Back to Modern Greek Bible online homepage (Contents Page of Online Bible)

 

Luke 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

LK 6:1 [] Kata de to deuteroprwton sabbaton diebainen autoV dia twn spartwn kai oi maqhtai autou anespwn ta stacua kai etrwgon, tribonteV me taV ceiraV.
LK 6:2 TineV de twn Farisaiwn eipon proV autouV× Dia ti prattete o, ti den sugcwreitai na pratthtai en toiV sabbasi;
LK 6:3 Kai apokriqeiV proV autouV, eipen o IhsouV× Oude touto den anegnwsate, to opoion epraxen o Dabid, opote epeinasen autoV kai oi met' autou onteV;
LK 6:4 pwV eishlqen eiV ton oikon tou Qeou kai elabe touV artouV thV proqesewV kai efage kai edwke kai eiV touV met' autou, touV opoiouV den einai sugkecwrhmenon na fagwsin eimh monoi oi iereiV;
LK 6:5 Kai elege proV autouV oti o UioV tou anqrwpou kurioV einai kai tou sabbatou.
LK 6:6 Kai palin en allw sabbatw eishlqen eiV thn sunagwghn kai edidaske× kai hto ekei anqrwpoV, tou opoiou h dexia ceir hto xhra.
LK 6:7 Parethroun de auton oi grammateiV kai oi Farisaioi, an en tw sabbatw qelh qerapeusei, dia na eurwsi kathgorian kat' autou.
LK 6:8 AutoV omwV egnwrize touV dialogismouV autwn kai eipe proV ton anqrwpon ton econta xhran thn ceira× Shkwqhti kai sthqi eiV to meson. Kai ekeinoV shkwqeiV estaqh.
LK 6:9 Eipe loipon o IhsouV proV autouV× Qelw saV erwthsei ti einai sugkecwrhmenon, na agaqopoihsh tiV en toiV sabbasin h na kakopoihsh; na swsh yuchn h na apolesh;
LK 6:10 Kai peribleyaV pantaV autouV, eipe proV ton anqrwpon× Ekteinon thn ceira sou. O de ekamen outw, kai apokatestaqh h ceir autou ugihV wV h allh.
LK 6:11 Autoi de eplhsqhsan maniaV kai sunwmiloun proV allhlouV ti na kamwsin eiV ton Ihsoun.
LK 6:12 [] En ekeinaiV de taiV hmeraiV exhlqen eiV to oroV na proseuchqh, kai dienuktereuen en th proseuch tou Qeou.
LK 6:13 Kai ote egeinen hmera, ekraxe touV maqhtaV autou kai exelexen ex autwn dwdeka, touV opoiouV kai wnomasen apostolouV,
LK 6:14 ton Simwna, ton opoion kai wnomase Petron, kai Andrean ton adelfon autou, Iakwbon kai Iwannhn, Filippon kai Barqolomaion,
LK 6:15 Matqaion kai Qwman, Iakwbon ton tou Alfaiou kai Simwna ton kaloumenon Zhlwthn,
LK 6:16 Ioudan ton adelfon Iakwbou, kai Ioudan ton Iskariwthn, ostiV kai egeine prodothV,
LK 6:17 kai katabaV met' autwn estaqh epi topou pedinou, kai parhsan ocloV maqhtwn autou kai plhqoV polu tou laou apo pashV thV IoudaiaV kai Ierousalhm kai thV paraliaV Turou kai SidwnoV, oitineV hlqon dia na akouswsin auton kai na iatreuqwsin apo twn noswn autwn,
LK 6:18 kai oi enocloumenoi upo pneumatwn akaqartwn, kai eqerapeuonto.
LK 6:19 Kai paV o ocloV ezhtei na eggizh auton, dioti dunamiV exhrceto par' autou kai iatreue pantaV.
LK 6:20 [] Kai autoV shkwsaV touV ofqalmouV autou eiV touV maqhtaV autou, elege× Makarioi seiV oi ptwcoi, dioti umetera einai h basileia tou Qeou.
LK 6:21 Makarioi oi peinwnteV twra, dioti qelete cortasqh. Makarioi oi klaionteV twra, dioti qelete gelasei.
LK 6:22 Makarioi eisqe, otan saV mishswsin oi anqrwpoi, kai otan saV aforiswsi kai oneidiswsi kai ekbalwsi to onoma saV wV kakon eneken tou Uiou tou anqrwpou.
LK 6:23 Cairete en ekeinh th hmera kai skirthsate× dioti idou, o misqoV saV einai poluV en tw ouranw× epeidh outwV epratton eiV touV profhtaV oi patereV autwn.
LK 6:24 Plhn ouai eiV esaV touV plousiouV, dioti aphlausate thn parhgorian saV.
LK 6:25 Ouai eiV esaV, oi kecortasmenoi, dioti qelete peinasei. Ouai eiV esaV, oi gelwnteV twra, dioti qelete penqhsei kai klausei.
LK 6:26 Ouai eiV esaV, otan panteV oi anqrwpoi saV eufhmhswsi× dioti outwV epratton eiV touV yeudoprofhtaV oi patereV autwn.
