Back to Modern Greek Bible online homepage (Contents Page of Online Bible)

 

Leviticus 14

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

LEV 14:1 [] Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn, legwn,
LEV 14:2 OutoV einai o nomoV tou leprou en th hmera tou kaqarismou autou× qelei ferqh proV ton ierea×
LEV 14:3 kai qelei exelqei o iereuV exw tou stratopedou kai qelei qewrhsei o iereuV, kai idou, ean iatreuqh h plhgh thV lepraV eiV ton lepron,
LEV 14:4 tote qelei prostaxei o iereuV na labwsi dia ton kaqarizomenon duo pthna zwnta kaqara kai xulon kedrinon kai kokkinon kai usswpon.
LEV 14:5 Kai qelei prostaxei o iereuV na sfaxwsi to en pthnon eiV aggeion phlinon epanw udatoV zwntoV×
LEV 14:6 to de pthnon to zwn, qelei labei auto kai to xulon to kedrinon kai to kokkinon kai ton usswpon kai qelei embayei auta kai to pthnon to zwn eiV to aima tou pthnou tou esfagmenou epanw tou udatoV tou zwntoV×
LEV 14:7 kai qelei rantisei epi ton kaqarizomenon apo thV lepraV eptakiV kai qelei krinei auton kaqaron× kai qelei apolusei to pthnon to zwn epi proswpon thV pediadoV.
LEV 14:8 Kai qelei plunei o kaqarizomenoV ta imatia autou kai qelei xurisei pasaV taV tricaV autou kai qelei lousqh en udati kai qelei eisqai kaqaroV× kai meta tauta qelei elqei eiV to stratopedon kai qelei diatriyei exw thV skhnhV autou epta hmeraV.
LEV 14:9 Kai thn ebdomhn hmeran qelei xurisei pasaV taV tricaV autou, thn kefalhn autou kai ton pwgwna autou kai ta ofrudia autou kai pasaV taV tricaV autou qelei xurisei kai qelei plunei ta imatia autou kai qelei lousei to swma autou en udati kai qelei eisqai kaqaroV.
LEV 14:10 [] Kai thn ogdohn hmeran qelei labei duo arnia arsenika amwma kai en arnion qhlukon eniausion amwmon kai tria dekata semidalewV dia prosforan ex alfitwn, ezumwmenhV meta elaiou, kai en log elaiou×
LEV 14:11 kai qelei parasthsei o iereuV o kaqarizwn ton anqrwpon ton kaqarizomenon kai auta enwpion tou Kuriou, eiV thn quran thV skhnhV tou marturiou.
LEV 14:12 Kai qelei labei o iereuV to en arsenikon arnion kai qelei prosferei auto eiV prosforan peri anomiaV kai to log tou elaiou, kai qelei kinhsei auta eiV kinhthn prosforan enwpion tou Kuriou.
LEV 14:13 Kai qelei sfaxei to arnion en tw topw opou sfazousi thn peri amartiaV prosforan kai to olokautwma, en tw topw tw agiw× dioti kaqwV h peri amartiaV prosfora, h peri anomiaV prosfora einai tou ierewV× einai agiwtaton.
LEV 14:14 Kai qelei labei o iereuV apo tou aimatoV thV peri anomiaV prosforaV kai qelei balei auto o iereuV epi ton lobon tou dexiou wtiou tou kaqarizomenou kai epi ton anticeira thV dexiaV autou ceiroV kai epi ton megalon daktulon tou dexiou autou podoV×
LEV 14:15 kai qelei labei o iereuV apo tou log tou elaiou kai qelei cusei auto eiV thn palamhn thV aristeraV autou ceiroV×
LEV 14:16 kai qelei embayei o iereuV ton daktulon autou ton dexion eiV to elaion to en th aristera autou palamh, kai qelei rantisei ek tou elaiou dia tou daktulou autou eptakiV enwpion tou Kuriou×
LEV 14:17 kai ek tou upoloipou elaiou tou en th palamh autou qelei balei o iereuV epi ton lobon tou dexiou wtiou tou kaqarizomenou, kai epi ton anticeira thV dexiaV autou ceiroV kai epi ton megalon daktulon tou dexiou autou podoV, epi to aima thV peri anomiaV prosforaV×
LEV 14:18 to de enapoleifqen elaion to en th palamh tou ierewV qelei cusei epi thn kefalhn tou kaqarizomenou× kai qelei kamei exilewsin o iereuV uper autou enwpion tou Kuriou.
LEV 14:19 Kai qelei prosferei o iereuV thn peri amartiaV prosforan, kai qelei kamei exilewsin uper tou kaqarizomenou apo thV akaqarsiaV autou× kai epeita qelei sfaxei to olokautwma.
LEV 14:20 Kai qelei prosferei o iereuV to olokautwma kai thn ex alfitwn prosforan epi tou qusiasthriou× kai qelei kamei exilewsin uper autou o iereuV, kai qelei eisqai kaqaroV.
LEV 14:21 [] Ean de hnai ptwcoV kai den euporh na ferh tosa, tote qelei labei en arnion dia prosforan kinhthn peri anomiaV, dia na kamh exilewsin uper autou, kai en dekaton semidalewV ezumwmenhV meta elaiou dia thn ex alfitwn prosforan kai en log elaiou
LEV 14:22 kai duo trugonaV h duo neossouV peristerwn, opwV euporei na ferh× kai h men mia qelei eisqai dia thn peri amartiaV prosforan, h de allh dia olokautwma.
LEV 14:23 Kai qelei ferei auta thn ogdohn hmeran dia ton kaqarismon autou proV ton ierea eiV thn quran thV skhnhV tou marturiou enwpion tou Kuriou.
LEV 14:24 Kai qelei labei o iereuV to arnion thV peri anomiaV prosforaV kai to log tou elaiou kai qelei kinhsei auta o iereuV eiV prosforan kinhthn enwpion tou Kuriou.
LEV 14:25 Kai qelei sfaxei to arnion thV peri anomiaV prosforaV× kai qelei labei o iereuV apo tou aimatoV thV peri anomiaV prosforaV kai qelei balei auto epi ton lobon tou dexiou wtiou tou kaqarizomenou kai epi ton anticeira thV dexiaV autou ceiroV kai epi ton megalon daktulon tou dexiou autou podoV.
