Back to Modern Greek Bible online homepage (Contents Page of Online Bible)

 

1 Samuel 20

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

1SAM 20:1 [] Kai efugen o Dabid ek Nauiwq thV en Rama, kai hlqe kai eipen enwpion tou Iwnaqan, Ti epraxa; ti to adikhma mou kai ti to amarthma mou emprosqen tou patroV sou, dia to opoion zhtei thn yuchn mou;
1SAM 20:2 O de eipe proV auton, Mh genoito× su den qeleiV apoqanei idou, o pathr mou den qelei kamei ouden, eite mega eite mikron, to opoion na mh fanerwsh eiV eme× kai dia ti o pathr mou hqele kruyei to pragma touto ap' emou; den einai outw.
1SAM 20:3 Kai wmosen o Dabid eti kai eipen, O pathr sou exeurei bebaiwV oti egw eurhka carin enwpion sou× oqen legei, AV mh exeurh touto o Iwnaqan, mhpote luphqh. Alla, zh KurioV kai zh h yuch sou, den einai para en bhma metaxu emou kai tou qanatou.
1SAM 20:4 Tote eipen o Iwnaqan proV ton Dabid, O, ti epiqumei h yuch sou qelw kamei eiV se.
1SAM 20:5 Kai eipen o Dabid proV ton Iwnaqan, Idou, aurion einai neomhnia, kaq' hn egw suneiqizw na kaqwmai meta tou basilewV na suntrwgw× afeV me loipon na upagw, dia na krufqw en tw agrw mecri thV esperaV thV trithV hmeraV.
1SAM 20:6 ean o pathr sou periblepwn me zhthsh, tote eipe, O Dabid ezhthsen enqermwV par' emou na trexh eiV Bhqleem thn polin autou. dioti ginetai ekei ethsioV qusia uf' olhV thV suggeneiaV autou×
1SAM 20:7 ean eiph outw, KalwV× qelei eisqai eirhnh eiV ton doulon sou× ean omwV orgisqh polu, exeure oti to kakon einai apofasismenon par' autou×
1SAM 20:8 qeleiV loipon kamei eleoV proV ton doulon sou× dioti eiV sunqhkhn Kuriou eishgageV ton doulon sou meta seautou× ean omwV hnai adikia en emoi, qanatwson me su× kai dia ti na me ferhV ewV tou patroV sou;
1SAM 20:9 [] Kai eipen o Iwnaqan, Mh genoito pote touto eiV se× dioti, ean tw onti gnwrisw oti to kakon einai apofasismenon para tou patroV mou na elqh epi se, bebaiwV qelw soi apaggeilei touto.
1SAM 20:10 Kai eipen o Dabid proV ton Iwnaqan, TiV qelei moi apaggeilei ean o pathr sou apokriqh eiV se sklhra;
1SAM 20:11 Kai eipen o Iwnaqan proV ton Dabid, Elqe, kai aV exelqwmen eiV ton agron. Kai exhlqon amfoteroi eiV ton agron.
1SAM 20:12 Kai eipen o Iwnaqan proV ton Dabid, Kurie Qee tou Israhl× otan pote peri thn aurion h thn meta thn aurion, exicniasw ton patera mou, kai idou, einai ti kalon peri tou Dabid, ean den aposteilw tote proV se na soi to apaggeilw,
1SAM 20:13 outw na kamh o KurioV eiV ton Iwnaqan kai outw na prosqesh× ean de o pathr mou apefasise to kakon enantion sou, qelw soi apaggeilei touto kai se exaposteilei, kai qeleiV upagei en eirhnh× kai o KurioV aV hnai meta sou, kaqwV estaqh meta tou patroV mou×
1SAM 20:14 kai ouci monon enosw zw, qeleiV deixei proV eme to eleoV tou Kuriou, dia na mh apoqanw×
1SAM 20:15 alla kai den qeleiV apokoyei to eleoV sou apo tou oikou mou eiV ton aiwna× ouci, oude otan o KurioV afanish touV ecqrouV tou Dabid ekaston apo proswpou thV ghV.
1SAM 20:16 Kai ekamen o Iwnaqan sunqhkhn meta tou oikou tou Dabid, epilegwn, Kai o KurioV na ekzhthsh logon para twn ecqrwn tou Dabid.
1SAM 20:17 Kai ekamen eti o Iwnaqan ton Dabid na omosh eiV thn agaphn autou thn proV auton× dioti hgapa auton kaqwV hgapa thn idian autou yuchn.
1SAM 20:18 Kai eipe proV auton o Iwnaqan, Aurion einai neomhnia× kai qeleiV zhthqh, dioti h kaqedra sou qelei eisqai kenh×
1SAM 20:19 kai afou staqhV treiV hmeraV, qeleiV katabh meta spoudhV kai elqei eiV ton topon, opou ekrufqhV thn hmeran thV praxewV, kai qeleiV kaqisei plhsion thV petraV Ezhl×
1SAM 20:20 kai egw qelw toxeusei tria belh eiV to plagion authV, wV toxeuwn eiV shmeion×
1SAM 20:21 kai idou, qelw aposteilei ton uphrethn, legwn, Upage, eure ta belh× ean rhtwV eipw eiV ton uphrethn, Idou, ta belh einai edwqen apo sou, labe auta× tote elqe, dioti einai eirhnh eiV se, kai oudemia blabh, zh KurioV×