LK 6:27 [] Alla proV esaV touV akouontaV legw× Agapate touV ecqrouV saV, agaqopoieite ekeinouV, oitineV saV misousin,
LK 6:28 eulogeite ekeinouV, oitineV saV katarwntai, kai proseucesqe uper ekeinwn, oitineV saV blaptousin.
LK 6:29 EiV ton tuptonta se epi thn siagona prosfere kai thn allhn, kai apo tou afairountoV to imation sou mh empodishV kai ton citwna.
LK 6:30 EiV panta de ton zhtounta para sou dide, kai apo tou afairountoV ta sa mh apaitei.
LK 6:31 Kai kaqwV qelete na prattwsin eiV esaV oi anqrwpoi, kai seiV prattete omoiwV eiV autouV.
LK 6:32 Kai ean agapate touV agapwntaV saV, poia cariV crewsteitai eiV esaV; dioti kai oi amartwloi agapwsi touV agapwntaV autouV.
LK 6:33 Kai ean agaqopoihte touV agaqopoiountaV saV, poia cariV crewsteitai eiV esaV; dioti kai oi amartwloi to auto prattousi.
LK 6:34 Kai ean daneizhte eiV ekeinouV, par' wn elpizete palin na labhte, poia cariV crewsteitai eiV esaV; dioti kai oi amartwloi eiV amartwlouV daneizousi dia na labwsi palin ta isa.
LK 6:35 Plhn agapate touV ecqrouV saV kai agaqopoieite kai daneizete, mhdemian apolabhn elpizonteV, kai qelei eisqai o misqoV saV poluV, kai qelete eisqai uioi tou Uyistou× dioti autoV einai agaqoV proV touV acaristouV kai kakouV.
LK 6:36 Ginesqe loipon oiktirmoneV, kaqwV kai o Pathr saV einai oiktirmwn.
LK 6:37 [] Kai mh krinete, kai den qelete kriqh× mh katadikazete, kai den qelete katadikasqh× sugcwreite, kai qelete sugcwrhqh×
LK 6:38 didete, kai qelei doqh eiV esaV× metron kalon, pepiesmenon kai sugkekaqismenon kai uperekcunomenon qelousi dwsei eiV ton kolpon saV. Dioti me to auto metron, me to opoion metreite, qelei antimetrhqh eiV esaV.
LK 6:39 Eipe de parabolhn proV autouV, MhpwV dunatai tufloV na odhgh tuflon; den qelousi pesei amfoteroi eiV boqron;
LK 6:40 Den einai maqhthV anwteroV tou didaskalou autou× paV de teteleiopoihmenoV qelei eisqai wV o didaskaloV autou.
LK 6:41 Kai dia ti blepeiV to xularion to en tw ofqalmw tou adelfou sou, thn de dokon thn en tw idiw sou ofqalmw den parathreiV;
LK 6:42 h pwV dunasai na leghV proV ton adelfon sou× Adelfe, afeV na ekbalw to xularion to en tw ofqalmw sou, enw su den blepeiV thn dokon thn en tw ofqalmw sou; Upokrita, ekbale prwton thn dokon ek tou ofqalmou sou, kai tote qeleiV idei kaqarwV dia na ekbalhV to xularion to en tw ofqalmw tou adelfou sou.
LK 6:43 Dioti den einai dendron kalon, to opoion kamnei karpon sapron, oude dendron sapron, to opoion kamnei karpon kalon×
LK 6:44 epeidh ekaston dendron ek tou karpou autou gnwrizetai. Dioti den sunagousin ex akanqwn suka, oude trugwsin ek batou stafulia.
LK 6:45 O agaqoV anqrwpoV ek tou agaqou qhsaurou thV kardiaV autou ekferei to agaqon, kai o kakoV anqrwpoV ek tou kakou qhsaurou thV kardiaV autou ekferei to kakon× dioti ek tou perisseumatoV thV kardiaV lalei to stoma autou.
LK 6:46 Dia ti de me krazete, Kurie, Kurie, kai den prattete osa legw;
LK 6:47 PaV ostiV ercetai proV eme kai akouei touV logouV mou kai kamnei autouV, qelw saV deixei me poion einai omoioV×
LK 6:48 einai omoioV me anqrwpon oikodomounta oikian, ostiV eskaye kai ebaqune kai ebale qemelion epi thn petran× ote de egeine plhmmura, prosebalen o potamoV kata thV oikiaV ekeinhV kai den hdunhqh na saleush authn× dioti hto teqemeliwmenh epi thn petran.
LK 6:49 OstiV omwV akoush kai den kamh, einai omoioV me anqrwpon oikodomhsanta oikian epi thn ghn cwriV qemelion× kata thV opoiaV prosebalen o potamoV, kai euquV epese, kai egeinen o krhmnismoV thV oikiaV ekeinhV megaV.

