Back to Modern Greek Bible online homepage (Contents Page of Online Bible)

 

1 Samuel 25

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

1SAM 25:1 [] Apeqane de o Samouhl× kai sunhcqhsan paV o Israhl kai eklausan auton, kai enetafiasan auton en tw oikw autou en Rama. Kai eshkwqh o Dabid kai katebh eiV thn erhmon Faran.
1SAM 25:2 [] Hto de anqrwpoV tiV en Mawn, tou opoiou ta kthmata hsan en tw Karmhlw, kai o anqrwpoV hto megaV sfodra kai eice triscilia probata kai ciliaV aigaV× kai ekoureue ta probata autou en tw Karmhlw.
1SAM 25:3 To de onoma tou anqrwpou hto Nabal× kai to onoma thV gunaikoV autou Abigaia× kai h men gunh hto kalh eiV thn sunesin kai wraia thn oyin× o anqrwpoV omwV sklhroV, kai kakoV eiV taV praxeiV autou× hto de ek thV geneaV tou Caleb.
1SAM 25:4 Kai hkousen o Dabid en th erhmw, oti o Nabal ekoureue ta probata autou.
1SAM 25:5 Kai apesteilen o Dabid deka neouV, kai eipen o Dabid proV touV neouV, Anabhte eiV ton Karmhlon kai upagete proV ton Nabal kai cairethsate auton ex onomatoV mou.
1SAM 25:6 kai qelete eipei, Na hsai polucronioV× eirhnh kai eiV se, eirhnh kai eiV ton oikon sou, eirhnh kai eiV panta osa eceiV×
1SAM 25:7 kai twra hkousa oti eceiV koureutaV× idou, touV poimenaV sou, oitineV hsan meq' hmwn, den eblayamen autouV, oude ecaqh ti eiV autouV, kaq' olon ton kairon kaq' on hsan en tw Karmhlw×
1SAM 25:8 erwthson touV neouV sou, kai qelousi soi eipei× aV eurwsi loipon oi neoi outoi carin eiV touV ofqalmouV sou× dioti eiV hmeran kalhn hlqomen× doV, parakaloumen, o, ti elqh eiV thn ceira sou proV touV doulouV sou kai proV ton uion sou ton Dabid.
1SAM 25:9 Kai elqonteV oi neoi tou Dabid elalhsan proV ton Nabal kata pantaV touV logouV toutouV en onomati tou Dabid, kai epausan.
1SAM 25:10 All' o Nabal apekriqh proV touV doulouV tou Dabid kai eipe, TiV einai o Dabid; kai tiV o uioV tou Iessai; polloi einai thn shmeron oi douloi, oitineV aposkirtwsin ekastoV apo tou kuriou autou×
1SAM 25:11 qelw labei loipon ton arton mou kai to udwr mou kai to sfakton mou, to opoion esfaxa dia touV koureutaV mou, kai dwsei eiV anqrwpouV touV opoiouV den gnwrizw poqen einai;
1SAM 25:12 [] Kai estrafhsan oi neoi tou Dabid eiV thn odon autwn kai anecwrhsan kai elqonteV aphggeilan proV auton pantaV touV logouV toutouV.
1SAM 25:13 Kai eipen o Dabid proV touV andraV autou, Zwsqhte ekastoV thn romfaian autou. Kai ezwsqhsan ekastoV thn romfaian autou× kai o Dabid omoiwV ezwsqh thn romfaian autou× kai anebhsan katopin tou Dabid ewV tetrakosioi andreV× diakosioi de emeinan plhsion thV aposkeuhV.
1SAM 25:14 EiV de ek twn newn aphggeile proV thn Abigaian, thn gunaika tou Nabal, legwn, Idou, o Dabid apesteile mhnutaV ek thV erhmou dia na cairethsh ton kurion hmwn, kai ekeinoV apediwxen autouV×
1SAM 25:15 oi andreV omwV estaqhsan polu kaloi proV hmaV kai den eblafqhmen oude ecasamen ouden, oson kairon sunanestrafhmen met' autwn, ote hmeqa en toiV agroiV×
1SAM 25:16 hsan wV teicoV perix hmwn kai nukta kai hmeran, kaq' olon ton kairon kaq' on hmeqa met' autwn boskonteV ta probata×
1SAM 25:17 twra loipon, gnwrison kai ide ti qeleiV kamei su× dioti kakon apefasisqh kata tou kuriou hmwn, kai kata pantoV tou oikou autou× epeidh einai anqrwpoV dustropoV, wste oudeiV dunatai na omilhsh proV auton.
1SAM 25:18 [] Tote espeusen h Abigaia, kai elabe diakosiouV artouV, kai duo aggeia oinou, kai pente probata htoimasmena, kai pente metra sitou pefruganismenou, kai ekaton desmaV stafidoV, kai diakosiaV phttaV sukwn, kai eqesen auta epi onwn.
1SAM 25:19 Kai eipe proV touV neouV authV, Proporeuesqe emprosqen mou× idou, egw ercomai katopin saV× proV ton Nabal omwV ton andra authV den efanerwse touto.
1SAM 25:20 Kai kaqwV auth, kaqhmenh epi tou onou, katebainen upo thn skephn tou orouV, idou, o Dabid kai oi andreV autou katebainon proV authn× kai sunhnthsen autouV.
1SAM 25:21 eice de eipei o Dabid, MataiwV twonti efulaxa panta osa eicen outoV en th erhmw, kai den ecaqh ouden ek pantwn twn kthmatwn autou× kai antapedwken eiV eme kakon anti kalou×
1SAM 25:22 outw na kamh o QeoV eiV touV ecqrouV tou Dabid kai outw na prosqesh, ean ewV to prwi afhsw ek pantwn twn pragmatwn autou ourounta eiV toicon.
