Back to Modern Greek Bible online homepage (Contents Page of Online Bible)

 

Luke 9

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

LK 9:1 [] SugkalesaV de touV dwdeka maqhtaV autou, edwken eiV autouV dunamin kai exousian kata pantwn twn daimoniwn kai na qerapeuwsi nosouV×
LK 9:2 kai apesteilen autouV dia na khruttwsi thn basileian tou Qeou kai na iatreuwsi touV asqenountaV,
LK 9:3 kai eipe proV autouV× Mh bastazete mhden eiV thn odon, mhte rabdouV mhte sakkion mhte arton mhte argurion mhte na echte ana duo citwnaV.
LK 9:4 Kai eiV hntina oikian eiselqhte, ekei menete kai ekeiqen exercesqe.
LK 9:5 Kai osoi den saV decqwsin, exercomenoi apo thV polewV ekeinhV apotinaxate kai ton koniorton apo twn podwn saV dia marturian kat' autwn.
LK 9:6 Exercomenoi de dihrconto apo kwmhV eiV kwmhn, khruttonteV to euaggelion kai qerapeuonteV pantacou.
LK 9:7 Hkouse de HrwdhV o tetrarchV panta ta ginomena up' autou, kai hto en aporia, dioti elegeto upo tinwn oti o IwannhV anesth ek nekrwn×
LK 9:8 upo tinwn de oti o HliaV efanh, up' allwn de, oti anesth eiV twn arcaiwn profhtwn.
LK 9:9 Kai eipen o HrwdhV× Ton Iwannhn egw apekefalisa× tiV de einai outoV, peri tou opoiou egw akouw toiauta; kai ezhtei na idh auton.
LK 9:10 [] Kai upostreyanteV oi apostoloi, dihghqhsan proV auton osa epraxan. Kai paralabwn autouV apesurqh kat' idian eiV topon erhmon polewV tinoV onomazomenhV Bhqsaida.
LK 9:11 Oi de ocloi nohsanteV hkolouqhsan auton, kai decqeiV autouV elalei proV autouV peri thV basileiaV tou Qeou, kai touV econtaV creian qerapeiaV iatreuen.
LK 9:12 H de hmera hrcise na klinh× kai proselqonteV oi dwdeka, eipon proV auton× Apoluson ton oclon, dia na upagwsin eiV taV perix kwmaV kai touV agrouV kai na kataluswsi kai na eurwsi trofaV, dioti edw eimeqa en erhmw topw.
LK 9:13 Kai eipe proV autouV× Dote seiV eiV autouV na fagwsin. Oi de eipon× hmeiV den ecomen pleioteron para pente artouV kai duo icquaV, ektoV ean upagwmen hmeiV kai agoraswmen trofaV di' olon ton laon touton×
LK 9:14 dioti hsan wV pentakiscilioi andreV× kai eipe proV touV maqhtaV autou× Kaqisate autouV kata aqroismata ana penthkonta.
LK 9:15 Kai epraxan outw, kai ekaqhsan apantaV.
LK 9:16 Labwn de touV pente artouV kai touV duo icquaV, anebleyen eiV ton ouranon kai euloghsen autouV kai katekoye, kai ediden eiV touV maqhtaV dia na ballwsin emprosqen tou oclou.
LK 9:17 Kai efagon kai ecortasqhsan panteV, kai eshkwqh to perisseusan eiV autouV ek twn klasmatwn dwdeka kofinia.
LK 9:18 [] Kai enw autoV proshuceto katamonaV, hsan met' autou oi maqhtai, kai hrwthsen autouV legwn× tina me legousin oi ocloi oti eimai;
LK 9:19 oi de apokriqenteV eipon× Iwannhn ton Baptisthn, alloi de Hlian, alloi de oti anesth tiV twn arcaiwn profhtwn.
LK 9:20 Eipe de proV autouV× SeiV de tina me legete oti eimai; kai apokriqeiV o PetroV eipe× Ton Criston tou Qeou.
LK 9:21 O de prosetaxen autouV sfodrwV kai parhggeile na mh eipwsin eiV mhdena touto,
LK 9:22 eipwn oti prepei o UioV tou anqrwpou na paqh polla kai na katafronhqh apo twn presbuterwn kai arcierewn kai grammatewn, kai na qanatwqh kai th trith hmera na anasthqh.
LK 9:23 Elege de proV pantaV× Ean tiV qelh na elqh opisw mou, aV aparnhqh eauton kai aV shkwsh ton stauron autou kaq' hmeran kai aV me akolouqh.
LK 9:24 Dioti ostiV qelei na swsh thn zwhn autou, qelei apolesei authn× kai ostiV apolesh thn zwhn autou eneken omou, outoV qelei swsei authn.
LK 9:25 Epeidh ti wfeleitai o anqrwpoV, ean kerdhsh ton kosmon olon, eauton de apolesh h zhmiwqh;
LK 9:26 Dioti ostiV epaiscunqh di' eme kai touV logouV mou, dia touton o UioV tou anqrwpou qelei epaiscunqh, otan elqh en th doxh autou kai tou PatroV kai twn agiwn aggelwn.
LK 9:27 Legw de proV esaV alhqwV, Einai tineV twn edw istamenwn, oitineV den qelousi geuqh qanaton, ewsou idwsi thn basileian tou Qeou.
LK 9:28 [] Meta de touV logouV toutouV parhlqon ewV oktw hmerai, kai paralabwn ton Petron kai Iwannhn kai Iakwbon, anebh eiV to oroV dia na proseuchqh.
LK 9:29 Kai enw proshuceto, hlloiwqh h oyiV tou proswpou autou kai ta imatia autou egeinan leuka exastraptonta.
LK 9:30 kai idou, andreV duo sunelaloun met' autou, oitineV hsan MwushV kai HliaV,
