Back to Modern Greek Bible online homepage (Contents Page of Online Bible)

 

Luke 12

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

LK 12:1 [] En tw metaxu afou sunhqroisqhsan ai muriadeV tou oclou, wste katepatoun allhlouV, hrcise na legh proV touV maqhtaV autou prwton× Prosecete eiV eautouV apo thV zumhV twn Farisaiwn, htiV einai upokrisiV.
LK 12:2 Alla den einai ouden kekalummenon, to opoion den qelei anakalufqh, kai krupton, to opoion den qelei gnwrisqh×
LK 12:3 oqen osa eipete en tw skotei en tw fwti qelousin akousqh, kai o, ti elalhsate proV to wtion en toiV tameioiV qelei khrucqh epi twn dwmatwn.
LK 12:4 Legw de proV esaV touV filouV mou× Mh fobhqhte apo twn apokteinontwn to swma kai meta tauta mh dunamenwn perissoteron ti na praxwsi.
LK 12:5 Qelw de saV deixei poion na fobhqhte× Fobhqhte ekeinon, ostiV afou apokteinh, ecei exousian na riyh eiV thn geennan× nai, saV legw, touton fobhqhte.
LK 12:6 Den pwlountai pente strouqia dia duo assaria; kai en ex autwn den einai lelhsmonhmenon enwpion tou Qeou×
LK 12:7 alla kai ai triceV thV kefalhV umwn einai pasai hriqmhmenai. Mh fobeisqe loipon× apo pollwn strouqiwn diaferete.
LK 12:8 SaV legw de× PaV ostiV me omologhsh emprosqen twn anqrwpwn, kai o UioV tou anqrwpou qelei omologhsei auton emprosqen twn aggelwn tou Qeou×
LK 12:9 ostiV de me arnhqh enwpion twn anqrwpwn, kai o UioV tou anqrwpou qelei arnhqh auton enwpion twn aggelwn tou Qeou.
LK 12:10 Kai paV ostiV qelei eipei logon kata tou Uiou tou anqrwpou, qelei sugcwrhqh eiV auton× ostiV omwV blasfhmhsh kata tou Agiou PneumatoV, eiV auton den qelei sugcwrhqh.
LK 12:11 Otan de saV ferwsin eiV taV sunagwgaV kai taV arcaV kai taV exousiaV, mh merimnate pwV h ti na apologhqhte, h ti na eiphte×
LK 12:12 dioti to Agion Pneuma qelei saV didaxei en auth th wra ti prepei na eiphte.
LK 12:13 [] Eipe de tiV proV auton ek tou oclou× Didaskale, eipe proV ton adelfon mou na moirasqh met' emou thn klhronomian.
LK 12:14 O de eipe proV auton× Anqrwpe, tiV me katesthse dikasthn h meristhn ef' umaV;
LK 12:15 Kai eipe proV autouV× Prosecete kai fulattesqe apo thV pleonexiaV× dioti ean tiV ech perissa, h zwh autou den sunistatai ek twn uparcontwn autou.
LK 12:16 Eipe de proV autouV parabolhn, legwn× Anqrwpou tinoV plousiou hutuchsan ta cwrafia×
LK 12:17 Kai dielogizeto en eautw legwn× Ti na kamw, dioti den ecw pou na sunaxw touV karpouV mou;
LK 12:18 Kai eipe× Touto qelw kamei× qelw calasei taV apoqhkaV mou kai qelw oikodomhsei megalhteraV kai sunaxei ekei panta ta gennhmata mou kai ta agaqa mou,
LK 12:19 kai qelw eipei proV thn yuchn mou× Yuch, eceiV polla agaqa enapotetamieumena di' eth polla× anapauou, fage, pie, eufrainou.
LK 12:20 Eipe de proV auton o QeoV× Afron, tauthn thn nukta thn yuchn sou apaitousin apo sou× osa de htoimasaV, tinoV qelousin eisqai;
LK 12:21 Outw qelei eisqai ostiV qhsaurizei eiV eauton kai den ploutei eiV Qeon.
LK 12:22 [] Eipe de proV touV maqhtaV autou× Dia touto legw proV esaV, Mh merimnate dia thn zwhn saV, ti na faghte, mhde dia to swma, ti na enduqhte.
LK 12:23 H zwh einai timiwteron thV trofhV kai to swma tou endumatoV.
LK 12:24 Parathrhsate touV korakaV, oti den speirousin oude qerizousin, oitineV den ecousi tameion oude apoqhkhn, kai o QeoV trefei autouV× posw mallon seiV diaferete twn pthnwn.
LK 12:25 Kai tiV ex umwn merimnwn dunatai na prosqesh eiV to anasthma autou mian phcun;
LK 12:26 Ean loipon oude to elaciston dunasqe, ti merimnate peri twn loipwn;
LK 12:27 Parathrhsate ta krina pwV auxanousi× den kopiazousin oude klwqousi× saV legw omwV, oude o Solomwn en pash th doxh autou eneduqh wV en toutwn.
LK 12:28 All' ean ton corton, ostiV shmeron einai en tw agrw kai aurion riptetai eiV klibanon, o QeoV enduh outw, posw mallon esaV, oligopistoi.
LK 12:29 Kai seiV mh zhteite ti na faghte h ti na pihte, kai mh hsqe metewroi×
