Back to Modern Greek Bible online homepage (Contents Page of Online Bible)

 

1 Samuel 17

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

1SAM 17:1 [] Sunhqroisan de oi Filistaioi ta strateumata autwn dia polemon kai hsan sunhqroismenoi en Sokcw, htiV einai tou Iouda, kai estratopedeusan metaxu Sokcw kai Azhka, en EfeV-dammeim.
1SAM 17:2 O de Saoul kai oi andreV Israhl sunhqroisqhsan, kai estratopedeusan en th koiladi Hla, kai paretacqhsan eiV machn enantion twn Filistaiwn.
1SAM 17:3 Kai oi men Filistaioi istanto epi tou orouV enteuqen, o de Israhl istato epi tou orouV ekeiqen× h de koilaV hto metaxu autwn.
1SAM 17:4 Kai exhlqen anhr promachthV ek tou stratopedou twn Filistaiwn onomazomenoV Goliaq, ek thV Gaq, uyouV ex phcwn kai spiqamhV×
1SAM 17:5 eice de perikefalaian calkinhn epi thV kefalhV autou kai hto endedumenoV qwraka alusidwton× kai to baroV tou qwrakoV hto pente ciliadeV siklwn calkou×
1SAM 17:6 kai knhmidaV calkinaV epi twn skelwn autou kai aspida calkinhn metaxu twn wmwn autou.
1SAM 17:7 Kai to kontarion tou doratoV autou hto wV antion ufantou× kai h logch tou doratoV autou ezugizen exakosiouV siklouV sidhrou× eiV de kratwn ton qureon proeporeueto autou.
1SAM 17:8 Kai staqeiV ebohse proV taV parataxeiV tou Israhl kai eipe proV autouV, Dia ti exercesqe na paratacqhte eiV machn; den eimai egw o FilistaioV, kai seiV douloi tou Saoul; eklexate eiV eautouV andra, kai aV katabh proV eme×
1SAM 17:9 ean men dunhqh na polemhsh met' emou kai me qanatwsh, tote hmeiV qelomen eisqai douloi saV× all' ean egw uperiscusw kat' autou kai qanatwsw auton, tote seiV qelete eisqai douloi hmwn kai qelete douleuei hmaV.
1SAM 17:10 Kai eipen o FilistaioV, Egw exouqenhsa taV parataxeiV tou Israhl thn hmeran tauthn× dote eiV eme andra, dia na monomachswmen.
1SAM 17:11 Ote hkousen o Saoul kai paV o Israhl ekeinouV touV logouV tou Filistaiou, exesthsan kai efobhqhsan sfodra.
1SAM 17:12 [] Hto de Dabid o uioV ekeinou tou Efraqaiou ek Bhqleem Iouda, onomazomenou Iessai× eice de oktw uiouV× kai o anqrwpoV eiV taV hmeraV tou Saoul eice taxin gerontoV metaxu twn anqrwpwn.
1SAM 17:13 Kai uphgan oi treiV uioi tou Iessai oi megalhteroi akolouqounteV ton Saoul eiV thn machn× kai ta onomata twn triwn uiwn autou oitineV uphgan eiV thn machn hsan Eliab o prwtotokoV, kai o deuteroV autou Abinadab, kai o tritoV Samma.
1SAM 17:14 O de Dabid hto o newteroV× kai oi treiV oi megalhteroi hkolouqoun ton Saoul.
1SAM 17:15 Kai anecwrei o Dabid kai epestrefen apo tou Saoul, dia na poimainh ta probata tou patroV autou en Bhqleem.
1SAM 17:16 O de FilistaioV eplhsiaze prwi kai esperaV kai esthloneto tessarakonta hmeraV.
1SAM 17:17 Kai eipen Iessai proV Dabid ton uion autou, Labe twra dia touV adelfouV sou en efa ek toutou tou pefruganismenou sitou kai touV deka toutouV artouV, kai trexon eiV to stratopedon proV touV adelfouV sou×
1SAM 17:18 kai ta deka tauta nwpa turia fere proV ton ciliarcon, kai ide an ugiainwsin oi adelfoi sou kai labe shmeion par' autwn.
1SAM 17:19 O de Saoul kai autoi kai panteV oi andreV Israhl hsan en th koiladi Hla, macomenoi meta twn Filistaiwn.
1SAM 17:20 Kai exhgerqh o Dabid enwriV to prwi× kai afhsaV ta probata eiV fulaka, elabe kai uphge, kaqwV prosetaxen auton o Iessai× kai hlqen eiV to pericarakwma, enw to strateuma exhrceto eiV parataxin× kai hlalaxan proV thn machn×
1SAM 17:21 dioti paretacqhsan o Israhl kai oi Filistaioi, strateuma kata proswpon strateumatoV.
