Back to Modern Greek Bible online homepage (Contents Page of Online Bible)

 

Luke 22

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

LK 22:1 [] Eplhsiaze de h eorth twn azumwn, legomenh Pasca.
LK 22:2 Kai ezhtoun oi arciereiV kai oi grammateiV to pwV na qanatwswsin auton dioti fobounto ton laon.
LK 22:3 Eishlqe de o SatanaV eiV ton Ioudan ton eponomazomenon Iskariwthn, onta ek tou ariqmou twn dwdeka,
LK 22:4 kai uphge kai sunelalhse meta twn arcierewn kai twn strathgwn to pwV na paradwsh auton eiV autouV.
LK 22:5 Kai ecarhsan kai sunefwnhsan na dwswsin eiV auton argurion×
LK 22:6 kai edwken uposcesin kai ezhtei eukairian na paradwsh auton eiV autouV cwriV qorubou.
LK 22:7 [] Hlqe de hmera twn azumwn, kaq' hn eprepe na qusiaswsi to pasca,
LK 22:8 kai apesteile ton Petron kai Iwannhn, eipwn× Upagete kai etoimasate eiV hmaV to pasca, dia na fagwmen.
LK 22:9 Oi de eipon proV auton× Pou qeleiV na etoimaswmen;
LK 22:10 O de eipe proV autouV× Idou, otan eiselqhte eiV thn polin, qelei saV sunapanthsei anqrwpoV bastazwn stamnion udatoV× akolouqhsate auton eiV thn oikian opou eisercetai.
LK 22:11 Kai qelete eipei proV ton oikodespothn thV oikiaV× O DidaskaloV soi legei, Pou einai to kataluma, opou qelw fagei to pasca meta twn maqhtwn mou;
LK 22:12 kai ekeinoV qelei saV deixei anwgeon mega estrwmenon× ekei etoimasate.
LK 22:13 Afou de uphgon, euron kaqwV eipe proV autouV, kai htoimasan to pasca.
LK 22:14 Kai ote hlqen h wra, ekaqhsen eiV thn trapezan, kai oi dwdeka apostoloi met' autou.
LK 22:15 Kai eipe proV autouV× Polu epequmhsa na fagw to pasca touto me saV pro tou na paqw×
LK 22:16 dioti saV legw, oti den qelw fagei pleon ex autou, ewsou ekplhrwqh en th basileia tou Qeou.
LK 22:17 Kai labwn to pothrion, eucaristhse kai eipe× Labete touto kai diamoirasate eiV allhlouV×
LK 22:18 dioti saV legw oti den qelw piei apo tou gennhmatoV thV ampelou, ewsou elqh h basileia tou Qeou.
LK 22:19 Kai labwn arton, eucaristhsaV ekoye kai edwken eiV autouV, legwn× Touto einai to swma mou to uper umwn didomenon× touto kamnete eiV thn idikhn mou anamnhsin.
LK 22:20 WsautwV kai to pothrion, afou edeipnhsan, legwn× Touto to pothrion einai h kainh diaqhkh en tw aimati mou, to uper umwn ekcunomenon.
LK 22:21 [] Plhn idou, h ceir ekeinou ostiV me paradidei, einai met' emou epi thV trapezhV.
LK 22:22 Kai o men UioV tou anqrwpou upagei kata to wrismenon× plhn ouai eiV ton anqrwpon ekeinon, di' ou paradidetai.
LK 22:23 Kai autoi hrcisan na suzhtwsi proV allhlouV to poioV taca hto ex autwn, ostiV emelle na kamh touto.
LK 22:24 Egeine de kai filoneikia metaxu autwn, peri tou tiV ex autwn nomizetai oti einai megalhteroV.
LK 22:25 O de eipe proV autouV× oi basileiV twn eqnwn kurieuousin auta, kai oi exousiazonteV auta onomazontai euergetai.
LK 22:26 SeiV omwV ouci outwV, all' o megalhteroV metaxu saV aV geinh wV o mikroteroV, kai o proistamenoV wV o uphretwn.
LK 22:27 Dioti tiV einai megalhteroV, o kaqhmenoV eiV thn trapezan h o uphretwn; ouci o kaqhmenoV; all' egw eimai en mesw umwn wV o uphretwn.
LK 22:28 SeiV de eisqe oi diameinanteV met' emou en toiV peirasmoiV mou×
LK 22:29 oqen egw etoimazw eiV esaV basileian, wV o Pathr mou htoimasen eiV eme,
LK 22:30 dia na trwghte kai na pinhte epi thV trapezhV mou en th basileia mou, kai na kaqhshte epi qronwn, krinonteV taV dwdeka fulaV tou Israhl.
LK 22:31 Eipe de o KurioV× Simwn, Simwn, idou, o SatanaV saV ezhthse dia na saV koskinish wV ton siton×
LK 22:32 plhn egw edehqhn peri sou dia na mh ekleiyh h pistiV sou× kai su, otan pote epistreyhV, sthrixon touV adelfouV sou.
LK 22:33 O de eipe proV auton× Kurie, etoimoV eimai meta sou na upagw kai eiV fulakhn kai eiV qanaton.
LK 22:34 O de eipe× soi legw, Petre, den qelei fwnaxei shmeron o alektwr, prin aparnhqhV triV oti den me gnwrizeiV.
LK 22:35 Kai eipe proV autouV× Ote saV apesteila cwriV balantiou kai sakkiou kai upodhmatwn, mhpwV esterhqhte tinoV; oi de eipon× OudenoV.
