Back to Modern Greek Bible online homepage (Contents Page of Online Bible)

 

Numbers 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

NUM 1:1 [] Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn en th erhmw Sina, en th skhnh tou marturiou, thn prwthn tou deuterou mhnoV, eiV to deuteron etoV afou exhlqon ek ghV Aiguptou, legwn,
NUM 1:2 Labete to kefalaion pashV thV sunagwghV twn uiwn Israhl kata taV suggeneiaV autwn, kata touV oikouV twn paterwn autwn, apariqmounteV kat' onoma pan arsenikon kata kefalhn autwn.
NUM 1:3 Apo eikosi etwn kai epanw, pantaV touV dunamenouV en tw Israhl na exelqwsin eiV polemon, su kai o Aarwn apariqmhsate autouV kata ta strateumata autwn.
NUM 1:4 Kai me saV qelei eisqai eiV anqrwpoV af' ekasthV fulhV× ekastoV arcwn tou oikou twn paterwn autou qelei eisqai.
NUM 1:5 Kai tauta einai ta onomata twn andrwn oitineV qelousi parastaqh me saV× ek tou Roubhn, Elisour o uioV tou Sediour×
NUM 1:6 ek tou Sumewn, Seloumhl o uioV tou Sourisadai.
NUM 1:7 ek tou Iouda, Naasswn o uioV tou Amminadab×
NUM 1:8 ek tou Issacar, Naqanahl o uioV tou Souar×
NUM 1:9 ek tou Zaboulwn, Eliab o uioV tou Cailwn×
NUM 1:10 ek twn uiwn tou Iwshf, ek men tou Efraim, Elisama o uioV tou Ammioud× ek de tou Manassh, Gamalihl o uioV tou Fedassour×
NUM 1:11 ek tou Beniamin, Abeidan o uioV tou Gidewni×
NUM 1:12 ek tou Dan, Aciezer o uioV tou Ammisadai×
NUM 1:13 ek tou Ashr, Fagaihl o uioV tou Ocran×
NUM 1:14 ek tou Gad, Eliasaf o uioV tou Deouhl×
NUM 1:15 ek tou Nefqali, Acira o uioV tou Ainan.
NUM 1:16 Outoi hsan oi eklektoi thV sunagwghV, arconteV twn fulwn twn paterwn autwn, archgoi twn ciliadwn tou Israhl.
NUM 1:17 [] O MwushV loipon kai o Aarwn elabon touV andraV toutouV touV onomasqentaV kat' onoma.
NUM 1:18 kai sunekalesan pasan thn sunagwghn, thn prwthn tou deuterou mhnoV, kai kategrafhsan kata taV suggeneiaV autwn, kata touV oikouV twn paterwn autwn, kata ton ariqmon twn onomatwn, apo eikosi etwn kai epanw, kata kefalhn autwn.
NUM 1:19 KaqwV prosetaxen o KurioV eiV ton Mwushn, outwV aphriqmhsen autouV en th erhmw Sina.
NUM 1:20 Kai oi uioi Roubhn, tou prwtotokou tou Israhl, kata taV geneaV autwn, kata taV suggeneiaV autwn, kata touV oikouV twn paterwn autwn, kata ton ariqmon twn onomatwn, kata kefalhn autwn, pan arsenikon apo eikosi etwn kai epanw, panteV oi dunamenoi na exelqwsin eiV polemon,
NUM 1:21 oi apariqmhqenteV ek thV fulhV Roubhn hsan tessarakonta ex ciliadeV kai pentakosioi.
NUM 1:22 Ek twn uiwn Sumewn, kata taV geneaV autwn, kata taV suggeneiaV autwn, kata touV oikouV twn paterwn autwn, oi apariqmhqenteV kata ton ariqmon twn onomatwn ex autwn, kata kefalhn autwn, pan arsenikon apo eikosi etwn kai epanw, panteV oi dunamenoi na exelqwsin eiV polemon,
NUM 1:23 oi apariqmhqenteV ek thV fulhV Sumewn hsan penthkonta ennea ciliadeV kai triakosioi.
NUM 1:24 Ek twn uiwn Gad, kata taV geneaV autwn, kata taV suggeneiaV autwn, kata touV oikouV twn paterwn autwn, kata ton ariqmon twn onomatwn, apo eikosi etwn kai epanw, panteV oi dunamenoi na exelqwsin eiV polemon,
NUM 1:25 oi apariqmhqenteV ek thV fulhV Gad hsan tessarakonta pente ciliadeV kai exakosioi penthkonta.
NUM 1:26 Ek twn uiwn Iouda, kata taV geneaV autwn, kata taV suggeneiaV autwn, kata touV oikouV twn paterwn autwn, kata ton ariqmon twn onomatwn, apo eikosi etwn kai epanw, panteV oi dunamenoi na exelqwsin eiV polemon,
NUM 1:27 oi apariqmhqenteV ek thV fulhV Iouda hsan ebdomhkonta tessareV ciliadeV kai exakosioi.
NUM 1:28 Ek twn uiwn Issacar, kata taV geneaV autwn, kata taV suggeneiaV autwn, kata touV oikouV twn paterwn autwn, kata ton ariqmon twn onomatwn, apo eikosi etwn kai epanw, panteV oi dunamenoi na exelqwsin eiV polemon,
NUM 1:29 oi apariqmhqenteV ek thV fulhV Issacar hsan penthkonta tessareV ciliadeV kai tetrakosioi.
