Back to Modern Greek Bible online homepage (Contents Page of Online Bible)

 

1 Samuel 14

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

1SAM 14:1 [] Hmeran de tina eipen Iwnaqan, o uioV tou Saoul, proV ton neon ton bastazonta ta opla autou, Elqe, kai aV peraswmen proV thn frouran twn Filistaiwn, thn en tw peran× proV ton patera autou omwV den efanerwse touto.
1SAM 14:2 O de Saoul ekaqhto epi tou akrou tou Gabaa, upo thn rodian thn en Migrwn× kai o laoV o met' autou hto ewV exakosioi andreV×
1SAM 14:3 kai Acia, o uioV tou Acitwb, adelfou tou Icabwd, uiou tou FineeV, uiou tou Hlei, iereuV tou Kuriou en Shlw, forwn efod. Kai o laoV den hxeuren oti uphgen o Iwnaqan.
1SAM 14:4 Metaxu de twn diabasewn, dia twn opoiwn o Iwnaqan ezhtei na perash proV thn frouran twn Filistaiwn, hto apotomoV bracoV ex enoV merouV kai apotomoV bracoV ek tou allou merouV× kai to onoma tou enoV BoseV, to de onoma tou allon Sene.
1SAM 14:5 To metwpon tou enoV bracou hto proV borran apenanti MicmaV, kai to tou allou proV noton apenanti Gabaa.
1SAM 14:6 Kai eipen o Iwnaqan proV ton neon ton bastazonta ta opla autou, Elqe, kai aV peraswmen proV thn frouran twn aperitmhtwn toutwn× iswV energhsh o KurioV uper hmwn× dioti den einai eiV ton Kurion empodion na swsh dia pollwn h di' oligwn.
1SAM 14:7 Kai eipe proV auton o oploforoV autou, Kame o, ti einai en th kardia sou× procwrei× idou, egw eimai meta sou kata thn kardian sou.
1SAM 14:8 Tote eipen o Iwnaqan, Idou, hmeiV qelomen perasei proV touV andraV kai qelomen deicqh eiV autouV×
1SAM 14:9 ean eipwsi proV hmaV outw, Staqhte ewV na elqwmen proV esaV× tote qelomen staqh en tw topw hmwn kai den qelomen anabh proV autouV×
1SAM 14:10 all' ean eipwsin outwV, Anabhte proV hmaV× tote qelomen anabh× dioti o KurioV paredwken autouV eiV thn ceira hmwn× kai touto qelei eisqai eiV hmaV to shmeion.
1SAM 14:11 Edeicqhsan loipon amfoteroi eiV thn frouran twn Filistaiwn× kai oi Filistaioi eipon, Idou, oi Ebraioi exercontai ek twn trupwn, opou eicon krufqh.
1SAM 14:12 Kai elalhsan oi andreV thV frouraV proV ton Iwnaqan kai proV ton bastazonta ta opla autou, kai eipon, Anabhte proV hmaV, kai qelomen saV fanerwsei ti. Kai eipen o Iwnaqan proV ton oploforon autou, Anaba katopin mou× dioti paredwken autouV o KurioV eiV thn ceira tou Israhl.
1SAM 14:13 Kai anerpusen o Iwnaqan me taV ceiraV autou kai me touV podaV autou, kai o bastazwn ta opla autou katopin autou× kai epeson emprosqen tou Iwnaqan× kai o bastazwn ta opla autou eqanatonen autouV katopin autou.
1SAM 14:14 Auth de h prwth sfagh, thn opoian ekamon o Iwnaqan kai o oploforoV autou, hto peripou eikosi andreV, eiV diasthma ghV hmisewV stremmatoV.
1SAM 14:15 Kai egeine tromoV en tw stratopedw, en toiV agroiV kai en panti tw law× h froura kai oi lehlatounteV, kai autoi katetromaxan, kai h gh sunetaracqh× wste hto wV tromoV Qeou.
1SAM 14:16 [] Kai eidon oi frouroi tou Saoul en Gabaa tou Beniamin, kai idou, to plhqoV dielueto kai baqmhdon dieskorpizeto.
1SAM 14:17 Tote eipen o Saoul proV ton laon ton met' autou, Apariqmhsate twra kai idete tiV anecwrhsen ex hmwn. Kai ote aphriqmhsan, idou, o Iwnaqan kai o oploforoV autou den hsan.
