Back to Modern Greek Bible online homepage (Contents Page of Online Bible)

 

Leviticus 26

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

LEV 26:1 [] Den qelete kamei eiV eautouV eidwla oude glupta, oude qelete anegeirei agalma eiV eautouV, oude qelete sthsei liqon eikonoglupton en th gh umwn, dia na proskunhte auton× dioti egw eimai KurioV o QeoV saV.
LEV 26:2 Ta sabbata mou qelete fulattei kai to agiasthrion mou qelete sebesqai. Egw eimai o KurioV.
LEV 26:3 Ean peripathte eiV ta prostagmata mou kai fulatthte taV entolaV mou kai ektelhte autaV,
LEV 26:4 tote qelw dwsei taV brocaV saV eiV touV kairouV autwn, kai h gh qelei dwsei ta gennhmata authV, kai ta dendra tou agrou qelousi dwsei ton karpon autwn.
LEV 26:5 Kai to alwnisma saV qelei saV fqasei mecri tou trughtou, kai o trughtoV qelei fqasei mecri tou sporhtou× kai qelete trwgei ton arton saV eiV cortasmon× kai qelete katoikei asfalwV en th gh umwn.
LEV 26:6 Kai qelw dwsei eirhnhn eiV thn ghn, kai qelete plagiazei kai oudeiV qelei saV fobizei kai qelw exoloqreusei ta ponhra qhria apo thV ghV kai macaira den qelei perasei dia mesou thV ghV saV.
LEV 26:7 Kai qelete diwxei touV ecqrouV saV kai qelousi pesei emprosqen saV en macaira×
LEV 26:8 kai pente apo saV qelousi diwxei ekaton, kai ekaton apo saV qelousi diwxei muriouV× kai oi ecqroi saV qelousi pesei emprosqen saV en macaira.
LEV 26:9 Kai qelw epibleyei eiV esaV kai qelw saV auxhsei kai qelw saV plhqunei kai qelw sterewsei thn diaqhkhn mou me saV.
LEV 26:10 Kai qelete fagei palaia palaiwn, kai qelete ekbalei ta palaia ap' emprosqen twn newn.
LEV 26:11 Kai qelw sthsei thn skhnhn mou metaxu saV× kai h yuch mou den qelei saV bdelucqh×
LEV 26:12 kai qelw peripatei metaxu saV kai qelw eisqai QeoV saV kai seiV qelete eisqai laoV mou.
LEV 26:13 Egw eimai KurioV o QeoV saV, ostiV saV exhgagon ek thV ghV twn Aiguptiwn, ek thV douleiaV autwn× kai sunetriya touV desmouV tou zugou saV kai saV ekama na peripathte orqioi.
LEV 26:14 [] All' ean den mou upakoushte kai den ektelhte pasaV tautaV taV entolaV mou,
LEV 26:15 kai ean katafronhshte ta prostagmata mou h ean h yuch saV apostrafh taV kriseiV mou, wste na mh ektelhte pasaV taV entolaV mou, wste na exoudenwshte thn diaqhkhn mou,
LEV 26:16 kai egw qelw kamei touto eiV esaV× qelw balei ef' umaV tromon, marasmon, kai kauswna, ta opoia qelousi fqeirei touV ofqalmouV saV kai qelousi katathkei thn yuchn× kai qelete speirei ton sporon saV eiV mathn, dioti oi ecqroi saV qelousi trwgei auton.
LEV 26:17 Kai qelw sthsei to proswpon mou enantion saV, kai qelete foneuqh emprosqen twn ecqrwn saV× kai ekeinoi, oitineV saV misousi, qelousi saV exousiasei kai qelete feugei, oudenoV diwkontoV umaV.
LEV 26:18 Kai ean mecri toutou den mou upakoushte, qelw epibalei eiV esaV eptaplasion timwrian dia taV amartiaV saV.
LEV 26:19 Kai qelw suntriyei thn uperhfanian thV dunamewV saV× kai qelw kamei ton ouranon saV wV sidhron kai thn ghn saV wV calkon×
LEV 26:20 kai h dunamiV saV qelei analwqh eiV mathn× dioti h gh saV den qelei didei ta gennhmata authV kai ta dendra thV ghV den qelousi didei ton karpon autwn.
LEV 26:21 Kai ean poreuhsqe enantioi eiV eme kai den qelhte na mou upakoushte, qelw prosqesei eiV esaV eptaplasiouV plhgaV kata taV amartiaV saV.
LEV 26:22 Kai qelw aposteilei enantion saV ta qhria ta agria, ta opoia qelousi katafagei ta tekna saV kai exoloqreusei ta kthnh saV kai qelousi saV kamei oligostouV× kai qelousin erhmwqh ai odoi saV.
LEV 26:23 Kai ean ek toutwn den diorqwqhte epistrefonteV eiV eme, alla poreuhsqe enantioi eiV eme,
LEV 26:24 tote qelw poreuqh kai egw enantioV eiV esaV, kai qelw saV paideusei kai egw eptaplasiwV dia taV amartiaV saV.