LEV 14:26 Kai qelei cusei o iereuV apo tou elaiou eiV thn palamhn thV aristeraV autou ceiroV×
LEV 14:27 kai qelei rantisei o iereuV dia tou daktulou autou tou dexiou apo tou elaiou, tou en th palamh autou th aristera, eptakiV enwpion tou Kuriou×
LEV 14:28 kai qelei balei o iereuV apo tou elaiou, tou en th palamh autou, epi ton lobon tou dexiou wtiou tou kaqarizomenou, kai epi ton anticeira thV dexiaV autou ceiroV kai epi ton megalon daktulon tou dexiou autou podoV, epi ton topon tou aimatoV thV peri anomiaV prosforaV×
LEV 14:29 to de enapoleifqen ek tou elaiou, tou en th palamh tou ierewV, qelei balei epi thn kefalhn tou kaqarizomenou, dia na kamh exilewsin uper autou enwpion tou Kuriou.
LEV 14:30 Kai qelei prosferei thn mian ek twn trugonwn h ek twn neosswn twn peristerwn, opwV euporei na ferh×
LEV 14:31 opwV euporei na ferh, thn men dia prosforan peri amartiaV, thn de allhn dia olokautwma, meta thV ex alfitwn prosforaV× kai qelei kamei o iereuV exilewsin uper tou kaqarizomenou enwpion tou Kuriou.
LEV 14:32 OutoV einai o nomoV peri tou econtoV plhghn lepraV, ostiV den euporei na ferh ta proV ton kaqarismon autou.
LEV 14:33 [] Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn kai proV ton Aarwn, legwn,
LEV 14:34 Otan eiselqhte eiV thn ghn Canaan, thn opoian egw saV didw eiV idiokthsian, kai balw thn plhghn thV lepraV eiV tina oikian thV ghV thV idiokthsiaV saV×
LEV 14:35 kai ekeinoV, tou opoiou einai h oikia, elqh kai anaggeilh proV ton ierea, legwn, Efanh eiV eme wV plhgh en th oikia×
LEV 14:36 tote qelei prostaxei o iereuV na ekkenwswsi thn oikian, prin upagh o iereuV dia na qewrhsh thn plhghn, dia na mh geinwsin akaqarta panta ta en th oikia kai meta tauta qelei embh o iereuV dia na qewrhsh thn oikian×
LEV 14:37 kai qelei qewrhsei thn plhghn× kai idou, ean h plhgh hnai eiV touV toicouV thV oikiaV me koilwmata prasinizonta h kokkinwpa kai h qewria autwn hnai baqutera tou toicou×
LEV 14:38 tote qelei exelqei o iereuV ek thV oikiaV eiV thn quran thV oikiaV kai qelei kleisei thn oikian epta hmeraV.
LEV 14:39 Kai qelei epistreyei o iereuV thn ebdomhn hmeran kai qelei qewrhsei kai idou, ean h plhgh exhplwqh eiV touV toicouV thV oikiaV,
LEV 14:40 tote o iereuV qelei prostaxei na ekbalwsi touV liqouV, eiV touV opoiouV einai h plhgh, kai qelousi riyei autouV exw thV polewV eiV topon akaqarton.
LEV 14:41 Kai qelei kamei na apoxuswsi thn oikian eswqen kuklw, kai qelousi riyei to cwma to apexusmenon exw thV polewV eiV topon akaqarton×
LEV 14:42 kai qelousi labei allouV liqouV, kai balei autouV anti twn liqwn ekeinwn× kai qelousi labei allo cwma, kai qelousi crisei thn oikian.
LEV 14:43 Kai ean elqh palin h plhgh kai anafanh eiV thn oikian, afou exebalon touV liqouV kai afou apexusan thn oikian kai afou auth ecrisqh,
LEV 14:44 tote qelei eiselqei o iereuV kai qelei qewrhsei× kai idou, ean h plhgh exhplwqh eiV thn oikian, einai lepra diabrwtikh en th oikia× einai akaqartoV.
LEV 14:45 Kai qelousi krhmnisei thn oikian, touV liqouV authV kai ta xula authV kai pan to cwma thV oikiaV× kai qelousi ferei auta exw thV polewV eiV topon akaqarton.
LEV 14:46 Kai ostiV eiselqh eiV thn oikian kata pasaV taV hmeraV, kaq' aV einai kekleismenh, qelei eisqai akaqartoV ewV esperaV.
LEV 14:47 Kai ostiV koimhqh en th oikia, qelei plunei ta imatia autou× kai ostiV fagh en th oikia, qelei plunei ta imatia autou.
LEV 14:48 All' ean o iereuV eiselqwn qewrhsh kai idou, den exhplwqh h plhgh en th oikia, afou ecrisqh h oikia, tote o iereuV qelei krinei thn oikian kaqaran, dioti iatreuqh h plhgh.
LEV 14:49 Kai qelei labei, dia na kaqarish thn oikian, duo pthna, kai xulon kedrinon kai kokkinon kai usswpon.
LEV 14:50 Kai qelei sfaxei to en pthnon eiV aggeion phlinon epanw udatoV zwntoV.
LEV 14:51 Kai qelei labei to xulon to kedrinon kai ton usswpon kai to kokkinon kai to pthnon to zwn, kai embayei auta eiV to aima tou esfagmenou pthnou kai eiV to udwr to zwn, kai qelei rantisei thn oikian eptakiV.
LEV 14:52 Kai qelei kaqarisei thn oikian dia tou aimatoV tou pthnou kai dia tou udatoV tou zwntoV kai dia tou pthnou tou zwntoV kai dia tou xulou tou kedrinou kai dia tou usswpou kai dia tou kokkinou.
LEV 14:53 To de zwn pthnon qelei apolusei exw thV polewV epi proswpon thV pediadoV, kai qelei kamei exilewsin uper thV oikiaV× kai qelei eisqai kaqara.
LEV 14:54 [] OutoV einai o nomoV peri pashV plhghV lepraV kai kasidaV,
LEV 14:55 kai peri lepraV imatiou kai oikiaV,
LEV 14:56 kai peri prhsmatoV kai peri ywraV kai peri exanqhmatoV×
LEV 14:57 dia na ginhtai gnwston pote einai ti akaqarton kai pote kaqaron× outoV einai o nomoV peri thV lepraV.