1SAM 14:18 Kai eipen o Saoul proV ton Acia, Fere edw thn kibwton tou Qeou. Dioti h kibwtoV tou Qeou hto tote meta twn uiwn Israhl.
1SAM 14:19 Kai enw elalei o Saoul proV ton ierea, o qoruboV en tw stratopedw twn Filistaiwn eprocwrei epi to mallon kai eplhquneto× o de Saoul eipe proV ton ierea, Sure opisw thn ceira sou.
1SAM 14:20 Kai sunhqroisqhsan o Saoul kai paV o laoV o met' autou kai hlqon ewV eiV thn machn× kai idou, pantoV androV h romfaia hto enantion tou suntrofou autou, sfagh megalh sfodra.
1SAM 14:21 oi de Ebraioi oi meta twn Filistaiwn onteV wV allote, oitineV eicon anabh met' autwn eiV to stratopedon ek twn perix, kai autoi eti hnwqhsan meta twn Israhlitwn, oitineV hsan meta tou Saoul kai Iwnaqan.
1SAM 14:22 Kai panteV oi andreV tou Israhl oi kruptomenoi en tw orei Efraim, akousanteV oti oi Filistaioi efeugon, edramon kai autoi katopin autwn eiV polemon.
1SAM 14:23 Kai eswsen o KurioV ton Israhl en th hmera ekeinh× kai h mach eperasen eiV Baiq-auen.
1SAM 14:24 [] Oi de andreV tou Israhl apekamon thn hmeran ekeinhn× dioti o Saoul eicen orkisei ton laon, legwn, EpikataratoV o anqrwpoV, ostiV fagh trofhn ewV esperaV, kai ekdikhqw apo twn ecqrwn mou. Oqen den egeuqh trofhn paV o laoV.
1SAM 14:25 Kai pan to plhqoV hlqen eiV dasoV, opou hto meli kata ghV.
1SAM 14:26 Kai ote eishlqen o laoV eiV to dasoV, idou, to meli estalaxen× oudeiV omwV eplhsiase thn ceira autou eiV to stoma autou× dioti efobhqh o laoV ton orkon.
1SAM 14:27 O Iwnaqan omwV den eicen akousei, ote o pathr autou wrkise ton laon× oqen hplwse to akron thV rabdou thV en th ceiri autou kai ebuqisen auto eiV khrhqran kai ebale thn ceira autou eiV to stoma autou, kai anebleyan oi ofqalmoi autou.
1SAM 14:28 Apekriqh de eiV ek tou laou kai eipen, O pathr sou wrkise di' orkou ton laon, legwn, EpikataratoV o anqrwpoV, ostiV fagh trofhn shmeron× dia touto o laoV einai eklelumenoV.
1SAM 14:29 O de Iwnaqan eipen, Etaraxen o pathr mou ton kosmon× idete, parakalw, poson anebleyan oi ofqalmoi mou, dioti egeuqhn oligon ek toutou tou melitoV×
1SAM 14:30 posw mallon, ean o laoV hqele fagei thn shmeron eleuqerwV ek twn lafurwn twn ecqrwn autou, ta opoia eurhke; dioti den hqele geinei twra polu megalhtera sfagh metaxu twn Filistaiwn;
1SAM 14:31 Epataxan de en ekeinh th hmera touV FilistaiouV apo MicmaV ewV Aialwn× kai o laoV hto eklelumenoV sfodra.
1SAM 14:32 Oqen errifqh o laoV eiV ta lafura, kai elabe probata kai boaV kai moscouV kai esfaxan kata ghV× kai etrwgen o laoV meta tou aimatoV.
1SAM 14:33 Anhggeilan de proV ton Saoul, legonteV, Idou, o laoV amartanei eiV ton Kurion, dioti trwgousi meta tou aimatoV. Kai eipe, Parabatai estaqhte× kulisate proV eme shmeron liqon megan.
1SAM 14:34 Kai eipen o Saoul, Diasparqhte metaxu tou laou kai eipate proV autouV, Ferete moi entauqa ekastoV ton boun autou kai ekastoV to probaton autou, kai sfaxate entauqa kai fagete× kai mh amartanete eiV ton Kurion, trwgonteV meta tou aimatoV. Kai eferan paV o laoV ekastoV ton boun autou meq' eautou ekeinhn thn nukta kai esfaxan ekei.