1SAM 17:22 Kai o Dabid, afhsaV epanwqen autou ta skeuh eiV thn ceira tou skeuofulakoV, edrame proV to strateuma kai hlqe kai hrwthse touV adelfouV autou pwV ecousi.
1SAM 17:23 Kai enw wmilei met' autwn, idou, anebainen o promachthV, o FilistaioV o ek thV Gaq, Goliaq to onoma, ek twn strateumatwn twn Filistaiwn, kai elalhse kata touV autouV logouV× kai hkousen o Dabid.
1SAM 17:24 PanteV de oi andreV Israhl, wV eidon ton andra, efugon apo proswpou autou kai efobhqhsan sfodra.
1SAM 17:25 Kai elegon oi andreV Israhl, Eidete ton andra touton ton anabainonta; bebaiwV anebh dia na exouqenhsh ton Israhl× kai ostiV qanatwsh auton, touton qelei ploutisei o basileuV me plouth megala, kai thn qugatera autou qelei dwsei eiV auton, kai ton oikon tou patroV autou qelei kamei eleuqeron metaxu tou Israhl.
1SAM 17:26 Kai eipen o Dabid proV touV andraV touV istamenouV plhsion autou, legwn, Ti qelei geinei eiV ton andra, ostiV pataxh ton Filistaion touton kai afairesh to oneidoV apo tou Israhl; dioti tiV einai o FilistaioV outoV o aperitmhtoV, wste na exouqenh ta strateumata tou Qeou tou zwntoV;
1SAM 17:27 Kai apekriqh proV auton o laoV kata ton logon touton, legwn, outw qelei geinei eiV ton andra, ostiV pataxh auton.
1SAM 17:28 Kai hkousen Eliab o adelfoV autou o megalhteroV, enw elalei proV touV andraV× kai exhfqh o qumoV tou Eliab enantion tou Dabid, kai eipe, Dia ti katebhV entauqa; kai eiV poion afhkeV ta oliga ekeina probata en th erhmw; egw exeurw thn uperhfanian sou kai thn ponhrian thV kardiaV sou× bebaiwV dia na idhV thn machn katebhV.
1SAM 17:29 Kai eipen o Dabid, Ti ekama twra; den einai aitia;
1SAM 17:30 Kai estrafh ap' autou proV allon kai elalhse kata ton auton tropon× kai o laoV apekriqh palin proV auton kata ton prwton logon.
1SAM 17:31 [] Kai ote hkousqhsan oi logoi, touV opoiouV elalhsen o Dabid, anhggeilan proV ton Saoul× kai parelaben auton.
1SAM 17:32 Kai eipen o Dabid proV ton Saoul, MhdenoV anqrwpou h kardia aV mh tapeinonhtai dia touton× o douloV sou qelei upagei kai polemhsei meta tou Filistaiou toutou.
1SAM 17:33 Kai eipen o Saoul proV ton Dabid, Den dunasai na upaghV enantion tou Filistaiou toutou dia na polemhshV met' autou× dioti su eisai paidion, autoV de anhr polemisthV ek neothtoV autou.
1SAM 17:34 Kai eipen o Dabid proV ton Saoul, O douloV sou eboske ta probata tou patroV autou, kai hlqe lewn kai arktoV kai hrpase probaton ek tou poimniou×
1SAM 17:35 kai exhlqon katopin autou kai epataxa auton kai hleuqerwsa auto ek tou stomatoV autou× kai kaqwV eshkwqh enantion mou, hrpasa auton apo thV siagonoV kai epataxa auton kai eqanatwsa auton×
1SAM 17:36 epataxen o douloV sou kai ton leonta kai thn arkton× kai o FilistaioV outoV o aperitmhtoV qelei eisqai wV en ek toutwn, epeidh exouqenhse ta strateumata tou Qeou tou zwntoV.
1SAM 17:37 Kai eipen o Dabid, O KurioV o eleuqerwsaV me ek ceiroV tou leontoV kai ek ceiroV thV arktou, outoV qelei me eleuqerwsei ek ceiroV tou Filistaiou toutou. Kai eipen o Saoul proV ton Dabid, Upage, kai o KurioV aV hnai meta sou.
1SAM 17:38 Kai wplisen o Saoul ton Dabid me thn panoplian autou kai ebale calkinhn perikefalaian epi thV kefalhV autou× kai enedusen auton qwraka.
1SAM 17:39 Kai ezwsqh o Dabid thn romfaian autou epanwqen thV panopliaV autou kai hqelhse na peripathsh× dioti den eice dokimasei. Kai eipen o Dabid proV ton Saoul, Den dunamai na peripathsw me tauta× dioti den edokimasa pote. Kai exeduqh o Dabid auta epanwqen autou.