1SAM 20:22 ean omwV eipw outw proV ton neon, Idou, ta belh einai epekeina apo sou× upage thn odon sou, dioti se exapesteilen o KurioV×
1SAM 20:23 peri de tou logou, ton opoion wmilhsamen egw kai su, idou, o KurioV aV hnai martuV metaxu emou kai sou eiV ton aiwna.
1SAM 20:24 [] Ekrufqh loipon o Dabid en tw agrw× kai ote hlqen h neomhnia, o basileuV ekaqisen eiV thn trapezan dia na fagh.
1SAM 20:25 Kai o basileuV ekaqisen epi thV kaqedraV autou, wV allote, epi kaqedraV plhsion tou toicou× kai o Iwnaqan eshkwqh kai ekaqisen o Abenhr plhsion tou Saoul, o de topoV tou Dabid hto kenoV.
1SAM 20:26 O Saoul omwV den elalhsen ouden thn hmeran ekeinhn× dioti eipe kaq' eauton, Tipote sunebh eiV auton wste na mh hnai kaqaroV× bebaiwV den einai kaqaroV.
1SAM 20:27 Kai to prwi, thn deuteran tou mhnoV, o topoV tou Dabid hto kenoV× kai eipen o Saoul proV Iwnaqan ton uion autou, Dia ti den hlqen o uioV tou Iessai eiV thn trapezan, oute cqeV oute shmeron;
1SAM 20:28 Kai apekriqh o Iwnaqan proV ton Saoul, O Dabid ezhthsen enqermwV par' emou na upagh ewV Bhqleem,
1SAM 20:29 kai eipen, AV upagw, parakalw, dioti h suggeneia hmwn kamnei qusian en th polei× kai o adelfoV mou autoV parhggeilen eiV eme na pareureqw× twra loipon, ean eurhka carin eiV touV ofqalmouV sou, afeV me, parakalw, na upagw kai na idw touV adelfouV mou× dia touto den hlqen eiV thn trapezan tou basilewV.
1SAM 20:30 Tote exhfqh h orgh tou Saoul kata tou Iwnaqan, kai eipe proV auton, Uie diefqarmenhV kai apostatidoV, den exeurw oti su exelexaV ton uion tou Iessai di' aiscunhn sou kai di' aiscunhn thV gumnwsewV thV mhtroV sou;
1SAM 20:31 dioti enosw o uioV tou Iessai zh epi thV ghV, su den qeleiV sterewqh oude h basileia sou× twra loipon pemyon kai fere auton proV eme× dioti exapantoV qelei apoqanei.
1SAM 20:32 Kai apekriqh o Iwnaqan proV ton Saoul ton patera autou kai eipe proV auton, Dia ti na qanatwqh; ti epraxe;
1SAM 20:33 Kai erriyen o Saoul doration kat' autou, dia na ktuphsh auton× tote egnwrisen o Iwnaqan, oti hto apofasismenon para tou patroV autou na qanatwsh ton Dabid.
1SAM 20:34 Kai eshkwqh o Iwnaqan apo thV trapezhV me exayin qumou kai den efagen arton thn deuteran hmeran tou mhnoV× dioti hto luphmenoV dia ton Dabid, epeidh eice kataiscunei auton o pathr autou.
1SAM 20:35 [] Kai to prwi exhlqen o Iwnaqan eiV ton agron, kata ton kairon ton prosdiorisqenta meta tou Dabid, ecwn meq' eautou mikron paidarion.
1SAM 20:36 Kai eipe proV to paidarion autou, Trexon, eure twra ta belh, ta opoia egw toxeuw. Kai kaqwV etrece to paidarion, etoxeuse to beloV peran autou.
1SAM 20:37 Kai ote to paidarion hlqen eiV ton topon tou belouV, to opoion o Iwnaqan eice toxeusei, efwnaxen o Iwnaqan katopin tou paidariou kai eipe, Den einai to beloV peran apo sou;
1SAM 20:38 Kai efwnaxen o Iwnaqan katopin tou paidariou, Tacunon, speuson, mh staqhV. Kai esunaxe to paidarion tou Iwnaqan ta belh kai hlqe proV ton kurion autou.
1SAM 20:39 To paidarion omwV den hxeuren ouden× monoV o Iwnaqan kai o Dabid hxeuron thn upoqesin.
1SAM 20:40 Kai edwken o Iwnaqan ta opla autou eiV to paidarion to meq' autou kai eipe proV auto, Upage, fere auta eiV thn polin.
1SAM 20:41 KaqwV de anecwrhse to paidarion, eshkwqh o Dabid ek tou meshmbrinou merouV kai epese kata proswpon autou eiV thn ghn kai prosekunhse triV× kai hspasqhsan allhlouV kai eklausan amfoteroi× o de Dabid ekame klauqmon megan.
1SAM 20:42 Kai eipen o Iwnaqan proV ton Dabid, Upage en eirhnh, kaqwV wmosamen hmeiV amfoteroi eiV to onoma tou Kuriou, legonteV, O KurioV aV hnai metaxu emou kai sou, kai metaxu tou spermatoV mou kai tou spermatoV sou eiV ton aiwna. Kai eshkwqh kai anecwrhsen× o de Iwnaqan eishlqen eiV thn polin.