 


Search the online bible

Back to Jesus Work Ministry main home page

Back to Jesus Work Ministry home for spiritual warfare and Christian deliverance ministry

Back to Jesus Work Ministry home for resources on Christian living

Christian deliverance and Spiritual warfare book 1

Christian deliverance and Spiritual warfare book 2

Christian deliverance and Spiritual warfare book 3

Christian deliverance and Spiritual warfare book 4

Spiritual warfare and Christian deliverance ministry classics

Other spiritual warfare and Christian deliverance resources on Jesus Work Ministry

Christian deliverance and spiritual warfare audio sermons (free Christian MP3 audio downloads)

Read online Bible - Modern Greek Bible online. Free online bible on SpiritualWarfare.JesusWork.org -An evangelical online ministry website of Jesus Work Ministry revealing biblical truth and recent errors on spiritual warfare and deliverance ministry principles. Wrong spiritual warfare is harmful when practiced. Avoid the snare of end-time false doctrine and its sad consequences. Free deliverance and spiritual warfare books, spiritual warfare sermons, spiritual warfare audio sermons (free Christian mp3 downloads) and other resources reveal what is bible based and false Christian spiritual warfare and Christian deliverance. Spiritual growth and Christian living resources on spiritual warfare and Christian deliverance ministry principles.

Essential resources for fellow evangelicals whether in Pentecostalism, charismatic movement, Baptist, Presbyterian, AG, AME, non-denominations, Christian fundamentalists, moderates and liberals. Non-evangelicals and non-Christians most welcome. The Truth that brings true freedom knows no boundaries. Learn to distinguish between biblical and non-scripture based spiritual warfare, spiritual warfare prayers, deliverance prayers and other areas of deliverance ministry (deliverence ministry) such as casting out demons, binding demons, dealing with territorial spirits, breaking generational curses, etc.

Plus learn the truth on our spiritual armor (spiritual armour), spiritual weapons of warfare, prayer and fasting, the sword of the spirit, pleading the blood of Jesus, spiritual battles, fighting spiritual warfare, familiar spirits, spiritual authority, demonic attacks, demonic possession cases, demonic influence, casting out demons, demonic deliverance, spiritual healing, healing the wounded spirit, biblical financial freedom etc. Solving the confusion on what is spiritual warfare, deliverance ministry and bringing healing to victims of false doctrine practiced by some “deliverance ministries.” Ultimately revealing Christ, and his truth that came to set captives free from deception, spiritual bondage, the curse of the law and so on. “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free,” Jn 8:31-32. “So if the Son sets you free, you will be free indeed,” Jn 8:36.