1SAM 14:35 Kai wkodomhsen o Saoul qusiasthrion eiV ton Kurion× touto hto to prwton qusiasthrion, to opoion wkodomhsen o Saoul eiV ton Kurion.
1SAM 14:36 [] Kai eipen o Saoul, AV katabwmen exopisw twn Filistaiwn dia nuktoV, kai aV diarpaswmen autouV ewV na fegxh h hmera, kai aV mh afhswmen mhde ena ex autwn. Kai eipon, Kame pan o, ti soi fainetai kalon. Tote eipen o iereuV, AV proselqwmen entauqa eiV ton Qeon.
1SAM 14:37 Kai hrwthsen o Saoul ton Qeon, Na katabw exopisw twn Filistaiwn; qeleiV paradwsei autouV eiV thn ceira tou Israhl; Alla den apekriqh proV auton thn hmeran ekeinhn.
1SAM 14:38 Kai eipen o Saoul, Plhsiasate entauqa panteV oi archgoi tou laou× kai maqete kai idete, eiV poion estaqh h amartia auth shmeron×
1SAM 14:39 dioti zh KurioV, o swsaV ton Israhl, oti kai eiV ton Iwnaqan ton uion mou an estaqh, qelei bebaiwV qanatwqh. Kai den eureqh oudeiV metaxu pantoV tou laou, ostiV apekriqh proV auton.
1SAM 14:40 Kai eipe proV panta ton Israhl, Staqhte seiV ek tou enoV merouV, egw de kai Iwnaqan o uioV mou qelomen staqh ek tou allou merouV. Kai eipen o laoV proV ton Saoul, Kame pan o, ti soi fainetai kalon.
1SAM 14:41 Tote eipen o Saoul proV ton Kurion ton Qeon tou Israhl, Deixon ton aqwon. Kai epiasqh o Iwnaqan kai o Saoul× o de laoV apeluqh.
1SAM 14:42 Kai eipen o Saoul, Riyate klhrouV metaxu emou kai Iwnaqan tou uiou mou. Kai epiasqh o Iwnaqan.
1SAM 14:43 Tote eipen o Saoul proV ton Iwnaqan, Fanerwson moi ti epraxaV. Kai efanerwse proV auton o Iwnaqan, kai eipe, Twonti egeuqhn oligon meli dia tou akrou thV rabdou thV en th ceiri mou× idou, egw, apoqnhskw.
1SAM 14:44 Kai apekriqh o Saoul, Outw na kamh o QeoV kai outw na prosqesh× bebaiwV qeleiV apoqanei, Iwnaqan.
1SAM 14:45 O de laoV eipe proV ton Saoul, O Iwnaqan qelei apoqanei, ostiV ekame thn megalhn tauthn swthrian eiV ton Israhl; Mh genoito× Zh KurioV, oude mia qrix ek thV kefalhV autou qelei pesei eiV thn ghn× dioti enhrghse meta tou Qeou thn hmeran tauthn. Kai elutrwsen o laoV ton Iwnaqan, kai den apeqane.
1SAM 14:46 Tote anebh o Saoul ek thV katadiwxewV twn Filistaiwn× kai oi Filistaioi uphgan eiV ton topon autwn.
1SAM 14:47 [] Kai elaben o Saoul thn basileian epi ton Israhl, kai epolemhsen enantion pantwn twn ecqrwn autou kuklw× enantion tou Mwab kai enantion twn uiwn tou Ammwn kai enantion tou Edwm kai enantion twn basilewn thV Swba kai enantion twn Filistaiwn× kai enantion pantwn opou kai an estrefeto, katetropone.
1SAM 14:48 Sunekrothsen eti dunamin kai epataxe ton Amalhk, kai hleuqerwse ton Israhl ek ceiroV twn diarpazontwn autouV.
1SAM 14:49 Oi de uioi tou Saoul hsan Iwnaqan kai Isonei kai Melci-soue× kai ta onomata twn duo qugaterwn autou, to onoma thV prwtotokou Merab, kai to onoma thV newteraV Mical×
1SAM 14:50 to de onoma thV gunaikoV tou Saoul hto Acinoam, qugathr tou AcimaaV. Kai to onoma tou arcistrathgou autou Abenhr, uioV tou Nhr, qeiou tou Saoul.
1SAM 14:51 O de KeiV o pathr tou Saoul, kai o Nhr o pathr tou Abenhr, hsan uioi tou Abihl.
1SAM 14:52 Hto de polemoV dunatoV enantion twn Filistaiwn kata pasaV taV hmeraV tou Saoul× kai opote eblepen o Saoul andra tina dunaton h andreion, parelambanen auton plhsion eautou.