NUM 1:30 Ek twn uiwn Zaboulwn, kata taV geneaV autwn, kata taV suggeneiaV autwn, kata touV oikouV twn paterwn autwn, kata ton ariqmon twn onomatwn, apo eikosi etwn kai epanw, panteV oi dunamenoi na exelqwsin eiV polemon,
NUM 1:31 oi apariqmhqenteV ek thV fulhV Zaboulwn hsan penthkonta epta ciliadeV kai tetrakosioi.
NUM 1:32 Ek twn uiwn Iwshf, ek men twn uiwn Efraim, kata taV geneaV autwn, kata taV suggeneiaV autwn, kata touV oikouV twn paterwn autwn, kata ton ariqmon twn onomatwn, apo eikosi etwn kai epanw, panteV oi dunamenoi na exelqwsin eiV polemon,
NUM 1:33 oi apariqmhqenteV ek thV fulhV Efraim hsan tessarakonta ciliadeV kai pentakosioi.
NUM 1:34 Ek twn uiwn Manassh, kata taV geneaV autwn, kata taV suggeneiaV autwn, kata touV oikouV twn paterwn autwn, kata ton ariqmon twn onomatwn, apo eikosi etwn kai epanw, panteV oi dunamenoi na exelqwsin eiV polemon,
NUM 1:35 oi apariqmhqenteV ek thV fulhV Manassh hsan triakonta duo ciliadeV kai diakosioi.
NUM 1:36 Ek twn uiwn Beniamin, kata taV geneaV autwn, kata taV suggeneiaV autwn, kata touV oikouV twn paterwn autwn, kata ton ariqmon twn onomatwn, apo eikosi etwn kai epanw, panteV oi dunamenoi na exelqwsin eiV polemon,
NUM 1:37 oi apariqmhqenteV ek thV fulhV Beniamin hsan triakonta pente ciliadeV kai tetrakosioi.
NUM 1:38 Ek twn uiwn Dan, kata taV geneaV autwn, kata taV suggeneiaV autwn, kata touV oikouV twn paterwn autwn, kata ton ariqmon twn onomatwn, apo eikosi etwn kai epanw, panteV oi dunamenoi na exelqwsin eiV polemon,
NUM 1:39 oi apariqmhqenteV ek thV fulhV Dan hsan exhkonta duo ciliadeV kai eptakosioi.
NUM 1:40 Ek twn uiwn Ashr, kata taV geneaV autwn, kata taV suggeneiaV autwn, kata touV oikouV twn paterwn autwn, kata ton ariqmon twn onomatwn, apo eikosi etwn kai epanw, panteV oi dunamenoi na exelqwsin eiV polemon,
NUM 1:41 oi apariqmhqenteV ek thV fulhV Ashr hsan ciliadeV tessarakonta mia kai pentakosioi.
NUM 1:42 Ek twn uiwn Nefqali, kata taV geneaV autwn, kata taV suggeneiaV autwn, kata touV oikouV twn paterwn autwn, kata ton ariqmon twn onomatwn, apo eikosi etwn kai epanw, panteV oi dunamenoi na exelqwsin eiV polemon,
NUM 1:43 oi apariqmhqenteV ek thV fulhV Nefqali hsan penthkonta treiV ciliadeV kai tetrakosioi.
NUM 1:44 [] Outoi einai oi apariqmhqenteV, touV opoiouV aphriqmhsen o MwushV kai o Aarwn kai oi arconteV tou Israhl, oi dwdeka andreV× ekastoV hto kata ton oikon twn paterwn autou.
NUM 1:45 Kai hsan panteV oi apariqmhqenteV ek twn uiwn Israhl, kata touV oikouV twn paterwn autwn, apo eikosi etwn kai epanw, panteV oi dunamenoi metaxu tou Israhl na exelqwsin eiV polemon,
NUM 1:46 panteV oi apariqmhqenteV hsan exakosiai treiV ciliadeV kai pentakosioi penthkonta.
NUM 1:47 [] Oi Leuitai omwV, kata thn fulhn twn paterwn autwn, den aphriqmhqhsan metaxu autwn.
NUM 1:48 Dioti o KurioV eice lalhsei proV ton Mwushn, legwn,
NUM 1:49 Monon thn fulhn tou Leui mh apariqmhshV kai to kefalaion autwn mh labhV meta twn uiwn Israhl×
NUM 1:50 alla doV eiV touV LeuitaV thn epistasian thV skhnhV tou marturiou kai pantwn twn skeuwn authV kai pantwn twn anhkontwn eiV authn× outoi qelousi bastazei thn skhnhn kai panta ta skeuh authV, kai outoi qelousin uphretei eiV authn, kai qelousi stratopedeuei kuklw thV skhnhV.
NUM 1:51 Kai otan h skhnh mellh na shkwqh, oi Leuitai qelousi katabibazei authn× kai otan h skhnh preph na sthqh, oi Leuitai qelousi sthnei authn× kai ostiV xenoV plhsiash, aV qanatonhtai.
NUM 1:52 Kai oi men uioi Israhl qelousi stratopedeuei, ekastoV en tw stratopedw autou, kai ekastoV plhsion thV shmaiaV autou kata ta strateumata autwn.
NUM 1:53 Oi de Leuitai qelousi stratopedeuei kuklw thV skhnhV tou marturiou, dia na mh hnai orgh epi thn sunagwghn twn uiwn Israhl× kai oi Leuitai qelousi fulattei taV fulakaV thV skhnhV tou marturiou.
NUM 1:54 Kai ekamon oi uioi Israhl kata panta osa prosetaxen o KurioV eiV ton Mwushn× outwV ekamon.