LK 9:31 oitineV fanenteV en doxh, elegon ton qanaton autou, ton opoion emelle na ekplhrwsh en Ierousalhm.
LK 9:32 O de PetroV kai oi met' autou hsan bebarhmenoi upo tou upnou× kai ote exupnhsan, eidon thn doxan autou kai touV duo andraV touV istamenouV met' autou.
LK 9:33 Kai enw autoi ecwrizonto ap' autou, eipen o PetroV proV ton Ihsoun× Epistata, kalon einai na hmeqa edw× kai aV kamwmen treiV skhnaV, mian dia se kai dia ton Mwushn mian kai mian dia ton Hlian, mh exeurwn ti legei.
LK 9:34 Enw de autoV elege tauta, hlqe nefelh kai epeskiasen autouV× kai efobhqhsan ote eishlqon eiV thn nefelhn×
LK 9:35 kai egeine fwnh ek thV nefelhV, legousa× OutoV einai o UioV mou o agaphtoV× autou akouete.
LK 9:36 Kai afou egeinen h fwnh, eureqh o IhsouV monoV× kai autoi esiwphsan kai proV oudena eipon en ekeinaiV taiV hmeraiV ouden ex oswn eidon.
LK 9:37 [] Thn de akolouqon hmeran, ote katebhsan apo tou orouV, uphnthsen auton ocloV poluV.
LK 9:38 Kai idou, anqrwpoV tiV ek tou oclou anekraxe, legwn× Didaskale, deomai sou, epibleyon epi ton uion mou, dioti monogenhV mou einai×
LK 9:39 kai idou, daimonion pianei auton, kai exaifnhV krazei kai sparattei auton meta afrou, kai moliV anacwrei ap' autou, suntribon auton×
LK 9:40 kai parekalesa touV maqhtaV sou dia na ekbalwsin auto, kai den hdunhqhsan.
LK 9:41 ApokriqeiV de o IhsouV, eipen× W genea apistoV kai diestrammenh, ewV pote qelw eisqai meq' umwn kai qelw upomenei umaV; fere ton uion sou edw.
LK 9:42 Kai enw autoV eti proshrceto, erriyen auton katw to daimonion kai katesparaxen× o de IhsouV epetimhse to pneuma to akaqarton kai iatreuse to paidion kai apedwken auto eiV ton patera autou.
LK 9:43 [] Exeplhttonto de panteV epi thn megaleiothta tou Qeou. Kai enw panteV eqaumazon dia panta osa ekamen o IhsouV, eipe proV touV maqhtaV autou×
LK 9:44 Balete seiV eiV ta wta saV touV logouV toutouV× dioti o UioV tou anqrwpou mellei na paradoqh eiV ceiraV anqrwpwn.
LK 9:45 Ekeinoi omwV den enooun ton logon touton, kai hto apokekrummenoV ap' autwn, dia na mh nohswsin auton, kai efobounto na erwthswsin auton peri tou logou toutou.
LK 9:46 Eishlqe de eiV autouV dialogismoV, tiV taca ex autwn hto megalhteroV.
LK 9:47 O de IhsouV, idwn ton dialogismon thV kardiaV autwn, epiase paidion kai esthsen auto plhsion eautou
LK 9:48 kai eipe proV autouV× OstiV decqh touto to paidion eiV to onoma mou, eme decetai, kai ostiV decqh eme, decetai ton aposteilanta me× dioti o uparcwn mikroteroV metaxu pantwn umwn outoV qelei eisqai megaV.
LK 9:49 ApokriqeiV de o IwannhV, eipen× Epistata, eidomen tina ekballonta ta daimonia en tw onomati sou, kai hmpodisamen auton, dioti den akolouqei meq' hmwn.
LK 9:50 Kai eipe proV auton o IhsouV× Mh empodizete× dioti ostiV den einai kaq' hmwn, einai uper hmwn.
LK 9:51 [] Kai ote suneplhrounto ai hmerai dia na analhfqh, tote autoV ekame sterean apofasin na upagh eiV Ierousalhm.
LK 9:52 Kai apesteilen emprosqen autou mhnutaV, oitineV poreuqenteV eishlqon eiV kwmhn Samareitwn, dia na kamwsin etoimasian eiV auton.
LK 9:53 Kai den edecqhsan auton, dioti efaineto oti eporeueto eiV Ierousalhm.
LK 9:54 IdonteV de oi maqhtai autou IakwboV kai IwannhV, eipon× Kurie, qeleiV na eipwmen na katabh pur apo tou ouranou kai na afanish autouV, kaqwV kai o HliaV ekame;
LK 9:55 StrafeiV de epeplhxen autouV kai eipe× den exeurete poiou pneumatoV eisqe seiV×
LK 9:56 dioti o UioV tou anqrwpou den hlqe na apolesh yucaV anqrwpwn, alla na swsh. Kai uphgon eiV allhn kwmhn.
LK 9:57 [] Enw de eporeuonto, eipe tiV proV auton kaq' odon× Qelw se akolouqhsei opou an upaghV, Kurie.
LK 9:58 Kai eipe proV auton o IhsouV× Ai alwpekeV ecousi fwleaV kai ta peteina tou ouranou katoikiaV, o de UioV tou anqrwpou den ecei pou na klinh thn kefalhn.
LK 9:59 Eipe de proV allon× Akolouqei moi. O de eipe× Kurie, sugcwrhson moi na upagw prwton na qayw ton patera mou.
LK 9:60 Kai o IhsouV eipe proV auton× AfeV touV nekrouV na qaywsi touV eautwn nekrouV× su de apelqwn khrutte thn basileian tou Qeou.
LK 9:61 Eipe de kai alloV× qelw se akolouqhsei, Kurie× prwton omwV sugcwrhson moi na apocairethsw touV eiV ton oikon mou.
LK 9:62 Kai eipe proV auton o IhsouV× OudeiV balwn thn ceira autou epi arotron kai blepwn eiV ta opisw einai armodioV dia thn basileian tou Qeou.