LK 12:30 dioti tauta panta zhtousi ta eqnh tou kosmou× umwn de o Pathr exeurei oti ecete creian toutwn×
LK 12:31 plhn zhteite thn basileian tou Qeou, kai tauta panta qelousi saV prosteqh.
LK 12:32 Mh fobou, mikron poimnion× dioti o Pathr saV hudokhse na saV dwsh thn basileian.
LK 12:33 Pwlhsate ta uparconta saV kai dote elehmosunhn. Kamete eiV eautouV balantia ta opoia den palaiountai, qhsauron en toiV ouranoiV ostiV den ekleipei, opou klepthV den plhsiazei oude o skwlhx diafqeirei×
LK 12:34 dioti opou einai o qhsauroV saV, ekei qelei eisqai kai h kardia saV.
LK 12:35 AV hnai ai osfueV saV periezwsmenai kai oi lucnoi kaiomenoi×
LK 12:36 kai seiV omoioi me anqrwpouV, oitineV prosmenousi ton kurion autwn, pote qelei epistreyei ek twn gamwn, dia na anoixwsin euquV eiV auton otan elqh kai kroush.
LK 12:37 Makarioi oi douloi ekeinoi, touV opoiouV elqwn o kurioV qelei eurei agrupnountaV. AlhqwV saV legw, oti qelei perizwsqh kai kaqisei autouV eiV thn trapezan, kai elqwn eiV to meson qelei uphrethsei autouV.
LK 12:38 Kai ean elqh en th deutera fulakh kai en th trith fulakh elqh kai eurh outw, makarioi einai oi douloi ekeinoi.
LK 12:39 Touto de ginwskete, oti ean hxeuren o oikodespothV poian wran o klepthV ercetai, hqelen agrupnhsei kai den hqelen afhsei na diorucqh o oikoV autou.
LK 12:40 Kai seiV loipon ginesqe etoimoi× dioti kaq' hn wran den stocazesqe, ercetai o UioV tou anqrwpou.
LK 12:41 [] Eipe de proV auton o PetroV× Kurie, proV hmaV legeiV thn parabolhn tauthn h kai proV pantaV;
LK 12:42 Kai o KurioV eipe× TiV loipon einai o pistoV oikonomoV kai fronimoV, ton opoion qelei katasthsei o kurioV autou epi twn uphretwn autou, dia na didh en kairw thn diwrismenhn trofhn;
LK 12:43 MakarioV o douloV ekeinoV, ton opoion elqwn o kurioV autou qelei eurei prattonta outwV.
LK 12:44 AlhqwV saV legw, oti qelei katasthsei auton epi pantwn twn uparcontwn autou.
LK 12:45 Ean de eiph o douloV ekeinoV en th kardia autou, Bradunei na elqh o kurioV mou× kai arcish na derh touV doulouV kai taV doulaV, kai na trwgh kai na pinh kai na mequh,
LK 12:46 qelei elqei o kurioV tou doulou ekeinou, kaq' hn hmeran den prosmenei kai kaq' hn wran den exeurei, kai qelei apocwrisei auton, kai to meroV autou qelei qesei meta twn apistwn.
LK 12:47 EkeinoV de o douloV, ostiV gnwrisaV to qelhma tou kuriou autou den htoimasen oude ekame kata to qelhma autou, qelei darqh polu×
LK 12:48 ostiV omwV mh gnwrisaV epraxen axia darmwn, qelei darqh oligon× eiV panta de, eiV ton opoion edoqh polu, polu qelei zhthqh par' autou, kai eiV ontina enepisteuqh polu, perissoteron qelousin apaithsei par' autou.
LK 12:49 Pur hlqon na balw eiV thn ghn, kai ti qelw, ean hdh anhfqh;
LK 12:50 Baptisma de ecw na baptisqw, kai pwV stenocwroumai ewsou ektelesqh.
LK 12:51 Nomizete oti hlqon na dwsw eirhnhn en th gh; ouci, saV legw, alla diacwrismon.
LK 12:52 Dioti apo tou nun qelousin eisqai pente en oikw eni diakecwrismenoi, oi treiV kata twn duo kai oi duo kata twn triwn×
LK 12:53 Qelei diacwrisqh pathr kata uiou kai uioV kata patroV, mhthr kata qugatroV kai qugathr kata mhtroV, penqera kata thV numfhV authV kai numfh kata thV penqeraV authV.
LK 12:54 [] Elege kai proV touV oclouV× Otan idhte thn nefelhn anuyoumenhn apo dusmwn, euquV legete, Broch ercetai, kai ginetai outw×
LK 12:55 kai otan noton pneonta, legete oti kauswn qelei eisqai, kai ginetai.
LK 12:56 Upokritai, to proswpon thV ghV kai tou ouranou exeurete na diakrinhte, ton de kairon touton pwV den diakrinete;
LK 12:57 Dia ti de kai af' eautwn den krinete to dikaion;
LK 12:58 Enw loipon upageiV meta tou antidikou sou proV ton arconta, prospaqhson kaq' odon na apallacqhV ap' autou, mhpote se surh proV ton krithn, kai o krithV se paradwsh eiV ton uphrethn, kai o uphrethV se balh eiV fulakhn.
LK 12:59 Soi legw, den qeleiV exelqei ekeiqen, ewsou apodwshV kai to escaton lepton.