LK 22:36 Eipe loipon proV autouV× Alla twra ostiV ecei balantion aV labh auto meq' eautou, omoiwV kai sakkion, kai ostiV den ecei aV pwlhsh to imation autou kai aV agorash macairan.
LK 22:37 Dioti saV legw oti eti touto to gegrammenon prepei na ektelesqh eiV eme, to, Kai meta anomwn elogisqh. Dioti ta peri emou gegrammena lambanousi teloV.
LK 22:38 Oi de eipon× Kurie, idou, hdh duo macairai. O de eipe proV autouV× Ikanon einai.
LK 22:39 [] Kai exelqwn uphge kata thn sunhqeian eiV to oroV twn Elaiwn× hkolouqhsan de auton kai oi maqhtai autou.
LK 22:40 Afou de hlqen eiV ton topon, eipe proV autouV× Proseucesqe, dia na mh eiselqhte eiV peirasmon.
LK 22:41 Kai autoV ecwrisqh ap' autwn wV liqou bolhn, kai gonatisaV proshuceto,
LK 22:42 legwn× Pater, ean qelhV na apomakrunhV to pothrion touto ap' emou× plhn ouci to qelhma mou, alla to son aV geinh.
LK 22:43 Efanh de eiV auton aggeloV ap' ouranou eniscuwn auton.
LK 22:44 Kai elqwn eiV agwnian, proshuceto qermoteron, egeine de o idrwV autou wV qromboi aimatoV katabainonteV eiV thn ghn.
LK 22:45 Kai shkwqeiV apo thV proseuchV, hlqe proV touV maqhtaV autou kai euren autouV koimwmenouV apo thV luphV,
LK 22:46 kai eipe proV autouV× Ti koimasqe; shkwqhte kai proseucesqe, dia na mh eiselqhte eiV peirasmon.
LK 22:47 [] Enw de autoV elalei eti, idou ocloV, kai o legomenoV IoudaV, eiV twn dwdeka, hrceto pro autwn kai eplhsiasen eiV ton Ihsoun, dia na filhsh auton.
LK 22:48 O de IhsouV eipe proV auton× Iouda, me filhma paradideiV ton Uion tou anqrwpou;
LK 22:49 IdonteV de oi peri auton ti emelle na geinh, eipon proV auton× Kurie, na ktuphswmen me thn macairan;
LK 22:50 Kai ektuphsen eiV ex autwn ton doulon tou arcierewV kai apekoyen autou to wtion to dexion.
LK 22:51 ApokriqeiV de o IhsouV, eipen× Afhsate ewV toutou× kai piasaV to wtion autou iatreusen auton.
LK 22:52 Eipe de o IhsouV proV touV elqontaV ep' auton arciereiV kai strathgouV tou ierou kai presbuterouV. WV epi lhsthn exhlqete meta macairwn kai xulwn;
LK 22:53 kaq' hmeran hmhn meq' umwn en tw ierw kai den hplwsate taV ceiraV ep' eme. All' auth einai h wra saV kai h exousia tou skotouV.
LK 22:54 [] SullabonteV de auton, eferan kai eishgagon auton eiV ton oikon tou arcierewV. O de PetroV hkolouqei makroqen.
LK 22:55 Afou de anayanteV pur en tw mesw thV aulhV sunekaqhsan, ekaqhto o PetroV en mesw autwn.
LK 22:56 Idousa de auton mia tiV doulh kaqhmenon proV to fwV kai enatenisasa eiV auton, eipe× Kai outoV hto met' autou.
LK 22:57 O de hrnhqh, legwn× Gunai, den gnwrizw auton.
LK 22:58 Kai met' oligon alloV tiV idwn auton, eipe× Kai su ex autwn eisai. O de PetroV eipen× Anqrwpe, den eimai.
LK 22:59 Kai afou eperasen wV mia wra, alloV tiV diiscurizeto, legwn× Ep' alhqeiaV kai outoV met' autou hto× dioti GalilaioV einai.
LK 22:60 Eipe de o PetroV× Anqrwpe, den exeurw ti legeiV. Kai pareuquV, enw autoV elalei eti, efwnaxen o alektwr.
LK 22:61 Kai strafeiV o KurioV enebleyen eiV ton Petron, kai enequmhqh o PetroV ton logon tou Kuriou, oti eipe proV auton oti prin fwnaxh o alektwr, qeleiV me aparnhqh triV.
LK 22:62 Kai exelqwn exw o PetroV eklause pikrwV.
LK 22:63 [] Kai oi andreV oi kratounteV ton Ihsoun enepaizon auton deronteV,
LK 22:64 kai perikaluyanteV auton errapizon to proswpon autou kai hrwtwn auton, legonteV× Profhteuson tiV einai ostiV se ektuphse;
LK 22:65 Kai alla polla blasfhmounteV elegon eiV auton.
LK 22:66 Kai kaqwV egeinen hmera, sunhcqh to presbuterion tou laou, arciereiV te kai grammateiV, kai anebibasan auton eiV to sunedrion autwn, legonteV×
LK 22:67 Su eisai o CristoV; eipe proV hmaV× eipe de proV autouV. Ean saV eipw, den qelete pisteusei,
LK 22:68 ean de kai erwthsw, den qelete moi apokriqh oude qelete me apolusei×
LK 22:69 apo tou nun qelei eisqai o UioV tou anqrwpou kaqhmenoV ek dexiwn thV dunamewV tou Qeou.
LK 22:70 Eipon de panteV× Su loipon eisai o UioV tou Qeou; O de eipe proV autouV× SeiV legete oti egw eimai.
LK 22:71 Oi de eipon× Ti creian ecomen pleon marturiaV; dioti hmeiV autoi hkousamen apo tou stomatoV autou.

