsh meta sou.
LEV 25:36 Mh labhV par' autou tokon h pleonasmon× alla fobou ton Qeon sou× dia na zh o adelfoV sou meta sou.
LEV 25:37 To argurion sou den qeleiV dwsei eiV auton epi tokw, kai epi pleonasmw, den qeleiV dwsei taV trofaV sou.
LEV 25:38 Egw eimai KurioV o QeoV saV, ostiV exhgagon saV ek ghV Aiguptou, dia na dwsw eiV esaV thn ghn Canaan, wste na hmai QeoV saV.
LEV 25:39 [] Kai ean ptwceush o adelfoV sou plhsion sou kai pwlhqh eiV se, den qeleiV epibalei eiV auton douleian doulou.
LEV 25:40 WV misqwtoV h paroikoV qelei eisqai plhsion sou× mecri tou etouV thV afesewV qelei douleuei eiV se.
LEV 25:41 Tote qelei exelqei apo sou autoV kai ta tekna autou met' autou kai qelei epistreyei eiV thn suggeneian autou kai eiV thn idiokthsian thn patrikhn autou qelei epistreyei.
LEV 25:42 Dioti douloi mou einai outoi, touV to opoiouV exhgagon ek ghV Aiguptou× den qelousi pwleisqai, kaqwV pwleitai douloV.
LEV 25:43 Den qeleiV despozei ep' auton meta austhrothtoV alla qeleiV fobhqh ton Qeon sou.
LEV 25:44 O de douloV sou kai h doulh sou, osouV an echV, apo twn eqnwn twn perix umwn, ek toutwn qelete agorazei doulon kai doulhn.
LEV 25:45 Kai ek twn uiwn eti twn xenwn twn paroikountwn metaxu saV, ek toutwn qelete agorazei kai ek twn suggeneiwn autwn aitineV einai metaxu saV, osoi egennhqhsan en th gh umwn× kai qelousin eisqai eiV esaV eiV idiokthsian.
LEV 25:46 Kai qelete ecei autouV klhronomian dia ta tekna saV usteron apo saV, dia na klhronomhswsin autouV wV idiokthsian× douloi saV qelousin eisqai diapantoV× plhn epi touV adelfouV saV, touV uiouV Israhl, den qelete exousiazei o eiV epi ton allon meta austhrothtoV.
LEV 25:47 Kai otan o xenoV kai o paroikwn meta sou plouthsh, o de adelfoV sou o met' autou ptwceush kai pwlhqh eiV ton xenon, ton paroikounta meta sou, h eiV thn genean thV suggeneiaV tou xenou×
LEV 25:48 afou pwlhqh, qelei exagorasqh palin× eiV ek twn adelfwn autou qelei exagorasei auton×
LEV 25:49 h o qeioV autou h o uioV tou qeiou autou qelei exagorasei auton, h ex aimatoV autou suggenhV ek thV suggeneiaV autou qelei exagorasei auton× h ean autoV euporhse, qelei exagorasei autoV eauton.
LEV 25:50 Kai qelei logariasei meta tou agorastou autou apo tou etouV, kaq' o epwlhqh eiV auton, mecri tou etouV thV afesewV× kai h timh thV pwlhsewV autou qelei eisqai kata ton ariqmon twn etwn× analogwV tou cronou enoV misqwtou qelei logariasqh eiV auton.
LEV 25:51 Ean de menwsi polla eth, analogwV toutwn qelei apodwsei thn timhn thV exagoraV autou ek tou arguriou di' ou hgorasqh.
LEV 25:52 Kai ean upoleipwntai oliga eth mecri tou etouV thV afesewV, qelei kamei logariasmon met' autou kai kata ta eth autou qelei apodwsei thn timhn thV exagoraV autou.
LEV 25:53 WV ethsioV misqwtoV qelei eisqai met' autou× den qelei despozei ep' auton meta austhrothtoV enwpion sou.
LEV 25:54 Kai ean den exagorasqh kata ta eth tauta, tote qelei apeleuqerwqh eiV to etoV thV afesewV, autoV kai ta tekna autou met' autou.
LEV 25:55 Dioti eiV eme oi uioi tou Israhl einai douloi× douloi mou einai, touV opoiouV exhgagon ek ghV Aiguptou. Egw eimai KurioV o QeoV saV.

 


Search the online bible

Back to Jesus Work Ministry main home page

Back to Jesus Work Ministry home for spiritual warfare and Christian deliverance ministry

Back to Jesus Work Ministry home for resources on Christian living

Christian deliverance and Spiritual warfare book 1

Christian deliverance and Spiritual warfare book 2

Christian deliverance and Spiritual warfare book 3

Christian deliverance and Spiritual warfare book 4

Spiritual warfare and Christian deliverance ministry classics

Other spiritual warfare and Christian deliverance resources on Jesus Work Ministry

Christian deliverance and spiritual warfare audio sermons (free Christian MP3 audio downloads)

Read online Bible - Modern Greek Bible online. Free online bible on SpiritualWarfare.JesusWork.org -An evangelical online ministry website of Jesus Work Ministry revealing biblical truth and recent errors on spiritual warfare and deliverance ministry principles. Wrong spiritual warfare is harmful when practiced. Avoid the snare of end-time false doctrine and its sad consequences. Free deliverance and spiritual warfare books, spiritual warfare sermons, spiritual warfare audio sermons (free Christian mp3 downloads) and other resources reveal what is bible based and false Christian spiritual warfare and Christian deliverance. Spiritual growth and Christian living resources on spiritual warfare and Christian deliverance ministry principles.

Essential resources for fellow evangelicals whether in Pentecostalism, charismatic movement, Baptist, Presbyterian, AG, AME, non-denominations, Christian fundamentalists, moderates and liberals. Non-evangelicals and non-Christians most welcome. The Truth that brings true freedom knows no boundaries. Learn to distinguish between biblical and non-scripture based spiritual warfare, spiritual warfare prayers, deliverance prayers and other areas of deliverance ministry (deliverence ministry) such as casting out demons, binding demons, dealing with territorial spirits, breaking generational curses, etc.

Plus learn the truth on our spiritual armor (spiritual armour), spiritual weapons of warfare, prayer and fasting, the sword of the spirit, pleading the blood of Jesus, spiritual battles, fighting spiritual warfare, familiar spirits, spiritual authority, demonic attacks, demonic possession cases, demonic influence, casting out demons, demonic deliverance, spiritual healing, healing the wounded spirit, biblical financial freedom etc. Solving the confusion on what is spiritual warfare, deliverance ministry and bringing healing to victims of false doctrine practiced by some “deliverance ministries.” Ultimately revealing Christ, and his truth that came to set captives free from deception, spiritual bondage, the curse of the law and so on. “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free,” Jn 8:31-32. “So if the Son sets you free, you will be free indeed,” Jn 8:36.