1SAM 17:40 [] Kai elabe thn rabdon autou en th ceiri autou, kai exelexen eiV eauton pente liqouV omalouV ek tou ceimarrou, kai qesaV autouV eiV to poimenikon autou sakkion kai qulakion, thn de sfendonhn autou eiV thn ceira autou, eplhsiaze proV ton Filistaion.
1SAM 17:41 O de FilistaioV hrceto procwrwn kai eplhsiaze proV ton Dabid× kai o anhr o aspidoforoV emprosqen autou.
1SAM 17:42 Kai ote periebleyen o FilistaioV kai eide ton Dabid, katefronhsen auton× dioti hto paidion kai xanqoV kai wraioV thn oyin.
1SAM 17:43 Kai eipen o FilistaioV proV ton Dabid, Kuwn eimai egw, wste ercesai proV eme me rabdouV; Kai kathrasqh o FilistaioV ton Dabid eiV touV qeouV autou.
1SAM 17:44 Kai eipen o FilistaioV proV ton Dabid, Elqe proV eme, kai qelw paradwsei taV sarkaV sou eiV ta peteina tou ouranou kai eiV ta qhria tou agrou.
1SAM 17:45 Kai eipen o Dabid proV ton Filistaion, Su ercesai enantion mou me romfaian kai doru kai aspida× egw de ercomai enantion sou en tw onomati tou Kuriou twn dunamewn, tou Qeou twn strateumatwn tou Israhl, ta opoia su exouqenhsaV×
1SAM 17:46 thn hmeran tauthn qelei se paradwsei o KurioV eiV thn ceira mou× kai qelw se pataxei kai afairesei apo sou thn kefalhn sou× kai qelw paradwsei ta ptwmata tou stratopedou twn Filistaiwn thn hmeran tauthn eiV ta peteina tou ouranou, kai eiV ta qhria thV ghV× dia na gnwrish pasa h gh oti einai QeoV eiV ton Israhl×
1SAM 17:47 kai qelei gnwrisei pan to plhqoV touto oti o KurioV den swzei me romfaian kai doru× dioti tou Kuriou einai h mach, kai autoV qelei saV paradwsei eiV thn ceira hmwn.
1SAM 17:48 [] Kai ote eshkwqh o FilistaioV kai hrceto kai eplhsiazen eiV sunanthsin tou Dabid, o Dabid espeuse kai edrame proV machn enantion tou Filistaiou.
1SAM 17:49 Kai ekteinaV o Dabid thn ceira autou eiV to sakkion, elaben ekeiqen liqon kai esfendonhse kai ektuphse ton Filistaion kata to metwpon autou, wste o liqoV enephcqh eiV to metwpon autou× kai epese kata proswpon eiV thn ghn.
1SAM 17:50 kai uperiscusen o Dabid kata tou Filistaiou dia thV sfendonhV kai dia tou liqou, kai ektuphse ton Filistaion kai eqanatwsen auton. Alla den hto romfaia en th ceiri tou Dabid×
1SAM 17:51 oqen o Dabid edrame kai staqeiV epi ton Filistaion, elabe thn romfaian autou kai esuren authn ek thV qhkhV authV, kai qanatwsaV auton, apekoye thn kefalhn autou me authn. IdonteV de oi Filistaioi, oti apeqanen o iscuroV autwn, efugon×
1SAM 17:52 Tote eshkwqhsan oi andreV tou Israhl kai tou Iouda kai hlalaxan kai katediwxan touV FilistaiouV, ewV thV eisodou thV koiladoV, kai ewV twn pulwn thV Akkarwn. Kai epeson oi traumatismenoi twn Filistaiwn en th odw Saaraeim, ewV Gaq kai ewV Akkarwn.
1SAM 17:53 Kai epestreyan oi uioi Israhl ek thV katadiwxewV twn Filistaiwn kai dihrpasan ta stratopeda autwn.
1SAM 17:54 O de Dabid elabe thn kefalhn tou Filistaiou, kai eferen authn eiV Ierousalhm× thn de panoplian autou ebalen en th skhnh autou.
1SAM 17:55 Ote de eiden o Saoul ton Dabid exercomenon enantion tou Filistaiou, eipe proV Abenhr, ton archgon tou strateumatoV, Abenhr, tinoV uioV einai o neoV outoV; Kai o Abenhr eipe, Zh h yuch sou, basileu, den exeurw.
1SAM 17:56 Kai eipen o basileuV, Erwthson su, tinoV uioV einai o neaniskoV outoV.
1SAM 17:57 Kai kaqwV epestreyen o Dabid, pataxaV ton Filistaion, parelaben auton o Abenhr kai eferen auton enwpion tou Saoul× kai h kefalh tou Filistaiou hto en th ceiri autou.
1SAM 17:58 Kai eipe proV auton o Saoul, TinoV uioV eisai, nee; kai apekriqh o Dabid, O uioV tou doulou sou Iessai tou Bhqleemitou.