 


Search the online bible

Back to Jesus Work Ministry main home page

Back to Jesus Work Ministry home for spiritual warfare and Christian deliverance ministry

Back to Jesus Work Ministry home for resources on Christian living

Christian deliverance and Spiritual warfare book 1

Christian deliverance and Spiritual warfare book 2

Christian deliverance and Spiritual warfare book 3

Christian deliverance and Spiritual warfare book 4

Spiritual warfare and Christian deliverance ministry classics

Other spiritual warfare and Christian deliverance resources on Jesus Work Ministry

Christian deliverance and spiritual warfare audio sermons (free Christian MP3 audio downloads)

Read online Bible - Modern Greek Bible online. Free online bible on SpiritualWarfare.JesusWork.org -An evangelical online ministry website of Jesus Work Ministry revealing biblical truth and recent errors on spiritual warfare and deliverance ministry principles. Wrong spiritual warfare is harmful when practiced. Avoid the snare of end-time false doctrine and its sad consequences. Free deliverance and spiritual warfare books, spiritual warfare sermons, spiritual warfare audio sermons (free Christian mp3 downloads) and other resources reveal what is bible based and false Christian spiritual warfare and Christian deliverance. Spiritual growth and Christian living resources on spiritual warfare and Christian deliverance ministry principles.

Essential resources for fellow evangelicals whether in Pentecostalism, charismatic movement, Baptist, Presbyterian, AG, AME, non-denominations, Christian fundamentalists, moderates and liberals. Non-evangelicals and non-Christians most welcome. The Truth that brings true freedom knows no boundaries. Learn to distinguish between biblical and non-scripture based spiritual warfare, spiritual warfare prayers, deliverance prayers and other areas of deliverance ministry (deliverence ministry) such as casting out demons, binding demons, dealing with territorial spirits, breaking generational curses, etc.

Plus learn the truth on our spiritual armor (spiritual armour), spiritual weapons of warfare, prayer and fasting, the sword of the spirit, pleading the blood of Jesus, spiritual battles, fighting spiritual warfare, familiar spirits, spiritual authority, demonic attacks, demonic possession cases, demonic influence, casting out demons, demonic deliverance, spiritual healing, healing the wounded spirit, biblical financial freedom etc. Solving the confusion on what is spiritual warfare, deliverance ministry and bringing healing to victims of false doctrine practiced by some “deliverance ministries.” Ultimately revealing Christ, and his truth that came to set captives free from deception, spiritual bondage, the curse of the law and so on. “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free,” Jn 8:31-32. “So if the Son sets you free, you will be free indeed,” Jn 8:36.