 


Search the online bible

Back to Jesus Work Ministry main home page

Back to Jesus Work Ministry home for spiritual warfare and Christian deliverance ministry

Back to Jesus Work Ministry home for resources on Christian living

Christian deliverance and Spiritual warfare book 1

Christian deliverance and Spiritual warfare book 2

Christian deliverance and Spiritual warfare book 3

Christian deliverance and Spiritual warfare book 4

Spiritual warfare and Christian deliverance ministry classics

Other spiritual warfare and Christian deliverance resources on Jesus Work Ministry

Christian deliverance and spiritual warfare audio sermons (free Christian MP3 audio downloads)

Read online Bible - Modern Greek Bible online. Free online bible on SpiritualWarfare.JesusWork.org -An evangelical online ministry website of Jesus Work Ministry revealing biblical truth and recent errors on spiritual warfare and deliverance ministry principles. Wrong spiritual warfare is harmful when practiced. Avoid the snare of end-time false doctrine and its sad consequences. Free deliverance and spiritual warfare books, spiritual warfare sermons, spiritual warfare audio sermons (free Christian mp3 downloads) and other resources reveal what is bible based and false Christian spiritual warfare and Christian deliverance. Spiritual growth and Christian living resources on spiritual warfare and Christian deliverance ministry principles.

Essential resources for fellow evangelicals whether in Pentecostalism, charismatic movement, Baptist, Presbyterian, AG, AME, non-denominations, Christian fundamentalists, moderates and liberals. Non-evangelicals and non-Christians most welcome. The Truth that brings true freedom knows no boundaries. Learn to distinguish between biblical and non-scripture based spiritual warfare, spiritual warfare prayers, deliverance prayers and other areas of deliverance ministry (deliverence ministry) such as casting out demons, binding demons, dealing with territorial spirits, breaking generational curses, etc.

Plus learn the truth on our spiritual armor (spiritual armour), spiritual weapons of warfare, prayer and fasting, the sword of the spirit, pleading the blood of Jesus, spiritual battles, fighting spiritual warfare, familiar spirits, spiritual authority, demonic attacks, demonic possession cases, demonic influence, casting out demons, demonic deliverance, spiritual healing, healing the wounded spirit, biblical financial freedom etc. Solving the confusion on what is spiritual warfare, deliverance ministry and bringing healing to victims of false doctrine practiced by some “deliverance ministries.” Ultimately revealing Christ, and his truth that came to set captives free from deception, spiritual bondage, the curse of the law and so on. “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free,” Jn 8:31-32. “So if the Son sets you free, you will be free indeed,” Jn 8:36.