 


Search the online bible

Back to Jesus Work Ministry main home page

Back to Jesus Work Ministry home for spiritual warfare and Christian deliverance ministry

Back to Jesus Work Ministry home for resources on Christian living

Christian deliverance and Spiritual warfare book 1

Christian deliverance and Spiritual warfare book 2

Christian deliverance and Spiritual warfare book 3

Christian deliverance and Spiritual warfare book 4

Spiritual warfare and Christian deliverance ministry classics

Other spiritual warfare and Christian deliverance resources on Jesus Work Ministry

Christian deliverance and spiritual warfare audio sermons (free Christian MP3 audio downloads)

Read online Bible - Modern Greek Bible online. Free online bible on SpiritualWarfare.JesusWork.org -An evangelical online ministry website of Jesus Work Ministry revealing biblical truth and recent errors on spiritual warfare and deliverance ministry principles. Wrong spiritual warfare is harmful when practiced. Avoid the snare of end-time false doctrine and its sad consequences. Free deliverance and spiritual warfare books, spiritual warfare sermons, spiritual warfare audio sermons (free Christian mp3 downloads) and other resources reveal what is bible based and false Christian spiritual warfare and Christian deliverance. Spiritual growth and Christian living resources on spiritual warfare and Christian deliverance ministry principles.

Essential resources for fellow evangelicals whether in Pentecostalism, charismatic movement, Baptist, Presbyterian, AG, AME, non-denominations, Christian fundamentalists, moderates and liberals. Non-evangelicals and non-Christians most welcome. The Truth that brings true freedom knows no boundaries. Learn to distinguish between biblical and non-scripture based spiritual warfare, spiritual warfare prayers, deliverance prayers and other areas of deliverance ministry (deliverence ministry) such as casting out demons, binding demons, dealing with territorial spirits, breaking generational curses, etc.

Plus learn the truth on our spiritual armor (spiritual armour), spiritual weapons of warfare, prayer and fasting, the sword of the spirit, pleading the blood of Jesus, spiritual battles, fighting spiritual warfare, familiar spirits, spiritual authority, demonic attacks, demonic possession cases, demonic influence, casting out demons, demonic deliverance, spiritual healing, healing the wounded spirit, biblical financial freedom etc. Solving the confusion on what is spiritual warfare, deliverance ministry and bringing healing to victims of false doctrine practiced by some “deliverance ministries.” Ultimately revealing Christ, and his truth that came to set captives free from deception, spiritual bondage, the curse of the law and so on. “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free,” Jn 8:31-32. “So if the Son sets you free, you will be free indeed,” Jn 8:36.