1SAM 25:23 Kai kaqwV eiden h Abigaia ton Dabid, espeuse kai katebh apo tou onou kai epesen enwpion tou Dabid kata proswpon kai prosekunhsen ewV edafouV.
1SAM 25:24 Kai prosepesen eiV touV podaV autou kai eipen, Ep' eme, ep' eme, kurie mou, aV hnai auth h adikia× kai aV lalhsh, parakalw, h doulh sou eiV ta wta sou, kai akouson touV logouV thV doulhV sou.
1SAM 25:25 AV mh dwsh o kurioV mou, parakalw, oudemian prosochn eiV touton ton dustropon anqrwpon, ton Nabal× dioti kata to onoma autou, toioutoV einai× Nabal to onoma autou, kai afrosunh met' autou× egw de h doulh sou den eidon touV neouV tou kuriou mou, touV opoiouV apesteilaV.
1SAM 25:26 Twra loipon, kurie mou, zh KurioV kai zh h yuch sou, o KurioV bebaiwV se ekrathsen apo tou na embhV eiV aima kai na ekdikhqhV dia thV ceiroV sou× twra de oi ecqroi sou kai oi zhtounteV kakon eiV ton kurion mou, aV hnai wV o Nabal.
1SAM 25:27 Kai twra auth h prosfora, thn opoian h doulh sou efere proV ton kurion mou, aV doqh eiV touV neouV touV akolouqountaV ton kurion mou.
1SAM 25:28 Sugcwrhson, parakalw, to amarthma thV doulhV sou× dioti o KurioV qelei bebaiwV kamei eiV ton kurion mou oikon asfalh, epeidh macetai o kurioV mou taV macaV tou Kuriou, kai kakia den eureqh en soi pwpote.
1SAM 25:29 An kai eshkwqh anqrwpoV katadiwkwn se kai zhtwn thn yuchn sou, h yuch omwV tou kuriou mou qelei eisqai dedemenh eiV ton desmon thV zwhV plhsion Kuriou tou Qeou sou× taV de yucaV twn ecqrwn sou, tautaV qelei eksfendonisei ek mesou thV sfendonhV.
1SAM 25:30 Kai otan kamh o KurioV eiV ton kurion mou kata panta ta agaqa ta opoia elalhse peri sou, kai se katasthsh kubernhthn epi ton Israhl,
1SAM 25:31 den qelei eisqai touto skandalon eiV se oude proskomma kardiaV eiV ton kurion mou, h oti ecusaV aima anaition, h oti o kurioV mou exedikhsen autoV eauton× plhn otan o KurioV agaqopoihsh ton kurion mou, tote enqumhqhti thn doulhn sou.
1SAM 25:32 [] Kai eipen o Dabid proV thn Abigaian, EuloghtoV KurioV o QeoV tou Israhl, ostiV se apesteile thn hmeran tauthn eiV sunanthsin mou×
1SAM 25:33 kai euloghmenh h boulh sou kai euloghmenh su, htiV me efulaxaV thn hmeran tauthn apo tou na embw eiV aimata kai na ekdikhqw dia thV ceiroV mou×
1SAM 25:34 dioti alhqwV, zh KurioV o QeoV tou Israhl, ostiV me empodisen apo tou na se kakopoihsw, ean den hqeleV speusei na elqhV eiV sunanthsin mou, den hqele meinei eiV ton Nabal ewV thV aughV ourwn eiV toicon.
1SAM 25:35 Kai elaben o Dabid ek thV ceiroV authV ta osa efere proV auton× kai eipe proV authn, Anaba proV ton oikon sou en eirhnh× blepe, eishkousa thV fwnhV sou kai etimhsa to proswpon sou.
1SAM 25:36 [] Kai hlqen h Abigaia proV ton Nabal× kai idou, eice sumposion en tw oikw autou, wV sumposion basilewV× kai h kardia tou Nabal hto euqumoV en autw, kai hto eiV akron mequsmenoV× oqen den aphggeile proV auton ouden, mikron mega, ewV thV aughV.
1SAM 25:37 To prwi omwV, afou o Nabal exemequsen, efanerwse proV auton h gunh autou ta pragmata tauta× kai enekrwqh h kardia autou entoV autou kai egeinen wV liqoV.
1SAM 25:38 Kai meta deka hmeraV peripou epataxen o KurioV ton Nabal, kai apeqane.
1SAM 25:39 Kai ote hkousen o Dabid oti apeqanen o Nabal, eipen, EuloghtoV KurioV, ostiV ekrine thn krisin mo peri tou oneidismou mou tou genomenou para tou Nabal, kai hmpodise ton doulon autou apo kakou× kai thn kakian tou Nabal estreyen o KurioV kata thV kefalhV autou. Kai apesteilen o Dabid kai elalhse proV thn Abigaian, dia na labh authn gunaika eiV eauton.
1SAM 25:40 Kai elqonteV oi douloi tou Dabid proV thn Abigaian eiV ton Karmhlon, elalhsan proV authn, legonteV, O Dabid apesteilen hmaV proV se, dia na se labh gunaika eiV eauton.
1SAM 25:41 Kai eshkwqh kai prosekunhse kata proswpon ewV edafouV kai eipen, Idou, aV hnai h doulh sou qerapaina dia na plunh touV podaV twn doulwn tou kuriou mou.
1SAM 25:42 Kai espeusen h Abigaia kai eshkwqh kai anebh epi tou onou, meta pente korasiwn authV akolouqountwn opisw authV× kai uphge katopin twn apestalmenwn tou Dabid kai egeine gunh autou.
1SAM 25:43 Elaben o Dabid kai thn Acinoam apo Iezrael× kai hsan amfoterai gunaikeV autou.
1SAM 25:44 O de Saoul eice dwsei Mical, thn qugatera autou, thn gunaika tou Dabid, eiV ton Falti ton uion tou LaeiV, ton apo Galleim.