 


Search the online bible

Back to Jesus Work Ministry main home page

Back to Jesus Work Ministry home for spiritual warfare and Christian deliverance ministry

Back to Jesus Work Ministry home for resources on Christian living

Christian deliverance and Spiritual warfare book 1

Christian deliverance and Spiritual warfare book 2

Christian deliverance and Spiritual warfare book 3

Christian deliverance and Spiritual warfare book 4

Spiritual warfare and Christian deliverance ministry classics

Other spiritual warfare and Christian deliverance resources on Jesus Work Ministry

Christian deliverance and spiritual warfare audio sermons (free Christian MP3 audio downloads)

Read online Bible - Modern Greek Bible online. Free online bible on SpiritualWarfare.JesusWork.org -An evangelical online ministry website of Jesus Work Ministry revealing biblical truth and recent errors on spiritual warfare and deliverance ministry principles. Wrong spiritual warfare is harmful when practiced. Avoid the snare of end-time false doctrine and its sad consequences. Free deliverance and spiritual warfare books, spiritual warfare sermons, spiritual warfare audio sermons (free Christian mp3 downloads) and other resources reveal what is bible based and false Christian spiritual warfare and Christian deliverance. Spiritual growth and Christian living resources on spiritual warfare and Christian deliverance ministry principles.

Essential resources for fellow evangelicals whether in Pentecostalism, charismatic movement, Baptist, Presbyterian, AG, AME, non-denominations, Christian fundamentalists, moderates and liberals. Non-evangelicals and non-Christians most welcome. The Truth that brings true freedom knows no boundaries. Learn to distinguish between biblical and non-scripture based spiritual warfare, spiritual warfare prayers, deliverance prayers and other areas of deliverance ministry (deliverence ministry) such as casting out demons, binding demons, dealing with territorial spirits, breaking generational curses, etc.

Plus learn the truth on our spiritual armor (spiritual armour), spiritual weapons of warfare, prayer and fasting, the sword of the spirit, pleading the blood of Jesus, spiritual battles, fighting spiritual warfare, familiar spirits, spiritual authority, demonic attacks, demonic possession cases, demonic influence, casting out demons, demonic deliverance, spiritual healing, healing the wounded spirit, biblical financial freedom etc. Solving the confusion on what is spiritual warfare, deliverance ministry and bringing healing to victims of false doctrine practiced by some “deliverance ministries.” Ultimately revealing Christ, and his truth that came to set captives free from deception, spiritual bondage, the curse of the law and so on. “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free,” Jn 8:31-32. “So if the Son sets you free, you will be free indeed,” Jn 8:36.