 


Search the online bible

Back to Jesus Work Ministry main home page

Back to Jesus Work Ministry home for spiritual warfare and Christian deliverance ministry

Back to Jesus Work Ministry home for resources on Christian living

Christian deliverance and Spiritual warfare book 1

Christian deliverance and Spiritual warfare book 2

Christian deliverance and Spiritual warfare book 3

Christian deliverance and Spiritual warfare book 4

Spiritual warfare and Christian deliverance ministry classics

Other spiritual warfare and Christian deliverance resources on Jesus Work Ministry

Christian deliverance and spiritual warfare audio sermons (free Christian MP3 audio downloads)

Read online Bible - Modern Greek Bible online. Free online bible on SpiritualWarfare.JesusWork.org -An evangelical online ministry website of Jesus Work Ministry revealing biblical truth and recent errors on spiritual warfare and deliverance ministry principles. Wrong spiritual warfare is harmful when practiced. Avoid the snare of end-time false doctrine and its sad consequences. Free deliverance and spiritual warfare books, spiritual warfare sermons, spiritual warfare audio sermons (free Christian mp3 downloads) and other resources reveal what is bible based and false Christian spiritual warfare and Christian deliverance. Spiritual growth and Christian living resources on spiritual warfare and Christian deliverance ministry principles.

Essential resources for fellow evangelicals whether in Pentecostalism, charismatic movement, Baptist, Presbyterian, AG, AME, non-denominations, Christian fundamentalists, moderates and liberals. Non-evangelicals and non-Christians most welcome. The Truth that brings true freedom knows no boundaries. Learn to distinguish between biblical and non-scripture based spiritual warfare, spiritual warfare prayers, deliverance prayers and other areas of deliverance ministry (deliverence ministry) such as casting out demons, binding demons, dealing with territorial spirits, breaking generational curses, etc.

Plus learn the truth on our spiritual armor (spiritual armour), spiritual weapons of warfare, prayer and fasting, the sword of the spirit, pleading the blood of Jesus, spiritual battles, fighting spiritual warfare, familiar spirits, spiritual authority, demonic attacks, demonic possession cases, demonic influence, casting out demons, demonic deliverance, spiritual healing, healing the wounded spirit, biblical financial freedom etc. Solving the confusion on what is spiritual warfare, deliverance ministry and bringing healing to victims of false doctrine practiced by some “deliverance ministries.” Ultimately revealing Christ, and his truth that came to set captives free from deception, spiritual bondage, the curse of the law and so on. “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free,” Jn 8:31-32. “So if the Son sets you free, you will be free indeed,” Jn 8:36.