LEV 26:25 Kai qelw ferei ef' umaV macairan, htiV qelei kamei thn ekdikhsin thV diaqhkhV mou× kai otan katafughte eiV taV poleiV saV, qelw steilei qanatikon en mesw umwn× kai qelete paradoqh eiV taV ceiraV tou ecqrou.
LEV 26:26 Kai otan katasuntriyw to sthrigma tou artou saV, deka gunaikeV qelousi yhnei touV artouV saV en eni klibanw, kai oi artoi saV qelousin apodoqh eiV esaV me zugion× kai qelete trwgei kai den qelete cortainei.
LEV 26:27 Ean de kai dia toutwn den mou upakoushte, alla poreuhsqe enantioi eiV eme,
LEV 26:28 tote egw qelw poreuqh enantioV eiV esaV meta qumou kai qelw saV paideusei kai egw eptaplasiwV dia taV amartiaV saV.
LEV 26:29 Kai qelete fagei taV sarkaV twn uiwn saV kai taV sarkaV twn qugaterwn saV qelete fagei.
LEV 26:30 Kai qelw katedafisei touV uyhlouV topouV saV kai qelw katastreyei ta eidwla saV kai qelw riyei ta ptwmata saV epi ta ptwmata twn bdelurwn eidwlwn saV× kai qelei saV bdelucqh h yuch mou.
LEV 26:31 Kai qelw katasthsei taV poleiV saV erhmouV kai qelw exerhmwsei ta agiasthria saV kai den qelw osfranqh thn osmhn twn euwdiwn saV×
LEV 26:32 kai qelw exerhmwsei egw thn ghn saV× kai qelousi qaumasei eiV touto oi ecqroi saV, oi katoikounteV en auth.
LEV 26:33 Kai qelw saV diaspeirei metaxu twn eqnwn× kai qelw surei opisw saV macairan× kai h gh saV qelei menei erhmoV kai ai poleiV saV qelousin eisqai erhmoi.
LEV 26:34 Tote h gh qelei apolausei ta sabbata authV kaq' olon ton kairon oson auth meinh erhmoV kai seiV en th gh twn ecqrwn saV× tote qelei anapauqh h gh kai qelei apolausei ta sabbata authV.
LEV 26:35 Kaq' olon ton kairon thV erhmwsewV authV qelei anapauesqai dioti den anepaueto eiV ta sabbata saV, ote katwkeite ep' authV.
LEV 26:36 Epi de touV enapoleifqentaV apo saV qelw epiferei deilian eiV thn kardian autwn en toiV topoiV twn ecqrwn autwn× kai hcoV fullou seiomenou qelei diwkei autouV× kai qelousi feugei, wV feugonteV apo macairaV kai qelousi piptei, oudenoV diwkontoV.
LEV 26:37 Kai qelousi piptei o eiV epi ton allon wV emprosqen macairaV, oudenoV diwkontoV× kai den qelete dunhqh na staqhte emprosqen twn ecqrwn saV.
LEV 26:38 Kai qelete apolesqh metaxu twn eqnwn, kai h gh twn ecqrwn saV qelei saV katafagei.
LEV 26:39 Kai oi enapoleifqenteV apo saV qelousi fqeiresqai dia taV anomiaV autwn en toiV topoiV twn ecqrwn saV× kai oti dia taV anomiaV twn paterwn autwn qelousi fqeiresqai met' autwn.
LEV 26:40 [] Ean de omologhswsi thn anomian autwn kai thn anomian twn paterwn autwn dia thn parabasin autwn, thn opoian parebhsan enantion mou, kai dioti eporeuqhsan eti enantioi eiV eme,
LEV 26:41 kai egw eporeuqhn enantioV eiV autouV, kai efera autouV eiV thn ghn twn ecqrwn autwn× ean tote tapeinwqh h kardia autwn h aperitmhtoV kai decqwsi tote thn timwrian thV anomiaV autwn,
LEV 26:42 tote qelw enqumhqh thn diaqhkhn mou thn proV ton Iakwb, kai thn diaqhkhn mou thn proV ton Isaak, kai thn diaqhkhn mou thn proV ton Abraam qelw enqumhqh× kai thn ghn qelw enqumhqh.
LEV 26:43 Kai h gh qelei meinei parhthmenh ap' autwn kai qelei apolausei ta sabbata authV, menousa erhmoV autwn× kai autoi qelousi decqh thn timwrian thV anomiaV autwn× dioti katefronhsan taV kriseiV mou kai dioti h yuch autwn apestrafh ta prostagmata mou.
LEV 26:44 Alla kai outwV enw euriskontai en th gh twn ecqrwn autwn, den qelw aporriyei autouV, oude qelw bdelucqh autouV, wste na exoloqreusw autouV, kai na mataiwsw thn diaqhkhn mou thn proV autouV× dioti egw eimai KurioV o QeoV autwn×
LEV 26:45 alla qelw enqumhqh uper autwn thn diaqhkhn twn paterwn autwn, touV opoiouV exhgagon ek ghV Aiguptou, enwpion twn eqnwn, dia na hmai QeoV autwn. Egw eimai o KurioV.
LEV 26:46 Tauta einai ta prostagmata kai ai kriseiV kai oi nomoi, touV opoiouV ekamen o KurioV metaxu eautou kai twn uiwn Israhl epi tou orouV Sina dia ceiroV tou MwusewV.