 


Search the online bible

Back to Jesus Work Ministry main home page

Back to Jesus Work Ministry home for spiritual warfare and Christian deliverance ministry

Back to Jesus Work Ministry home for resources on Christian living

Christian deliverance and Spiritual warfare book 1

Christian deliverance and Spiritual warfare book 2

Christian deliverance and Spiritual warfare book 3

Christian deliverance and Spiritual warfare book 4

Spiritual warfare and Christian deliverance ministry classics

Other spiritual warfare and Christian deliverance resources on Jesus Work Ministry

Christian deliverance and spiritual warfare audio sermons (free Christian MP3 audio downloads)

Read online Bible - Modern Greek Bible online. Free online bible on SpiritualWarfare.JesusWork.org -An evangelical online ministry website of Jesus Work Ministry revealing biblical truth and recent errors on spiritual warfare and deliverance ministry principles. Wrong spiritual warfare is harmful when practiced. Avoid the snare of end-time false doctrine and its sad consequences. Free deliverance and spiritual warfare books, spiritual warfare sermons, spiritual warfare audio sermons (free Christian mp3 downloads) and other resources reveal what is bible based and false Christian spiritual warfare and Christian deliverance. Spiritual growth and Christian living resources on spiritual warfare and Christian deliverance ministry principles.

Essential resources for fellow evangelicals whether in Pentecostalism, charismatic movement, Baptist, Presbyterian, AG, AME, non-denominations, Christian fundamentalists, moderates and liberals. Non-evangelicals and non-Christians most welcome. The Truth that brings true freedom knows no boundaries. Learn to distinguish between biblical and non-scripture based spiritual warfare, spiritual warfare prayers, deliverance prayers and other areas of deliverance ministry (deliverence ministry) such as casting out demons, binding demons, dealing with territorial spirits, breaking generational curses, etc.

Plus learn the truth on our spiritual armor (spiritual armour), spiritual weapons of warfare, prayer and fasting, the sword of the spirit, pleading the blood of Jesus, spiritual battles, fighting spiritual warfare, familiar spirits, spiritual authority, demonic attacks, demonic possession cases, demonic influence, casting out demons, demonic deliverance, spiritual healing, healing the wounded spirit, biblical financial freedom etc. Solving the confusion on what is spiritual warfare, deliverance ministry and bringing healing to victims of false doctrine practiced by some “deliverance ministries.” Ultimately revealing Christ, and his truth that came to set captives free from deception, spiritual bondage, the curse of the law and so on. “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free,” Jn 8:31-32. “So if the Son sets you free, you will be free indeed,” Jn 8:36.