 


Search the online bible

Back to Jesus Work Ministry main home page

Back to Jesus Work Ministry home for spiritual warfare and Christian deliverance ministry

Back to Jesus Work Ministry home for resources on Christian living

Christian deliverance and Spiritual warfare book 1

Christian deliverance and Spiritual warfare book 2

Christian deliverance and Spiritual warfare book 3

Christian deliverance and Spiritual warfare book 4

Spiritual warfare and Christian deliverance ministry classics

Other spiritual warfare and Christian deliverance resources on Jesus Work Ministry

Christian deliverance and spiritual warfare audio sermons (free Christian MP3 audio downloads)

Read online Bible - Modern Greek Bible online. Free online bible on SpiritualWarfare.JesusWork.org -An evangelical online ministry website of Jesus Work Ministry revealing biblical truth and recent errors on spiritual warfare and deliverance ministry principles. Wrong spiritual warfare is harmful when practiced. Avoid the snare of end-time false doctrine and its sad consequences. Free deliverance and spiritual warfare books, spiritual warfare sermons, spiritual warfare audio sermons (free Christian mp3 downloads) and other resources reveal what is bible based and false Christian spiritual warfare and Christian deliverance. Spiritual growth and Christian living resources on spiritual warfare and Christian deliverance ministry principles.

Essential resources for fellow evangelicals whether in Pentecostalism, charismatic movement, Baptist, Presbyterian, AG, AME, non-denominations, Christian fundamentalists, moderates and liberals. Non-evangelicals and non-Christians most welcome. The Truth that brings true freedom knows no boundaries. Learn to distinguish between biblical and non-scripture based spiritual warfare, spiritual warfare prayers, deliverance prayers and other areas of deliverance ministry (deliverence ministry) such as casting out demons, binding demons, dealing with territorial spirits, breaking generational curses, etc.

Plus learn the truth on our spiritual armor (spiritual armour), spiritual weapons of warfare, prayer and fasting, the sword of the spirit, pleading the blood of Jesus, spiritual battles, fighting spiritual warfare, familiar spirits, spiritual authority, demonic attacks, demonic possession cases, demonic influence, casting out demons, demonic deliverance, spiritual healing, healing the wounded spirit, biblical financial freedom etc. Solving the confusion on what is spiritual warfare, deliverance ministry and bringing healing to victims of false doctrine practiced by some “deliverance ministries.” Ultimately revealing Christ, and his truth that came to set captives free from deception, spiritual bondage, the curse of the law and so on. “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free,” Jn 8:31-32. “So if the Son sets you free, you will be free indeed,” Jn 8:36.