 


Search the online bible

Back to Jesus Work Ministry main home page

Back to Jesus Work Ministry home for spiritual warfare and Christian deliverance ministry

Back to Jesus Work Ministry home for resources on Christian living

Christian deliverance and Spiritual warfare book 1

Christian deliverance and Spiritual warfare book 2

Christian deliverance and Spiritual warfare book 3

Christian deliverance and Spiritual warfare book 4

Spiritual warfare and Christian deliverance ministry classics

Other spiritual warfare and Christian deliverance resources on Jesus Work Ministry

Christian deliverance and spiritual warfare audio sermons (free Christian MP3 audio downloads)

Read online Bible - Modern Greek Bible online. Free online bible on SpiritualWarfare.JesusWork.org -An evangelical online ministry website of Jesus Work Ministry revealing biblical truth and recent errors on spiritual warfare and deliverance ministry principles. Wrong spiritual warfare is harmful when practiced. Avoid the snare of end-time false doctrine and its sad consequences. Free deliverance and spiritual warfare books, spiritual warfare sermons, spiritual warfare audio sermons (free Christian mp3 downloads) and other resources reveal what is bible based and false Christian spiritual warfare and Christian deliverance. Spiritual growth and Christian living resources on spiritual warfare and Christian deliverance ministry principles.

Essential resources for fellow evangelicals whether in Pentecostalism, charismatic movement, Baptist, Presbyterian, AG, AME, non-denominations, Christian fundamentalists, moderates and liberals. Non-evangelicals and non-Christians most welcome. The Truth that brings true freedom knows no boundaries. Learn to distinguish between biblical and non-scripture based spiritual warfare, spiritual warfare prayers, deliverance prayers and other areas of deliverance ministry (deliverence ministry) such as casting out demons, binding demons, dealing with territorial spirits, breaking generational curses, etc.

Plus learn the truth on our spiritual armor (spiritual armour), spiritual weapons of warfare, prayer and fasting, the sword of the spirit, pleading the blood of Jesus, spiritual battles, fighting spiritual warfare, familiar spirits, spiritual authority, demonic attacks, demonic possession cases, demonic influence, casting out demons, demonic deliverance, spiritual healing, healing the wounded spirit, biblical financial freedom etc. Solving the confusion on what is spiritual warfare, deliverance ministry and bringing healing to victims of false doctrine practiced by some “deliverance ministries.” Ultimately revealing Christ, and his truth that came to set captives free from deception, spiritual bondage, the curse of the law and so on. “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free,” Jn 8:31-32. “So if the Son sets you free, you will be free indeed,” Jn 8:36.