 


Search the online bible

Back to Jesus Work Ministry main home page

Back to Jesus Work Ministry home for spiritual warfare and Christian deliverance ministry

Back to Jesus Work Ministry home for resources on Christian living

Christian deliverance and Spiritual warfare book 1

Christian deliverance and Spiritual warfare book 2

Christian deliverance and Spiritual warfare book 3

Christian deliverance and Spiritual warfare book 4

Spiritual warfare and Christian deliverance ministry classics

Other spiritual warfare and Christian deliverance resources on Jesus Work Ministry

Christian deliverance and spiritual warfare audio sermons (free Christian MP3 audio downloads)

Read online Bible - Modern Greek Bible online. Free online bible on SpiritualWarfare.JesusWork.org -An evangelical online ministry website of Jesus Work Ministry revealing biblical truth and recent errors on spiritual warfare and deliverance ministry principles. Wrong spiritual warfare is harmful when practiced. Avoid the snare of end-time false doctrine and its sad consequences. Free deliverance and spiritual warfare books, spiritual warfare sermons, spiritual warfare audio sermons (free Christian mp3 downloads) and other resources reveal what is bible based and false Christian spiritual warfare and Christian deliverance. Spiritual growth and Christian living resources on spiritual warfare and Christian deliverance ministry principles.

Essential resources for fellow evangelicals whether in Pentecostalism, charismatic movement, Baptist, Presbyterian, AG, AME, non-denominations, Christian fundamentalists, moderates and liberals. Non-evangelicals and non-Christians most welcome. The Truth that brings true freedom knows no boundaries. Learn to distinguish between biblical and non-scripture based spiritual warfare, spiritual warfare prayers, deliverance prayers and other areas of deliverance ministry (deliverence ministry) such as casting out demons, binding demons, dealing with territorial spirits, breaking generational curses, etc.

Plus learn the truth on our spiritual armor (spiritual armour), spiritual weapons of warfare, prayer and fasting, the sword of the spirit, pleading the blood of Jesus, spiritual battles, fighting spiritual warfare, familiar spirits, spiritual authority, demonic attacks, demonic possession cases, demonic influence, casting out demons, demonic deliverance, spiritual healing, healing the wounded spirit, biblical financial freedom etc. Solving the confusion on what is spiritual warfare, deliverance ministry and bringing healing to victims of false doctrine practiced by some “deliverance ministries.” Ultimately revealing Christ, and his truth that came to set captives free from deception, spiritual bondage, the curse of the law and so on. “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free,” Jn 8:31-32. “So if the Son sets you free, you will be free indeed,” Jn 8:36.