 


Search the online bible

Back to Jesus Work Ministry main home page

Back to Jesus Work Ministry home for spiritual warfare and Christian deliverance ministry

Back to Jesus Work Ministry home for resources on Christian living

Christian deliverance and Spiritual warfare book 1

Christian deliverance and Spiritual warfare book 2

Christian deliverance and Spiritual warfare book 3

Christian deliverance and Spiritual warfare book 4

Spiritual warfare and Christian deliverance ministry classics

Other spiritual warfare and Christian deliverance resources on Jesus Work Ministry

Christian deliverance and spiritual warfare audio sermons (free Christian MP3 audio downloads)

Read online Bible - Modern Greek Bible online. Free online bible on SpiritualWarfare.JesusWork.org -An evangelical online ministry website of Jesus Work Ministry revealing biblical truth and recent errors on spiritual warfare and deliverance ministry principles. Wrong spiritual warfare is harmful when practiced. Avoid the snare of end-time false doctrine and its sad consequences. Free deliverance and spiritual warfare books, spiritual warfare sermons, spiritual warfare audio sermons (free Christian mp3 downloads) and other resources reveal what is bible based and false Christian spiritual warfare and Christian deliverance. Spiritual growth and Christian living resources on spiritual warfare and Christian deliverance ministry principles.

Essential resources for fellow evangelicals whether in Pentecostalism, charismatic movement, Baptist, Presbyterian, AG, AME, non-denominations, Christian fundamentalists, moderates and liberals. Non-evangelicals and non-Christians most welcome. The Truth that brings true freedom knows no boundaries. Learn to distinguish between biblical and non-scripture based spiritual warfare, spiritual warfare prayers, deliverance prayers and other areas of deliverance ministry (deliverence ministry) such as casting out demons, binding demons, dealing with territorial spirits, breaking generational curses, etc.

Plus learn the truth on our spiritual armor (spiritual armour), spiritual weapons of warfare, prayer and fasting, the sword of the spirit, pleading the blood of Jesus, spiritual battles, fighting spiritual warfare, familiar spirits, spiritual authority, demonic attacks, demonic possession cases, demonic influence, casting out demons, demonic deliverance, spiritual healing, healing the wounded spirit, biblical financial freedom etc. Solving the confusion on what is spiritual warfare, deliverance ministry and bringing healing to victims of false doctrine practiced by some “deliverance ministries.” Ultimately revealing Christ, and his truth that came to set captives free from deception, spiritual bondage, the curse of the law and so on. “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free,” Jn 8:31-32. “So if the Son sets you free, you will be free indeed,” Jn 8:36.